Nowy napohlad při pomniku

Dienstag, 26. April 2016 geschrieben von:
Teren při pomniku Cyrila a Metoda pola Stróžišća prezentuje so nimojěducym a wopytowarjam nětko z nowym napohladom. Wčera a dźensa su tam pilnje dźěłali, mjez druhim z dźěla parkowanišća šoter wotwozyli a tam pjeršć nasypali. Dźensa su zbrašeni z dźěłarnjow swj. Michała w Pančicach-Kukowje ze swojim skupinskim nawodu­ Danielom Rachelu (srjedźa) wšitko wurjedźili a nowe kerki sadźeli, tak zo lěta 2000 poswjećeny pomnik atraktiwniši napohlad skići. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (26.04.16)

Dienstag, 26. April 2016 geschrieben von:

Peticija přizwolena

Wětošow/Brüssel. Peticiski wuběrk Europskeho parlamenta přizwoli wčera peticiji Łužiskeje aliancy, zakónčić wudobywanje brunicy we Łužicy. Nětko maja so Europska komisija a dalše fachowe wuběrki z prašenjemi peticije rozestajeć. Jeje zaměr je, žane dalše brunicowe jamy njedowolić kaž tež dalšemu zanjerodźenju wobswěta zadźěwać.

Tilich Korejčanow pohonjał

Seoul. Prezident Zwjazkoweje rady, sakski premier Stanisław Tilich (CDU), je Korejčanow na swojim wopyće w Seoulu pohonjał, njespušćić nadźiju na znowazjednoćenje kraja. „Druhdy nastawaja zbožowne wokomiki w stawiznach spěšnišo, hač sej mysliš“, Tilich rjekny. Wón je hišće hač do kónca tydźenja z hospodarskej delegaciju w dźělenej Koreji.

Staciju počesća z mytom

Policija (26.04.16)

Dienstag, 26. April 2016 geschrieben von:

121 město 50 km/h

Błohašecy. Dweju smalakow a 63 dalšich přespěšnje jěducych je policija tele dny w Błohašecach lepiła. Měrjenski team wobchad stražneje słužby bě tam na statnej dróze S 100 swoju techniku natwarił. Z něhdźe 1 400 měrjenych jězdźidłow napadnyštej motorske a awto typa Audi, wobě z Budyskim čisłom. Jeju šoferaj jědźeštaj­ ze 118 km/h resp. ze 121 km/h přez wjes. Za to změje kóždy z njeju znajmjeńša 480 eurow pokuty płaćić, dyrbi tři měsacy nóžkować a dóstanje nimo toho­ dwaj dypkaj w Flensburgu. Dopo­kazaja-li woběmaj smalakomaj wot­pohladne přespěšne jězdźenje, móže pokuta­ hišće wyša być, kaž Zhorjelska po­licajska direkcija piše.

W delnich Sulšecach su wjesnjenjo wčera hromadźe ze Zhorjelskim biskopom Wolfgangom Ipoltom 300lětne wobstaće swojeje kapałki swjećili. Minjene tydźenje a měsacy běchu ju nutřka a wonka wobšěrnje ponowili. Po kemšach wotkry biskop wopomnjenski kamjeń a požohnowa ponowjeny móst, kotryž nosy nětko mjeno swjateho Bosćana. Foto: Jost Schmidtchen

Z Lipja ma zaso park nastać

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (BW/SN). Lipjo při klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje měł so přichodnje zaso z woprawdźitym parkom stać a lěpje hač tuchwilu rjane­ městna k wotpočnjenju z wuhladom na klóštersku cyrkej skićić. Tole rjekny krajinowy architekt Clemens Bejmak sobotu něhdźe 25 wobdźělnikam pućowanja, na kotrež bě dźěłowa sku­pina Sakske zahrodowe stawizny přeprosyła. Wot Miłočana a wot Nory Kindermann z Drježdźanskeje techniskeje uniwersity woni zhonichu, kotre wosebitosće Lipjo něhdy skićeše, kajki wobstatk štomow tam mějachu a dźensa maja a kotre plany za přichod wobsteja.

Domjacy lěs w srjedźišću stał

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Pěskecy (HS/SN). Derje wopytany bě sobotu dźeń lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica, wotměwacy so we wobłuku 8. sakskich lěsnych tydźenjow w Pěskecach. Na tamnišim sportnišću wjerćachu so ramikowy program a poskitki wustajerjow kołowokoło domjaceho lěsa. Hižo při wotewrjenju móžeštaj nawoda lěsnistwoweho wobwoda Holm Karraß a Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) tójšto zajimcow witać.

