„Swětło přećiwo hidźe pokazać“

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Znaty Budyski prawicar je za 8. měrc demo­nstraciju přećiwo Budyskej blogowarce Annalenje Schmidt přizjewił. Zastu­pjerjo Budyskeje měšćanskeje rady­ nětko namołwjeja, tomu samsny dźeń na měrliwe wašnje znapřećiwić.

Budyšin (SN/MWj). Planowanej prawicarskej demonstraciji 8. měrca w Budy­šinje njeměli wobydlerjo sprjewineho města bjez znapřećiwjenja přihladować. To bě přezjedne měnjenje Budyskich měšćan­skich radźićelow na jich wčerawšim posedźenju. W mjenje ewangelskeje a katolskeje wosady swj. Pětra radźićel Heiner Schleppers namołwješe, zo měli so měšćenjo a dalši tohorunja jutře za tydźeń we 18 hodź. na měrowym modlenju w tachantskej cyrkwi wobdźělić. Po tym chcedźa tam swěčki rozdźělić, z kotrymiž wobdźělnicy před cyrkej stupja. Na Mjasowych wikach ma potom k měrliwym rozmołwam dóńć.

Šlips fuk na žonjacych póstnicach

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:
Dźensa su žonjace póstnicy. Štwórtk do popjelneje srjedy přeńdu po cyłej Němskej wot posedźenskeho k nadróžnemu karnewalej, štož je z krutej tradiciju zwjazane: Žony mužam šlipsy wottřihaja. Městnosćow we Łužicy, hdźež tónle nałožk hišće pěstuja­, wšak je dźeń a mjenje. W Mužakowje pak dyrbješe sej to měšćanosta An­dreas­ Bänder (CDU) dopołdnja lubić dać. Redaktorka regionalneje nowiny Lausitzer Rundschau Regina Weiß je jemu krawatu z wulkim nožicami spochi wottřihała. Sobotu budźe w Mužakowje karnewalowy ćah z wjace hač 20 wozydłami. Njedźelu přeprosy potom Choćebuz na najwjetši ćah norow w Braniborskej. Foto: Joachim Rjela

Kotry wobraz wostanje?

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:
Jeli při připowědźenej demonstraciji prawicarjow 8. měrca w Budyšinje wostanje a krajnoradny zarjad snano tola hišće argu­menty njenamaka ju wotprajić, budźe lětuši Mjezynarodny dźeń žonow za Budyšin zaso raz wažny datum. Tón dźeń mjenujcy ma zjawnosći sposrědkować wobraz wo zmyslenju ludźi w měsće. Pak budźe to napohlad hewrjekacych neonacijow abo ludźi před tachantskej cyrkwju ze swěčkami w ruce. Kotry z teju wobrazow so na kóncu we wědomju zjawnosće zakótwi, zaleži tohorunja na nowinach a telewizijnych sćelakach, kotrež wo tym rozprawjeja. Rozsudne pak budźe, hač so poradźi za měrowe modlenje a naslědne zeńdźenje na Mjasowych wikach dosć ludźi­ mobilizować, kotřiž měrliwy wobraz sprjewineho města wuprudźeja. Tohodla so nadźijam, zo wčerawša namołwa radźićela Heinera Schleppersa na posedźenju měšćanskich radźićelow na płódnu pódu padnje. Marian Wjeńka

Jednu z najwjetšich plahowarnjow alpakow nadeńdźeš pola Jörga Hübnera a Annett Hansemann w Mješicach pola Bukec. Wonaj­ mataj tam nimale 40 eksemplarow tychle zwěrjatow z Južneje Ameriki. Spočatnje słužachu wone takrjec jako „biologiski trawusyčak“, mjeztym je so z toho profesionalna plahowarnja wuwiła. Dźensa dodawa kóždy alpaka lětnje hač do tři kilogramy wołmy. Předźěłane wudźěłki poskićeja w swójskim dworowym wobchodźe a na regionalnych wikach. Foto: SN/Maćij Bulank

Na slědach rybačka a worjoła

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Pućowanje młódšich a staršich zajimcow k łužiskej ptačinje wjedło

Šćeńca (AK/SN). 25 wobdźělnikow zymskeho pućowanja je Herbert Schnabel, wot lěta 1993 ranger w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, njedawno pola Šćeńcy přewodźał. Přijěli běchu­ woni z Wojerec, Běłeje Wody, Wulkeje­ Dubrawy a Hućiny. Pućowanje na temu „Ptački w zymje“ wjedźeše wot Šćeńčanskeho hosćenca hač ke Kołpi­čanskim (Kolbitz) hatam. Nastorčiła bě pućowanja před lětami Šćeńčanska wjesna předstejićerka Martina Bartuschk. Jej dźěše wo to, zo so předewšěm dźěći z domi­znu lěpje zeznajomjeja. Spočatnje bě tajke pućowanje jako prózdninski poskitk­ myslene. Mjeztym tež starši, dźědojo, wowki a dalši zajimcy sobu du.

