Kukowski jubilej z nowosćemi

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:

Při najrjeńšim nalětnim wjedrje prěnje mejemjetanja přewjedli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na wšě 30 porow pěstowarskich a trochu staršich dźěći kaž tež młodostnych je sobotu w Kukowje na 25. mejemjetanju wokoło meje rejwało, štož běštej Mechthild Hogowa a Anja Hejdušcyna z nimi nazwučowałoj. Mejske pory běchu mjez małymi Janik Pjetaš a jeho kuzina Lotta Pjetašec, mjez srjedźnymi Jakub Clausen a jeho sotra Hanka a mjez młodostnymi Richard Hawš a Pia Šołćic. Wšitke holcy běchu serbske wuslěkane. Za jubilejny swjedźeń bě Maria Šołćina někotre nowe mejske pěsnje spisała, kotrež wona hromadźe z Měrćinom Weclichom přewodźeše a kotrež w bohatej ličbje přichwatany publikum sobu spěwaše. W stanje bě widź­eć wustajeńca z mnohimi fotami a z nowinskimi wurězkami wo mejemjetanjach minjeneho štwórćlětstotka, zestajena wot Bianki Vacekoweje. Něchtóžkuli z wopytowarjow so sam na wobrazach spózna a so na tu abo tamnu stawizničku dopomni.

Muža zbił a wobkradnył

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wulka młodźinska chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa zaběra su jutře a srjedu z nadpadom, kotryž sta so před lětomaj před Kubšiskim dwórnišćom. Statne rěčnistwo dźensa 35lětnemu wobskorženemu z pólskeje Jelenjeje Góry wumjetuje, zo bě wón hromadźe z dalšim skućićelom, kiž je mjeztym hižo zasudźeny, do připadnje nimoduceho muža bił. Po tym zo bě škodowany padnył, kopaštaj bičkaj swojemu woporej do hło­wy a do brjucha. Na to pokradnychu zbitemu móšeń ze sto eurami, EC-kartku, časnik, zapalak a cigarety.

Wobskorženy je w Němskej wjacekróć předchłostany, jónu tež w Pólskej. Do njeskutka w Kubšicach bě wón alkohol pił. Dokelž je při kóždym z před­chłostanych njeskutkow pod wliwom alko­hola stał, statne rěčnistwo namjetuje, 35lětneho psychisce posudźować dać. K wumjetowanjam je so wón dotal jeno sporadisce wuprajił. Po jutřišim zahajenju jednanja w 9 hodź. je srjedu w samsnym času dalši termin.

SerBeat na korčmowym swjedźenju

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:
Tojšto terminow měješe kónc tydźenja kapała SerBeat. Pjatk wječor hrajachu młodźi hudźbnicy na Kukowskim mejemjetanju. 24 hodźin pozdźišo předstajichu swoje štučki we wobłuku Budyskeho korčmoweho swjedźenja w hosćencu „Culinarium“ (na wobrazu). Tak bě tež serbski podźěl na tymle wječoru zaručeny. A spěwar kapały bě wčera připołdnju znowa w Kukowje, hdźež z Chróšćanskimi muzikantami k rańšemu piwku hudźeše. Foto: Carmen Schumann

W bioratarstwje so rozhladowali

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:
Před třomi lětami bě Rafael Čóška w Ralbicach bioratarski zawod swojeho nana přewzał. Sobotu je prěni raz kupcow swojich wudźěłkow a dalšich zajimcow na dworowy swjedźeń přeprosył. Tam móžachu sej pražene kołbaski, kulinariske wosebitosće ze swinjorězanja kaž tež kofej a tykanc słodźeć dać. Mariana Dittrichowa z man­dźelskim Stefanom a dwójnikomaj Richardom a Ludwigom so tohorunja po dworje rozhladowachu, zbližejo sej modernu ratarsku techniku. Foto: Alfons Handrik

Krótkopowěsće (04.05.15)

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:

Film ze Serbowku počesćeny

Wien. Hrajny film „Frau Müller muss weg“ ze serbskej dźiwadźelnicu Gabrielu Šmajdźinej w jednej z hłownych rólow su wčera we Wienje w kategoriji „najlěpši kinofilm“ ze Złotej Romy počesćili, najwyšim wuznamjenjenjom Awstriskeje za filmowe a telewizijne produkcije. Film je hižo milion ludźi widźało.

Namócnosće w Pólskej

Knurów. Po ćežkich namócnosćach wo­koło koparskeje hry z jednym smjertnym woporom w pólskim Knurowje (Delnja Šleska) su hooliganojo wčera wječor­ znowa policajsku staciju nadbě­ho­wali a pjeć policajskich jězdźidłow wobškodźili. Policija 30 z nich zaja. Sobotu bě w Knurowje po hrě k namócnosćam dóšło, při čimž bu 27lětny wot gumijoweje kulki policista smjertnje trjecheny.

Němskej łódźi dojěłoj

Policija (04.05.15)

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

Krabatowy młyn so powjetša

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Zakładny kamjeń za Dom Jurja Brězana w Čornym Chołmcu połoženy

Čorny Chołmc (SN/JaW). Areal při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje so dale powjetša. Wčera su tam w přitomnosći wjacorych politikarjow a zastupjerjow serbskich institucijow zakładny kamjeń za nowy dom połožili. Wón ma přichodnje jako dźěłarnja a wopytowarski centrum słužić. Swjedźenski akt wobrubichu dźěći tamnišeje pěstowarnje ze serbskimi pěsnjemi a reju.

Předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik, kiž je hosći runja wyšemu mě­- šćanosće Skorje serbsce postrowił, rozpra­wješ­e w přitomnosći přichodneje dźowki serbskeho spisowaćela Jurja Brězana, kotrehož mjeno ma dom dóstać, dr. Beaty Brězanoweje a bywšeho wobsedźerja domu Gerharda Rječki wo planach z twarjenjom. Tak maja so w nim tež li­terarne zarjadowanja wotměwać, hdźež chcedźa zajimcam twórby Jurja Brězana zbližić.

Jubilejne mejemjetanje w Kukowje

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Pančičansko-Kukowska młodźina a mnozy­ dalši pomocni­cy přeprošeja wobydlerjow zbliska a zdaloka wot jutřišeho do njedźele­ na lětuše mejemjetanje na Kukow­skej klóšterskej łuce.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Lětsa je tomu 25. króć, zo w Kukowje meju mjetaja. K tutej přiležnosći spřihotowachu tam mału jubilejnu wustajeńcu z fotografijemi, kotrež móža sej zajimcy wot 1. do 3. róžownika w swjedźenskim stanje wobhladać. Wot spočatneho mejemjetanja z kofejpićom a wječornej zabawu při piwje a zhromadnym spěwanju je so tónle nałožk wot generacije ke gene­raciji dale dawał a so k wjesnemu, haj samo regionalnemu swje­dźenjej wuwił.

Kubšicy (CK/SN). Najwótrišo zasudźiła je Kubšiska gmejnska rada akciju, kotraž pyta swojeho runjeća. Podłu murje při lětanišću Budyšin-Lětoń, kiž leži na terenje gmejny, je něchtó 394 topołow podrězać dał. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady pokazowaše wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) wobrazy „měsačkoweje krajiny“. Je njepředstajomne, kak su tam zachadźeli, wón rjekny. W druhich gmejnach wustawki wo škiće štomow předpisuja, zo maš dowolnosć měć, chceš-li štomy wěsteje wulkosće podrězać. W Kubšicach tajke wustawki nimaja. Gmejna tomu tež ženje přizwoliła njeby, praji wjesnjanosta. Götz E. Baier jako wobsedźer lětanišća žanu dowolnosć dał njeje. Wón žada sej pochłostanje a da nastatu škodu posudźować.

Krótkopowěsće (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Šwedska Lěwica za brunicu

Podstupim. Delegacija šwedskeje Lěwicy je wutoru łužiske wuhlowe jamy wopytała. Tam potwjerdźi swoje stejišćo, zo ma koncern Vattenfall we Łužicy wostać a nima łužisku brunicu předać. Nowe­ jamy njesměł Vattenfall wotewrěć a dotalne njeměł rozšěrić. Tole wobkrući předsyda strony Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt zawčerawšim w Podstupimje.

Wužiwaja zhromadny labor

Choćebuz. Braniborska techniska uni­wersita Choćebuz-Zły Komorow dóstanje nowy labor, kotryž budźe zhromadnje ze slědźenskim institutom za kompjuterowu wěstotu w Frankobrodźe nad Wódru wužiwać. Zhromadny labor (Joint Lab) chcedźa přichodny tydźeń přepo­dać. Prěni zhromadny projekt zaběra so z wěstosću w „interneće wěcow“.

Žane zrozumjenje za Saksku

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl