Štož sej bóle intimnu, luksusowu atmosferu při čołmikowanju w Błótach přeje, njech wužiwa nowy, dotal hišće jónkrótny poskitk­ zawoda „Hagens Insel“ w Bórkowach. Na z lěhadłomaj wuhotowanym čołmje móžeš so jako porik přitulnje po groblach wozyć dać. Hač chceš so lehnyć abo tola radšo sedźeć, to móžeš sam rozsudźić. Foto: Peter Becker

Festiwal šesćiměstow „Přińć a woteńć“ z wjacorymi kulturnymi ćežišćemi

Žitawa/Zhorjelc (SN/CoR). Štwórty festiwal šesćiměstow „Přińć a woteńć“ wot 12. do 22. awgusta wěnuje so lětsa wo­­sebitemu jubilejej, a to z přidatnym zarja­dowanskim rjadom „Hornjołužiske perspektiwy na 1 700 lět židowskeho žiwje­nja“. W tym wobłuku je pod kmó­­třistwom społnomócnjeneho sakskeho knježerstwa za židowske žiwjenje dr. Tho­masa Feista wot 1. awgusta do 21. nowembra w Žitawje, Zhorjelcu, Kamjencu, Lubiju, Wodowych Hendrichecach, Großschönauwje, Kralowskim Haju, Ochra­nowje a Wósporku w kooperaciji z Lu­banjom a Liberecom dohromady 46 zarjadowanjow planowanych. Podpěru 360 000 eurow su dóstali z 15 wšelakich spěchowanskich horncow.

dale čitać…
pj., 30. julija 2021

Budyske wuměłstwowe towarstwo wuhotuje tele dny štwórtu lětnju akademiju w bywšej Mnišej cyrkwi sprjewineho města. Dohromady 40 wobdźělnikow wěnuja so we wobłuku dźěłarničkow wšelakim formam tworjaceho wuměłstwa. Tak wuspyta so na přikład dr. Sabine Kambach pod nawodom Idy Herrmann (wotprawa) na polu plastiki, wutworjejo sadrowu (gipsowu) skulpturu. Dalše ćežišća su rysowanje a molerstwo, mozaik kaž tež freski. Jutře chcedźa kursisća swoje wudźěłki w ruinje něhdy­šeho Božeho domu zjawnje prezentować. Wot 14 hodź. móža sej zajimcy twórby wobhladać a so z wuměłcami rozmołwjeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 30. julija 2021

Tokio (kh/SN). Dmitrij Owčarow w njewěrjomnje napjatej hrě je finale w blidotenisu a z tym sensaciju zapasł. Němc podleža swětowemu mištrej a olympiskemu dobyćerjej Rio de Janeira Ma Longej z Chiny po sadźbach z 3:4. Zo bě to woprawdźe krimi, pokaza poslednja a rozsudna sadźba z wuslědkom 11:9. Z tym je Owčarow tež w 13. hrě Ma Longej podležał. Duel běše hra ze swětowym niwowom. Z tróšku wjace zbožom móhł němski blidotenist tež triumfować. Nětko ma wón hišće šansu na bronzu.Šesty dźeń wubědźowanjow sydachu zaso wjacore medalje za Němsku. Tak je judoka Anna-Maria Wagner bronzu w klasy hač do 78 kilogramow dobyła. 25lětna přesadźi so w małym finalu přećiwo Kaliemje Antomarchi z Kuby. Kanusportowcy so jako hromadźerjo medaljow wopokazachu. Po Siderisu Tasiadisu (bronza) a Ricardźe Funk (złoto) doby Andrea Herzog w kanuslalomje z kanadierom bronzu. Najlěpši čas a złotu medalju docpě Jessica Fox z Awstralskeje.