Tež zwěrjata móža wumyslene być

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:
W prózdninach maja tež we Wojerowskim zwěrjencu wosebite poskitki, kotrež so derje za wulět za cyłu swójbu hodźa. Tak je so tam tele dny wšitko wokoło zežiwjenjazwěrjatow wjerćało. Mali a wulcy wopytowarjo móžachu do picowanskich hornčkow pohladać a zhonichu tak, što jednotliwe družiny najradšo žeru, kotre zwěrjata su runjewon wumyslene a kotre najhłódniše. Foto: Ulrike Herzger

Krótkopowěsće (28.02.19)

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Inflacija w Sakskej konstantna

Kamjenc. Lětne podróšenje w Sakskej wučinja w februaru kaž hižo w januaru po wšěm zdaću něhdźe 1,4 procenty. Kaž Kamjenski statistiski krajny zarjad dźensa zdźěla, pokazuja so prěnje wuskutki wyšeje minimalneje mzdy. Tak přibě­rachu płaćizny za frizury žonow wo 3,7 procentow, pola muži a dźěći wo 2,8. Chemiske rjedźenje płaćeše 3,5 procentow wjace hač loni w februaru.

Dźeń rědkich chorosćow

Berlin. Załožba Evy Luisy a Horsta Köhler je składnostnje dźensnišeho dnja rědkich chorosćow dr. Björna Schumachera z Uniwersity Köln ze slědźenskim mytom w hódnoće 50 000 eurow wu­znamjeniła. Tak počesći angažement wědo­mostnika na polu přeslědźenja schorjenjow xeroderma pigmentosum (absolutna nje­znjesliwosć kóždehožkuli UV-prudźenja) a cockayne syndrom (po­spě­še­ne zestarjenje dźěći).

Škoda Auto woli alternatiwu

Policija (28.02.19)

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Z awtom smjertnje znjezbožiła

Krušwica. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera wječor na zwjazkowej dróze B 156 pola Krušwicy. Z dotal njeznateje přičiny stej tam awće fron­talnje do so zrazyłoj. 58lětna wodźerka Citroëna so tak ćežko zrani, zo hišće na městnje njezboža zemrě. Jenak staru wodźerku VWja dowjezechu do chorownje.

Hraja „Kita husličkarja“

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Budyšin. Štóž njeje klankodźiwadłowu hru Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwa­dła „Kito husličkar“ hišće widźał, móže to jutře, 1. měrca, w 10 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe nachwatać. Dalše předstajenje klankohry budźe njedźelu, 3. měrca, w 14 hodź. w Drježdźanskim Dźiwadle młodeje generacije.

Město zdźěla zawrjene

Kulow. Wot soboty, 2. měrca, w 10 hodź. hač do wutory, 5. měrca, w 24 hodź. budu w Kulowje póstnicow dla zdźěla wob­šěrne haćenja nadróžneho wobchada. W tym času smědźa jenož wobydlerjo sami­ do nutřkowneho města jěć. Za čas karnewaloweju ćahow sobotu wot 13 do 16.30 hodź. kaž tež póndźelu wot 12 do 16.30 hodź. budźe nutřkowne město za wobchad dospołnje zawrjene. Wopytowarjo měli wupisane parkowanske móžnosće wužiwać, mjez druhim při Kobrec młynje a při dwórnišću. Při statnej dróze S 95 do Wóslinka a při S 285 do Mučowa je parkowanje zakazane. Wjacore linijowe busy pojědu kónc tydźenja resp. póndźelu kaž tež wutoru po změnjenym planje.­ Ludźo njech wobkedźbuja wotpowědne wuwěški při zastanišćach.

Hedwig a Peter Fritsch wopisujetaj turistiske puće za slepych a špatnje widźacych a pohnuwataj dalšich k sobudźěłu

Metalowy płót z kerčiznu wob­hrodźa Jězorowy hotel. Hedwig Fritsch w Ranju (Großräschen) móže jón słyšeć. „Nalěwo při započatku metalo­weho płotu je našik (Schräge) dele. Tón wužiwamoj mój. Orientujemoj so po zepěranskej muri při nachilacej so šćežce, doniž so nachilenje a zepěranska murja njekónčitej“, wopisujetaj wona a jeje mandźelski Peter puć wot Jězo­roweho hotela k přistawnemu mostej. Hedwig a Peter Fritsch staj wobaj hižo mnohe lěta slepaj – stenotypistka a programěrarka za předźěłanje elektroniskich datow Hedwig Fritsch hižo wot 2. žiwjenskeho lěta, jeje muž, chemikar dr. Peter Fritsch, mjeztym dlěje hač třiceći lět.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND