Pod hesłom „Intimate piano“ prezentuje komponist, spěwar a pianist Syman Hejduška jutře, sobotu, prěni raz swój nowy program „minimalistiskeje hudźby z neoklasiskimi kaž tež elektroniskimi zaměškami a wizuelnymi efektami“ na žurli Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje. Jemu poboku budu spěwarka Helena Hejduškec (naprawo), Jan Brězan na synthesizeru a smyčkarjo SLA. Dalše předstajenje slěduje 15. apryla. Foto: Stefan Cuška

Z GPS-nastrojom sej serbscy olympiadnicy swoju lětušu rěčnu temu wotkryli

Wodowe Hendrichecy (SN/MiP). Dźensa připołdnju zakónči so 55. olympiada serbskeje rěče we Wodowych Hendrichecach. Serbske šulske towarstwo (SŠT), kotrež zarjadowanje zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ přihotuje a přewjedźe, witaše lětsa nimo 63 šulerjow šesteho lětnika z Hornjeje Łužicy tež zaso 11 šulerjow z Delnjeje Łužicy. Loni wšak so delnjoserbske dźěći z Braniborskeje tamnišich korona-postajenjow dla wobdźělić móhli njejsu.

Srjedu je Mathias Peter, nawoda Budyskeje wotnožki krajneho zarjada za šulu a kubłanje, zarjadowanje oficialne zahajił. Po tym je team wučerjow olympiady šulerki a šulerjow do skupinow rozrjadował. Wone su po rěčnym stawje a po šulach měšane. Kaž hižo w zańdźenych lětach, přewodźuja olympiadnikow tež lětsa zaso serbscy studenća wučerstwa.

dale čitać…
pj., 31. měrca 2023

W Budyskej měšćanskej bibliotece wotewru dźensa, pjatk, w 17 hodź. wustajeńcu „AugenBlicke“ Wjelećanskeho fotografa Hajka Spottki. Wón pokazuje kuzłapołne wobrazy, kotrež přirodu raz realistisce, raz abstraktnje wotbłyšćuja. Nimo toho su historiske fotoaparaty ze zběrki Spottki wustajane. Přehladka je hač do 14. julija přistupna. Foto: Carmen Schumann

pj., 31. měrca 2023

Bjez podpěry njepóńdźePlanowanja za posledni kónc tydźenja awgusta lěta 2023 běža. Po lońšej přestawce a po nowowutworjenju towarstwa KnappenMan z.t. trjebaja zamołwići za přewjedźenje 35. triatlonowych wubědźowanjow we Łužiskej jězorinje něhdźe 150 dobrowólnych pomocnikow, a to na woběmaj wubědźowanskimaj dnjomaj. Tuž budźe 26. a 27. awgusta 2023 kóžda pomocliwa ruka trěbna. Přizjew so prošu pod . Internetowu stronu namakaš pod www.knappenman.com.Jutrowne jeja wotběhaćSportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy přeproša swójby, sportowče a sportowcow na nětko hižo tradicionalne wotběhanje jutrownych jejow, a to jutrownu póndźelu wot 10 hodź při sportowym centrumje w Němskich Pazlicach. Lětsa přewjedźe so sportowa akcija, kotraž je bjez wubědźowanskeho charaktera, zaso jako masowy start. Startowy pjenjez so njehromadźi.Hraje so w Njebjelčicach

pj., 31. měrca 2023

Fota: konstantin hrjehorZnowa wulkotny wječor we WotrowjeNěkotři hrajachu samo z kostimami, hač pak je to zbožo přinjesło, wo­stanje jich potajnstwo. Zo njeby Wotrowska młodźina přehlad zhubiła, pohladaše při blidach stajnje za porjadkom a aktualnymi wuslědkami. Jedyn ze sobuorganizatorow Feliks Buk (nalěwo) steji přewšo koncentrowany za blidom přećiwo Konječanomaj Manuelej Šołće (prědku) a Florianej Ćórlichej (zady). Kóžde lěto wobdźěli so tež wjac holčich mustwow. Z wuspěchom, kaž nam tónle wobraz přeradźi. Damian Cyž (nalěwo) a Handrij Korjeńk njestejištaj lětsaprěni raz na najwyšim schodźenku při mytowanju. Wobaj dobyštaj turněr wjacore razy.

pj., 31. měrca 2023

Najebać to, zo je so nalěćo hakle započało, bědźa so ludźo w Španiskej hižo z prěnimi lěsnymi wohenjemi. Předewšěm w suchich kónčinach wohenje zachadźeja. Dokelž je mało hašenskeje wody k dispoziciji, bjeru ju helikoptery tež z priwatnych poolow. ­Wjacore sta wohnjowych wobornikow wojuja tele dny w kónčinje wokoło Valencije přećiwo płomjenjam. Loni mějachu jeničce w Španiskej něhdźe 500 lěsnych wohenjow. Přičina toho stej horcota a trajaca suchota. Foto: pa/Jose Miguel Fernandez

