Policija (03.05.16)

Dienstag, 03. Mai 2016 geschrieben von:

Před dwórnišćom prasnyło

Budyšin. Runje před Budyskim dwórnišćom je so dźensa rano ćežke wobchadne njezbožo stało. Krótko po 6 hodź. wodźerka Forda z parkowanišća před dwórnišćom wujědźe a chcyše do směra na centrum wotjěć. Njewobkedźbowaše pak wulke, wotpadki wotwožowace nakładne awto a zrazy do njeho. Žona so ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Wodźerjej nakładneho a dalšeho wobdźěleneho wosoboweho awta so njezraništaj. Jordanowa bě wjacore hodźiny dospołnje zawrjena.

Tak kaž tule w Dobrošicach su sobotu wječor na njeličomnych městnach we Łužicy chodojty palili. Na někotrych městnach wšak dyrbjachu ći, kotřiž běchu woheń přizjewili, najprjedy stary čapor z hromady wotstronić, mjez druhim w Žuricach, Lejnje a w Pančicach-Kukowje. Wotprajić pak chodojtypalenje nihdźe njetrjebachu. Foto: Feliks Haza

Pytaja rjemjeslnikow za swjedźeń

Montag, 02. Mai 2016 geschrieben von:

Kulow (SN). Za lětuši Krabatowy swjedźeń pyta město Kulow rjemjeslnikow z kónčiny Leader hornjołužiskeje hole a hatow, kotřiž chcyli na tymle podawku swoje wudźěłki a posłužby předstajić. Swjedźeń budźe wot 12. do 14. awgusta kołowokoło Kulowskeho torhošća. Sobotu a njedźelu maja so tam regionalne rjemjeslniske wiki přewjesć. „Za to pytamy tradicionalne rjemjeslniske zawody, kotrež swoje wudźěłki pokazaja abo ludźom starodawne dźěła demonstruja“, praji Beate Hufnagel z organizaciskeho komiteja města.

Nimo rjemjeslniskich wikow planuja za ludowy swjedźeń dalše akcije. Tak ma so modowa přehladka runje tak wotměć kaž skótne a srjedźowěkowske wiki, kreatiwna mila a prezentacija knihow a filmow wo Krabaće. Přizjewjenja přijimuja w Kulowskim měšćanskim zarjadnistwje pod telefonowym čisłom 035725/ 755 20.

Krótkopowěsće (02.05.16)

Montag, 02. Mai 2016 geschrieben von:

Vattenfall chce ludźi pušćić

Berlin. Šwedski energijowy koncern Vattenfall dale personal wottwarja. „Dyrbimy ličbu swojich sobudźěłaćerjow perspektiwisce pomjeńšić“, rjekny šef koncerna Magnus Hall Berlinskim nowinarjam. Wón wopodstatni to z wulkim hospodarskim ćišćom energijoweje změny dla. Kelko dźěłowych městnow móhło w Němskej potrjechenych być, Hall njepřeradźi.

Solidarni z pólskimi kolegami

Bad Hersfeld. Skupina něhdźe 60 sobudźěłaćerjow předewzaća Amazon z Bad Hersfelda a Lipska je so na puć k swojim kolegam do Wrócławja podało, zdźěla dźěłarnistwo ver.di. Wopokazać chcedźa jim tak swoju solidaritu w boju wo wyšu mzdu a lěpše dźěłowe wuměnjenja. W Pólskej zasłužeja sobudźěłaćerjo Amazon po informacijach dźěłarnistwa runje 3,50 eurow na hodźinu. Koncern twjerdźi, zo je to wjace.

Hospodarstwo rozrostuje

Policija (02.05.16)

Montag, 02. Mai 2016 geschrieben von:

Njezbožo z křesłom

Wojerecy. Wobchadne njezbožo trochu hinašeho razu sta so sobotu připołdnju na zwjazkowej dróze B 97 pola Wojerec. Tam bě so křesło z připowěšaka pušćiło a na puć padnyło. Dwě wosobowej awće njemóžeštej so hižo wuwinyć a zrazyštej do mebla. Na zbožo so při tym nichtó zranił njeje.

Suche hałzy a čorne wowcy

Freitag, 29. April 2016 geschrieben von:

W nimale kóždej wsy jutře zaso na wulkich­ hromadach stareho drjewa chodojty pala. Poprawom z toho wuchadźeš, zo su to wšitko suche hałzy, zbytki korjenjow a kerkow. Pančičanski wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) chcyše to dokładnišo wědźeć a je sej­ hromady bliže wobhladał.

