Nikoho domoj njepósćelu

štwórtk, 03. februara 2022 spisane wot:

W chorownjach a hladarnjach staraja so sobudźěłaćerjo wo dobro swojich pacientow a chowancow. Kak pak maja w tym wobłuku skutkowacy kaž tež ­nošerjo a nawodźa zarjadnišćow ­z ­winowatosću šćěpjenja wobchadźeć? Milenka Rječcyna je so z nawodu Smječkečanskeho Domu swj. Jana, ­kotryž je w nošerstwje Křesćansko­socialneho skutka, Markom Klimanom rozmołwjała.

Kajki je staw w Domje swj. Jana šćěpjenje sobudźěłaćerjow nastupajo?

M. Kliman: Mamy pola nas w domje šćěpjensku kwotu, kotraž je trochu wyša hač powšitkownje w towaršnosći. Ně­hdźe 70 procentow sobudźěłaćerjow je mjeztym šćěpjenych.

Boja so tući wo swoje dźěłowe městno po 15. měrcu 2022?

M. Kliman: Wěmy, zo su so někotři sobudźěłaćerjo mjeztym na dźěłowym zarjedźe přizjewili. To wšak ma přistajeny, ručež wě, zo móhł dźěło zhubić abo zo dźěłowe zrěčenje wuběži, činić. Naš nadawk jako nošer w tym zwisku je, zo mamy Budyskemu strowotniskemu zarjadej 15. měrca zdźělić, štó z našich sobudźěłaćerjow je šćěpjeny a štó nic. Dalši nadawk nimamy.

A kak jako nawoda domu zhromadnje z nošerjom z tym wobchadźeće?

Rozsud kóždeho jednotliwca

srjeda, 02. februara 2022 spisane wot:

Maćica Serbska přeproša na zjawnu disku­siju wo serbskej hymnje. Cordula Ratajczakowa je so z předsydku dr. Anju Pohončowej rozmołwjała.

Čehodla přewjedźeće diskusiju wo hymnje?

A. Pohončowa: Kritiki nastupajo tekst serbskeje hymny su so w zašłych lětach wospjet zwuraznili, woprawdźita diskusija pak njeje so dotal wotměła. Myslu sej, zo přeprošuje dźensniši towaršnostny diskurs­, w kotrymž sej někotři wjace widźomnosće žonow w zjawnosći žadaja, k tomu, aktualnosć teksta serbskeje hymny jónu do fokusa wzać a so z tutym prašenjom intensiwnišo zaběrać. Po našim měnjenju njeby so měła tajka diskusija w zawrjenych komorach wjesć, ale měła wšitkim zajimowanym móžnosć dać so na njej wobdźělić. Tohodla smy so za formu zjawneje diskusije rozsudźili. Něchtó dyrbjał tajku diskusiju nawjedować a přewodźeć, čehodla nic Maćica? Wothladajo wot toho, zo běštaj Zejler a Kocor čłonaj Maćicy Serbskeje, myslu sej, zo ma naše čestnohamtsce skutkowace towarstwo dosć kompetency za tutón nadawk.

Sće hižo nowu wersiju hymny namjeto­wali. Štó je tutu ideju zrodźił?

Za naše dźěći a přichod regiona

póndźela, 31. januara 2022 spisane wot:

Nawod­nica Sakskeho krajneho zarjada za zažne susodnorěčne kubłanje (LaNa) dr. Regina Gellrich bě minjeny tydźeń z hosćom w Serbskim instituće. Cordula Ratajczakowa je so z prócowarku za mnohorěčnosć rozmołwjała.

Kak je so mnohorěčne kubłanje wot załoženja LaNa lěta 2014 wuwiło?

R. Gellrich: Tema wjacerěčnosć je hižo dawno tež w pěstowarnjach sakskich po­mjez­nych kónčin aktualna. Prawidłownje daty zběramy a widźimy na jednym boku wjace pólskich resp. čěskich maćer­norěčnych mjez dźěćimi a personalom. Na tamnej stronje zwěsćamy wotewrjenosć a přiběracy zajim staršich a pěstowarnjow, dźěćom rěč a kulturu susodneju krajow zbližić. Za to poskićamy jako krajny zarjad wobšěrne spěchowanje a kwalifikaciju pedagogiskeho dźěła.

Posaarska chce so z „francoskej strategiju“ z multilingualnym modelowym regionom stać. Što móžemy wottam wuknyć?

Tež Serbam medije wěnuja

štwórtk, 27. januara 2022 spisane wot:

W Choćebuskej měšćanskej a regionalnej bibliotece maja zajim na serbskich temach a poskićeja tež wšelku literaturu ze serbskimi, předewšěm pak wobsahami z błótowskeho regiona. Milenka Rječcyna je so z nawodnicu zarjadnišća Utu Jacob rozmołwjała.

Što Choćebusku měšćansku a regionalnu biblioteku wuznamjenja, je to tež serbskosć?

U. Jacob: Wobłuk regionalna wěda wopřijima něhdźe 27 000 medijow. Nimo swobodnje přistupnych poskitkow chowamy někotre pokłady w archiwach. Něhdźe 1 100 medijow je wěnowanych Serbam, wuběr pak je přewažnje němskorěčny. Bibliotece přisłuša tež wupožčowarnja za originalne wuměłske twórby, artoteka. Někotre dźěła maja poćah k Serbam a Błótam.

Zwotkle maće literaturu wo Serbach?

U. Jacob: Namakamy infor­macije w prospektach nakładnistwow, w městnych předawanišćach knihow, w nowinach a časopisach, zrědka z nakupje wot priwatnych wosobow – skerje z darow medijow, z lisćinow dubletow a druhich zarjadnišćow. Štož kupujemy, je přewažnje z městnych poskićernjow.

W kotrej formje dźěłaće hromadźe ze serbskimi institucijemi a zarjadami?

Šćěpjenje je wudospołnjenje

wutora, 25. januara 2022 spisane wot:

Interview sakskeho socialneho ministerstwa z dr. Thomasom Grünewaldom, předsydu Sakskeje šćěpjenskeje komisije (SIKO). Dale je wón nawoda Kamjeničanskeho klinikuma za infekcisku tropisku medicinu a nawjedowacy lěkar wotrjada za hygienu a wobswět w mjenowanym klinikumje.

W Sakskej njeje něhdźe 20 procentow ludźi­, staršich hač 60 lět, dospołnje šćě­pjenych. Je to přičina so starosćić?

Dr. T. Grünewald: Haj, wšako wěmy, zo hrozy runje tym w mjenowanej starobje wulke riziko, na ćežki a za žiwjenje strašny covid-wotběh schorjeć. Tež hdyž njeje ze šćěpjenjom móžno so stoprocentnje njenatyknyć, škita wone před ćežkim wotběhom a zamóže w tajkich padach žiwjenje wuchować!

Kak wažne je za wšěch třeće šćěpjenje tak mje­nowany booster? Dźe tule skerje wo škit před wariantu omikron?

Njewšědne koncertowanje

póndźela, 24. januara 2022 spisane wot:

22lětny organist Johannes Kral z Do­branec je hižo w mnohich krajach swěta wustupował a tak tójšto nazhonjenjow zběrał. Što je młody Serb, kotrehož su mjez druhim 2017 ze Silbermannowym pišćelowym mytom počesćili, minjeny čas dožiwił, chcyše Jan Bogusz wot njeho wědźeć.

Po maturje na Serbskim gymnaziju w Budyšinje sy so na studij cyrkwinskeje hudźby do Lipska podał. Kak swoje wustupy a studij časowje zmištruješ?

J. Kral: Studij wobsteji hłownje z wuměłskeje wučby za jednotliwcow. K tomu słuša na pišćelach a klawěrje hrać, chór nawjedować a spěwanje. Tež wudospołnjace čitanja a seminary su trěbne. Dyrbju sej tuž swój čas derje zarjadować. Organizacija je takrjec wšitko. Koncertowe jězby su wězo přidatne wužadanje. Na zbožo pak profesorojo moju njepřitomnosć toleruja a mje samo při projektach podpěraja.

Tež loni je so korona wo wulke wobmjezowanja postarała. Sy přiwšěm wubědźowanja abo wustupy realizować móhł?

Nowy rěčny rum přistupny

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Wuknjenska platforma LernSax sakskeho ministerstwa za kultus (SMK) je nětko tež w hornjoserbskej rěči wužiwajomna. Milenka Rječcyna je so z wučerku Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ a referentku za koncepcionelne dźěło ze serbskimi wobsahami w Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje (LaSuB) Radebeul Dianu Šołćinej ­rozmołwjała.

Kotre su přičiny, zo hodźi so platforma nětko w hornjoserbšćinje wužiwać?

D. Šołćina: Šulska cloud je we wšelakich rěčach natwarjena. Nimo němčiny maja cuzorěčni a dalši zajimcy składnosć, sej program tak nastajić, zo dó­stawaja zasadne informacije w druhich rěčach, kaž jendźelskej a francoskej. To zmóž­njamy nětko tež hornjoserbsce rěča­cym wužiwarjam – wučerjam, šulerjam a staršim. Jako iniciatorojo chcychmy na te­ wašnje nowy serbskorěčny rum w digitalnym swěće wotkryć.

Sće naspomniła, zo su zasadne informacije w serbskej rěči přistupne. Što to rěka?

Spěw ma znamjo solidarity być

wutora, 18. januara 2022 spisane wot:

„Swojowola“ rěka najnowši titul hudźbneje dwójki Uty Šwejdźic a Michała Měrćinka z Berlina, kotrajž staj pod mjenom „Hara Crash“ znataj. Wo čim pěseń, kotruž běštaj wonaj zdobom jako widejo na platformje Youtube a na swójskim kanalu takatak records ­wozjewiłoj, dokładnje jedna, to chcyše Jan Bogusz wot Uty Šwejdźic wědźeć.

Kak staj ideju zrodźiłoj, so w aktualnym spěwje z tematiku Běłoruskeje rozestajeć?

Jeno „symbolowa politika“

štwórtk, 13. januara 2022 spisane wot:

Pod hesłom „Kulturny kraj Sakska za­wrjeny?“ su so Drježdźanska kulturna měšćanostka, intendanća a dalši nawodźa sakskich jewišćow w zjawnym lisće přećiwo sakskej koronapolitice wuprajili. Cordula Ratajczakowa je so z intendantom NSLDź a předsydu Sakskeho krajneho zwjazka w němskim jewišćowym towarstwje Lutzom Hillmannom rozmołwjała, kiž je list sobu jako prěni podpisał.

Poprawom móžeće so wjeselić, móžeće zaso hrać – čehodla nětko skoržiće?

Z partnerami hromadźe dźěłać

srjeda, 12. januara 2022 spisane wot:

Serbska rěč ma so w Delnim Wujězdźe zaso ze wšědnej rěču stać. To přeje sej předsyda Frank Knobloch loni załoženeho towarstwa Zahrodka 1921. Andreas Kirschke je so z nim rozmołwjał.

Loni 12. nowembra sće stajnu wustajeńcu „Serbske žiwjenje w Delnim Wujězdźe a wokolinje“ wotewrěli. Kajki bě wothłós?

F. Knobloch: Wotewrjenje w Delnjowujězdźanskej radnicy wotmě so z wulkej rezonancu wobydlerjow, zajimcow a zastupjerjow Domowiny, Serbskeho instituta kaž tež Załožby za serbski lud. Mjeztym bě koronapandemije dla měrnišo. Tuchwilu je wustajeńca jenož po dorěčenju přistupna.

Wot spočatka 2021 podawa Marek Krawc kurs serbšćiny. Kak tam doprědka dźe?

F. Knobloch: Rěč wuknyć je naša hłowna naležnosć. Kurs je so ryzy digitalnje započał. Spočatnje bě nas dwanaće wobdźělnikow. Wot septembra zetkawachmy so na městnje w Delnim Wujězdźe. Přerěznje je nas nětko sydom kursantow z najrozdźělnišim stawom wědy a najwšelakorišimi wuměnjenjemi.

Kotre wobsahi wobjednawaće?

HSSL23

nowostki LND