Zejlera genderowanje

srjeda, 12. oktobera 2022 spisane wot:

Maćica Serbska a Serbski institut přeprošujetej pjatk, 14. oktobra na sympozij we wobłuku jubilejneho lěta Zejlerja a Kocora. Cordula Ratajczakowa je so wo programje z organizatorku dr. Anju Pohončowej rozmołwjała.

Chceće na Handrija Zejlerja pod jara wšelakorymi aspektami zhladować – kotre to su?

A. Pohončowa: Prof. dr. Dietrich Šołta wěnuje so w swojim přednošku powšitkownje Zejlerjowemu tworjenju a chce jeho jako „wótca serbskeje poezije“ předstajić. Porno tomu zaběra so dr. Franc Šěn z nowinarskim dźěłom basnika, wšak bě Zejler redaktor Tydźenskeje Nowiny. Myslu sej, zo njesłyšimy tu lute wospjetowanja dawno znateho, ale zo zhonimy tež tójšto nowych aspektow z jeho skutkowanja.

Zdobom je analyza Zejlerjoweje rěče tema. Móžeće nam wjace k tomu přeradźić?

Premjera na serbskej šuli

wutora, 11. oktobera 2022 spisane wot:

Na Serbskej wyšej šuli w Ralbicach wotměja štwórtk powołanske wiki. Silke Richter je so pola Mathiasa Kliemanka, kiž słuša zhromadnje z Francisku Wróblowej k hłownym organizatoram zarjadowanja, za pozadkami wobhoniła.

Su to prěnje powołanske wiki w šuli a štó je financuje?

M. Kliemank: Regionalne powołanske wiki wotměja so prěni króć na Serbskej wyšej šuli a njeměli jónkrótny event być. Financielnu podpěru dóstanjemy wot Budyskeje agentury za dźěło, Załožby za serbski lud, gmejny Ralbicy-Róžant a předsydy Domowiny Dawida Statnika, kiž je patron zarjadowanja.

Što je na wikach jónkrótne?

M. Kliemank: Zapřijamy regionalne zawody, kotrež we wobkruhu třiceći kilometrow skutkuja. Wjele serbskich institucijow, kotrež za wučomnikami pytaja, so na přehladce wobdźěli. Naše regionalne powołanske wiki su šulski projekt, při kotrymž so wšitcy šulerjo a wučerjo skutkownje gratu přimaja. Nimo regionalnych powołanskich wikow poskićamy přednoški k powołanskej karjerje, financnemu planowanju kaž tež praktiskim dźěłarničkam za šulerjow.

Tójšto poskitkow 70. jubileja dla

štwórtk, 06. oktobera 2022 spisane wot:

Lětsa zhladuje Serbski ludowy ansambl na 70. róčnicu swojeho załoženja. Składnostnje toho přeprošuje wuměłske zarjadnišćo nětko na swjedźenski kónc tydźenja. Cordula Ratajczakowa je so z medijowym referentom SLA Stefanom Cušku rozmołwjała.

Hižo jutře započnjeće swjećić – kak to?

S. Cuška: Pjatk mamy přijeće a program za přeprošenych hosći. Mjez druhim so wjeselimy, zo směmy statnu ministerku za kulturu Barbaru Klepsch pola nas powitać. Dale wočakujemy podpěraćelow a přećelow z politiki, institucijow, towarstwow a předewzaćow jako hosći.

Zjawnosć je sobotu přeprošena – što wopytowarjow wočakuje?

Po přikładźe Alojsa sportować

štwórtk, 29. septembera 2022 spisane wot:

Lětsa budźe 3. oktobra druhi raz běh wo pokal zbóžneho kapłana Alojsa Andri-ckeho w Radworju. Wo zarjadowanju je so Bianka Šeferowa pola jednoho z organizatorow, předsydu Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) Cyrila Hančika wobhoniła.

Kak je ideja wo běhu nastała?

