Lucas Kral a Lotte Mauersbergerec (2. a 3. wotlěwa) staj lětuši dźěćacy princowski por Kulowskeho karnewaloweho towarstwa. Jeju kaž tež dwórskeho maršala Simona Bozeka a pažow Miru Brězanec (nalěwo) a Fenju Feigl (naprawo) su dźensa dopołdnja w Kulowskej pěstowarni CSB wuzwolili. Ceremoniju přewjedźechu lětsa 20. raz. Foto: Ulrike Herzger

Planuja z pólskimi partnerami

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Nadźija na spěchowanje z kooperaciskeho programa Interreg

Hamor (AK/SN). Projekty z pólskimi partnerami chce gmejna Hamor přichodnje dołhodobnje zwoprawdźeć. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju z jedno­hłósnym zasadnym­ rozsudom wuznawa. Komuna móže tuž we wobłuku kooperaciskeho programa Interreg Pólska-Sakska 2014–2020 próstwy za projekty w hódnoće 2,4 milionow eurow zapodać. A nadźija so 85procentowskeho spěchowanja. „Tajke zhromadne projekty mějachmy tež hižo w zašłosći, na přikład nastupajo šule, wohnjowe wobory a škit před wulkej wodu“, rjekny nawoda hłowneho zarjada gmejny Arian Leffs. Tež festiwal transNaturale su na te wašnje sobu financowali.

W kostimach zańdźenych lět po wsy camprowali

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Brěžki (aha/SN). 25. raz podachu so Brěžčanske žony minjenu sobotu, kaž stajnje tydźeń do prěnjeho Kulowskeho kapičkoweho wječora, na camprowanje. Lětsa bě darniwosć něhdźe 180 tam bydlacych ludźi wosebje prašana. Běchu dźě jenož něšto hodźin do toho hižo hwězdni spěwarjo we wsy po puću. Brěžčanske žony maja so wot spočatka hajenja tohole nałožka po tradiciji, zo pokazuja ze swojimi kostimami na to, kak běchu lěta do toho pisanosć wulkeho Kulowskeho karnewaloweho ćaha wobohaćili. Tak sy tam sobotu wuhladał mjez druhim lawa a bože słónčko. Swjatojanska muška dopominaše na wobraz Brěžčankow na lońšich póstnicach w Kulowje.

Serwis za domjacnosć a dušu

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Tež na wsach su wiki trěbne, wosebje hladajo na to, zo maš tam lědma předawarnjow. Tak kupcy rady witaja, zo su wobchodnicy tež mobilnje po puću. W Šunowje poskićeštej dźens dopołdnja Wałdźic rěznistwo a Ralbičanska Šołćic pjekarnja wšo to, štož za słódny wobjed a za dobru swačinu trjebaš. Zo je tajki serwis wulce witany, pokazuja rynki před wozami. Wosebje staršim ludźom je to pomoc a zdobom wotměna na hewak měrnych wsach. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (12.01.16)

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Pólska reaguje „zadźiwana“

Waršawa. Dźeń do wuradźowanja komisije EU wo połoženju w Pólskej je justicny minister kraja Zbigniew Ziobro w zjawnym lisće kritiku Europskeje unije na najnowšich zakonskich rjadowanjach w Pólskej wotpokazał. W spisu wicešefej komisije Fransej Timmermansej zwuraznja Ziobro swoje „zadźiwanje“ na postupowanju EU, pokazujo na suwerenosć a samostatnosć Pólskeje.

„Gutmensch“ njesłowo lěta 2015

Darmstadt. Němske zapřijeće „Gutmensch“ je „njesłowo lěta 2015“, zdźěli komisija w Darmstadće, kotraž tole rozsudźa. Słowo wužiwaja w zwisku z ćěkancami, zo bychu pomocnikow pawšalnje jako naiwnych, hłupych a swětacuzych difamowali, rěka we wopodstatnjenju. Je to­ mjeztym 25. njesłowo. Loni běchu „Lügenpresse“ wuzwolili.

Za strowši zakusk na šulach

Policija (12.01.16)

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Běła Woda. Z padom nuzowanja w na­dróžnym wobchadźe zaběra so wot za­wčerawšeho policija w Běłej Wodźe. Na tamnišej­ statnej dróze S 126 do směra na Běłu Wodu bě so njedźelu wječor 18lětny wodźer Opela přewšo blisko před nim jěducemu VWjej bližił. Nimo toho zaswěći wón čerwjeno-žołte błyskate swěcy (Frontblitzer), na čož zawołachu sobujěducy VWja policiju a zdźělichu jej čisło Opela. Zastojnicy Běłowodźanskeho policajskeho rewěra młodostneho na to doma wopytachu. Wón policistam wumjetowane nuzowanje přizna a jim błyskate swěcy přewostaji. Hač změje to za 18lět­neho šofera prawniske konsekwency, nětko pruwuja.

