Nuzu ćerpjacym pomhać

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Na wsach rozdźělne měnjenje wo zaměstnjenju ćěkancow

Pančicy-Kukow (aha/SN). Wjesnjanosća a jich zastupjerjo gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zaběrachu so wčera z prašenjemi zaměstnjenja ćěkancow w swojich komunach. Mjez wobydlerjemi pleće so tuchwilu horca diskusija.­ Při tym su měnjenja jara rozdźělne Serbske Nowiny so na wjacorych městnach za tym naprašowachu.

Předsyda wjesneje skupiny CDU Ral­bicy-Róžant Eduard Luhmann je za spočatk nowembra wšitkich sobustawow skupiny na zarjadowanje do Ralbic přeprosył, zo bychu tam z kompetentnymi partnerami wo móžnosćach pomocy diskutowali. „Kóždy ćěkanc abo požadar azyla, kotryž do Němskeje přińdźe, ma zakonsce prawo na wěste a čłowjekahódne zaměstnjenje“, wón wuzběhuje. Runočasnje skedźbnja pak na zachowanje serbskeje identity w našej kónčinje. Njeńdźe jemu jeničce wo zaměstnjenje ludźi wšelakeje narodnosće, ale tež wo spomóžnu mjezsobnosć rozdźělnych kulturow a nabožinow w serbskim sydlenskim rumje.

Forum z Georgom Milbradtom na Pastwinej horje

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:
Kamjenc. „Politiska destabilizacija we wuchodnej Europje – wuskutki a wužadanja na sakski srjedźny staw“ rěka hesło zjawneho diskusijneho foruma, kiž wotměje so wutoru, 13. oktobra, wot 18.30 hodź. w hosćencu na Kamjenskej Pastwinej horje. Rozmołwnaj partneraj budźetaj bywši sakski ministerski prezident Georg Milbradt (CDU) a prezident Sakskeho zjednoćenstwa rjemjeslnikow. Na zarjadowanje­ přeprošuja zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU), srjedźostawske hospodarske zjednoćenstwo a měšćanski zwjazk CDU.

Ke kermuši wosebity twarožk

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:
Koćina (SN/MWj). Dźak za dobre žně steji­ w srjedźišću kermuše a domchowanki w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće jutře wot 10 hodź. Z tym dźakuje so Kulowske ratarske předewzaće MKH tohorunja mnohim wobydlerjam, kotřiž jemu ratarske płoniny přenajeja, podšmórnje jeho jednaćel Tobias Kockert. Wjace hač 50 direktnych zwičnjerjow kołowokoło twarožkarnje a hródźow swoje wudźěłki poskićuje. Nimo ratarskich produktow budu to tež wěcy wšědneje po­trjeby, drasta, rostliny a symjo. Štóž chcył sej swoju kosu porjadnje naklepać dać, změje k tomu w Koćinje składnosć. Dale změja tam přehladku hribow a wězo wulku paletu najwšelakorišich jědźow, sahacu wot chrěna z howjazym mjasom hač k rybjacym wariacijam a wudźěłkam z domjaceho rězanja. Prěni raz wobdźěli so Wałdźic rěznistwo z Worklec. Wosebitosć z Koćinskeje twarožkarnje budźe kermušny twarožk, kiž tam k zahajenju domchowanki prezentuja.

Njezboža dla dołho čakać dyrbjeli

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:
Wulke poćeženje rańšeho wobchada zawini dźensa rano wobchadne njezbožo na zwjazkowej dróze B 156 w Bórku pola Budyšina. Ze směra spjateho jězora přijěducy BMW zrazy tam něhdźe w 6 hodź. z dotal njeznateje přičiny hnydom do dweju nakładneju awtow, kotrejž chcyštej dolěwa wotbočić. Wodźerja BMWja dyrbjachu do chorownje dowjezć. Dokelž wužiwaja tónle puć tuchwilu jako wobjězdku za zawrjene křižowanišćo w Budyšinje, dyrbjachu šoferojo dołho čakać, prjedy hač móžachu nimo městna njezboža jěć. Foto: Christian Essler

Nic přećiwo woli wobydlerjow

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je na njedawnym posedźenju wokrjesneho sejmika změny we wo­krjesnym zarjadnistwje připowědźił a so jasnje k temje wjelk wuprajił.

