Pěstowarnja sedmy raz potrjechena

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:
Po wulkim zliwku spočatk minjeneho tydźenja bě zahroda Chróšćanskeje pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, sedmy raz w zašłych dźesać lětach powodźena a z błótom zanjerodźena. Dźěći móža tuchwilu jenož mjeńši zadni­ dźěl zahrody wužiwać. Znowa je so Stefan Handrik z Lejna, kiž ma syna w Chróšćanskej pěstowarni, rozsudźił, ze swójskej techniku błóto ze zahrody kubłanišća zrumować. Wčera so jemu dalši zwólniwi starši a dźěći přidružichu a zwozychu nowy pěsk na hrajkanišćo. Foto: Monika Süßowa

Krótkopowěsće (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Z Irana so nawróćili

Drježdźany. Zastupnicy Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje su swoju hospodarsku jězbu w Iranje zakónčili. Delegacije, kotrež w islam­skej republice zhromadnje wustupowachu, su so dźensa do domizny wróćili. Saksku delegaciju nawjedowaše hospodarski minister Martin Dulig (SPD), kiž je z wuslědkom jězby jara spokojom.

Wjace digitalneho kubłanja

Berlin. Na šulach Němskeje dyrbjeli so winowatostne hodźiny za digitalne kubłanje a informatiku zawjesć. Tole žada sej zwjazk 30 wědomostnych institucijow Němskeje, rěčo wo trěbnej „kulturnej změnje“. Tež wukubłanje wučerjow měło so reformować. „Mnozy z nich digitalne medije we wučbje njezasadźeja, dokelž njejsu to nihdy nawuknyli.“

Pola hońtwjerjow mamutow

Policija (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Kwitowe štomy kradnyli

Häslich. Najskerje cyłu plantažu kwitow wosadźeć chcedźa njeznaći, kotřiž běchu w minjenymaj tydźenjomaj w Häslichu w gmejnje Haselbachtal „při dźěle“. Na tamnišej sadowcowej łuce wurychu woni 14 kwitowych štomikow, kóždy něhdźe 1,60 metrow wysoki, kaž policija hakle zawčerawšim zhoni. Wěcna škoda wučinja něhdźe 400 eurow. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto podhladneho wobkedźbowali. Runje tak zajimawe by było zhonić, hdźe su minjene dny snano wjacore nowe kwitowe što­miki sadźeli. Swědcy njech přizjewja so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Wo poslednich hodźinach Katrin T.

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Na třećim jednanskim dnju před Zho­rjelskim krajnym sudnistwom přećiwo 34lětnemu Budyšanej, kiž bě w oktobru 2015 wjace hač 70 razow do swojeje mandźelskeje kłół a ju tak morił, stejachu wuprajenja swědkow z bjezposrědnjeho wosobinskeho wobswěta wopora a skućićela w srjedźišću. Při tym so dalše trapjace nadrobnosće struchłeho podawka wukopachu.

Skutki lubosće njezabyte

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Wjes so ze sotrami z rjadu Božeje předwidźiwosće rozžohnowała

Worklecy (aha/SN). „Wšo ma swój čas. Rjany bě čas z wami, tu w kapałce Božu mšu swjećić a zhromadnje so modlić. Swój čas we Worklecach sće so swěru starali wo chorych a wšón čas z wami bě nam wobohaćenje. Z wami so rozžohnujo wěmy, zo naš kruće zwjazowacy přećelski poćah wostanje“, praji wčera popołdnju farar dr. Daniel Dzikiewicz na mejskim nyšporje we Worklecach.

W połnje wobsadźenej kapałce rozžohnowachu so Worklečenjo na dwurěčnym nyšporje z tamnišimi sydom sotrami z rjadu Božeje předwidźiwosće. Mjeztym zo poda so pjeć z nich po sobotnym oficialnym rozžohnowanju do maćerneho domu w Münsteru, wostanjetej dwě z nich w Serbach a přesydlitej so do Domu swj. Ludmile w Chrósćicach.

Dr. Beno Wałda hódnoćeše na kóncu nyšpora woporliwe skutkowanje sotrow, při čimž njeje wotpohladnje słowa styskniwosće a tyšnoty do srjedźišća stajił, ale słowa dźaka­ a připóznaća.

