Koncertuja při cyrkwičce

Freitag, 12. Juni 2015 geschrieben von:

Radwor. Swój tradicionalny koncert při Radworskej starej cyrkwičce wotměje chór Meja njedźelu, 14. junija, w 16 hodź. Přeprosyli su sej Mejenjo Ralbičanskich młodostnych, a woni zahraja bajku wo wjerje, kotraž je kanibal. Hižo wot 15.30 hodź. poskića hosćom kofej a tykanc. Na lubowar­jow spěwa a zabawy čaka rjan­e serbske popołdnjo.

W fabrice wjele dožiwić

Hórnikecy. Mjeztym hižo 12. swjedźenske hry wotměja so zajutřišim, njedźelu, wot 10 do 18 hodź. w Hórnikečanskej energijowe fabrice. Tam změja wiki z mnohimi rjemjeslnikami z regiona a dalšimi wikowarjemi. Jewišćowy program wuhotuja Hórnikečanski dujerski orchester, Kulowska rejwanska skupina, tamniši kolpingowy chór, kapała Franka Profta kaž tež hudźbna skupina Swing­time. Předewšěm za swójby budźe wjele pos­kitkow k hladanju a sobuči­njenju.

Předawaja lisćiki za Mortkow

Płody a přirodne wudźěłki ze Sicilskeje móžeš nětko tež w Budyšinje kupować. Na Pawoła Njekowej je njedawno Antonino Milazzo­ swój wobchod wotewrěł, hdźež poskića oliwowy wolij a wino runje tak kaž twarožk a pikantnu kołbasu. Płody, kotrež njepředawa, da Italčan na marmeladu předźěłać, a to pola Bizoldec w Haslowje, dokalž ma swójbny poćah. Foto: SN/Maćij Bulank

Přiroda so krok po kroku nawróća

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

Slepo (AK/SN). Bywši municiski zawod Muna pola Slepoho su spočatk tydźenja torhać započeli. Póndźelu stajichu tam twarski płót, wčera započachu třěchu wotkryć. Pozdźišo twarjenja kompletnje spotorhaja a wšón material zrumuja. Na bywšim wojerskim arealu so na te wašnje přiroda krok po kroku zaso nawróća. Wotpowědny nadawk bě Slepjanska gmejna w aprylu specialnej firmje z Zwönitza pola Kamjenicy dała.

Naprawa płaći dohromady 119 000 eurow. Dźesać procentow z toho přewozmje Slepjanska gmejna, štož ma w lětušim hospodarskim planje zapisane. Wulki zbytk financuje sakska krajna direkcija. „Zwönitzska firma bě hižo bywši dom wusy­dlencow w Dźěwinje wotstroniła a je tuž w našim regionje znata“, rjekny Steffen Seidlich z twarskeho wotrjada Slepjan­ske­ho zarjadniskeho zjednoćenstwa na po­sedźenju gmejnskeje rady. Po jeho słowach je naprawa nuznje trěbna, dokelž maja na wonym terenje stare wobćežma kaž woclowy beton, asbest a wolij.

Předsydu dźensa njewuzwola

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:
Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hinak hač planowane na posedźenju zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe drje njebudźe dźensa wječor w Pančicach-Kukowje nowy předsyda zarjadniskeho zwjazka wuzwoleny. Kaž hišće amtěrowacy předsyda Alfons Ryćer na naprašowanje SN wobkrući, stanje so to hakle­ póndźelu, 29. junija. Přičina je skóržba, kotruž bě priwatna wosoba zapodała. Wona porokuje, zo běchu takrjec z předwólbami wjacorych kandidatow wuzamknyli, tak zo zwostaštaj jenož hišće dwaj. „Skóržba je woprawnjena“, rjekny­ Alfons Ryćer. Tuž so dźensa dalšej kandidataj zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka předstajitaj.

W měsće 20 000 kwětkow sadźeli

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:
Krótko do započatka lěća su minjene dny w Budyšinje dotalne nalětnje wosadźenje rabatow z lětnim narunali. Anja Thamm a Andrea Kellermann (wotlěwa), tule w Schillerowych zelenišćach, stej ze swojimi kolegami z komunalneho zawoda BBB dohromady 20 000 kwětkow sadźeli. Foto: BBB

Zwjazanosć z domiznu skrućeć

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

Serbski domizniski dźeń dopomina na swójske korjenje

Serbski domizniski dźeń wotměje so njedźelu w Lejnom a Ptačecach pola Wojerec. Wo přihotach a wobsahach je so Andreas Kirschke z fararjom Heinrichom Kochom rozmołwjał, kiž je wot lońšeho zastupowacy superintendent ewangelskeho cyrkwinskeho kruha šleska Hornja Łužica a domizniski dźeń sobu přihotuje.