Po wjacorych njelubych nazhonjenjach zašłych lět je wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz wóndano připowědźił, zo chce hromady za chodojtypalenje kontrolować. Hromadźe z předsydu zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrkom Domašku, kiž je w tej funkciji zdobom za porjad a wěstotu zamołwity, bě wón wčera w gmejnje po puću a je so z městnami chětro stróžił.

Prěnja stacija bě Kanečanska hromada do směra na Nowy Dwór. Tam bě samo na sebi wšitko w porjadku. Jeno čwak folije napadny, kiž pak hodźi so jednorje wućahnyć. W Časecach lětsa žanu oficialnje přizjewjenu hromadu nimaja. Móžno, zo reaguja tak na lońše chodojtypalenje, jako běchu tam ludźo samo cyłe křesła spalić chcyli. Při wobrazach, kotrež ma Markus Kreuz na swojim handyju składowane, móžeš jeno z hłowu wić.

Cirkus cyle wosebiteho razu dožiwichu přihladowarjo dźensa w Radworju. Dźěći tamnišeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec pokazachu zhromadnje z artistami cirkusa­ Rolandos­ pisany lóštny program. Cyły tydźeń běchu za to zwučowali. Dalšej předsta­jeni stej dźensa popołdnju a jutře dopołdnja. Foto: Werner Müller

Gmejna podpěruje kulturne wjerški

Freitag, 29. April 2016 geschrieben von:

Pěskecy (JK/SN). Tež Njebjelčanskej gmejnje su přidźělili spěchowanske srědki­ po sakskim zakonju wo zesylnjenju inwesticijow. Ze srědkami Zwjazka za energetiske saněrowanje ponowi gmejna tepjeni wohnjoweje wo­bory a sportoweho domu w Njebjelčicach, ze zbytkom pjenjez wjesne wobswětlenje na Lipowym puću. Srědki Sak­skeje­ we wobjimje 73 000 eurow zasadźa za nakup domu twarskeho zawoda a chce­dźa něhdyšu socialnu dźěłarnju saněrować. Tole je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju schwaliła.

Wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) zdźěli w swojich informacijach, zo so gmejna tež lětsa zaso sylnje na kulturnym polu angažuje. Hižo zajutřišim, njedźelu, kolesowarjo na turje „Kolesować do Łužicy“ w Njebjelčicach pozastanu a dóstanu tam zajimawe informacije ke wsy a turistiskim wosebitosćam. Dal­šej­ wjerškaj budźetej Mjezynarodny gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach a Krabatowy swjedźeń w Kulowje. Dale pod­pěruja zetkanje towarstwa Kamjenjak w Miłočanskej skale spočatk junija. Tam chcedźa wandrowscy natwarić kuchnju a za wěstotu płót wokoło skały.

Po wšej Łužicy hotuja so ludźo tele dny na to meju stajeć. Za to ma so wotpowědna pletwa wić. Zo njeje to jenož wěc młodźiny, dopokazuja w Trjebinje. Tam zetkachu so wčera žony Domowinskeje skupiny a žónskeho towarstwa, zo bychu 25 metrow dołhu girlandu zhotowili. Při tym čerpachu z nazhonjenjow 84lětneje Marje Henčeloweje (naprawo). Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (29.04.16)

Freitag, 29. April 2016 geschrieben von:

Pólske dźěći w čěskich šulach

Český Těšín. Dźeń a wjace šulerjow z Pólskeje chodźi do šulow pólskeje mjeńšiny w susodnym kraju Čěskej. Jara napadnje tole w regionje Těšínsko na wuchodźe Čěskeje. Tam je mjeztym kóžde třeće dźěćo pólskeho pochada. Hłowna přičina tohole wuwića je wyša kwalita kubłanskeho systema w kraju. W pólskich mjeńšinowych šulach wuwučuja w pólskej rěči, wučbny plan pak so hewak njerozeznawa.

Serbja na 4. a 7. městnje

Budyšin. Koparjo Serbskeho gymnazija a Serbskeje wyšeje šule Budyšin su so dźensa na wokrjesnym finalu „Młodźina trenuje za olympiju“ wobdźělili. Gymnaziasća přěhrachu małe finale přećiwo Biskopicam po třělenju jědnatkow, wyši šulerjo docpěchu sedme městno.

Hrě w europa league

Donjeck/Villareal. W koparskim wubědźowanju europa league je UEFA wčera połfinalnej hrě přewjedła. Šachtjor Donjeck a FC Sevilla dźěleštej so 2:2, FC Villareal – FC Liverpool 1:0. FC Villarealej poradźichu so rozsudne wrota hakle w 92. min. Třělił bě je Adrian Lopez.

Anzeige