Tež kubłanske naležnosće rozjimali

pjatk, 12. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (kl/SN). Předsydstwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je so wčera w Malešecach wo spěchowanju serbskeje rěče w tamnišej gmejnje a wo kubłanskich prašenjach dorozumiło. Přitomni běchu tež Malešanski wjesnjanosta Mat­thias Seidel (CDU), nawodnica tamnišeje Witaj-pěstowarnje Borbora Kralowa, direktor Bartskeje zakładneje šule Michael Biskop a čłonojo předsydstwa Malešanskeje Domowinskeje skupiny.

Přitomni zwěsćichu, zo matej pěstowarnja a šula wulki podźěl na hajenju serbšćiny w komunje. Zo by tomu tak wo­stało, poskića wot přichodneho šulskeho lěta zaso kurs serbskeje rěče staršim, kotřiž swoje dźěći do Witaj-pěstowarnje sćelu. Tajke kursy běchu tam hač do­ lěta 2011 prawidłownje přewjedowali. Rěčny centrum WITAJ přewostaji za to material a rjaduje płaćenje. Gmejna přewostaji za kurs zaso rumnosć w Ma­le­šanskej srjedźnej šuli. Zaměr je serbsku rěč a kulturu w gmejnje a přede­wšěm we wokolinje pěstowarnje wědomje skrućić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND