Na statnej dróze S 100 mjez Budyšinom a Kamjencom su twarscy dźěłaćerjo dźensa mjez wotbóčku do Janec a Prěčecami nowu asfaltowu worštu nasypali a z wotpowědnymi mašinami zhusćili. Wotrězk puća dyrbjachu ponowić, dokelž běchu so přeco zaso woršty asfalta wułamali. Planowane je, zo dróhu zajutřišim zaso wotewru. Za čas dźěłow přerjaduja wobchad wot Třoch Hwězdow­ přez Hodźij do Zejic. Wosebje w rańšich hodźinach a po swjatoku so tam jězdźidła kopja. Foto: SN/M. Bulank

Robustne motory zahorili

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

W Kichajchće su wobydlerjo minjenu sobotu a njedźelu swój lětuši wjesny swjedźeń přewjedli. Runočasnje bě tam 8. oldtimerowe zetkanje, kotrež je wjele­ zajimcow přiwabiło.

Kinajcht (AK/SN). „Zetkanje je dale a woblubowaniše“, podšmórny Thomas Balko, zastupowacy předsyda Kinajchtskeho wjesneho towarstwa. Wone hižo 19 lět wobsteji a jemu přisłuša 36 čłonow. Lětnje­ organizuja woni z wulkej prócu a z partnerami wjesny swjedźeń. „Chcemy zhromadnosć zesylnić. Nimo toho chcemy wjesne žiwjenje a tradicije zachować, runje tak historisku wědu“, Kinajchćan měnješe.

Lědma serbskeho podźěla

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Kamjenčenjo 15. fête de la Musique wotměli

Kamjenc (SN/mwe). Na štyrnaće jewišćach wotmě so njedźelu wot popołdnja hač do nocy w Kamjencu 15. króć po cyłym swěće znate a woblubowane zarjadowanje Fête de la Musique.

Po wšěch hasach Lessingoweho města knježeše lóštna nalada, ke kotrejž je ně­hdźe 40 najwšelakorišich hudźbnych a dalšich skupin přinošowało. Tak zaklinčachu nimo ludoweje hudźby, klasiki a chórowych sadźbow w piwowych zahrodach, na torhošću a hosćencach tež wótre zynki rockoweje hudźby a samo punk. Mjez sobuskutkowacymi běchu starši hudźbnicy, kaž ći skupiny Elektrona 73, abo młódši, kaž QuerBeetRock. Nadróžny festiwal přiwabi lětsa wjace přihladowarjow hač loni, mjez nimi mnohe swójby a samo fanow ze Zhorjelca. Poprawom tež tam kóžde lěto Fête de la Musique swjeća, lětsa pak dyrbješe tónle swjedźeń wupadnyć.

Drjewjane milinowe sćežory narězali

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:
Hórnikecy (SN). Wjacore drjewjane sćežory za wysokonapjate milinowody běchu njeznaći pola Hórnikec narězali. Zdokonjeli su to cyle čisće z motorskej piłu. Jedyn ze sćežorow so nachili, dalšich pjeć drje hišće steji, ale wšo druhe hač wěsće. Alarmowana wohnjowa wobora je teren wokoło sćežorow zaraćiła, dokelž hrožeše 20 kilowoltow sylny milinowód na zemju padnyć. Hač jedna so wo wědomu manipulaciju abo wo zmylk dźěłaćerja, njeje znate. W bliskosći twarja nowu milinowu čaru a přepinarnju.

Čestnohamtskich pomocnikow bóle podpěrać

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Kandidaća za zastojnstwo Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexander Ahrens (SPD), Matthias Knaak (CDU) a Mike Hauschild (FDP) su so wčera w Budyšinje prašenjam wobydlerjow stajili.

Budyšin (CS/SN). Něhdźe sto zajimcow přichwata wčera wječor do Budyskeho Kamjentneho domu na forum pod hesłom „Hida na wukrajnikow wosrjedź towaršnosće­ – što móže Budyšin činić?“ Při tym napadny, zo kandidaća forum lědma za wólbnobojowe wuprajenja wužiwachu. Ćim bóle prócowachu so woni wo wěcownu a konstruktiwnu debatu wo problemach, kotrež raznje přiběraceje ličby ćěkancow dla nastawaja.