Što je poprawom zmysł domizniskeho dnja?

H. Koch: Wón ma wědomje wo swójskim pochadźe a zwjazanosć z domiznu skrućeć. Na swójske korjenje so dopominać woznamjenja so tež na wěru dopominać. Zdobom ma domizniski dźeń ludźi pozbudźeć, zo serbsku rěč nałožuja a narodnu drastu noša.

Štó domizniski dźeń organizuje?

H. Koch: Zarjadowanje přihotuje dźěłowa skupina z něhdźe 20 čłonami. Mjez druhim su to superintendent Jan Malink a zastupjerjo Domowiny, wosadow a towarstwow na městnje. Skupina pak wotwěra so tež wšitkim, kotřiž so za serbsku rěč a za wěru zajimuja.

Što je njedźelu planowane?

Krótkopowěsće (11.06.15)

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

„Pingufant za Pawla“ wušoł

Budyšin. Znaty ilustrator Thomas Binde­r je za dźěći znowa fantastisku powědku spisał a k tomu lóštne barbne ilustra­cije stworił. Jeho kniha „Pingufant za Pawla“, za dźěći wot 6 lět, je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektor LND Michał Nuk bě sta­wiznu přełožił. Thomas Binder ma tež mjez Serbami dobre mjeno.

Sakska chce kruće zakročić

Drježdźany. Po wospjetnych randalach w Lipsku chce Sakska přećiwo ekscesam namocy pozdatnych lěwicarskich ekstremistow w měsće kruće zakročić. To je nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Jako posledni rěčnik emocionalneje debaty warnowaše wón před zrelatiwizowanjom njeskutkow runje tak kaž před přechwatanymi reakcijemi na nje.

Tuńšo parkować a kofej pić

Policija (11.06.15)

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

Lěskej. Mustwo wobchad wobstražowanskeje słužby Zhorjelskeje policajskeje direkcije je zawčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej z kedźbliwym wóčkom wobchad wobkedźbowało. W běhu třihodźinskeje kontrole lepichu zastojnicy jědnaće šoferow, kotřiž spěšnišo hač dowolene přez wjes jědźechu. W negatiwnym zmysle wusahowaše při tym 57lětny muž z BMWjom, w Pólskej při­zjewjenym. Při dowolenych 50 km/h smaleše wón ze 121 km/h po dróze. Na njeho čaka nětko najwyše chłostanje, kotrež­ pokutny katalog za tajke pady předwidźi, mjenujcy pokuta 680 eurow a třiměsačny zakaz jězdźenja w Němskej. Wotpowědne pismo ma nětko pokutny wotrjad krajnoradneho zarjada zestajeć a smalakej posrědkować.

W Domje Měrćina Nowaka w Njechornju přewjedźe župa „Jan Arnošt Smoler“ přichodnu sobotu wot 10 do 17 hodź. dźeń wotewrjenych­ duri. Wopytowarjam poskića wodźenja a pokazaja jim wubrane originale Njechorńskeho. Suweněry z motiwami wuměłca­ budu­ na předań. Domowinska skupina Worcyn-Njechorń-Běła Hora chce kofej a tykanc porjedźeć. Přistajenaj Załožby­ za serbski lud Roberto Krawc a Jens Šołta (wotprawa) staj so tam dźensa wo porjad starałoj. Foto: SN/Maćij Bulank

Hara nima připołdniši měr mylić

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Łazowska gmejna ma nětko nowe policajske wustawki, kotrež su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli. Wšitcy přiwšěm z rjadowanjemi přezjedni njejsu. Předewšěm prašenje připołdnišeho měra je diskusiju wuwabiło.

Łaz (AK/SN). Nowe policajske wustawki Łazowskeje gmejny wotpowěduja nětko aktualnym zakonjam, rozłoži zamołwity za twarstwo a porjad w gmejnje Sven Koppen. Zapisali mjez druhim su, zo ma wot 12 do 14 hodź. připołdniši měr knježić a zo njeje w tym času z priwatneje strony žana hara dowolena. Wuwzaće su přemysłowe zawody. Dale zapisana je winowa­tosć wobsedźerjow psow, swoje štyrinohače na zjawnych hrajkanišćach a sportnišćach za powjazom dźeržeć. Tež dźiwje zwěrjata, kaž wokoło dundace kóčki a hołbje, picować je zakazane. „Pozadk su wušparanja z dźiwimi swinjemi před někotrymi měsacami. Wotpadki na kom­postowych hromadach běchu je přiwabili“, Sven Koppen rjekny.

Anzeige