Policija (19.06.15)

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:

Połčnica. Jako chcyše wodźer transportera wčera připołdnju w Połčnicy z ležownosće na puć wujěć, přewidźa wón bližacy so moped. Mopedist zrazy do transportera a padny. Při tym so tak zrani, zo dyrbjachu jeho w chorowni lěkować.

Biskopicy. Na křižowanišću blisko Schilleroweho naměsta w Biskopicach je wčera ně­hdźe w 19 hodź. 71lětna wodźerka VWja stopowe znamjo pře­widźała a jědźeše prosće dale. Při zražce z napřećo přijě­ducym Peugeotom so w nim sobujěduca 62lětna zrani. Ju dowjezechu do chorownje. Šofer wosta nje­zranjeny.

35 skupin na 14 jewišćach

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:

Kamjenc (SN). Kamjenc je jedne z městow po cyłym swěće, kotrež kóžde lěto 21. junija nadróžny hudźbny festiwal Fête de la Musique swjeća. Zajimcy móža zajutřišim w Lessingowym měsće wot 14 do 24 hodź. 35 skupin na štyrnaće jewišćach dožiwić. Mjez nimi budźe tež kapała Łužičenjo, kotraž w 14 hodź. na zahrodźe Muzeja zapadneje Łužicy hudźi.

Serbska hudźba w srjedźišću

Lichań (SN). Hród w Lichanju a k tomu słušacy park ze zarjadowanskej bróžnju njejstej jenož mjez kwasnymi porami woblubowanej. Někotre lěta je to přewšo krasna kulisa za kulturne zarjadowanja. Lětsa steji serbska hudźba w srjedźišću. Prěni koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 17 hodź. z Přezpólnymi.

Dźeń wobchadneje wěstoty

Budyšin (SN). Po cyłej Němskej wotměje so jutře dźeń wobchadneje wěstoty. Budyska wokrjesna wobchadna straža wočakuje zajimcow wot 9 do 14 hodź. na Žitnych wikach. Prezentować chcedźa tam krajne a zwjazkowe projekty, kaž akciju młodych jězdźerjow, ale tež pro­gramy předšulskich dźěći a seniorow. Na wopytowarjow čaka tójšto akcijow k sobučinjenju, mjez druhim test reagowanja a widźenja.

Štóž wšědnje ze zapadneho směra do Budyšina jězdźi, je so spočatk tydźenja dźiwał, zo njemóže z prowizoriskeho kružneho wobchada naprawo na Drježdźansku dróhu wotbočić a wottam přez Móst swjateho ducha do města jěć. Přičina su twarske dźěła na Drježdźanskej, hdźež kładu nowy kanal za dešćikowu wodu, wodowód a roły za wopłóčki. Twarske dźěła maja hač do decembra trać. Znajmjeńša pak ma po informacijach měšćanskeho zarjadnistwa za dwaj tydźenjej zaso móžno być, po Mosće swjateho ducha z města won a na zapadnu tangentu jěć. Foto: SN/Maćij Bulank

Swjeća w klóštrje a na zahrodźe

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Wopyt klóšterskeho a swójbneho swjedźenja Budyskeho wokrjesa přichodnu njedźelu w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje zadani so za wulkich kaž tež małych zajimcow.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). „Jednorje žiwy być – jednorje čłowjek być“ rěka hesło 6. klóšterskeho a swójbneho swjedźenja 21. junija w Pančicach-Kukowje. Ze swjedźenskimi kemšemi w 10.30 hodź. jón zahaja. W 13.15 hodź. přizamknje so koncert Kamjeničanskeho ansambla Agenda St. Jacob. Po zwučenym wašnju čaka na wopytowarjow wot 14 hodź. program „Patentne talenty“ z hudźbu, rejemi, ar­ti­stiku­ a žortom, moderěrowany wot Hei­ka Hariga. Tak poskića reje z towarstwami z Kulowa, Kinsporka a Arnsdorfa, instrumentalne kruchi šulerjow wokrjesneje hudźbneje šule, afriske rytmy z Wulkeje Dubrawy a folk- a countryhudźbu z Wojerec. Mjez sobuskutkowacymi budźe tež Serbski muski chór Delany. Akterojo wustupja na jewišću na kló­šterskim dworje runje tak kaž na jewišću klóšterskeje zahrody. W 17.30 hodź. swjeća zakónčacu ekumenisku nutrnosć. Cyły­ dźeń budu regionalne a přirodowe wiki z 55 wikowarjemi a rjemjeslnikami.

Wjesnjanosta spřisahany

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Rakečanscy radźićeljo lětuši hospodarski plan wobzamknyli

Rakecy (aha/SN). Na wčerawšej zhromadźiznje Rakečanskeje gmejnskeje rady je Günter Eichler (CDU) jako najstarši noweho wjesnjanostu Swena Holgera Nowotneho (CDU) spřisahał a zawjazał. Na jeho městno jako dotalny radźićel bu Tobias Schelzig zawjazany.

Z nowym wjesnjanostu Rakec mějachu wčera wobšěrny dnjowy porjad z 18 dypkami rozjimać a wobzamknyć. Bu­dyski krajnoradny zarjad bě wobzamknjenja na posedźenjomaj rady w aprylu a meji jako­ njepłaćiwe hódnoćił, dokelž njebu předpisana forma na přeproše­njomaj dodźeržana. Nawodnica Rakečanskeho financneho wotrjada Franciska Pfeiffer rozłoži aktualny staw konsolidowanskeho plana a móžeše na pozitiwny trend nastupajo wuwiće likwidnych srědkow skedźbnić. Wot lěta 2014 su so wone wot 340 000 na mjeztym 197 000 eurow znižili.