Krótkopowěsće (23.06.15)

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Witaj móže přikład być

Wostrowc. Projekt Witaj móže jako přikład za zažne susodnorěčne kubłanje w pomjeznym rumje słužić. To podšmórny dr. Regina Gellrich, nawodnica sakskeho zarjadnišća za zažne kubłanje w su­sod­­nej rěči, dźensa na konferency „Po puću k rěči susoda wot wšeho spočatka w pomjeznych kónčinach Sakskeje“ w mjezynarodnym zetkawanišću Marijiny doł.

Zapodaća pruwowane

Freiberg. W jednanju k zawodnemu wobłu­kowemu planej wuhloweje jamy Wochozy II je Freibergski wyši hórniski zarjad 310 zapodatych znapřećiwjenjow pruwował. Nětko přepoda je koncernej Vattenfall, kotryž ma so k nim wuprajić. Njejsu-li žane wjetše planowe změny trěbne, přewjedu jako přichodny krok tak mjenowane rozjasnjenje.

Budissa z 5. nowopřichadom

Policija (23.06.15)

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Jědlica. W běhu krótkeho časa stej so wčera popołdnju a nawječor wosobowej awće na statnej dróze S 101 mjez Zejicami a Hornim Wujězdom blisko wotbóčki do Jědlicy z jězdnje sunyłoj. Krótko po 16 hodź. bě to starši muž ze swojim Citroënom, kiž zajědźe do přirowa. Dobrej dwě hodźinje pozdźišo so wodźerka BMWja z awtom hižo na dróze dźeržeć njemóžeše a zajědźe na polo. We woběmaj padomaj­ bě jězdnja mokra. Křiwicy na S 101 su chětro wuske, tak zo tam často k njezbožam dochadźa, tež hdyž šofe­rojo kaž předpisane 70 km/h jědu.

Najmjeńše hry Němskeje

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Biskopicy (SN/mwe). Mjez Smělnej a Biskopicami tróšku schowane w lěsu je jewišćo pod hołym njebjom. Kóžde lěto wotměwaja so tam Biskopičanske Karla Mayjowe hry, najmjeńše tohole žanra a z najmłódšimi akterami. Hrajna zhromadnosć „Gojko Mitić“ Biskopicy je wot 1993 na tymle krasnym arealu zarjaduje. Tak tež lětsa zaso, a to wot 28. junija do 12. julija. Kóžde lěto zawjeselichu tam na 20 předstajenjach něhdźe 11 000 wopyto­wa­rjow. Wjace hač 80 dźěći a młodostnych­ tam stajnje sobu skut­kuje. Nimo hač do dźesać koni běchu w zašłych lětach hižo wósliki, kozy, psy, hołbje,­ kokoše kaž tež rubježne ptaki sobu­ zapřijate.

Medijowy poskitk rozšěrjeny

Kamjenc (SN). Wot spočatka junija je medijowy spektrum Kamjenskeje biblioteki rozšěrjeny. Nětko čakaja tež Xbox One- a Playstation-4-hry na wulkich a mjeńšich fanow. Pola „FIFA 15“, „Assassin‘s“ abo „NBA 2K15“ njebudźe drje nichtó wostudu pasć dyrbjeć.

Zražku testowali

Po starodawnym serbskim wašnju staj so sobotu Uta Šwejdźic z Pančic-Kukowa a Michał Měrćink ze Swinjarnje zmandźeliłoj. Serbsku njewjestu, znatu spěwarku a pianistku skupiny Berlinska dróha, zhotowała bě Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa. Zwěrował­ je młody por we Wotrowskej wosadnicy Kulowski farar Gabriš Nawka. Swjatočnje přewodźeli su młodeju man­dźelskeje w kwasnym ćahu družki. Kwasnu hosćinu swjećachu na Smolic statoku w Hórkach. Foto: SN/M. Bulank

Wusahowacy wjeršk dožiwili

Montag, 22. Juni 2015 geschrieben von:

Wjace hač 7 000 ludźi je wčera w Pančicach-Kukowje lětuši, mjeztym šesty klóšterski a swójbny swjedźeń wopytało. Wosebje swójbam bě to zaso krasne njedźelne dožiwjenje.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl