Po „Bóščanskim třiróžku“ jěli

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:
Něhdźe 20 lubowarjow staršich modelow motorskich je Uwe Wetzko minjenu sobotu do Nowych Bóšic přeprosył. Na kóždolětnym zetkanju dadźa sej jězdźerjo swoje mašiny wot fachowca přepruwować a so při tym wo techniskich prašenjach wuměnjeja. Na to podachu so na tak mjenowany „Bóščanski třiróžk“, kiž wjedźe z Nowych Bóšic přez Wětrow a Bóšicy wróćo do Nowych Bóšic. Foto: Feliks Haza

Klóšter bróžnju zaso natwari

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:

So za cyhelowe murje na historiskim městnje rozsudźili

Pančicy-Kukow (SN/mwe). 3. oktobra 2009 so nawječor na klóšterskim dworje w Kukowje bróžnja paleše. Płomjenja běchu daloko widźeć, wjacore wohnjowe wobory z cyłeje wokoliny woheń tehdy zhašachu. Na kóncu pak so twarjenje, w kotrymž bě tež wowčernja zaměstnjena, dospołnje hač na zakładne murje wotpali. Mnozy wobydlerjo so nětko přez cyły čas prašachu, hač Pančičanski klóšter Marijineje hwězdy bróžnju scyła zaso natwari a hdyž, za čo chcył ju wužiwać. Štóž tele dny w Pančicach-Kukowje po Chróšćanskej dróze jědźe, widźi, zo so tam pilnje twari a zo na Kukowskim klóšterskim dworje nowa bróžnja nastawa. To je dospołne nowe twarjenje, ale cyle po tradicionalnym a historiskim wašnju. Po dokładnym přemyslowanju, pruwowanju a swědomitych jednanjach z wotpowědnymi instancami so zamołwići klóštra za tutu wariantu rozsudźichu. Daniel Rychtar, tam zamołwity za twarske naležnosće, Serbskim Nowinam praji,­ zo inwesticija něhdźe 220 000 eurow­ płaći.

Dale po puću předchadnika

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:

1. junija nastupi Alexander Fischer (CDU) swoje zastojnstwo jako nowy wjesnjanosta gmejny Dobruša-Huska. Při tym nje­trjeba ani swoje dźěłowe městno změnić. Dobrych pjeć lět je Dobrušan w gmejnskim zarjadnistwje hižo wěcywobdźěłar za twarstwo a ležownosće. Zo su jemu wobydlerjo při prěnich wólbach runje tak dowěru wuprajili kaž při druhich, jeho wulce zwjesela. Dokelž je Alexander Fischer ze swojej domiznu wusko zwjazany, ma wón za wulke zbožo, zo su jeho po studiju krajinoweje architektury a po někotrych lětach jako wědomostny sobudźěłaćer Drježdźanskeje techniskeje uniwersity a po skutkowanju jako poradźowar krajneho kuratorija za wjesny rum w ródnej gmejnje trjebali.

Wulki narok 41lětneho je, zo wobydlerjo w gmejnje wostanu a zo nowi sem přićahnu. Po jeho měnjenju su wuměnjenja za to dobre. Tohodla chce wón po puću swojeho předchadnika Michaela Schulzy dale kročić. Jedyn z wažnych nadawkow budźe nowe twarske ležownosće wotkryć. Hušćanska sportownja, kotraž dyrbi so energetisce saněrować, steji runje tak na programje.

Za šulu wšitke móžnosće pruwować

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:

Někotružkuli diskusiju Łazowskeje gmejnskeje rady je minjene lěta Steffen Mühl nastorčił. „Ja temy jenož na wědomje njebjeru, ale so za jich zmysłom prašam“, měni 47lětny, kiž je za Swobodnych wolerjow Hórnikečanskeho jězora wot lěta 2009 čłon Łazowskeje gmejnskeje rady a Wulkoždźarowskeje wjesneje rady. 24. apryla kandiduje wón za zastojnstwo Łazowskeho wjesnjanosty.