Mjez wustajerjemi prezentowaše so Žuričan Alojs Šołta ze swojimi filigra­nymi wudźěłkami z drjewa. Zastupjerjo wuchodosakskeho­ zwjazka sokołarjow pokazachu swoje pazoraki, dźěći doži­wichu klankohru wo kašporu a paduchu drjewa a zarjad za wobswětowe kubłanje­ znazorni, zo su loni jeničce w lěsni­stwowym wobwodźe Hornja Łužica­ 88 tonow wotpadkow a njerjada rumowali­.

Krótkopowěsće (25.04.16)

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Předmjet WTH šmórnyć

Drježdźany. Sakska statna ministerka za kultus Brunhild Kurth (CDU) chce w nowym šulskim lěće w 10. lětniku srjedźnych a wyšich šulow předmjet hospodarstwo­, technika a domjacnosć (WTH) šmórnyć. Tole zdźěli kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy w krajnym sejmje Cornelia Falken. Tak móhli tydźensce tři wučbne hodźiny zalutować.

Wumjetuje EU njezrozumjenje

Waršawa. Pólski prezident Andrzej Duda­ je Europskej uniji wumjetował, zo nima zrozumjenje za problemy swojich wuchodoeuropskich čłonskich statow w zwisku z ćěkancami. W rozmołwje z pólskej powěsćernju PAP žadaše sej Duda wčera „wjace solidarity“. Dokelž Pólska lědma ćěkancow přiwozmje, jej w Brüsselu pobrachowacu solidaritu wumjetuja.

Zhromadnje přećiwo crystalej

Policija (25.04.16)

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Konjace sedła kradnyli

Wulki Wosyk. Njewšědnu rubiznu su sej njeznaći tele dny we Wulkim Wosyku w Porchowskej gmejnje wupytali. Tam zadobychu so do rumnosćow jěchanskeho towarstwa Tuchorski lěs a pokradnychu na wšě 20 konjacych sedłow. Po informacijach policije su wone dohromady něhdźe 30 000 eurow hódne. Nimo toho načinichu skućićeljo tójšto wěcneje škody, kotrejež rozměr njeje hišće doskónčnje zwěsćeny.

Brikety na puću leželi

Malešecy. K zasadźenju trochu hinašeho razu wołachu sobotu rano wohnjowych wobornikow do Lěskeje w Malešanskej gmejnje. Tam bě njeznate jězdźidło na zwjazkowej­ dróze B 156 wjetše mnóstwo briketow zhubiło, tak zo awta hižo po dróze jěć njemóžachu. Wobornicy dyrbjachu tuž najprjedy brikety zezběrać a dróhu wurjedźić. Policija pyta nětko swědkow, kotřiž su snano wobkedźbo­wali, štó bě brikety zhubił. Informacije přijimuje Budyski policajski rewěr pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Składnostnje jutřišeho Swětoweho dnja knihi je Štefan Paška dźensa w Ralbičanskej Serbskej zakładnej šulki šulerjam 1. lětnika swoju loni nazymu w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu „Dyrdomdeje na wsy“ předstajił. Šulerjo dachu sej ju signować. W Budyšinje bě porno tomu na Kamjentnej hasy mila knihow z mnohimi poskitkami nastajena. Foto: Feliks Haza

Wěžička šule čas pokazowała

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

675lětny jubilej Stróža a 650. róčnica Lemišowa­ steještej wčera w srjedźišću přednoška w Stróžanskim „Domje tysac“­ hatow. Woběmaj podawkomaj je tam tohorunja wustajeńca wěnowana.

Stróža (CS/SN). Sieghard Kozel dźěła na knize wo swojej wsy Stróži a wo susodnym Lemišowje. Klětu, so žurnalist a publicist nadźija, ma kniha hotowa być. Jako­ mjezystaciju prezentowaše wón wčera hromadźe z mandźelskej Měrku w Stróžanskim „Domje tysac hatow“ mału wustajeńcu. Do toho přednošo­waštaj mandźelskaj wo najwažnišich podawkach w stawiznach wobeju wsow. Spočatnje wěnowaše so Sieghard Kozel předstawiznam, kotrež su z kupu w Olbaskim jězoru – bywšim słowjanskim hro­dźišćom – wšitkim widźomne. Swědki zašłosće su we wustajeńcy tohorunja w formje­ wurywankow widźeć, kotrež je Budyski muzej přewostajił. Nastupajo załoženje Stróže a Lemišowa pak Kozelec mandźelskaj hišće za załoženskim wopismom slědźitaj.

Anzeige