C. Hančik: Składnostnje 75. posmjertnin zbóžneho Alojsa Andrickeho su běh w lěće 2018 prěni raz přewjedli. Ideja běše přewjesć sportowe zarjadowanje, kotrež steji w zwisku ze zbóžnym Alojsom, wšako běše sam zahority sportowc. Mustwowych wubědźowanjow, kaž stej to kopańca a wolejbul, je hižo dosć we Łužicy. Sportowe wurisanje za jednotliwcow hišće wjele njeje. Tak je so ideja zrodźiła, wuhotować wubědźowanje na polu lochkoatletiki. Při běhu móža so sportowcy wšitkich starobnych skupin wobdźělić.

Štó su iniciatorojo?

C. Hančik: Běh lětsa druhi raz přewjedźemy. Poprawom běše před štyrjomi lětami lětne abo dwulětne wospjetowanje planowane. Koronapandemije dla dyrbjachu je přestorčić. Zarjadowarjo lětušeho běha su Radworske sportowe towarstwo, tamniši młodźinski klub a TCM.

Mjezsobnje so wothłosować

póndźela, 26. septembera 2022 spisane wot:

Hač do kónca tydźenja maja požadarjo projektowe ideje za program „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“ Załožbje za serbski lud zapodać. Přiležnosć to Axelej Arltej, ze załožbowym direktorom Janom Budarjom porěčeć.

Knježe Budarjo, kotry je dotalny wothłós?

J. Budar: Po nazhonjenjach zašłych lět wěmy, zo zapodawaja so próstwy wo spěchowanje zwjetša na poslednim dnju. Widźimy naš nadawk sobu w poradźowanju potencielnych próstwystajerjow, dóstawamy pak tež wšelke naprašowanje a stejimy z někotrymi potencielnymi próstwystajerjemi w běžnej wuměnje.

Je po julijskim prěnim kole zaćišć nastał, zo je nastupajo podobnje zapołožene předewzaće wjetša koordinacija trěbna?

Domchowankaa krónowanje

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Towarstwo Šulska a domizniska stwa Ptačecy a tamniša wosadna cyrkwinska rada wuhotujetej zajutřišim, njedźelu, drastowe kemše. Po nimi chcedźa „kirbsoweho krala“ Halštrowskeje Hole krónować. Andreas Kirschke je so wo woběmaj podawkomaj z předsydku zarjadowaceho towarstwa Martinu Petschikowej rozmołwjał.

Knjeni Petschikowa, hotujeće so na drastowe kemše. Što Was w tym zwisku inspiruje a motiwuje?

M. Petschikowa: Zakładnu mysličku zrodźichmy w towarstwje hižo w lěće 2004. Chcychmy hordosć na domiznu a na serbske korjenje budźić. K prěnjemu domizniskemu swjedźenjej we wsy bě potom tak daloko. Helmut Kurjo, nazhonity znajer narodneje drasty z Blunja, podpěrowaše nas skutkownje při hotowanju, wšako njemějachmy w tym nastupanju přewjele nazhonjenjow. Tak běchu prěnje drastowe kemše wězo dosć zwažliwa wěcka. Ćim wjetše bě wjeselo nad poradźenjom.

Što maće lětsa dokładnje planowane?

Druhdy jenož poł hodźiny trjebaš

štwórtk, 22. septembera 2022 spisane wot:

Ležownostny dawk ma so reformować a nětko dyrbja wšitcy, kotřiž chěžu, wobchod, bydlenje abo njewobtwarjenu ležownosć wobsedźa, hač do 31. oktobra deklaraciju ležownostneho dawka wotedać. Bianka Šeferowa je so pola nawodnicy Budyskeho financneho hamta Katje Schimke wobhoniła, što je wšitko trěbne.

Kotre daty trjeba financny zarjad wot wobsedźerjow?

