Žadyn zwón wulki dosć

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:
Cyłu chwilu bě měr a nětko znowa čitamy, zo je skupina muži, kotruž přirjaduje policija prawicarskemu miljejej, serbskich młodostnych nadpadnyła. Znowa njejsmy jenož my Serbja bjezradni, ale tež policija. To bě znajmjeńša mój zaćišć, jako ze zastojnikami zašłe dny časćišo wo podawku rěčach. Njeje to prěni nadpad na serbskich młodostnych a wěšću, zo njeběše to posledni. Tohodla přizamknu so wuprajenju předsydy Domowiny Dawida Statnika, zo měli stajnje znowa za wšěch widźomnje a słyšomnje tajke njeskutki zasudźeć a wotpokazować. Wšako mam zaćišć, zo ze stron policije žana wulka pomoc njepřińdźe. Skerje chcedźa zamołwići tomu zadźěwać, zo móhli ataki na serbskich młodostnych kaž hižo w lětomaj 2014 a 2018 na znaty „wulki zwón“ powěsnyć. Runje tole pak měli činić! A měnju samo, zo njemóže žadyn zwón na swěće za to wulki dosć być. Přiwšěm pak mam hišće škričku nadźije, zo policija złóstnikow lepi a justica jich chłosta. Janek Wowčer

Na hórše přihotowani byli

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Na kóncu tola wšo tak zlě njebě, kaž připowědźene. Wichor „Sabine“ drje je dwaj dnjej tež w Hornjej Łužicy howrił, ale tu na zbožo jenož něšto škodow načinił a Bohu dźak so jeno mało ludźi zrani.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Někotre powalene štomy, spotorhane telefonowe kable, z puća zjědźeny bus a wosobowe awto ze samsnym wosudom běchu někotre ze škodow, kotrež je wichor „Sabine“ předwčerawšim a wčera w Hornjej Łužicy načinił.

Jenož mało zasadźenjow wichora dla bě w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe trěbnych. Kaž předsyda Měrko Domaška zdźěli, wołachu Njebjelčanskich wobornikow, zo bychu powaleny štom zrumowali. Tež Worklečanscy kameradojo po alarmje wujědźechu, woni pak po słowach Domaški zapřimnyć njetrjebachu. Wčera so tež Ralbičanscy wobornicy gratu přimachu, dokelž bě so při kormjerni swini štom strašnje nachilił a hrožeše padnyć. Tuž jón podrězachu. Po wšěm zdaću běchu w zarjadniskim zwjazku hórše situacije wočakowali, přetož tam běchu přidatne škričkowanske městno (Landfunkstelle) zarjadowali. Te pak na zbožo trěbne njebě.

Lětušu pawšalu rozdźělili

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Planować a nastajić hospodarski plan w Njeswačidle tež tónraz dlěje traje

Njeswačidło (JK/SN). Loni móžachu w Njeswačanskej gmejnje hakle wot oktobra po schwalenym hospodarskim planje dźěłać. To drje so njeje negatiwnje na dźěło gmejnskeje rady a komuny wuskutkowało, ale přiwšěm je radźićelam kaž tež wjesnjanosće Gerdej Schusterej (CDU) lubšo, měć plan jako zakład dźěła wo wjele zašo hotowy.

Móžnosće spěchowanja wšelakore

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Zamołwita za młodźinske socialne dźěło w Rěčnym centrumje WITAJ Marija Koklina a regionalna rěčnica Domowiny Katharina Jurkowa stej tele dny čestnohamtsce skutkowacych na informaciski wječor k móžnosćam spěchowanja čestnohamtskeho dźěła přeprosyłoj. Wjace hač 20 zajimcow, hłownje z čłonskich towarstwow župy „Michał Hórnik“, běchu přeprošenje sćěhowali.

Jako prěnje předstaji Dunja Reichelt z Budyskeho krajnoradneho zarjada móžnosć spěchowanja čestnohamtskeho dźěła. Tak poskića Budyski wokrjes hižo tři lěta towarstwam, njezapisanym cyłkam a jednotliwcam móžnosć, na njekomplikowane wašnje spěchowanje hač do 1 500 eurow za jich čestnohamtsce přewjedźene projekty požadać. 200 000 eurow steja za to wob lěto k dispoziciji. Wosebje zajimawe běchu tu přikłady, što je spěchujomne a kak wotličenje spěchowanja funguje.

Krótkopowěsće (12.02.20)

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Nowa kniha Diany Hickec wušła

Berlin. Pod titulom „Nach der Ein­sprachigkeit – Slavisch-deutsche Texte transkulturell“ je w rjedźe „Postcolonial Perspectives on Eastern Europe“ w Berlinskim nakładnistwje Peter Lang nowa kniha slawistki dr. Diany Hickec wušła. Mjez druhim zaběra so wona ze serbskej jako splećenej literaturu. Nimo toho je cyły kapitl specifiskej poetice Jurja Brězana w romanje „Krabat“ wěnowała.

