Přihotuja tójšto nowostkow

Freitag, 29. Januar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Schwalenska komisija šulskich wučbnicow je so w Rěčnym centrumje WITAJ z lětnim planom wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika zeznajomiła. Wo tym informuje rěčny centrum. Zdobom je gremij na wuradźowanju minjeny štwórtk wo planje diskutował a jón schwalił. Po rozprawje wo lońšej dźěławosći předstaji wotrjadnica RCW Annett Dźědźikowa čłonam komisije nowostki zašłeho lěta. „Z cyłkownje 49 titulow smy 34 zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina wudali. Nimo nich bu 15 projektowych respektiwnje dodatnych, wudospołnjacych a wupruwowanskich materialijow w zamołwitosći RCW wudatych“, zdźěli Annett Dźědźikowa.

Ze serbskimi motiwami na nowej chódbje

Donnerstag, 28. Januar 2016 geschrieben von:

Slepo (JR/SN). „Štož wóčko widźi, wěri wutroba“ rěkaše hesło dnja wotewrjenych duri minjenu póndźelu na Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“. A to bě we woprawdźitym zmysle słowa měnjene. Hižo při zachodźe witachu ­wopytowarjow holcy w serbskej narodnej drasće. Saskia Drewsec ze 6. lětnika we Wochožanskej a Rebecca Rathnerec z 8. lětnika w Slepjanskej drasće poda­waštej hosćom chlěb a sól. Bjez dźiwa, zo bě šulski nawoda Wolfgang Goldstein hordy na njej. Nowowuhotowanu ­chódbu kubłanišća pyša serbske motiwy na keramiskich wudźěłkach a na protykowych łopjenach. „Wot 5. lětnika poskićamy wučbu serbšćiny a podawamy ­nimo toho wuměłske kubłanje, geografiju a hudźbu w serbskej rěči“, rozłoži ­wučerka serbšćiny Sabina Jurencec z Pančic-Kukowa.

Kóždeho wuknjaceho spěchuja

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Dźeń wotewrjenych duri na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

Kulow (AK/SN). Wučbje serbšćiny na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ wěnuja wulku kedźbnosć. „Jako jenička wyša šula wokoło Wojerec wuwučujemy po koncepće 2plus. Cyłkownje 50 z ně­hdźe 300 šulerjow tu serbšćinu wuknje. Z Tobiasom Bulankom mamy tu serbskeho socialneho dźěłaćerja“, podšmórny nawodnica Ines Lešowa na sobotnym dnju wotewrjenych duri.

Dohlad do třoch šulow podali

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Dobry wothłós mjez staršimi a potencielnymi nowačkami Serbskeje zakładneje a wyšeje šule kaž tež Serbskeho gymnazija Budyšin žněješe pjatk dźeń wotewrjenych durjow w tamnišim šulskim a zetkawanskim centrumje.

Budyšin (SN/CoR). Štóž chcyše, tón móžeše w běhu třoch hodźin po šulskim twarjenju na Budyskej Friedricha Listowej wot jednoho na přichodne kulturne předstajenje chodźić, tak bohaty bě wuměłstwowy poskitk šulerjow a šulerkow wšěch třoch kubłanišćow. Tak pokaza mjez druhim 6. lětnik gymnazija hnydom štyri jendźelskorěčne dźiwadłowe kruchi, mjeztym zo wyša šula hodowny projekt „Brunos Weih­nacht“ zajimcam w awli předstaji. Zahajiła bě kulturny program krótko po 16 hodź. zakładna šula z musicalom „Hłupy Jank“, orchester gymnazija jón wječor hromadźe ze skupinu dujerjow zakónči.

W SŠT haja dobru zhromadnosć

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

25. róčnicu załoženja je Serbske šulske towarstwo sobotu w Haslowje woswjećiło. SŠT dźakowaše so swojim čłonam, spěchowarjam a sympatizantam. Kubłarjo, wučerjo, starši, wuměnkarjo, FSJnicy a studenća běchu přišli.

Haslow (AK/SN). Serbske šulske towarstwo je wuwiće kubłanja w Sakskej jara wobwliwowało. „Wone bě dźěćo měrniweje rewolucije 1989. Hustodosć je ćežke puće zmištrowało. Móžemy nade wšo dźakowni być za 25lětne čestnohamtske kubłanske skutkowanje“, wuzběhny zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) w swjedźenskej narěči. Hromadźe­ z tehdyšim šulskopolitiskim rěčnikom frakcije CDU krajneho sejma Ludwigom Nowakom bě wón 1991 mjez załožerskimi čłonami SŠT.

Město klasikarjow wopytali

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:
Šulerjo 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin pobychu tele dny w durinskim Weimaru. Tam zaběrachu so ze stawiznami města a z jeho najwuznamnišimaj basnikomaj Johannom Wolfgangom von Goethu a Friedrichom Schillerom. Jedyn z wjerškow wuprawy bě dźiwadłowe předstajenje prěnjeho dźěla Goethoweho „Fausta“ w Němskim narodnym dźiwadle, hdźež su so holcy a hólcy před pomnikom wobeju klasikarjow do skupinskeho wobraza zestupali. Foto: Gloria Žurec

Wažnej podawkaj na šulomaj

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Kulow (JoN/SN). Dźeń wotewrjenych duri přewjedźe Kulowska wyša šula „Korla Awgust Kocor“ zajutřišim, 23. januara. Hinak hač druhdźe zarjaduja tónle dźeń w Kulowje sobotu, tak zo maja swójby składnosć, wo wuměnjenjach dźěći na kubłanišću so informować.

W 9.30 hodź. witaja šulerjo hosći z programom w małej sportowej hali, dokelž je wulka hala za kapičkowy wječor přihotowana. Program ma spektrum šulskich a zwonkašulskich poskitkow kaž tež móžnosćow zhromadneho wuknjenja posrědkować. Z wosebitym elanom so póstniska garda 10. lětnika na to přihotuje. Za nju je to jedyn z wjerškow lětušeje karnewaloweje sezony. Po programje móža dźěći zhromadnje ze staršimi jednotliwe stacije wopytać, hdźež wo wšelakich předmjetach kaž němčinje, serbšćinje, stawiznach, biologiji a dalšich zhonja. Zdobom móža so z wučerjemi a šulerjemi rozmołwjeć.

Nowy poskitk rěčneho centruma

Dienstag, 19. Januar 2016 geschrieben von:

Budyski Rěčny centrum WITAJ wabi wotnětka z nowym poskitkom na internetnej platformje Facebook. Pod hesłom „słowo tydźenja“ zaběra so tam Lubina Hajduk-Veljkovićowa z rěčnymi wosebitosćemi serbskich słowow.

Budyšin (SN/MiR). Nowy poskitk RCW měri so na zajimcow, kotřiž chcedźa swój słowoskład rozšěrić, za synonymami pytać abo wo jednotliwych wopřijećach rozmyslować. „Słowo tydźenja“ je poskitk maćernorěčnym Serbam runja tak kaž tym, kotřiž serbšćinu wuknu a chcedźa swoje znajomosće rozšěrić. Hakle před něšto dnjemi bě nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami tónle poskitk naspomniła. „Ideju, na te wašnje za zaběru ze serbskej rěču wabić, sym ze swójskeho zajima za nawuknjenje jendźelšćiny zrodźiła“, dr. Brězanowa rozłožuje, „dóstawam wšědnje z internetneje strony ,onewordaday‘ jedne słowo z jendźelšćiny, z kotrymž móžu so rozestajeć.“

Za swoju šulu derje wabili

Montag, 18. Januar 2016 geschrieben von:

Zjawnosći so předstajić a za swoju šulu wabić – tole bě minjeny pjatk wječor hłowny zaměr dnja wotewrjenych duri na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“. Z wothłosom móžachu spokojom być.

Radwor (SN/MKWj). Tójšto wopytowarjow móžachu minjeny pjatk na Radworskej wyšej šuli witać. Kubłanišćo bě na dźeń wotewrjenych duri přeprosyło. Při tym njeńdźeše jenož wo to, dźěći zakładneje šule za to wabić, zo bychu w Radworju wostali. Narěčeć chcychu tež staršich, zo bychu swoje dźěći, kotrež tuchwilu do druhich šulow chodźa, přichodnje sem słali, kaž nawodnica Hilža Štilerowa Serbskim Nowinam rjekny. Prěnje naprašowanja tajkeho razu tam hižo maja.

Ze šulskeho projektabu woblubowany poskitk

Donnerstag, 14. Januar 2016 geschrieben von:

Rejwanska pedagogowka Alexandra Wagner wě dźěći zapřijeć

Hort za šulerjow je w šulskim twarjenju zakładneje šule „Handrij Zejler“ we Wojerecach. Wot lěta 2007 je Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk nošer horta. Dźesać kubłarkow stara so wo 188 dźěći. We wšelakich rumnosćach maja šulerjo 1. do 4. lětnika dosć móžnosćow wuknyć a so we wšelakich wobłukach wupruwować. Mnohe z nich so na rejwanskej AG wobdźěla. Maja tam stwu za kreatiwitu, róžk za klanki a hry, rumnosć za hibanje, za čitanje a wočerstwjenje, za twarjenje a zmysły. Tež kuchnju tam maja, rumnosć za zhotowjenje domjacych nadawkow a dalšu, w kotrejž jeno serbuja. Wjele zaběry maja wužiwarjo horta na šulskim dworje kaž tež na sportnišću a hrajkanišću. Rady přebywaja tež na eko­zahrodźe. Jónu wob tydźeń wužiwaja blisku sportownju. Milenka Rječcyna
Wjace hač jenož přebywanišćo

Jako přewjedźe Sil­wija Wjeńcyna před nimale lětomaj projekt wo serbskich rejach na Zakładnej šuli­ „Handrij Zejler“ we Wojerecach, běše wjeršk zjawny wustup dźěći. Poprawom měješe to być zakónčenje projekta.

Anzeige