pj., 31. měrca 2023

Jutrowne wiki w Nowej ŁuceNowa Łuka. Towarstwo pěstowanja regionalneje kultury srjedźneje Łužicy zarjaduje jutře, sobotu, a zajutřišim stajnje wot 10.30 hodź. „Wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce“. Wobrubjacy kulturny program wopřijima mjez druhim wustupaj tamnišeje Serbskeje dźěćaceje spěwneje skupiny a chóra Židźino.Swjatočny koncert k bołmončceJanšojce. Ewangelska wosada Janšojce a tamniši domizniski muzej wuhotujetej zajutřišim, njedźelu, w 14 hodź. swjatočny koncert k bołmončce we wjesnej cyrkwi. Prěni raz zaspěwatej muske spěwne towarstwo „Frohsinn“ a žónski chór Janšojce zhromadnje pod nawodom Geralda Schöna serbske a němske spěwy. Po koncerće přeprošatej organizatoraj na kofej a tykanc w muzeju. Zastup je darmotny.Zazběh rjadu njewšědneje kultury

pj., 31. měrca 2023

Na kromje Budyšina priwatne parkowanišćo nakładnych awtow nastałoTři Hwězdy (UM/SN). Nowe priwatnje wobhospodarjene parkowanišćo nakładnych awtow w Třoch Hwězdach w Hodźijskej gmejnje 21. apryla oficialnje wotewru. Po słowach zamołwiteho Budyskeje firmy za twarski transport a posłužby Kayja Wauricka, maja na bywšim składźe twaršćiznow 69 městnow za Lkw-je. Šěsć z nich maja přizamknjenje k milinje, zo móhli chłódźenske agregaty zastarać, bjez toho zo dyrbjał motor awta zaswěćeny być. Ze swojim poskitkom chce firma přinošować, napjate połoženje na parkowanišćach při awtodróze A 4 wolóžić.

pj., 31. měrca 2023

Sobudźěłaćerjo firmy GMB ze Złeho Komorowa, předewzaćelskeje wotnožki ener­gijoweho zastaraćela LEAG a serwisowy partner za hórnistwo, energiju, wobswět ­a twarstwo, su wčera započeli, blisko Choćebuza čołm Mia při Liškowskim jězoru mjez wuhladnej wěžu Žylowk (Merzdorf) a Łakomskim spušćadłom wottorhać. Po wospjetnym wandalizmje a z tym zwjazanymi wysokimi kóštami za porjedźenje je so LEAG rozsudźiła, drjewjany čołm, kiž napodobnja wulětowy čołm za swójby, na woblu­bowanym wuhladnišću wottorhać. Foto: Michael Helbig

pj., 31. měrca 2023

Marko Wjeńka„Přestań so hłupje prašeć!“. Tole sym sej jako dźěćo stajnje zaso naposkać dyrbjał, sym-li dorosćenym ze swojej wćipnotu čuwy rubił. Pozdźišo słyšach, zo hłupych prašenjow poprawom scyła njeje, skerje hłupych wotmołwow. Njech je, kaž je. Mje zaběra přeco hišće prašenje, na kotrež mi hač do dźensnišeho hišće nichtó wotmołwił njeje: Wotkal bjerjemy milinu, hdyž smy lěta 2038 – po atomowych – tež poslednju brunicowu milinarnju w Němskej zawrěli? Móže mi snano něchtó pomhać?Štóž so w interneće z tutym prašenjom zaběra, dóstanje wězo wotmołwy. Na kóždu třěchu solarnu připrawu a do kóždeje zahrody wětrnik! Naprodukowanu milinu składujemy potom w hoberskich baterijach, dokelž wšak móže so stać, zo raz wětřik njeduje a w nocy je tež zwjetša ćma. Nimo toho produkujemy z tutej ekologiskej milinu telko wodźika, zo so jenož tak kuri, a hotowe.

pj., 31. měrca 2023

Hižo wot njedźele matej Worklečanska wyša šula a Serbski gymnazij Budyšin wšo dohromady 25 Bretoniskich šulerjow na wopyće. Pod dohladom wučerki gymnazija Yvonny Bulišoweje (nalěwo) wopytachu młodźi Bretonojo zhromadnje ze swojimi serbskimi a němskimi sobušulerjemi-hosćićelemi mjez druhim Ludowe nakładnistwo Domowiny w Budyšinje, hdźež jich jednaćel Syman Pětr Cyž witaše. Potom běchu w redakciji a wotrjedźe za zhotowjenje knihow po puću. Tomaš Šołta (naprawo) na žiwe wašnje tójšto wo wuhotowanju a zestajenju knihow powědaše. Póndźelu so bretoniscy šulerjo zaso do swojeje domizny nawróća. Foto: SN/Božena Šimanec

pj., 31. měrca 2023

Dźesać čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju wo porjad ­starało. Zhromadnje lisćo hrabachu a pomnik wučisćichu. Runje jako so dešćować započa bě wšo zdokonjane. Nimo ­dojutrowneje akcije skupinarjo tule kóžde lěto hišće raz do klóšterskeho a swójbneho swjedźenja rjedźa. Foto: Marian Wjeńka

nawěšk

nowostki LND