Krótkopowěsće (18.06.15)

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Ličby nad přerězkom

Budyšin. Najnowše łopjeno „Budyšin w ličbach“ z měšćanskeho zarjadnistwa podawa aktualne ličby wo sprjewinym měsće. Mjez druhim informuje wo hospodarskich wukonach Budyskich přede­wzaćow. 1 463 firmow nadźěłuje lětnje wobrot połdra miliardy eurow. Přerězny lětny wobrot 800 000 eurow na zawod leži­ jasnje nad sakskim přerězkom.

Wjesčičku bórze zaso wožiwja

Liboń. Energetiske saněrowanje prěnjeho domu w Libonje je zakónčene. Mějićel Andreas Reitmann rjekny, zo budu prěnje bydlenja za dźewjeć měsacow hoto­we. Štyri z cyłkownje sydom bydlenjow su hižo přenajate. Zajimcy pochadźeja mjez druhim z Drježdźan. Planowanja za prózdninski dwór we wjesčičce hišće wotzamknjene njejsu.

Wo serbskich stawiznach

Choćebuz. Dr. Pětš Šurman a Alfred Roggan staj wčera knihu wo serbskich kulturnych stawiznach Choćebuza a wokoliny w tamnišim Serbskim muzeju předstajiłoj. Jako 9. zwjazk rjadu Choćebuskeho Serbskeho muzeja a Serbskeho instituta „Serbske drogotki“ ma kniha nazymu wuńć. W srjedźišću steja serbske kulturne pomniki.

Policija (18.06.15)

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Slepo. Dokelž bě wčera popołdnju w Slepjanskim socialnym centrumje swj. Borbory płun čuć, su dom ewakulowali. 40 kameradow wohnjowych woborow z Mułkec, Ronownoho, Slepoho a Běłeje Wody je z dźewjeć awtami na pomoc přijěło. Tež wobora Vattenfalla a wuchowanska słužba běštej na městnje. Po wuprajenju zasadźenskeho nawody bě wjesna­ firma płun wotpušćiła, kotryž so na to po centrumje rozpřestrěwaše.

Šulerjo wopomnišćo wopytali

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Šulerjo 6. do 9. lětnika internata Serbskeho gymnazija Budyšin pobychu njedawno we wobłuku projekta w bywšim Budyskim jastwje a dźensnišim wopomnišću. Přez nje wodźeše nas Ulrich Ingenlath. Wón je nam na jara přijomne wašnje z wjele přirunanjemi z dźensnišim časom žiwjenje w něhdyšej chłostarni zwobraznił.

Přewšo hnujace bě, jako smědźachu so šulerjo do transportera typa Barkas B 1000 sydnyć, w kotrymž je pjeć celow za transport jatych zatwarjenych. W tajkich wuskich, jenož kwadratny meter wulkich a cyle ćmowych celach bjez wokna­ běchu jeći druhdy hač do pjeć hodźin­ zawrjeni.

Po 20mjeńšinskim zawodnym filmje­ wo wšelakich dobach wobstaća jastwa­ – wot nacionalsocialistiskeje diktatury hač k režimej SED, wobhladachu sej šulerjo originalne cele z tehdyšeho časa. Zhonichu wšelake wosebitosće a krute předpisy we wotběhu wšědneho dnja, při čimž mějachu wjele prašenjow. Bě ćežko sej předstajić, pod kotrymi wuměnjenjem­i dyrbjachu jeći žiworić.

Nowa nadźija za domiznu Krabata

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Krabatowej regionaj Žumberak w Chorwatskej/Słowjenskej a Łužica chcetej wušo hromadźe dźěłać. Tole podšmórny Monika Bračika, sobuzałožerka Krabatoweho towarstwa na chorwatskim boku, minjeny kónc tydźenja na wopyće we Wulkich Ždźarach.

Wulke Ždźary (AK/SN). Hosći ze Žumberakskeho regiona su minjeny pjatk na Biskopičanskim měšćanskim swjedźenju oficialnje witali. Samsny dźeń zetkachu so woni z čłonami Krabatoweho towarstwa na Helmec statoku w Jitku. Sobotu wopytachu Kulow a jeho cyrkej z Krabatowej taflu, Koćinski Krabatowy mlokowy swět, Čornochołmčanski Krabatowy młyn a Wulke Ždźary z Krabatowym wudworom. „Mjeztym je Krabat načolna figura za mnohe wuwića we Łužicy. Cyłu dimensiju ani hišće zapřimnyć njemó­žemy“, rjekny Wolfgang Kraus, kiž wo­pytowarjow pola sebje hospodowaše.

Reje wo domiznje

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:
Wojerecy. Wosebity rejwanski projekt je přichodne dny w Hornjej a Delnjej Łu­žicy widźeć. „Tanzkompanie Golde G.“, w oktobru lěta 2008 wot choreografki Golde Grunske załožena, je wuwiła 60mjeń­šin­sku choreografiju „ankommen“ za pjeć rejwarjow a hudźbnicu. Projekt zaběra so z prašenjom, što domizna ludźom we ­Łužicy woznamjenja. Na zakładźe wosobinskich stawiznow je rejwanska kompanija wurazliwe choreografiske ­domizni­- ske wobrazy zestajała. Předstajenja budu jutře, štwórtk, w 19 hodź. we Wojerowskej kulturnej fabrice, 19. a 20. junija w 19 hodź. w Choćebuskim dźiwadle Piccolo, 21. junija w 17 hodź. w Gubinskej ­„fabrice“ a 12. septembra w 19 hodź. w Rogowje.

Anzeige