Policija (17.02.16)

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Tobołku pokradnyć chcyłoj

Němcy. 71lětnej rentnarce chcyštej póndźelu popołdnju cuzej žonje na Drježdźanskej dróze w Němcach ručnu tobołku pokradnyć. Jako jedna z njeju seniorku narěča, chcyše jej tamna tošku wutor­h­nyć. Wuměnkarka pak ju kruće dźeržeše. Žónskej na to do njeznateho směra ćeknyštej. Kriminalna policija pyta swědkow, kotřiž su tole wobkedźbowali.

Alarm w azylowym domje

Wojerecy. W nocy na wutoru wołachu we Wojerecach policiju a wohnjowu woboru k zasadźenju. W azylowym domje na Thomasa Müntzerowej alarmowachu woheń signalizowace připrawy, zo je tam woheń wudyrił. Bórze pak so wukopa, zo bě to wopačny alarm, dokelž bě něchtó připrawu zapinył. Policija pyta nětko za winikom, kiž je hawarijowy škit znjewužiwał.

Njewšědna pomoc dźěćom

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Njedawno běch w Bergisch-Gladbachu pola swojeje sotry a jeje swójby na wopyće. Zhromadnje chcychmy sej tamniši wulki róžowopóndźelny ćah wobhladać. Mnohim přećelam a znatym z bydlenskeje štwórće swojeje sotry do toho powědach, zo so w Budyšinje za njepřewodźanych małolětnych ćěkancow angažuju. Wo wulkej pomocy a wutrobnosći Kölnjanow, kotruž na to nazhonich, běch přemóženy. Spontanje započachu młódši a starši za mnje tak mjenowane „Kamelle“ zběrać, potajkim słódčizny najwšelakorišeho razu, kotrež sobujěducy na wulkich póstniskich wozach do publikuma mjetaja. Kóždy z pomocnikow znajmjeńša cyłu titu połnu plackow, poprjancow, gumijowych zwěrjatkow a wjele dalšich wěcow z póstniskeho ćaha­ sobu přinjese, zo bych je dźěćom w Budyšinje rozdźělił, wo kotrež so sobu staram. Na kóncu běštej to dohromady dwaj centnarskej měchaj. K tomu přińdźechu hišće wjacore pakety drasty, tak zo bě moje awto hač pod třěchu napakowane.

Prěni króć hódnoća tykanc

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Po tym zo su so tež serbscy pjekarjo zašły tydźeń na hódnoćenju chlěba a całtow w Budyšinje wobdźělili, přihotuje pjekarske zjednoćenstwo Budyskeho wokrjesa prěni króć wubědźowanje słódkich specialitow, tykancow. Premjera budźe 18. měrca na Kamjenskich wikach „WIR“.

Za wjace serbskosće

Kalawa (SN). Hižo něšto lět přewjeduje Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz tež wjacore zarjadowanja w Kalawje. Kaž nawodnica šule Marja Elikowska-Winklerowa našemu wječornikej zdźěli, su to přednoški k serbskopolitiskim a stawizniskim temam, a to ze serbskimi referentami. Wone wotměwaja so w kooperaciji z tamnišim zarjadnišćom „Haus für Heimatgeschichte“, z jeho spěchowanskim towarstwom a z cyrkwju. Šula studijne jězby organizuje tež do Kalawy, Wětošowa a Lubina.

Klinika třeći pječat dóstała

Přistajeni nadróžnych mištrownjow Budyskeho wokrjesa móža so nětko na lěpše dźěłowe wuměnjenja wjeselić. Dźensa přepo­daštaj jim nawoda zarjada Michael Reißig (naprawo) a přirjadnica Birgit Weber pjeć nowych małotransporterow. Jedyn z awtowych klučikow přijimaštaj Heiko Erler (nalěwo) a Marco Seidler z Wojerowskeje mištrownje. Foto: Carmen Schumann

Loni nimale 40 000 wopytow

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Wjele čitarjow tež ze wsow sej w Kamjencu knihi wupožča

Kamjenc (SN/mwe). Wjednica Kamjenskeje měšćanskeje Lessingoweje biblioteki Marion Kutter je sej wěsta, zo knihownja tež přichodnje wjele młódšich a staršich čitarjow přiwabi. Ze statistiki domu, kotryž přisłuša jako wokrjesna wudospołnjenska biblioteka Budyskej měšćanskej bibliotece, wuchadźa, zo su ju zajimcy loni něhdźe 40 000 króć wopytali. Zaměstnjenych je tam něhdźe 33 000 medijow za kubłanje, wólny čas a zabawu. Kóždy třeći titl bě po statistice wjace hač trójce wupožčeny. Za tym chowa so nahladna suma 120 350 medijow.