pj., 30. julija 2021

Přirodowe šćežki wokoło Hućinjanskich hatow a Olbaskeho jězora wobstajnje dale wuwiwajaPřirodowe dožiwjenske šćežki wokoło Hućinjanskich hatow a Olbaskeho jězora zamołwići zaměrnje dale wuwiwaja. Minjeny tydźeń bu dźěl cyłkownje štyrjoch tajkich šćežkow wotewrjeny. Nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Torsten Roch je přitomnym politikarjam, lěsnikam a zastupjerjam najwšelakorišich zarjadow wuslědki dotalneho dźěła wulce zahorjeny pokazał. Přirodu dožiwjeć je ludźom dźeń a wažniše. Něhdźe 30 000 zajimcow sej wob lěto přirodowe dožiwjenske šćežki wokoło Stróže wotkrywa, kaž z wobličenjow wuchadźa. Je pak hišće wjace potenciala, je sej Torsten Roch wěsty. Aktualne dalewuwiće pućikow z najwšelakorišimi stacijemi so na to wusměrja, zo móža je ludźo w starobje nul do 99 lět kaž tež zbrašeni wužiwać. Tak maja šćežki bjez zadźěwkow přistupne być.

pj., 30. julija 2021

Z wěsteje zdalenosće wobkedźbowachu žurnalisća zawčerawšim testowy lět 2,3 tony ćežkeho trutoweho taksija z mjenom „CityAirbus“, na kotrymž tuchwilu koncern Airbus dźěła. W bayerskim Ingolstadće ma za to modelowy region z mjenom ­„Urban Air Mobility“ nastać. Foto: dpa/ Peter Kneffel

pj., 30. julija 2021

Nišćanske wosobiny w fokusuNiska. Muzej Niska wěnuje so z nowej wosebitej wustajeńcu „Dźowki a synojo Niskeje – Žiwjenske puće wot 20. lětstotka do přitomnosće“ nowšim lokalnym stawiznam a wosobinam, kotrež su je bytost­nje wobwliwowali. Wotewrjenje přehladki je dźensa w 17 hodź. w Domje Johanna Raschki. Finisaža budźe po nětčišim stawje 21. nowembra na samsnym městnje.Wo smjertnych rubach JězusaKulow. Z nyšporom wotewru dźensa, pjatk, we 18 hodź. wosebitu wustajeńcu „Wo smjertnych rubach Chrystusowych“ w Kulowskej Křižnej cyrkwi. Zestajało je pře­hladku towarstwo Penuel, kotrež rozu­mi so jako kruh přećelow wěrneho wobliča Jězu Chrysta. Wone slědźi za historiskimi smjertnymi rubami a prócuje so wo to, je – so wě, po dokładnym pru­wo­wanju awtentiskosće – zjawnosći spřistup­nić. Čłonojo tohole towarstwa z wjacorych europskich krajow přewjedu w awgusće w Kulowje swoje lětne schadźowanje. Wustajeńca wostanje hač do kónca měsaca přistupna.Přehladka wjesneho žiwjenja ...

pj., 30. julija 2021

Hač do spočatka septembra budźetej wobaj zachodaj do tunla Budyskeje tangenty kaž tež wobhrodźenje nad nimaj wuporjedźanej. Twarske dźěła přewjedu wot póndźele do pjatka stajnje wot 6.30 do 17.30 hodź. W tym času móžeš jenož do južneho směra přez tunl jěć. Do sewjera powjedźe wokołopuć. Po skónčenju wšědnych dźěłow budźe tunl normalnje wočinjeny. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 30. julija 2021

Wšitkim młodostnym, kotřiž chcedźa lětsa hišće powołanske wukubłanje zahajić, wjele chwile wjace njezwostanje. Kotre pak je prawe powołanje? Tu móže powołanske poradźowanje pomhać.Budyšin (SN/at). Wulke prózdniny šulscy wotchadnicy wužiwaja, zo bychu swój za­stup­ do powołanskeho wukubłanja rjadowali. Kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło w zwisku z rozprawnistwom wo połoženju na wuchodosakskich dźěłowych wikach w juliju rozprawja, pyta tuchwilu 972 młodostnych z pomocu powołanskeho poradźowanja a młodźinskeju powołanskeju agenturow Budyšin a Zhorjelc swój start do powołanskeho žiwjenja. Tomu napřećo steji 1 123 njewobsadźenych městnow. Z wida agentury za dźěło a poskićowacych předewzaćow su šansy, hišće wukubłanske městno namakać, poprawom dobre.

pj., 30. julija 2021

Cordula RatajczakowaJutře přeprošuje Budyski Kamjentny dom na premjeru němsko-pólsko-serbskeho wuměłstwoweho projekta z młodostnymi, zhromadny projekt to z Ludowym nakładnistwom Domowina. Njeje to prěni raz, zo pyta sej sociokulturny centrum serbsku instituciju jako partnera. „Za nas je to w bikulturnym měsće a regionje (...) žiwa normalita“, je jednaćel Kamjentneho domu Torsten Wiegel před třomi lě­tami našemu wječornikej w interviewje rjekł. Minjenu wot europskeho kooperaciskeho programa Interreg Pólska-Sakska spěchowanu modowu-hudźbnu dźěłarničku su zhromadnje ze Serbskim muzejom a wustajeńcu „Sorbian Street Style“ přewjedli. Tónraz su sej zwěrili jako zakład projekta „Muzyka sceniczna – Sce­ni­ska hudźba“ serbskorěčnu knihu wu­zwo­lić. Ze spartu literatura su tak dalšu wažnu mjezu překročili. Wšako płaći serbska rěč přeco hišće w tudyšej, wot němčiny dominowanej zjawnosći jako mylacy faktor. Ludźo dźiwnje na tebje hladaja, hdyž so serbsce z někim rozmołwješ, kaž sym hakle wčera w p ...

pj., 30. julija 2021

Na mjezynarodne zetkanje je sej Njebjelčanska gmejna přichodne dny zastupjerjow swojich partnerskich komunow přeprosyła. Wo pozadkach zarjadowanja je so Marian Wjeńka z Njebjelčanskim wjesnjanostu Tomašom Čornakom (CDU) rozmołwjał.Knježe Čornako, je waše kónctydźenske zetkanje móhłrjec narunanje za mjezynarodny gmejnski swjedźeń, kaž jón ze zašłosće znajemy?T. Čornak: Cyle prawje, tak to je. Loni žane z našich kontaktow pěstować njemóžachmy, njebě žana młodźinska wuměna a runje tak žadyn gmejnski swjedźeń. Dokelž pak je nam wažne tele kontakty wudźeržować, smy sej swojich partnerow do Njebjelčic přeprosyli.Što na wopytowarjow, ale tež na woby­dlerjow čaka?

pj., 30. julija 2021

Praha (ČŽ/K/SN). Mjez krajemi Visegrádskeje štyrki steji Čěska republika nastupajo přerěznu měsačnu bruttomzdu z 1 368 eurami na čole. W Pólskej wučinja wona 1 331 eurow, w Madźarskej 1 147 eurow a w Słowakskej 1 113 eurow. To konstatuja čěske nowiny na zakładźe wotpowědneje studije poradźowanskeje towaršnosće Mazars. W Brüsselu sydlaca instanca je w 21 krajach srjedźneje, wuchodneje a južneje Europy přepytowała, kak wysoka je w nich přerězna měsačna brutto­mzda. Najwyša je wona po spomnjenej studiji z 3 978 eurami w Němskej, kotrejž sćěhuje Awstriska z 3 106 eurami. Na poslednim městnje steji z najnišej přerěznej bruttomzdu Kosowo, hdźež wona runje 400 eurow wučinja. A z 432 eurami wona w Ukrainje rěčehódnje wyša njeje.Z woneje studije zdobom wuchadźa, zo bjeru dawki a druhe popłatki dźěławym wot bruttomzdy přerěznje 15 procentow. Mjez jednotliwymi krajemi su wšak njemałe rozdźěle. Mjeztym zo w Rumunskej „wotedawki“ ani pjeć procentow njewučinjeja, „spóžěraja“ wone w Němskej dźěł ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND