Přihot na pruwowanja

srjeda, 10. februara 2021 spisane wot:

Tuchwilu přihotuja so zajimcy na pruwowanje za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny na schodźenkomaj A1 a B1. Milenka Rječcyna je so z wotrjadnicu Rěčneho centruma WITAJ Manuelu Smolinej rozmołwjała.

Na koho měriće so z poskitkom?

M. Smolina: Chcemy wšěm, kotřiž serbsce wuknu, dać składnosć, swoje rěčne kmanosće zastopnjować. 6. měrca budźe pruwowanje w hornjoserbšćinje na schodźenkomaj A1 a B1, 18. septembra na schodźenkomaj A2 a B2. Hač do toho chcemy našu internetnu prezentaciju www.sprachzertifikat-sorbisch.de wo schodźenk B2 rozšěrić. To njebě dotal ­časowych ćežow programěrowanskeje firmy dla móžno.

Budźe pruwowanje online?

M. Smolina: Ně, te ma so wotměć direktnje w Serbskim domje. Tam je, hladajo na wobkedźbowanje postajenjow korony dla, dosć městna. Pruwować budźemy zajimcow we wobłukach słuchanje, čitanje, pisanje a rěčenje. Přizjewjenje za pruwowanje je hač do 12. februara móžne, dotal mamy jedne. Z nazhonjenja ­wěmy, zo je na kóncu stajnje wjace pruwowancow.

Štó poskitk tajkeho pruwowanja wužiwa?

Tradicija je rozsudna

póndźela, 08. februara 2021 spisane wot:

Wubědźowanje w debjenju jutrownych jejkow ludowych wuměłcow wospjet pohnuwa owalne drohoćinki tworić. Milenka Rječcyna je so z projektowej managerku Domowiny za Hornju Łužicu Rejzku Krügerowej rozmołwjała.

Jejkadebjerjo su so z prašenjemi na Was wobroćeli. Čehodla?

R. Krügerowa: Lětsa wotměwa so wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko nažel zaso bjez jutrownych wikow. Wobdźělnicy wubědźowanja móža pak swoje kolekcije z póštu sem do Budyšina słać. Za dorosćenych wot 25 lět su to kolekcije po třoch jejkach w jednej družinje debjenja. Jich wudźěłki měli hač do 19. měrca dóńć na adresu Domowiny pod hesłom jutrowne jejka. Dźěći, młodostni a młodźi dorosćeni hač do 24lětnych maja hač do 7. apryla chwile, nam swoje kolekcije po dwěmaj jejkomaj słać.

Kotre wašnja debjenja budu hódnoćene. A mysla wuhotowarjo perspektiwisce na dalšu wariantu?

Z pomocu widejow wuknyć

štwórtk, 04. februara 2021 spisane wot:

Dźeń a wjace zajimcow sćěhuje You­tube-kanal wučerki Worklečanskeje za­kład­neje šule „Michał Hórnik“ Milen­ki Cyžoweje. Milenka Rječcyna je so z młodej pedagogowku rozmołwjała.

Z kotreje přičiny swoje wuwučowanske wobłuki online stajeće?

M. Cyžowa: Mi je wažne, zo maja moji šulerjo zwisk ke mni, zo mje widźa a zo móžu jim wosebje nowe pismiki a wobsahi posrědkować, a to wšitko w jara krótkej formje. Z pomocu tajkich widejow móža sej wuknjacy kóždeje staro­by přeco zaso wobhladać, što maja wuknyć abo što chcedźa wospjetować. Za šulerjow 1. lětnika je to jara wažne, dokelž sej tam zakłady nadźěłaja.

Waš online-poskitk je w Serbach wosebitosć. Wšako su tajke zjawnje wozjewjene přinoški serbskich wučerjow w nowych medijach rědke. Što Was we Wašim postupowanju skruća a pohonja?

M. Cyžowa: Dóstawam po Whatsapp abo Moodle – platformje, z kotrejž naša šula dźěła – jara pozbudźace reakcije staršich, ale tež šulerjow.

Maće za to přikład?

Durje gymnazija online wotewrjene

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Z přewšo čiłym internetnym wustupom wabi Budyski Serbski gymnazij wo přichodnych šulerjow. Milenka Rječcyna je so z nawodu kubłanišća René­jom Wjacławkom rozmołwjała.