Rodźeny Wojerowčan bydli wot lěta 2001 we Wulkich Ždźarach, hdźež přisłuša předsydstwu domizniskeho towarstwa. W tehdyšej Šibojskej brunicowej jamje­ je wón powołanje mechanikarja nawuknył a pozdźišo w Choćebuzu twarstwo studował. Dźensa dźěła wón w Grodkowskim předewzaću a wěnuje so saněrowanju starych wobćežmow.

Jako wjesnjanosta chcył wón wobydlerjam přeco blisko być. Přidatne poćežowanje ludźi z popłatkami za dróhotwar, wopłóčki a chódniki měło so jara dokładnje pruwować. Dobre rozrisanje chce Steffen Mühl za Běłochołmčansku šulu nadeńć. Za nju měli so wšitke warianty dokładnje pruwować. Předstajić móhł sej wón běrowowy abo lěkarski centrum.

Krótkopowěsće (19.04.16)

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:

Bamž: Ćěkancy su nam dar

Rom. Bamž Franciskus je ludźi po wšěm swěće namołwjał, so z dóńtom ćěkancow njewotnamakać, ale jich jako wobohaćenje wobhladować. „Přečasto maja was ludźo za přidatnu ćežu. Nawopak! Wy sće nam dar“ rjekny bamž dźensa w Romje składnostnje 35lětneho wobstaća jezuitskeho doma ćěkancow.

Nowy abiturny předmjet

Schwerin. Mecklenburgsko-předpomorski minister za kubłanje, Mathias Brodkorb (SPD) chce, zo stanje so nižoněmčina z předmjetom za maturu. Wot 7. lětnika móhli sej šulerjo nižoněmčinu jako druhu cuzu rěč přiswojić a na wu-zwolenych gymnazijach hač do matury wuknyć. Za to chce Brodkorb wotpowědne wučbnicy wuwiwać dać.

Pišćele za Praski hród

Praha. Pišćele w katedrali swjateho Víta­ na Praskim hrodźe njejsu kmane, cyły rum łódźe ze zynkom wupjelnić. Wotpomhać měł natwar noweho mócnišeho instrumenta z 10 000 pišćelowymi pišćałkami. Trěbnych 2,6 mio. eurow chcyło Praske arcybiskopstwo tež z pomocu zběrki zhromadźić. Idealnje móhli nowe pišćele k 100. róčnicy załoženja Čěskosłowakskeje w lěće 2018 hotowe być.

Sezonu z wuspěchom zakónčili

Policija (19.04.16)

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:

Bus so zawróćić chcył

Bukecy. Njewšědny wuskutk měješe wobchadne njezbožo wčera mjez Bukecami a Trjebjeńcu. Tam bě wosobowe awto wotboka do nakładneho awta zajěło. W rynku čakacych jězdźidłow chcyše so bus na dróze zawróćić, suny pak so ze zadnej wósku do přirowa. Jeno z ćežkej techniku móžachu jón wućahnyć.

Bywši wučer swójbne stawizny napisał

Dienstag, 19. April 2016 geschrieben von:

W Slepjanskich kónčinach je Harry Friška, pochadźacy z Trjebina, znata wosoba. Skutkowaše wjele lět na tamnišej šuli jako wučer němčiny, serbšćiny, zemje­pisa kaž tež jako zastupowacy direktor.

Zeznach jeho w septembru 1960 na serbskim pedagogiskim instituće w Budyšinje. Wón přińdźeše z produkcije a měješe do studija přihotowanske lěto za sobu. Ja mějach maturu a dwě lěće dźěła za sobu a podach so tohorunja na studij­ wučerstwa do Budyšina. Połoženje tehdy njebě wjele hinaše hač dźensa, hdyž znowa wučerjo pobrachuja. Bě to sylny semester z mnohimi pozdźišo wuspěšnymi­ wučerjemi, kiž aktiwnje na dobro­ serbstwa skutkowachu. Dokelž běchmoj dobraj přećelej mi Harry často powědaše, zo chce jónu swójbne stawi­zny napisać. Hižo před lětami dóstach k narodninam mału knižku – prěni pospyt jeho nětčišeje knihi. Harry Friška mjenuje ju „Stawizny swójby ze Struga-pro­wincy“. Smy při zetkanjach husto wo tym rěčeli a ja jeho k pisanju pohonjowach.

Bawda na horje zaso wotewrjena

Montag, 18. April 2016 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Mjeztym hižo 21. raz je so sobotu dźeń Budyskeho měšćanskeho lěsa wotměł. Minjene lěta wob­dźěli so stajnje 70 do 80 zajimcow, tónraz zličichu něhdźe 150. Přičina bě, zo su na kóncu­ wulěta znowawotewrjenje restawrowaneje bawdy na Čornoboze swjećili.

Prjedy hač tak daloko bě, zhonichu wobdźělnicy něštožkuli zajimaweho wo noworjadowanju ležownosćow a móžachu so nad ponowjenym pućom na wjeršk hory zwjeselić. Wutwarili pak njejsu dróhu prěnjorjadnje dla turistow. Hłownje słuži wona tomu, zo bychu pušćene štomy z měšćanskeho lěsa wottransportować móhli. Přiwšěm pak puć tež nowemu wobhospodarjerjej hórskeje bawdy Elmarej Ladušej z Wuježka pomha. Wón móže swoje twory nětko lěpje do hórskeho hosćenca wozyć a hosćo maja přijomniši puć k bawdźe.

Krótkopowěsće (18.04.16)

Montag, 18. April 2016 geschrieben von:

Serb na diakona wuswjećeny

Drježdźany. Emeritowany biskop Joachim Reinelt je sobotu w Drježdźanskej katedrali Floriana Mróza a Thomasa Wiesnera na diakonow wuswjećił. 26lětny Mróz pochadźa z Kulowca, je w Erfurće studował a wukonješe swój pastoralny praktikum zašłe měsacy w Budyskej tachantskej wosadźe. Klětu swjatki ma Serb měšnisku swjećiznu přijimać.

Na šulerskej wuměnje w Čěskej

Mělnik/Ralbicy. Wot dźensnišeho přebywaja šulerjo 5. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule w Mělniku. Srjedu nawróća so z tamnišimi šulerjemi do Ralbic, hdźež wječor zhromadnje w šuli swjeća. Štwórtk dojědu sej wšitcy na kulturnu kupu Einsiedel a pjatk budźe zabawne dopołdnjo na šuli. Lětušu wuměnu zakónča z wulětom do Małeho Wjelkowa.

Serbske popołdnjo wuspěšne

Policija (18.04.16)

Montag, 18. April 2016 geschrieben von:

Zražka na awtodróze

Porchow. Wulke poćežowanje wobchada zawiniło je wobchadne njezbožo wčera po připołdnju na awtodróze A 4 mjez wotbočkomaj Ohorn a Porchow. Tam 51lětny wodźer Opela na lěwym boku jědźeše, zo by wjacore jězdźidła přesća­hnył, mjez druhim Ford Mondeo. Jako běštej wobě awće pódla sebje, so 19lětny wodźer Forda rozsudźi, na lěwy bok zajěć. Při tym pak njewobkedźbowa, zo tam hižo Opel jědźeše, tak zo wobě wotboka do so zjědźeštej. 51lětny zajědźe z awtom na lěwu kromu jězdnje a zrazy do wobhrodźenja. 19lětny bu doprawa stłóčeny a tam tohorunja do wobhrodźenja zrazy. Při tym bu dalša wosoba w tymle jězdźidle ćežko zranjena. Na woběmaj jězdźidłomaj nasta wěcna škoda z pjećcyfrowskej sumu.

Ideja so njezešlachćiła

Anzeige