Předstaji nowe twórby

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Lipsk. „Słowjanske čitanske jewišćo“ w Lipsku přeproša štwórtk w 20 hodź. na literarnu bjesadu z basnikomaj Janom Kuhlbrodtom a Benediktom Dyr­lichom. „Poniatowski Polski – bara a korčma“ na Křižnej hasy 15 je nošer jewišća, kotrež literaturu słowjanskich spisowaćelow wobstajnje prezentuje, a to dwurěčnje. Na wječorku přednjese Dyrlich někotre swoje nowe twórby w serbskej a němskej rěči.

Rozprawjatej wo putnikowanju

Chrósćicy. Přichodne zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe wotměje so pjatk, 15. januara, w 20 hodź. Beate Gruß a Monika Gerdesowa rozprawjatej wo swojim štyritydźenskim putnikowanju w Francoskej loni nalěto wot ­Dijona hač do Le Puy-en-Velay. Wopytowarjo zhonja, što stej putnicy na 400 ­kilometrow dołhim puću dožiwiłoj a kotrych ludźi, kotre krajiny a cyrkwje stej při tym zeznałoj. Přednošk z wobrazami budźe němskorěčny.

Hdźe w měsće parkować?

Wulki nawal knježeše sobotu na Rownjanskim Njepilic statoku, hdźež bě swinjorězanje prěnje wulke zarjadowanje tohole lěta. Sčasami dyrbjachu ludźo hodźinu čakać, prjedy hač móžachu sej jušku, mjaso a kołbasu sobu domoj wzać abo sej na městnje słodźeć dać. Tak mějachu tež čłonki spěchowanskeho towarstwa Herta Hermašowa, Gerdi Nowakowa, Christa Paulikowa a Ma­rita Kavelmannowa (wotlěwa) ruce połnej dźěła, zo móhli wšitke přeća spjelnić. Foto: Martina Arlt

Kelko kwality za kelko pjenjez?

Montag, 11. Januar 2016 geschrieben von:

Wjetšina šulow a pěstowarnjow z wobjedom spokojom

Budyšin (CK/SN). Dalše lěto dóstawaja pěstowarnje a šule w Budyšinje wobjed wot dotalneho poskićowarja. To je měšćanska rada hišće kónc minjeneho lěta z dwěmaj wzdatymaj hłosomaj wobzamknyła. Město wužiwa tak w lětu 2014 wotzamknjenych zrěčenjach zapřijatu opciju podlěšenja.

Loni w awgusće bě so město Budyšin wšitke po­trjechene zarjadnišća kaž tež staršiske a šulerske přirady prašało, kak su z jědźu spokojom. Dwanaće pěstowarnjow a šulow wupraji so na to za dotalneho poskićowarja. Jeničce tři šule to wotpokazachu. Z nadźiju na noweho poskićowarja wočakowachu wone snadnišu płaćiznu. Po nahledźe měšćanskeho zarjadnistwa pak móhło skerje k tomu dóńć, zo so při nowowupisanju mini­malneje mzdy dla płaćizna hišće podróši. Nimo toho bě za dwě šuli tak a tak jenož jenički poskićowar, tak zo město žanu hinašu móžnosć njeměješe, zo by zastaranje z wobjedom zawěsćiło.

Dźak pomocliwym wjesnjanam

Montag, 11. Januar 2016 geschrieben von:

Šunow (aha/SN). Loni w septembru móžeše Ralbičanska wjesna předstejićerka Hana Krawcowa 14. raz sta hosći na babylěćo do Ralbic witać. Za tradicionalny nazymski swjedźeń stajnje zaso nowe ideje měć je wulke wužadanje. Žada sej to njesměrnje wjele dźěła, a za poměrnje małe Ralbicy je tuž wjele pomocliwych rukow trěbnych, zo by so wšitko derje poradźiło. Po lońšim babylěću zrodźichu Hana Krawcowa a čłonojo nawodnistwa wjesneje rady Michał Wałda, Dominik Knop a Pětr Retich mysl, za wšitkich aktiwnych pomocnikow přewjesć dźakne zarjadowanje. Tak su 75 wosobow – čłonow młodźinskeho kluba, kameradow wohnjoweje wobory a dalšich pomocnikow – přeprosyli na dźakne zarjadowanje do Šunowskeje Fabrikskeje hospody.

Anzeige