Krótkopowěsće (25.01.16)

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Nalada firmow špatniša

Mnichow. Nalada w němskim hospodarstwje je so spočatk noweho lěta čujomnje pohubjeńšiła. Tole zdźěli Institut za přeslědźenje hospodarstwa Ifo dźensa w Mnichowje. Mjeztym zo su posudki předewzaćow k tuchwilnemu połoženju porno decembrej jeno snadnje špatniše, su jich wočakowanja na přichodne poł lěta chětro pesimistiske.

Zarjaduja minipěstowarnje

Praha. Po rozprawje dźenika Hospodářské noviny měli w Čěskej republice hižo lětsa sta „minipěstowarnjow“ nastać. Wulki zajim organizacijow a firmow wo jich nošerstwo zwisuje z pjenježnej podpěru EU. Čěska chcyła z małymi skupinami njedostatk městnow w pěstowarnjach wurunać a maćerjam spěšniši nawrót na dźěło zmóžnić.

Přepytuja smjertne njezbožo

Policija (25.01.16)

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Porchow. Njeměrny wječor mějachu minjeny pjatk wobornicy w Porchowje. Tam bě we wuhenju bydlenskeho domu woheń wudyrił. Mjeztym zo tam spočatnje jenož škrički k njebju stupachu, poł hodźiny po alarmowanju wobory hižo płomjenja z wuhenja sapachu. Nimale 50 kameradow z Porchowa, Hornjeho Wujězda a z Wulkeho Wosyka bě zasadźenych. Wětřika dla bě ćežko płomjenja podusyć. Zo ­móhli lěpje hašeć, wołachu tež hišće ­jězdźidło z wjerćitym rěblom Biskopičanskeje wohnjoweje wobory k pomocy. Saznik wobornikow při hašenju podpěrowaše. Hakle po třoch hodźinach bě woheń doskónčnje zhašeny. Zranił so na zbožo nichtó njeje.

Jeničce wěsta je naša njewěstosć

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Z tymle hesłom wopisuje młody Franc Čornak z Chrósćic swoje wandrowanje po Europje a Južnej Americe. Přeprošenje na přednošk serbskim senioram Budyskeje katolskeje tachantskeje wosady běše wón z lóštom sćěhował. Kaž druhdźe zbudźi Francowy přednošk tež tu čiły zajim.

Hdyž běše snadź fascinacija zeznaća cuzych krajow młodeho serbskeho zamkarja do swěta wabiła, widźi wón dźensa přewinjenje sebje samoho, wuknyć wot druhich ludźi a jim tež něštožkuli spožčene zaso wróćo dać a nic naposledk dospołnje samostatny stać a tak zdobom swoje sebjewědomje skrućić, jako wažny facit z nazhonjenjow wandrowanja za rjadowanje swojeho cyłeho žiwjenja.

Lětsa zaso tójšto wjerškow

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Zamołwity za turizm w Njebjelčanskej gmejnje rozprawjał

Njebjelčicy (HS/SN). Staw turistiskeho wuwića w Njebjelčanskej gmejnje kaž tež lońše a lětuše turistiske podawki stejachu w srjedźišću rozprawy Karla Mildnera, zamołwiteho za turizm w komunje, na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Po jeho słowach chcedźa so přichodnje dale na łahodny turizm wusměrjeć, při čimž pak je wobjim atrakcijow a přenocowanskich móžnosćow wučerpany. Mjeztym zo su so zhromadneho dźěła z Turistiskej marketingowej towaršnosću Sakskeje wzdali, chwaleše Mildner zhromadne aktiwity z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska. Zhromadne dźěło z towarstwom Dožiwjenske wsy je gmejnje nowe mjezynarodne kontakty wobradźiło. W tymle wobłuku su so lětsa třeći raz na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje wobdźělili a za wopyt dwurěčneje Łužicy wabili. Mjeztym pak Njebjelčanska gmejna tež swójske lětaki wudawa, zo by za swoje najwšelakoriše poskitki wabiła.

Krótkopowěsće (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Mnozy za wupokazanje

Budyšin. Mnozy čitarjo SN su za to, kriminelnych ćěkancow bjez sudniskeho jednanja wotsunyć, kaž internetne naprašowanje našeho wječornika wujewi. Dwacećo su za to, wosomnaćo měnja, zo měli to sudnistwa rozsudźić, dwaj staj sej njewěstaj. Wot dźensnišeho prašamy so pod www.serbske-nowiny.de, hač měła Domowina z iniciatiwnej skupinu Serbski sejm rěčeć. Hłosujće sobu.

Projekt z Nišćanskej chorownju

Niska. Emmauska chorownja w Niskej budźe lokalne strowotniske srjedźišćo. Wot spočatka lěta płaćiwy strukturny zakoń wo chorownjach sej žada, zo so ludźo medicinsce spěšnje zastaruja. Nuzna pomoc ma so zesylnić a personal rozšěrić. Nišćanska chorownja słuži jako pilotowy projekt. Ministerka Barbara Klepsch (CDU) koncept dźensa w Niskej předstaji.