Wukładnišćo za sakske namakanki

Drježdźany. Sakski krajny zarjad za archeologiju poskići nowu internetnu platformu, na kotrejž předstaja archeologiske namakanki. Jónkrótne w Němskej je, zo woni přirunujo z podobnymi prezentacijemi tam žane fota abo rysowanki njeprezentuja, ale 3D-modele. Studenća Drježdźanskeje fachoweje wysokeje šule su internetnu prezentaciju wuhotowali. Dotal 100 namakankow tam předstajeja.

Čěske wizumy požadane

Policija (12.02.20)

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Grat z kolesom wotwjezli

Rakecy. Za čas wichora w nocy na póndźelu su so njeznaći namócnje do zawoda při Rakečanskej hłownej dróze zadobyli. Ze zamkarnjow pokradnychu wšelki grat a wzachu nimo toho mužace koleso sobu. Móžno, zo su z nim swoju rubiznu wotwjezli. Wobsedźer trochuje wěcnu škodu na něhdźe tysac eurow. Pokradnjeny grat pak měješe hódnotu něhdźe 1 900 eurow. Kriminalna policija pad nětko přepytuje.

Warmup za Berlinale

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Berlin. Lubowarjo serbskeho filma w Berlinje njech njeskomdźa přichodnu sobotu, 15. februara serbski filmowy wječor w kinje Krokodil na Greifenhagenskej dróze 32. Tam čakaja na wopytowarjow serbske filmy z podtitulemi abo z přełožkom, rozmołwy a zhromadny spěw, štož ma być takrjec serbski warmup za Berlinale. Z hosćom budźe režiser Roman Pernak. Wot 20.45 hodź. pokazaja filmy „Listy“ w spominanju na dr. Marju Grólmusec, „Dźiwja žónska“, „Zymske prózdniny“ a „Zhubić a namakać“. Moderaciju změje Grit Lemke. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Dźěći zestajeja přehladku

Stróža. Nowu wosebitu wustajeńcu „Moje­ dźiwotworne zwěrjo“ wotewru zajutřišim, pjatk, w 15 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Cyły tydźeń su so dźěći z přirodu wokoło Hućinjanskich hatow zaběrali a swoje dožiwjenja w tekstach a linolorězbach zapopadnyli. Z nimi prezentuja nětko nowu přehladku.

Dny stareho hosćenca su ličene

wutora, 11. februara 2020 spisane wot:

Kaž žane druhe twarske předewzaće minjenych lět w Pančicach-Kukowje budźe wottorhanje stareho hosćenca wonkowny napohlad wsy změnić. Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady so z tejle temu hnydom wjacore razy zaběrachu.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hač do kónca apryla ma stary hosćenc w Pančicach-Kukowje spotorhany być. Wulka hromada twaršćiznow drje potom hišće wotnjesena być njetrjeba, ale twarjenja maja takrjec spowalene być, zo njebychu hižo žane hnězdźenske móžnosće za njetopyrje abo ptački eksistowali. Tole zdźěli wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady we Wotrowskej starej šuli. Tam jeho radźićeljo społnomócnichu, nadawk wottorhanja firmje přepodać.

Wobydlerski serwis zachować

wutora, 11. februara 2020 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Budyski wokrjes chce swój wobydlerski běrow na Wojerowskim Hrodowym naměsće w tuchwilnym wobjimje wobchować. To samsne přitrjechi za strowotniski zarjad, powšitkownu socialnu słužbu a přizjewjernju awtow. Tole přilubi přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz na zašłym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

„Z dźensnišeho wida změjemy hač do lěta 2024 na Hrodowym naměsće dohromady 88 dźěłowych městnow, na Einsteinowej 110 a na Dillingerowej pjeć“, Wićaz rozłoži. „Kajke budźe wuwiće po 2025, njeje jasne“. Po wšěm zdaću budźe ličba sobudźěłaćerjow wokrjesa we Wojerowskim jobowym centrumje a w młodźinskim zarjedźe potom woteběrać. Porno tomu drje budźe wona w socialnym zarjedźe stupać. Móžno zo wokrjes swoju imobiliju na Einsteinowej zawrěje a wšitke posłužbowe wobłuki na Hrodowym naměsće koncentruje. „Chcemy je na kóždy pad tež po 2025 w połnym wobjimje zachować“, praji Wićaz.

Ničo snadniše hač wuwiće wjesneje zhromadnosće steješe w srjedźišću njedawneho rozmołwneho wječora we Worklecach. Gmejnski zwjazk CDU je do hrodu maltezow přeprosył.

Worklecy (BWa/SN). Nimale 60 wjesnjanow a zamołwitych je njedawno we Worklečanskim hrodźe maltezow wo přichodźe wsy diskutowało. K tomu přeprosychu sej jako hosći Stephana Freiherra Spies von Büllesheim z rjadu maltezow a swojeho wjesnjana Carstena Šnajdera, kiž chce něhdyšu Worklečansku kupnicu přetwarić a jej nowy nadawk dać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND