Wo róli mjeńšin w zwjazkowej politice

pjatk, 19. nowembera 2021 spisane wot:

Za přichodne wusyłanje telewizijneho magacina Łužyca je so moderator Christian Matthée do Berlina podał. W němskej stolicy­ wobhoni so wón wo tym, kotru rólu­ narodne mjeńšiny w zwjazkowej po­litice hraja. Pytajo za wotmołwami je so z tójšto wosobinami zjawneho žiwjenja rozmołwjał. Mjez druhim porěča z bywšej nawodnicu mjeńšinoweho sekretariata štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje Judit Šołćinej a jeje naslěd­nikom w zastojnstwje Göstu Nissenom. Nimo toho rozmołwješe so z nowej čłonku zwjazkoweho sejma Maju Wallstein (SPD, direktnje woleneje kandidatki wo-krjesa Choćebuz-Sprjewja-Nysa. Tež z jeničkim narodnej mjeńšinje přisłušacym sobustawom tele dny konstituowaceho so aktualneho parlamenta Stefanom Seidlerom (Južnoschleswigski wolerski zwjazk/SSW) je so Matthée zetkał.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu­, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 24. nowembra w 1.45 hodź. W mediatece RBB spřistupnja magacin wot zajutřišeho cyłe lěto, a to kóždy čas.

Lawreataj w portreće

pjatk, 05. nowembera 2021 spisane wot:

Hłowne ćežišćo přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko budźe lětuše spožčenje Myta Ćišin­skeho. Srjedź oktobra bu najwyše serbske wuznamjenjenje Trudli a Janej Malinkec přiznate. Wuhladko wěnuje jimaj­ wosebity portret. Nimo toho wuswětla telewiznicy – dźensa skerje snadne – serbske žiwjenje w regionje mjez Worcynom, Njechornjom a Wósporkom, woprašujo so tam skutkowacu bywšu wučerku a prócowarku Róžu Pinkawinu. Stawizniski wobłuk magacina zaběra so ze „šerjenjom Łužicy“, kaž złóstnikej Frankej Schmökelej před 21 lětami rě­kachu, a kak sta policistow (spočatnje podarmo) za nim pytachu. Dalši přinošk wotbłyšćuje „wulku wutrajnosć młodeju Serbow“, kotrajž běštaj so na tak mje­nowanym mamutowym běhu wobdźě­liłoj a sto kilometrow dołhu čaru Berlin – Podstupim – Berlin w 24 hodźinach wuspěšnje zmištrowałoj.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobo­tu, 6. nowembra, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje­ póndźelu, 8. nowembra w 6.10 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobo­tu, 13. nowembra w 13.30 hodź. Nimo toho spřistupnja wusyłanje kóždy čas w mediatece ARD.

„Domjace wopyty“

pjatk, 15. oktobera 2021 spisane wot:

Mustwo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wokoło moderatora Christiana Matthéeja poda so z oktoberskim wudaćom na „Domjace wopyty“. Dohromady sydom hosćićelow, kotřiž we Łužicy bydla, abo wottam pochadźeja, wotewrje swoje durje a dowola přihladowarjam dohlad do swojeho wšědneho dnja. Mjez druhim portretuja telewiznicy Jensa Martina z Bórka, kiž předstaji swoje kubło scomter typiskej błótowskej chě­žu, kotruž chce na kóždy pad zachować.

Tworjaca wuměłča a spěwytwórča Ma­rion­ Kwicojc, kotraž je swoju domiznu před něhdźe 30 lětami wopušćiła, zo by w Lipsku na molerstwo studowała a so naposledk tam zadomiła, pokaza zajimcam zajimawostki twarjenja, do kotrehož je zaćahnyła a hdźež jeje wobrazy nastawaja. W Drježdźanach wita Juliana Kaulfürstowa publikum a powěda, kak so za wozrodźenje Slepjanskeje serbšćiny zasadźa. Dale wopytaja telewiznicy nic mjenje zajimawych a fascinowacych woby­dlerjow w Limbarku (Gołkojce), Lubnjowje, Choćebuzu a Podstupimje.

Jubilej, wólby a opera

pjatk, 01. oktobera 2021 spisane wot:

Oktoberske wusyłanje telewizijneho magacina Wuhladko wuswětla z hłownym přinoškom stawizny a skutkowanje Załožby za serbski lud, kotraž bu před 30 lětami załožena. Dalše ćežišćo je wobšěrna rozprawa wo prapremjerje serbskeje pop-opery „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ w Chrósćicach. Nimo toho wěnuja so lětušemu wubědźowanju towarstwa Pawk „PowerSerb“. W studiju z hosćom budźe Elias Bětka, kiž wo swojej mjeztym zakónčenej ekspediciji do wjelhorinow Pamira a Tienšana powěda. A wězo su tež njedawno wotměte wólby do zwjazkoweho sejma tema aktualneho wusyłanja. Wuhladko zjima wuslědki z łužiskeho wida a sposrědkuje reakcije wosobinow serbskeho zjawneho žiwjenja.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 2. oktobra, w 11.45 hodź. Wospje­towanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 4. oktobra, w 6.10 hodź. Telewizija RBB pokaza oktoberske wudaće sobotu, 9. oktobra, w 13.30 hodź.

Wuswětla fasety Žylowa

pjatk, 17. septembera 2021 spisane wot:

Za aktualne wudaće telewizijneho magacina Łužyca je sej moderator Christian Matthée do Žylowa dojěł, zwotkelž wón přihladowarjam nětko wjes južnje Choćebuza wobšěrnje předstaja.

Žylow rosće – tuchwilu bydli tam ně­hdźe 3 500 ludźi – a tójšto nowych chěžow tam twarja. To njeje bjez wuskutkow. Łužyca wobswětla z toho rezultowace a zdźěla dosć razne rozestajenja, wěnuje pak so tež hinašim aspektam. Tak wopytaja tamnišu, cyle wosebitu cyrkej, stary hosćenc, słužacy něhdy tohorunja jako kulturnišćo, a pod pomnikoškitom stejace zbytki słowjanskeho hrodźišća.

Samozrozumliwje zaběra tež serbske žiwjenje wsy wažnu rólu. Tak pokuknu telewiznicy mjez druhim do Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“ a do zakładneje šule „Lutki“, hdźež je dwurěčna wučba ze standardom. A wězo njezabudu na tam pěstowane serbske nałožki.

K najznaćišim wosobinam w Žylowje słuša bjezdwěla serbski spisowaćel, publicist a žurnalist Jurij Koch. Łužyca gratuluje jemu k 85ćinam, kotrež je srjedu woswjećił.

Wuhladko z jubilejom

pjatk, 03. septembera 2021 spisane wot:
Spočatk septembra 2001 měješe hornjoserbski magacin telewizije MDR Wu­hlad­ko swoju premjeru. W najnowšim wudaću jutře, sobotu, w 11.45 hodź. zhladuja na kulowatu róčnicu, a to z dopomnjenkami koleginow a kolegow kaž tež wurězkami z dweju lětdźesatkow telewizije za dwurěčnu Hornju Łužicu. Mjez druhim póńdźe wo Chróšćanski šulski zběžk, štož bě wusahowacy podawk před 20 lětami, dokelž su Serbja prěni raz swoje narod­ne wočakowanja před zjawnosću z jasnymi słowami wuprajili. A hačrunjež njebě zběžk wuspěšny, njeje wón zaby­ty. Dale předstaja jutře filmowcow zwěriny Pětra a Stefana Symanka. Wonaj słušataj k filmowcam, kotřiž wot spo­čatka a prawidłownje za Wuhladko rozprawjeja – a to nic jenož wo historiskich podawkach, politiskich a stawi­zniskich pozadkach. Jedyn z jeju wose­bitych konikow je přirodowy film. Z tutej zahoritosću staj bratraj fascinaciju łužiskeje zwěriny z dotal wjace hač połsta přinoškami jara wjele zajimcam spřistupniłoj.