Kamjenje z mjezwočom pytać

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:
Dźeń kamjenjow přewjedu přichodny kónc tydźenja druhi raz we Wochožanskim parku błudźenkow. 4. a 5. junija stajnje wot 10 do 18 hodź. su wšitcy přećeljo a lu­bowarjo mineralijow a kamjenjow na mineralijowu bursu přeprošeni. Tež dźěći přińdu wobaj dnjej na swoje kóšty. Wone móža na hrajkanišću małe kamjenje z mjezwočom pytać a sej je sobu domoj wzać. Něhdźe 150 tajkich pisanych towaršow je sobudźěłaćerka Heike Hoffmann schowała. Foto: Joachim Rjela

Etat bjez noweho zadołženja

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Swoju žiwjensku kwalitu z kubłanjom, kulturu a sportom chce sej město Wojerecy wobchować. Kaž z hospodarskeho plana 2016 wuchadźa, komuna swoje zadołženje dale pomjeńša.

Wojerecy (AK/SN). Z hospodarskim planom 2016 město Wojerecy puć konsolidowanja konsekwentnje dale kroči. „Tak pomjeńšimy swoje zadołženje pod krajnu směrnicu 850 eurow na wosobu. Perspektiwisce přińdźemy na zadołženje 800 eurow na wobydlerja“, rjekny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Jeje čło­nojo 58 milionow eurow wopřijacy etat jednohłósnje schwalichu.

Kónc a nowy započatk

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:
Tajkich wokomikow kaž wčera, jako so we Worklecach z knježnami z rjadu Božeje předwidźiwosće rozžohnowachu, mě­jachu we wsy hižo wjacore. Chorownja je ze wsy do nowonatwarjeneje w Kamjencu přećahnyła, tež wjesny hosćenc bě po přewróće začinjeny. Mjeztym pak je w dźělu bywšeje chorownje ambulantna słužba maltezow zaměstnjena a saněrowany hosćenc tohorunja zaso přeproša, byrnjež tam přichodnu wutoru nuzowe přesadźowanje na programje stało. A tohodla sym přeswědčeny, zo we Worklecach tež doskónčny wotchad knježnow zmištruja, byrnjež wón hišće bolostniši był. Prěni krok w tymle směrje wšak bě, jako załožichu w aprylu Kapałne towarstwo maćerje Božeje. Jeho čłonojo a dalši zajimcy nětko te nadawki přewozmu, kotrež su dotal knježny wukonjeli. Tak njebě wčerawše rozžohnowanje jenož kónc, ale zdobom nowy započatk. Marian Wjeńka

Krótkopowěsće (01.06.16)

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Na wšě 37 próstwow dóšło

Podstupim. W braniborskim ministerstwje za wědomosć a kulturu je hač do wčerawšeho 37 próstwow wo přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej dóšło. Wo tym informowaše dźensa zamołwity krajneho knježerstwa za naležnosće Serbow, statny sekretar Martin Gorholt. Próstwy zapodali běchu komuny a serbska rada Braniborskeje.

Žadaja sej „łužiski plan“

Podstupim. Opoziciska CDU w Braniborskim krajnym sejmje žada sej „łužiski plan“ za strukturnu změnu w regionje. Kraj měł zhromadnje ze zamołwitymi na městnje kaž tež ze susodnej Sakskej wuwiće we Łužicy podpěrać, rjekny frakciski předsyda CDU Ingo Senftleben wčera w Podstupimje. W etaće kraja měli so srědki za to zaplanować.

Čara zaso wužiwajomna

Schmilka. Prjedy hač wočakowane je w Sakskej Šwicy dwukolijowa železniska čara mjez Schöna a Bad Schandauwom zaso do wobeju směrow zaso wužiwajomna, po tym zo bě zwisk po wčerawšim njewjedrje zasypany. Zamołwići Němskeje železnicy dźensa rano tež druhe kolije přepodachu, rozprawja powěsćernja dpa. Wšitke ćahi jězdźa zaso po planje.

Policija (01.06.16)

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Zadobywarja w šuli lepili

Wojerecy. Do šulskeho twarjenja na Wojerowskej Dróze měra je so w nocy na wutoru­ muž zadobył a při tym alarm zawinił. Wjacore wobsadki policajskich awtow kaž tež policajski pos šulu na to přepytachu a lepichu 20lětneho zadobywarja. Pola njeho naměrichu 1,50 promilow alkohola w kreji. Kradnył wón najskerje ničo njeje, kriminalny technikar zawostajene slědy přiwšěm zawěsći.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND