Policija (26.06.15)

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Kamjenc. Na statnej dróze S 95 na kromje Kamjenca je wčera wječor ke krawnemu rozestajenju dóšło. Tam namakachu žonu, do kotrejež bě něchtó kłół, pódla jeje awta ležo. Jedne wokno awta bě rozbite, pódla jězdźidła ležeše nóž. Helikopter dowjeze žonu do chorownje.

Chroniku sej wotewzać

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Chrósćicy. Tójšto ludźi je wužiło składnosć, skazać sej chroniku Chróšćanskeje gmejny, kotruž bě Jan Macka w njesprócniwym dźěle zestajał. Štóž je sej chroniku skazał, móže sej ju nětko na Chróšćanskim gmejnskim zarjadnistwje wote­wzać. Wona płaći 28 eurow.

Wo wotemrěću rěčow

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so wutoru, 30. junija, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu Sprjewina pensija. Sieghard Kozel porěči tam na temu „Kak a čehodla rěče wotemrěwaja?“. Zajimcy su wutrobnje witani, zastup je darmotny.

Duchowna hudźba w cyrkwi

Budyšin. Pod hesłom „Auf, auf! Mein Herz mit Freuden“ zaklinča njedźelu, 28. junija, we 18 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje twórby Heinricha Schütza a Johanna Sebastiana Bacha. Tutón z lubosću zestajany program zanjesu Lipšćanscy hudźbnicy Kathleen Danke (sopran), Hartmut Becker (violoncello), Michaela Hasselt (pišćele/cembalo) kaž tež spěwar a tuchwilny přechodny Thomasowy kantor Gotthold Schwarz. Zastup je darmotny. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Prezentuja wuslědki Witaj

Pjenjezy za měšćanske pěstowarnje

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Při stawku zalutowane mzdowe kóšty w pěstowarnjach města Budyšina budu nětko na dobro tychle zarjadnišćow. Město wotpowěduje tak žadanju woby­dlerskeje iniciatiwy.

Budyšin (CK/SN). Štož je Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (CDU) wčera na poslednim a dohromady 260. regularnym posedźenju měšćanskeje ra­dy­ w swojej hamtskej dobje dožiwił, bě absolutna nowosć. Dźěći w pěstowarskej starobje sćěhowachu na klinje swojich staršich, što so na radnej žurli stawa. Tak młodych připosłucharjow měšćanscy radźićeljo hišće ženje njemějachu.

Hižo něšto dnjow w Hamorskej zahrodnistwowej wobdźělenskej towaršnosći nimo tomatow a kórkow tež papriku žněja. Jónu wob tydźeń našćipa Renata Latanik wot 3 200 rostlin dohromady hač do 200 kilogramow čerwjenych płodow. Dworowy wobchod­ Hamorskeho zawoda je wot póndźele do soboty wočinjeny. Foto: Joachim Rjela

Poběhnu přez korjenje, błóto a kamjenje

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Hózk (SN/MWj). Prěni hornjołužiski běh přez zadźěwki Black Bird Run wotměje so 6. septembra w Hózku. Wón powjedźe wobdźělnikow na dohromady dźesać kilometrach po Hózkowskej wokolinje, hdźež čakaja na nich korjenje, błóto, kamjenje a wjele dalšeho. Dwójce dyrbja so běharjo přez parcours předrěć a maja 15 zadźěwkow přewinyć, kotrež rěkaja mjez druhim murja smjerće, chójnina a pawčina. Jedyn ze zadźěwkow je běhej mjeno spožčił, wšako dyrbja wobdźělnicy tež Čorny Halštrow přewinyć.

Ideju za běh trochu hinašeho razu měješe 29lětny Drježdźanjan Thomas Jensch, kiž bě w Hózku wotrostł. Po jeho słowach je Black Bird Run za nazhonitych runje tak kaž za hobbyjowych běharjow mysleny. Přizjewić móža so zajimcy e-mailnje pod , na dnju wubědźowanja tež hišće hač do 11 hodź. na městnje. Běh započnje so w 13 hodź. Startowy pjenjez wučinja 15 eurow. Za přihladowarjow je wopyt darmotny. Dalše informacije pod www.facebook.com/

Krótkopowěsće (25.06.15)

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Žane dojednanje tarifow dla

Offenbach. W tarifowym konflikće wo mzdy pěstowarkow a socialnych dźěła­ćerjow njemóžachu so komunalni dźěło­dawarjo a dźěłarnistwo ver.di dojednać, wujednawanski rozsud přewzać, kaž dźensa w Offenbachu zdźělichu. Ver.di chce so nětko swojich čłonow prašeć a 13. awgusta znowa jednać započeć. Hač do toho nochcedźa stawkować.

Centrum nowinarskeje swobody

Lipsk. Žurnalisća, zwjazki a medijowe domy chcedźa přichodnje zhromadnje ranjenja nowinarskeje swobody zjawnje narěčeć. Něhdźe 20 organizacijow je za to dźensa w Lipsku Europski centrum za swobodu nowin a medijow załožiło. Wón ma ranjenja nowinarskeje swobody w Europje dokumentować a potrjechenym žurnalistam pomhać. Srědki přinošuja EU, wonkowne ministerstwo a Sakska.