K. Schimke: Njeje scyła trjeba wjele datow podać. Konkretnje trjeba financny zarjad w deklaraciji ležownostneho dawka sćěhowace daty: aktowe znamjo a/ abo dawkowe čisło imobilije, adresu ležownosće, mjeno wobsedźerja, ležownostne čisło, łopjeno a płoninu, bydlensku přestrjeń, twarske lěto kaž tež pó­dowu směrnicu. Dźěl datow namaka kóždy wobsedźer w swojim ležownostnym wućahu a často w twarskich podłožkach abo w kupnym zrěčenju. Aktowe znamjo je kóždy wobsedźer ležownosće nalěto z připósłanym informaciskim pismom dóstał. Hódnotu zemskich směrnicow namakaja wobydlerjo w portalu ležownostneho dawka pod . Tam su dalše spomóžne ­pokiwy k wuižiwanju portala ELSTER a informacije.

Gymnazijz młodym wobličom

wutora, 20. septembera 2022 spisane wot:

W oktobrje chce Wojerowski Lessingowy gymnazij, w kotrymž tež serbšćinu podawaja, nachwatać lońši stoty jubilej wobstaća. Silke Richter je so z Toralfom Schraderom, wučerjom a čłonom dźěłoweho zjednoćenstwa „Šulske narodniny“ rozmołwjała.

Kotre tři zapřijeća wopisaja Wojerowski Lessingowy gymnazij najlěpje?

T. Schrader: Su to zhromadnosć, mnohostronskosć a toleranca. Jako wuwu­čowacy a wuknjacy prócujemy so tež ­wo kajkosće kaž moderny, inowatiwny a swětej wotewrjeny.

Što jónkrótnosć tohole gymnazija wučinja?

Snano so dalše myslički jewja

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:

Maćica Serbska a redakcija Serbskich Nowin přeprošatej tónle tydźeń štwórtk na diskusijny wječor wo serbskej hymnje. Planowane bě zarjadowanje dawno, nětko so wone w Budyskim Serbskim domje wotměje. Z předsydku Maćicy Serbskeje, dr. Anju Pohončowej, je so Axel Arlt rozmołwjał.

Kak horca je tema serbska hymna spočatk nazymy scyła hišće?

A. Pohončowa: Mój zaćišć je, zo so tuchwilu zjawnje wo serbskej hymnje horco njediskutuje. Tole mam za normalny zjaw, hdyž zaběramy so dlěši čas z wěstej temu. Što so w priwatnym wobłuku a w socialnych medijach w tymle nastupanju wotbłyšćuje, posudźować njemóžu. Po wozjewjenju Maćičneje namołwy lětsa w januarje je so nimo toho wjele druheho stało, tež na wulkim swěće. Je z mojeho wida prosće tak, zo we wěstych fazach zajim stupa abo woteběra.

Jewja so z wida Maćicy Serbskeje nowe aspekty w diskusiji?

Nawrótz „hoberskim projektom“

štwórtk, 15. septembera 2022 spisane wot:

„Z nadźiju do přichoda“ rěka nowa ­inscenacija Serbskeho ludoweho ­ansambla, kotraž dožiwi jutře, pjatk, na hłownym jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła w Budyšinje swoju prapremjeru. Aktualnje stej dwě předstajeni kruće planowanej, w „trochu redukowanej, turnejowej wersiji“ maja dalše slědować. Bosćan Nawka je so z režiserom a choreografom produkcije Měrkom Mahrom rozmołwjał.

Knježe Mahro, za Was je inscenacija tajke něšto kaž nawrót. Što začuwaće?

M. Mahr: Něhdy raz projekt ze SLA zwoprawdźić je hižo dołhi čas mój cil. ­Jako bywši čłon dźěćaceje rejwanskeje skupiny ansambla je mi institucija wšo druhe hač cuza. Tehdyši nawoda ćělesa Dieter Wendisch je mje takrjec wotkrył a naposledk do Lipska ‚delegował‘, hdźež wukmanich so najprjedy jako profesionalny rejowar a na to, potajkim po karjerje w baleće, jako choreograf. Zo směm po telko lětach nětko zaso w Budyšinje skutkować, a to tež hišće w tajkej hoberskej produkciji, je mi wulke wužadanje a zdobom wulke wjeselo.

„Hoberska produkcija“ – Što mamy sej pod tym předstajić?

nowostki LND