Dźeń wotewrjenych duri, kiž traje cyły měsac, je hesło wustupa Serbskeho gymnazija Budyšin w interneće. Z kotreje přičiny sće webstronu přerjadowali?

R. Wjacławk: Po wjelelětnej tradiciji wotměwamy stajnje w nowembru na Serbskim gymnaziju dźeń wotewrjenych duri. Tónkróć bě nam jasne, zo njebudźemy jón hač do zymskich prózdnin přewjesć móc. Tuž smy so hižo sčasom, za digitalnu formu rozsudźili. Wšako chcemy zjawnje wo nowych šulerjow wabić. Swoju ideju smy zwoprawdźili, a tuž je wuslědk wot 22. januara na našej internetnej stronje widźeć.

Z kotrym wobsahom zajimcow na swoje poskitki skedźbnjeće?

Wšitke městna dotal zachowali

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Wjele firmow wojuje w tymle ćežkim času wo přežiwjenje. Z pandemiju bědźi so tohorunja Wojerowske předewzaće „Haar und Kosmetik Figaro“. Silke Richter­ je so z jednaćelku Elku Beyer rozmołwjała.

Frizerske nožicy tuchwilu wšudźe wotpočuja. Je tež wšitko druhe we wašej firmje womjelkło?

E. Beyer: Wonkownje zawěsće tak skutkuje, zo we wšěch jednotliwych sa­lonach našeho předewzaća zymski spar knježi. Tomu pak tak njeje. Za kulisami so něštožkuli hiba.

Što so wot spočatka druheho lockdowna pola was za zawrjenymi durjemi stawa?

Město koncerta film wo rjedźe

štwórtk, 28. januara 2021 spisane wot:

Poprawom by nětko čas za „Wosebity koncert na spočatku lěta“ był, kotryž bě Heidemarja Wiesnerec 1994 do žiwjenja zwołała. Lětsa wšak dyrbješe tónle rjad wupadnyć. Cordula Ratajczakowa je so z pianistku rozmołwjała.

Hdy sće přestała koncerty planować?

H. Wiesnerec: Próstwu, rjad wosebitych koncertow spěchować, sym hižo loni w měrcu stajiła. Wšitko bě planowane, na to pak smy wuwiće pandemije starosćiwje sćěhowali a rozsudźili, zo su koncerty přeriskantne. Tuž sym próstwu Załožbje za serbski lud změniła na spěchowanje dokumentarneho filma wo přihotach koncertow, a wjeselu so, zo je so tónle projekt poradźił.

Kak sće ideju za film zrodźiła?

H. Wiesnerec: Jónu sym w dźiwadle dožiwiła, zo su do předstajenja krótki film wo přihotach inscenacije pokazali, a hakle po tym so hra započa. To je so mi lubiło. Rady chcu publikumej pokazać, kak „Wosebity koncert na spočatku lěta“ přihotujemy. Myslu sej, zo je po 25 lětach tež načasu za tajku dokumentaciju.

Kak daloko sće z filmowej produkciju?

Wulki zajimza wušiwanje

póndźela, 25. januara 2021 spisane wot:

W měrcu poskići Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu kurs wušiwanja a wjazanja křižerskeje sekle, kotryž projektowa managerka Domowiny Rejzka Krügerowa organizuje. Cordula Ratajczakowa je so njej rozmołwjała.

Lěta 2014 bě tekstilna designerka Delia E. Münchowa kurs wušiwanja přewjedła. Kak je nětko k nowemu poskitkej dóšło?

R. Krügerowa: Sydom lět je wulka přestawka, a tuž smój sej z Weroniku Suchowej ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu prajiłoj, zo je zaso najwjetši čas za tajki poskitk. Tónraz ma křižerska sekla w srjedźišću stać.

Přizjewić móža so zajimcy hač do 20. februara. Kajki je dotalny wothłós?

R. Krügerowa: W běhu tydźenja bě kurs, kotryž ma so w Chróšćanskim gmejnskim kulturnym centrumje wotměć, wobsadźeny. Wulki zajim nas wězo jara zwjesela. Hladajo na wosebitu situaciju koronapostajenjow smy ličbu wobdźělnikow na wosom wobmjezowali. Sym hnydom čakansku lisćinu zapołožiła, a mamy wotpohlad, Załožbje za serbski lud dalšu próstwu za podobny kurs nazymu zapodać.

Što, měniće, je přičina zajima?

Serbski alfabet za slepych wuwił

štwórtk, 21. januara 2021 spisane wot:

Kaliforničan Harris Mowbray njedawno na Facebooku wozjewi, zo je serbski alfabet za slepych zdźěłał. Cordula Ratajczakowa je so z nim rozmołwjała.

Prošu předstajće so, knježe Mowbray! 

H. Mowbray: Sym student linguistiki a programěrowanja z Kaliforniskeje, USA. Loni nazymu mějach woprawdźe zajimawu składnosć, pomhać online-słownik za ameriskich prawobydlerjow zdźěłać. Nimo toho wuwich za jich rěč dypkowe pismo za slepych po Louisu Braille (1809–1852), kiž bě ju wunamakał. Tónle system so jim woprawdźe spodoba. Dale sym za dwě rěči w zapadnej Africe brailleowy system wuwił.

Kak sće mysličku zrodźił, to tež za serb­šćinu činić?

H. Mowbray: Sym pytnył, zo ani kašubšćina ani šlezišćina ani serbšćina swójski brailleowy system nimaja. A dopominach so, zo běch hižo na highschool brailleowy alfabet za hornjoserbšćinu wuhotował. Přećel pak mi tehdy rjekny, zo je to zhubjeny čas, a tuž na to zabych.

A kak sće wužadanje nětko zmištrował?

Kritika je relatiwna

srjeda, 20. januara 2021 spisane wot:

Šulerjo wotchadnych lětnikow serbskich šulow móžachu so dobrowólnje na koronawirus testować dać. Milenka Rječcyna je so ze zamołwitym za serbske šulstwo Budyskeje regionalneje wotnožki Sakskeho zarjada za šulu a kubłanje Bosćijom Handrikom ­rozmołwjała

Kajke běše wobdźělenje na tesće?

B. Handrik: Ze Slepoho je so 71 procentow šulerkow a šulerjow testować dało. Na testowanskim městnje, w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje, njemějachmy ani jedyn pozitiwny test mjez něhdźe třećinu wobdźělnikow.

Z blakami bě wobdźělenje snadne.

B. Handrik: Mnozy boja so njepřijomneho začuća při tesće. Dale nochcedźa šulerjo doma wuknyć, dyrbjeli-li jich pozitiwnje testować a dyrbjeli-li sobušulerjo do karanteny. Wotchadnikam je prezencna wučba při přihotach na pruwowanja jara wažna.

A što je nětko Waše dopóznaće?

Mały dom – wulki wukon

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Ze šćěpjenskim srědkom schadźa w času korony nadźija. Jako jedne z prěnich zarjadnišćow we Wojerecach dósta hladarnja Hanspach móžnosć, wobydlerjow a hladarjow šćěpić dać. Silke Richter je so z nawodnicu a mějićelku domu Andreju Jatzlau rozmołwjała.

Što sće jako prěnje mysliła a začuwała, jako bu znate, zo su šćěpiwo pře koronu wuwili.

A. Jatzlau: To bě za mnje wulke wolóženje. Woprawdźitu nadźiju pak mějach hakle z přizwolenjom produkcije w Němskej. Běch z toho wuchadźała, zo budu najprjedy we wulkich zarjadnišćach šćěpić započeć a zo budźemy dyrbjeć mocy nałožić, zo bychmy tež my termin dóstali. Dokelž njejsmy dotal pola nas žanu koronainfekciju měli, nadźijach so wězo na spěšne jednanje. 1. januara je nam Čerwjeny křiž Drježdźany šćěpjenski termin zdźělił. Ale hakle, jako team maltezow ze srědkom před durjemi steješe, doskónčnje do toho wěrjach.

W zašłosći hižo sće dźakowano lěkarjam kaž dr. Matthiasej Jochmannej, wot kraja „přikazane“ wuměnjenja na přikład za testowanje na koronu přesadźić móhli. Wón je personal kubłał.

nawěšk

nowostki LND