Schadźowanka zwoprědka historiska

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Wo lětušim wjeršku budźe něhdy ćežko rjec: „Samsna procedura kaž kóžde lěto“

Spočatnje „wupožčmy“ sej tola raz trik maturantow Serbskeho gymnazija Budyšin a zhladujemy z dalokeho přichoda na lětušu 146. schadźowanku. Snano potom mjenujcy rěka, zo bě runje tele zetkanje rozsudny nastork serbskeje digitalizacije. Snano budźe tež wo tym rěč, zo bě lěto 2020 wobrotnišćo serbskeje kultury ­(a ewentualnje samo politiki) nastupajo runoprawosć splahow – k tomu pak přichodnje wjace. Cyle wěste je: Schadźowanka za čas pandemije bě historiska. Nic jenož dla toho, dokelž wotměchu ju prěni raz ryzy wirtuelnje w interneće – wažnišo našim potomnikam, kotřiž tradicije najskerje runje tak kaž bjezmała kóžda generacija dotal zasakle zakituja, zawěsće budźe: žane chodojtypalenje, žana Europeada, žadyn Nukstock; haj, samo jutrowne jěchanje je wupadnyło, prěni raz docyła w analach stawiznow.

Akciski dźeń dźiwadłow

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:
Budyšin (SN/CoR). Wosebity „Akciski dźeń za dźiwadło a orchester“ chcedźa 30. nowembra po cyłej Němskej přewjesć, na kotrymž so tež Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwadło wobdźěli. Tak ma so přichodnu póndźelu wot 17.30 do 18 hodź. hłowny dom NSLDź w čerwjenej barbje swěćić. Za fasadu pokazaja wurězki z dźiwadłowych a klankodźiwa­dłowych inscenacijow, ale bjez zwuka. Zaměr iniciěrowaneje akcije skupiny intendantow Němskeho jewišćoweho towarstwa njeje „politiski protest přećiwo lock­downej“, kaž w zdźělence rěka. „Nam dźe wo to, zo su dźiwadła, operowe domy, orchestry a kultura najebać za­wrjenje při­wšěm widźomne – bjez hordosće, bjez sobuželnosće ze sobu samym a bjez ryzy sebičnosće –, a tak wuznam kultury za naše zhromadne žiwjenje, za wuměnu a jako zjawny diskusijny rum demokratiskeje towaršnosće runje w tymle wužadowacym času wuzběhnyć. Skedźbnimy tuž na to, što je tučasnje bolostnje pobrachuje a nuznje za zmištrowanje krizy trěbne“, rěka dale w připowědźenju. Zajimcy móža akciju na socialnych syćach NSLDź kaž tež na Youtube sćěhować.

Kanal połny?

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:
Kajkižkuli wobraz tež přeco zjawnosć wo SAEK ma a štož tež přeco wo dźěławosći tam skutkowacych medijowych pedagogow – hdyž docyła – mysla: Minjene měsacy su nazornje dopokazali, zo njeje runjewon najšpatniša ideja, so hdys a hdys na ekspertizu kompetentnych fachowcow spušćeć. Kak drje by na přikład lětuša schadźowanka wupadała, njeby-li Bu­dyska wotnožka kanala personelnje a techn(olog)isce k rukomaj była? Štó da je, sćerpnje zas a zaso na samsne prašenja wotmołwjejo, wučerjam za čas krizy niłčiny digitalneho swěta trochu wuswětlił? Hdźe móža šulerjo kaž tež starši na njekomplikowane wašnje nawuknyć z njeličomnymi paslemi interneta wobchadźeć? A štó hišće raz je našim lajskim chóram zmóžnjał, najebać kontaktne wobmje­zowanje – připódla tuchwilu najmudrišeje a zdobom najtuńšeje strowotniskeje naprawy – dale probować? Chcemy dalši raz „zadźiwani“ hódnotu něčeho hakle spóznać, hdyž je fuk? Bosćan Nawka

Samo originalna křinja wupućowarjow widźeć

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Chětro moderna nowa wustajeńca w Choćebuskim Serbskim muzeju

To je woprawdźe tragiske! Po tym zo bě Choćebuski Serbski muzej wobšěrneje renowacije a modernizacije dla dlěje hač štyri lěta zawrjeny a po tym zo su jón 27. oktobra skónčnje zaso wote­wrěli, su jeho durje za wopytowarjow a hosći nětko znowa zawrjene. Jenož pjeć dnjow mějachu zajimcy składnosć sej wobhladać přetwarjeny dom, nowu stajnu a zdobom prěnju wosebitu wusta­jeńcu z fotami Choćebuskeho fotografa a artdirectora Maika Lagodzkeho. Toho je nětko najprjedy raz kónc, nowe krute postajenja a wobmjezowanja koronawirusa dla wšitkim zajimcam přistup do muzejow zakazuja.

Wulki podawk w měsće

Předstaja wjace hač 60 twórbow

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Hromadźe ze swojim mandźelskim wobhladuje sej Elke Burkhardt w Budyskej ­galeriji Budissin wuslědki lětnjeju akademijow 2019 a 2020 Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa, na kotrymajž je so tež wona wobdźěliła. Wjace hač 60 wobrazow a pjeć skulpturow tule prezentuja. Nimo zwučenych technikow kaž rysowanja a molowanja z acrylowymi a akwarelowymi barbami su prěni raz tež fresko-molowanja zastupjene. Hač do pjatka su twórby hišće widźeć, potom chcedźa tradicionalnu ­hodownu wustajeńcu z dźěłami Budyskich wuměłcow přihotować.

Foto: SN/Hanka Šěnec

Słuchoknihaza dźěći wušła

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:
Budyšin (SN). Loni k hodam je kniha Dorotheje Šołćineje „Janka a Majka w njebjesach“ w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, lětsa móža sej dźěći putacu stawiznu jako słuchoknihu naposkać. Tak dožiwja, kak so Jankej a Majce poradźi, na hodownych wikach bjez zastupneho lisćika z hoberskim kołom sobu jěć. Beno Škoda a Marta Měrćinkec staj Jankej a Majce swój hłós dałoj. Z režiserku ­Madleńku Šołćic a z dźiwadźelnikami ­Andreju Bulankowej, Marianom Bu­lankom, Měrkom Brankačkom a Juliju Jankowscynej běštaj wonaj w zwukowym studiju powědku za młodych słucharjow do mikrofona čitałoj a nahrawałoj.

Nowa single Caroliny Eyckec

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:

New York (SN). Berlinska hudźbnica Carolina Eyckec je nowu single „Northern lights“ wozjewiła, kotraž je na wšitkich streamowych platformach přistupna. K tomu słuša z polarneje swětliny inspirowane widejo.

Wosom mjeńšin trajacy kruch za teremin a elektroniske instrumenty je prěni oficialny z binauralnej technologiju, kotruž wuměłča hižo wot lěta 2019 na koncertach a we widejach wužiwa.

„Nadźijam so, zo tale hudźba tróšku barby a swětła do ćmowych zymskich dnjow přinjese, kotrež na nas čakaja“, ­Carolina ­Eyckec wuzběhny.

Eksistency wohrožene

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Sakske dźiwadła su so srjedu ze zjawnym listom na ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) zawrjenja swojich domow wot 2. nowembra dla wobroćili. Wčera je Kretschmer ­kulturnikow na rozmołwu přeprosył.

System dweju klasow

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:
Na samsnej runinje, kaž němske awtowe firmy abo Lufthansa z knježerstwom wo podpěrje w pandemiji jednaja, so rozmołwy ze swobodnje skutkowacymi wuměłcami dotal njewotměwaja. Woni słušeja do druheje klasy, wšako maja politikarjo „kulturu za ryzy zabawu we wólnym času“, kotruž móžeš „prosće bjez wurunanja wotšaltować“, kaž w lisće kulturnikow Sakskeje rěka. Při tym tež njepomha, zo je we wustawje swobodneho stata zapisane, zo ma so „wobdźělenje na kulturje w jeje wšelakorosći a na sporće wšemu ludej zmóžnić“. Kultura njepłaći jako systemrelewantna, dokelž ju k hospodarstwu njepřiličeja. To je ­hižo hladajo na ličbu na tym polu skutkowacych, kotřiž su potencielni bjezdźěłni přichoda, njezmysł. Rjenje, zo poda so sakski ministerski prezident skónčnje do dialoga z kulturnikami. Škoda je, zo dźiwadła z jednym hłosom njerěča. Tež tu knježi princip dweju klasow – ći jedni su priwilego­wani, tamni dyrbja wo swoju eksistencu wo­-jować. Cordula Ratajczakowa

Kamušk stawizniskeho mozaika

Donnerstag, 19. November 2020 geschrieben von:

Nowa kniha rysuje wobraz časa towaršnostneho přewróta w Serbach z wosobinskeho wida časowych swědkow

„Nowa swoboda – Dopomnjenki na přewrót 1989/90“ rěka nowa, w Lu­dowym nakładnistwje Domowina wušła kniha dr. Cordule Ratajczakoweje. ­Bosćan Nawka je so z awtorku wo přihotach, pozadkach a wo procesu na­staća publikacije rozmołwjał.

Knjeni Ratajczakowa – maće nowostku skónčnje w rukomaj. Kniha wšak njeje Waša prěnja, je to přiwšěm wosebite začuće?

C. Ratajczakowa: Nimam hišće dosć wulkeho wotstawka, zo móhła naležnosć prawje hódnoćić. Štož móžu rjec, je, zo tójšto dźěła za mnu leži. Na jednym boku je kniha wuslědk projekta, kotryž sym wotzamknyła, abo hinak prajene: kotryž je z blida. Na tamnym boku so wězo wjese­lu, zo je kniha nětko hotowa. Tajke „dźěćo“ potom woprawdźe w rukomaj dźeržeć móc je cyle wosebite začuće.

Dźens tydźenja planowana knižna premjera bu tuchwilu płaćiwych strowotniskich předpisow korony dla wotprajena. Pobrachuje Wam tajke něšto kaž „oficialne“ zakónčenje projekta?

Anzeige