Pře gripu so dale šćěpić dać

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/mwe). Byrnjež w Budyskim wokrjesu hač do 8. februara (aktualny staw) 61 ludźi na wirusowu gripu schorjeło, wotpowěduje to po zdźělenju krajnoradneho zarjada „bjezdwěla k typiskemu, normalnemu wuwiću za počas“.

Nowinska rěčnica krajnoradneho zarjada Budyšin Madlen Paul podšmórny, zo dóstachu wot 1. do 4. tydźenja lětsa 36 padow influency přizjewjenych. Wot 30. do 53. tydźenja 2015 bě to pjatnaće. Wot wirusoweje gripy potrjechene su tuchwilu wšitke starobne skupiny wot jednoho hač do 76 lět.

Twarja wobtok za Čornicu

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:
Zo bychu dźěłaćerjo Krušwičanskeho hłubokotwarskeho a krajnokulturneho twara w Rakecach spušćadło Nižeje Wsy přetwarić móhli, dyrbja najprjedy wobtok za Čornicu twarić, z čimž maja tuchwilu ruce połnej dźěła. Po tym chcedźa tež móst nad młynskej hrjebju ponowić. Naprawa słuži škitej přećiwo wulkej wodźe, płaći cyłkownje něhdźe 1,4 miliony eurow a ma kónc lěta zakónčena być. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (16.02.16)

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Rozdźěl we wudawkach

Wiesbaden. Zjawne wysoke šule wudawaja nimale dwójce telko pjenjez za jednotliweho studenta kaž priwatne. Pola priwatnych wysokich šulow je to 5 920, pola zjawnych nimale 11 000 eurow. Ličbje poćahujetej so na lěto 2013, kaž Statistiski zwjazkowy zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Jako přičinu mjenuja statistikarjo wuběr wučbnych předmjetow.

Rozbuchnjenje w superwikach

Drježdźany. Woheń a rozbuchnjenje stej w Drježdźanach nakupowanske wiki zničiłoj. Krótko po přichadźe wuchowanskich mocow wohenja dla bě wčera wječor we wobchodźe k eksploziji dóšło, kaž wohnjowa wobora dźensa informowaše. Bydlenski a wobchodowy dom, w kotrymž su wegane superwiki, dyrbjachu ewakuować. Dwaceći wobydlerjow je potrjechenych, nichtó so njezrani.

„Safari“ w Rudnych horinach

Policija (16.02.16)

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Ćežke njezbožo pola Brunowa

Kamjenc. Dźensa rano dóńdźe na statnej dróze S 100 mjez Kamjencom a Brunowom k ćežkemu wobchadnemu njezbožu. Z dotal njeznateje přičiny zrazy tam Suzuki Swift do štoma. Wotmacha zražki dla so awto po jězdni suwaše a wosta na tamnej stronje puća stejo. Šofer so při tym ćežko zrani, wuchowanska słužba jeho do chorownje dowjeze. Dróha bě ně- hdźe hodźinu dospołnje zawrjena.

Paduši přez nóc přišli

Budyšin. W nocy na njedźelu běchu so paduši w Budyšinje na Drjewowych wikach do hosćenca zadobyli. W lokalu nałamachu wjacore hrajne awtomaty a spakosćichu z nich pjenjezy. Tež w tejce za- twarjeny trezor woni ze zakótwjenja wutorhnychu a ćeknychu z nim. Cyłkownje zawostajenu škodu trochuje mějićel hosćenca na 10 000 eurow. Skućićeljo načinichu tež wulku wěcna škodu. Kriminalna policija pad přepytuje a prosy swědkow wo informacije.

„Wjele noweho zhonili a widźeli“

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin. „Zańdźene lěto smy zajimawej přednoškaj słyšeli, na wulěće do Njebjelčic a Kamjenca wjele noweho zhonili a widźeli a porjadnu kermušu wo­swjećili“, takle hódnoćeše Hilža Nukowa, předsydka Domowinskeje skupiny Budyšin-město jeje dźěło minjeny štwórtk na zapozdźenej hłownej zhromadźiznje na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Čłonojo sej tež lětuši plan dorěčachu. Tak chcedźa so mjez druhim do Žitawy po­dać, zo bychu so ze stawiznami a kulturnymi wosebi­tosćemi města zeznajomili.

Na zhromadźiznje wupraji předsyda Domowiny Dawid Statnik skupinarjam dźak za spomóžne dźěło a wupřa jim dalše­ dobre skutkowanje.

Prěnje lětuše předewzaće zwoprawdźichu z tym, zo je Jan Nuk, bywši předsyda Domowiny, wo swojim socialnym dźěle pola najchudšich wobydlerjow Južneje Afriki rozprawjał. Z pomocu wobrazow a krótkofilmow předstaji wón skutkowanje misionskeje stacije w měsće Port Elizabeth, hdźež zmóžnjeja dźěćom kubłanje, zastaruja bjezdźěłnych z jědźu a napojemi. A činja to z pomocu mnohich dobrowólnikow, wosebje z Europy.

Anzeige