Tura po Delnjej Łužicy

pjatk, 20. awgusta 2021 spisane wot:
Telewizija RBB wusyła we wobłuku magacina Łužyca jutře, 21. awgusta, w 13.40 hodź. reportažu „Witajće do Łužicy – Ducy­ z motorrolerom“. Marja Elikowska-Winklerowa a Christian Matthée staj najwoblubowaniše turistiske cile Delnjeje Łužicy mjez Stołpišćami a Huštajnom při Grabicańskim jězoru wopytałoj a jeju jězbu filmisce dokumentowałoj. Tak je nastał přinošk wo „ludźoch, městnosćach a serbskich tradicijach, kotrež dowolnikam najrjeńši čas lěta wobohaćeja a cyle wosebite dožiwjenja zaručeja“. Wo­spjetowanje wusyła RBB srjedu, 25. awgusta, w 3 hodź., w mediatece sćelaka hodźi so magacin kóždy čas wobhladać.

Nowej zrěčenje a opera

pjatk, 06. awgusta 2021 spisane wot:

Hłowne ćežišćo přichodneho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko je nowe zrěčenje wo financowanju Załožby za serbski lud, kotrež su zwjazkowy minister Horst Seehofer (CSU) a ministerskaj prezidentaj Sakskeje Michael Kretschmer (CDU) a Braniborskeje Dietmar Woidke (SPD) 20. julija we wobłuku widejoweje konferency podpisali.

Z dalšim přinoškom wěnuja so přihotam na premjeru serbskeje pop-opery „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“. Projekt kolektiwa „Trio a Kumple“ a towarstwa Pawk změje 10. septembra premjeru. Stawizniski wobłuk magacina pod hesłom „Kolektiwizacija & Serbja: 60 lět ‚Socialistiske nalěćo‘ w ratarstwje“ wobswětla, kak je so prestižny projekt NDR, wutworić ratarske wulkozawody, na burske swójby we Łužicy wuskutkował. Nimo toho posrědkuja nowinki z Tienšana resp. Pamira, hdźež je so ekspedicija wokoło Eliasa Bětki mjez druhim na 7 134 metrow wysoki Pik Lenin zwažiła.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowani slědujetej póndźelu, 9. awgusta, w 6.10 hodź. w MDR a sobotu, 14. awgusta, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB.

Wólby, murja, horiska

pjatk, 02. julija 2021 spisane wot:

Najwobšěrniši přinošk přichodneho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so njedawno wotmětej 20. hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny w Slepom. Dalši wažny podawk, kotryž telewiznicy wobswětleja, je jubilej před sto lětami nowozałoženeho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Tež stawizniski wobłuk magacina zaběra so z róčnicu. Fachowcy rozjimaja, kak je so twar Berlinskeje murje před 60 lětami na wobydlerjow NDR, hospodarstwo kraja a nic naposledk na Serbow wuskutkował. Nimo toho poda so filmowe mustwo na pućowanje podłu noweje šćežki Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Trochu zdalenišo a předewšěm wyše po puću je tuchwilu Elias Bětka w Pamirskich wjel­horinach. Wuhladko je so pola njeho wo stawje naročneje wuprawy wobhoniło.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. julija, w 6.10 hodź. W telewiziji RBB pokazaja magacin sobotu, 10. julija w 13.30 hodź.

W nowym šaće

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Wot junija prezentuje so serbski tele­wizijny magacin Wuhladko w nowym ­šaće, mjenujcy z wjetšimi płoninami ­za wulke wobrazy a panoramy, kotrež mnohostronskosć serbskeho žiwjenja ­hišće lěpje pokazuja. Po wjacorych lětach w znatym designje bě nětko načasu, nowe ­puće kročić. Wšako so tež wašnje, kak ­přihladowarjo a přihladowarki telewi­zijny program sćěhuja, stajnje měnja. Wo tym přeswědčić móža so zajimcy ­jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Mjez druhim rozprawjeja tam ­wo rozpušćenju Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala SAEK. Jeho Budyska wotnožka je jara ­wjele pioněrskeho dźěła na polu serbskeje rěče w elektroniskich medijach wukonjała. Nětko so prašeja, kak z tym dale póńdźe.

We Wuhladku zaběraja so tež ze stolětnymi sta­wiznami Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy, kotruž bě bamž ­Benedikt XV. lěta 1921 znowa załožił, po tym zo bě něhdyše biskopstwo Mišno za čas reformacije zašło. Nimo toho ­předstaja dwurěčnu zawodowu nowinu, kotruž su njedawno w zawodźe TDDK w Nadróžnej Hrabowce wudali.

nawěšk