Gabriel Merkel gratulował

Policija (25.06.15)

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Zhorjelc. Policija warnuje wobydlerjow wuraznje před wosebitym wašnjom paduchow awtow. Na terenje Zhorjelskeje policajskeje direkcije je w zašłymaj měsacomaj k wjacorym padam tak mjenowaneho „homejackinga“ dóšło. Při tym so paduši najprjedy do bydlenja zadobudu, wozmu sej tam namakany awtowy kluč a pokradnu na to wotpowědne awto. Zwjetša zadobychu so njeznaći přez zachodne durje, w někotrych padach wone ani zamknjene njeběchu, štož skućićelam „dźěło“ wolóži. Kluč wisaše často direktnje pódla durjow, druhdy ležeše na kamorčku na chódbje. Pokradnyli su paduši zwjetša awta typa Ford, Audi, VW, Škoda a Mercedes. Policija tuž radźi, chěžne a bydlenske durje stajnje zamknjene měć a awtowy kluč w bydlenju po móžnosći do kamora połožić a nic widźomnje ležo wostajić. Podhladnje zadźeržace so wosoby měli wobydlerjo spěšnje policiji přizjewić.

Financowanje komunow změnić

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Radworscy gmejnscy radźićeljo su na wče­rawšim posedźenju etat gmejny za lěto 2015 jednohłósnje schwalili. Při tym­ dóńdźe k debaće wo zasadnych problemach komunow.

Radwor (SN/MkWj). Etat je po wobličenjach Radworskeho gmejnskeho zarjad­ni­stwa wurunany. To je tež wuslědk noweho, dosć komplikowaneho a za lajka njepřewidneho knihowanskeho systema, ko­tryž dyrbja wšitke gmejny nałožować. Přiwšěm njemóža sej w Radworju wulke inwesticije dowolić, wšako su hižo ze spjelnjenjom winowatostnych nadawkow wućeženi. Nimo toho steji gmejna pod dohladom krajnoradneho zarjada. Tak chcedźa nowu digitalnu škričkowu a škit­nu techniku za wohnjowu woboru wobstarać. Tež škody wulkeje wody maja so wotstronić. Za dróhotwar na B 96 w Čornym Hodlerju dyrbja dalše financy zaplanować, kaž komornica Mira Richter rjekny.

Kóždy darjeny euro potroja

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Lutowarnja podpěruje restawrowanje pišćelow tachantskeje cyrkwje

Budyšin (SN). Wot oktobra 2013 je Budyska tachantska cyrkej swj. Pětra nutřkowneho saněrowanja dla zawrjena. Hłownje su wjerchi, sćěny a sćežory barbili, elektrisku připrawu a wobswětlenje dospołnje ponowili kaž tež jednotliwe wołtarje a skulptury restawrowali. Poněčim so twarske dźěła nachileja. Tuchwilu róšty wottwarjeja, štož ma tónle měsac w dalokej měrje wotzamknjene być. Jenož mjeńše dźěle róštow hišće chwilu dlěje stejo wostanu. Kaž na njedawnej nowinarskej rozmołwje zdźělichu, chcedźa najstaršu simultanu cyrkej Němskeje 14. nowembra z ekumeniskimi kemšemi zaso wotewrěć.

Dohromady płaći ponowjenje cyrkwje 2,12 milionow eurow. Najwjetši dźěl toho, něhdźe 1,75 milionow eurow, su zjawne spěchowanske srědki. Přidatnje měještej ewangelska a katolska wosada jako wužiwarjej cyrkwje 370 000 eurow zwjesć, kotrež njehodźachu so spěchować. Tule su so organizacije kaž Rotaryjowy a Lionowy klub a Němska pomnikoškitna załožba kaž tež mnozy priwatnicy z wulkomyslnymi darami wobdźělili.

Wobornicy za dorost wabili

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Tójšto zajimcow witachu minjeny kónc tydźenja w Michałkach na dźeń wotewrjenych duri w tamnišej wohnjowobornej gratowni. Wobornicy swjeća tele dny mjenujcy kulowaty jubilej.

Michałki (UH/SN). Dobrowólna wohnjowa wobora Michałki zhladuje tónle měsac na 80lětne wobstaće. Hódnje woswjećić chcedźa swoje narodniny sobotu ze zarja­ dowanjom města Wojerec we wjesnym hosćencu. Minjenu sobotu pak přeprosy­ chu najprjedy raz wobydlerjow na dźeń wotewrjenych duri. Zo mnozy zajimcy hižo dopołdnja přichadźachu, swědči wo tym, zo so ludźo za dźěło wobornikow zajimuja a sej je waža. Na te wašnje měješe tež hrajny ćah Wětnica/Čorny Chołmc stajnje dosć připosłucharjow.

Anzeige