Tójšto prašenjow ćěkancow dla

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:
Pančicy-Kukow (SN/MWj). Kak je zastaranje ćěkancow w Budyskim wokrjesu organizowane? Kak je šulska winowatosć zaručena? Što wokrjes wot gmejnow nastupajo zaměstnjenje ćěkancow wočakuje? Tele a dalše prašenja zaběrachu wčera wjesnjanostow pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a jich zastupjerjow w rozmołwje z nawodu wokrjesneho zarjada za wukrajnikow Larsom Eibischom. Kaž předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška na naprašowanj­e zdźěli, njejsu wo konkretnych bydlenjach abo objektach rěčeli, ale so powšitkownje wo prašenjach w zwisku z ćěkancami wobhonili. Nimo toho je Lars Eibisch swój zarjad předstajił a aktualne wuwiće rysował. Přichodne dny budu so jednotliwe gmejnske rady z tejle temu zaběrać a za móžnymi kwartěrami pytać dyrbjeć. Hač do 25. oktobra maja komuny zarjadniskeho zwjazka chwile, wokrjesej zdźělić, hdźe hodźeli so jednotliwcy abo swójby zaměstnić. Spočatk nowembra zetkaja so k tomu wšitcy wjesnjanosća wokrjesa z krajnym radu.

Krótkopowěsće (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Nobelowe myto do Tuneziskeje

Oslo. Komitej za Myto Nobela w norwegskej stolicy Oslo spožči lětuše Měrowe myto narodnemu kwartetej dialoga z Tuneziskeje. Čłonojo dialoga su so nadměru za to zasadźeli, zo zawjedźe so w Tuneziskej pluralistiska demokratija. Za myto bě 227 wosobow z 49 organizacijow namjetowanych, tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU).

Jurij Koch w Lubinje čitał

Lubin. Ze swojeje knižneje nowostki „Der Kirschbaum“ je wčera Jurij Koch na Lubinskim hrodźe čitał. Zarjadowanje wuhotowachu dźěłowy kruh za Serbow we wokrjesu Dubja-Błóta zhromadnje ze Šulu za delnjoserbsku rěč a kulturu a Měšćanski marketing za turizm a kulturu (TKS). Mjez něhdźe 25 zajimcami běše tež krajny rada Stephan Loge (SPD).

Šmjaty wokoło knoćika

Policija (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Biskopicy. Za sydomlětnej holcu a jeje dźewjećlětnej přećelku je policija zawčerawšim wječor w Biskopicach pytała. Wobě­ běštej doma ćeknyłoj. Zasadźene běchu wobsadki wjacorych policajskich awtow kaž tež pos. Znaty krótko do połnocy holcy­ w měsće wuhlada a jej za­stojnikam a na to staršim přepoda.

Z filmom so na swjedźeń dopomnili

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

W tymle tydźenju zeńdźechu so čłonojo Jasčanskeho towarstwa Bjesada k swojej sobustawskej lětnej zhromadźiznje. Po witanju a zwěsćenju wobzamkjenjakmanosće sćěhowaštej rozprawa wo dźěławosći kaž tež financna rozprawa. Wobě swědčitej wo wuspěšnej dźěławosći.

Lětuši wjeršk běše bjezdwěla wjesny swjedźeń składnostnje prěnjeho pisomneho naspomnjenja Jaseńcy před 650 lětami. Jeho přihotowanje a přewjedźenje je sej wjele mocow, časa a čuwow žadało. Tola chwalba wjesnjanow a hosći bě zamołwitym rjany dźak za jich prócu. Na kóncu dyrbjachu přitomni hišće wo małej změnje towarstwowych wustawkow wothłosować.

W njeoficialnym dźělu móžachu sej Jasčenjo najprjedy někotre fotowe impresije Feliksa Hazy wo swjedźenju na wulkej płachće wobhladać. Na to sćěhowaštej krótkofilmaj, a to jónu wo dźěćacym programje na wjesnym swjedźenju a pozdźišo wo wječornym dźiwadłowym předstajenju.

Radworska wosada je wčera Bena Jakubaša jako swojeho noweho fararja witała. Křižerjo přewodźachu jeho hač před wosadnu cyrkej, hdźež mjez druhim wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) bywšeho Njebjelčanskeho fararja powita. Jako noweho Radworskeho­­ fararja zapokaza Bena Jakubaša diecezanski administrator Andreas Kutschke (w pozadku). Foto: Rafael Ledźbor

Anzeige