Protest před sejmom

Policija (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Słona Boršć. Na nuzniku awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica pola Słoneje Boršće je tamniši sobudźěłaćer za­wčerawšim tobołku z wosobinskimi dokumentami a 500 eurami namakał. Sprawny namakar přepoda wšitko zastojnikam awtodróhoweje policije. Z dokumentami w tobołce wuslědźichu woni firmu w Litawskej, kotraž informowaše swojeho šofera. Tón ani hišće pytnył njebě, zo tobołu wjace nima. Nablaku so wón za­wróći a sej ju pola policije wotewza.

Přednošuje wo Janu Kilianu

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Bukecy. Na Ewangelskej srjedźnej šuli w Bukecach budźe přichodnu wutoru, 26. januara, přednošk wo Janu Kilianu. Trudla Malinkowa referuje tam wot 19 hodź. wo serbskim ewangelsko-lutherskim fararju. Wón bě lěta 1854 z 558 dalšimi Serbami do Ameriki wupućował a so w Texasu zasydlił. Ewangelske šulske towarstwo na zarjadowanje přeproša.

Wutoru do muzeja

Wojerecy. We wobłuku swojich wutornych zjawnych zarjadowanjow wotměje Wojerowski měšćanski muzej w tamnišim hrodźe 26. januara w 16 hodź. wodźenje po nowym ­dožiwjenskim wobłuku trajneje wustajeńcy. Z interaktiwnymi wuknjenskimi stacijemi, miniaturnym hrodom, archeologiskim wuhrjebanišćom a słuchanskimi stacijemi tam stawizny města inscenuja. Zastup płaći pjeć eurow, potuńšene tři.

Stajne blido Zelenych

Budyšin. Zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni), rěčnica swojeje frakcije za serbske prašenja, budźe wutoru, 26. januara, hósć stajneho blida Budyskeho zwjazka Zelenych w towarstwowej stwě Kehelernje. Zarjadowanje, na kotrež su zajimcy přeprošeni, započnje so w 19 hodź.

Na dnju swjateho Bosćana je bratstwo swj. Bosćana wčera w Chrósćicach swoju hłownu zhromadźiznu přewjedło. Do toho ćehnješe na swjedźenskim nyšporje procesion z postawu swjateho po wsy. Bratstwu přisłuša wjace hač 80 čłonow, jednoho noweho su wčera přiwzali. Po słowach rěčnika bratstwa Jurja Špitanka wobsteji wone wot lěta 1420. Foto: Feliks Haza

Konsolidowanje na dobrym puću

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Pjenjezy su na posedźenjach gmejnskich radow stajnje zaso wulka tema, wosebje tam, hdźež jich přewjele nimaja. Rakečanska gmejna swoje financy tuchwilu konsoliduje.

Rakecy (AR/SN). We wobłuku wčerawšeje zhromadźizny Rakečanskeje gmejskeje rady informowaše tamniša komornica Franziska Pfeiffer wo aktualnej pjenježnej situaciji komuny. Tučasnje je wona ze 197 000 eurami likwidna. Po něšto lětach z negatiwnymi ličbami njetrjebaja so tuž wjace na kasowe kredity złožować. Hospodarska konsolidacija gmejny, napołožena wot krajnoradneho zarjada, tak wuspěšnje dale dźe. Njewobsteji pak žana přičina, euforiscy być, warnowaše wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU). Za přichod maja runje tak kaž we wšitkich gmejnach ličić ze spadowacymi klučowymi připokazanjemi kraja a ze stupacymi wotedawkami wokrjesej.

Ludźo dyrbja za woboru płaćić

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Kóšty za zasadźenje kameradow wobličić je dźeń a komplikowaniše

Kubšicy (CK/SN). Hdyž dobrowólna woh­njowa wobora při wobchadnym njezbožu technisku pomoc skići a na přikład wuběžany wolij wotstroni, dóstanu wobydlerjo Kubšiskeje gmejny zličbowanku. K tomu je kóžda komuna winowata. Gmejnscy radźićeljo drje su na swojim wčerawšim posedźenju nowe wustawki wo popłatkach za zasadźenja wobornikow wobzamknyli. Kelko dokładnje pak ma jednotliwc płaćić, njehodźi so bjeze wšeho rjec. Za wobličenje popłatka dyrbja komplikowane směrnicy nałožować. Kak to funguje, je radźićelam wčera student Budyskeje powołanskeje akademije Patrick Brosam rozłožił. Wón wukonja praktiski dźěl swojeho dualneho studija w Kubšiskim gmejnskim zarjadnistwje.

Anzeige