Wólby, murja, horiska

pjatk, 02. julija 2021 spisane wot:

Najwobšěrniši přinošk přichodneho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so njedawno wotmětej 20. hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny w Slepom. Dalši wažny podawk, kotryž telewiznicy wobswětleja, je jubilej před sto lětami nowozałoženeho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Tež stawizniski wobłuk magacina zaběra so z róčnicu. Fachowcy rozjimaja, kak je so twar Berlinskeje murje před 60 lětami na wobydlerjow NDR, hospodarstwo kraja a nic naposledk na Serbow wuskutkował. Nimo toho poda so filmowe mustwo na pućowanje podłu noweje šćežki Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Trochu zdalenišo a předewšěm wyše po puću je tuchwilu Elias Bětka w Pamirskich wjel­horinach. Wuhladko je so pola njeho wo stawje naročneje wuprawy wobhoniło.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. julija, w 6.10 hodź. W telewiziji RBB pokazaja magacin sobotu, 10. julija w 13.30 hodź.

W nowym šaće

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Wot junija prezentuje so serbski tele­wizijny magacin Wuhladko w nowym ­šaće, mjenujcy z wjetšimi płoninami ­za wulke wobrazy a panoramy, kotrež mnohostronskosć serbskeho žiwjenja ­hišće lěpje pokazuja. Po wjacorych lětach w znatym designje bě nětko načasu, nowe ­puće kročić. Wšako so tež wašnje, kak ­přihladowarjo a přihladowarki telewi­zijny program sćěhuja, stajnje měnja. Wo tym přeswědčić móža so zajimcy ­jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Mjez druhim rozprawjeja tam ­wo rozpušćenju Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala SAEK. Jeho Budyska wotnožka je jara ­wjele pioněrskeho dźěła na polu serbskeje rěče w elektroniskich medijach wukonjała. Nětko so prašeja, kak z tym dale póńdźe.

We Wuhladku zaběraja so tež ze stolětnymi sta­wiznami Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy, kotruž bě bamž ­Benedikt XV. lěta 1921 znowa załožił, po tym zo bě něhdyše biskopstwo Mišno za čas reformacije zašło. Nimo toho ­předstaja dwurěčnu zawodowu nowinu, kotruž su njedawno w zawodźe TDDK w Nadróžnej Hrabowce wudali.

Přehladka a wjelhoriny

pjatk, 07. meje 2021 spisane wot:
Hłowna tema mejskeho wudaća telewizijneho magacina MDR Wuhladko je aktualna wustajeńca Serbskeho instituta „Swoboda kiwa!“ w Budyskim Serbskim muzeju. Dalšej přinoškaj wěnuja serbskemu alpinistej Eliasej Bětce, kiž hotuje so na tři wjerški Pamirskich wjelhorin wyše 7 000 metrow, a „serbskemu při­rodowědnikej europskeho wuznama“ Michałej Rostokej. Nimo toho wuswětla reportaža wšědny dźeń w nadawku ­Domowiny skutkowacych motiwatorow za wutworjenje rěčnych rumow. Wuhladko pokazaja jutře, 8. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR a w 13.30 hodź. w telewiziji RBB, wospjetowanje na MDR slě­duje póndźelu, 10. meje, w 6.10 hodź.

Nowe stare mjena

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina „Łužyca“ je reportaža wo wo­zrodźenju serbskich pomjenowanjow w Strjažowje. Christian Matthée je sej tamniše statoki wobhladał a so jich wobydlerjow woprašał, hač a čehodla su so z akciju – snano – na přikładźe Dešnjanskich susodow orientowali.

Nimo toho rozhladowachu so tele­wi­znicy w Choćebuskej Witaj-pěstowarni „Villa Kunterbunt“ a jutře rozprawjeja, kak w dźěćacym dnjowym přebywanišću tuchwilne wužadanja zmištruja.

Slědowacy přinošk pedago­gisku temu tohorunja wobswětla. W srjedźišću steji prašenje, kak móhł kraj Braniborska serbskorěčne wukubłanje podpěrować.

Wědomosć a historiske hospodarstwo so w přichodnym wudaću „Łužycy“ hnydom dwójce jewitej. We wobłuku „Namakanki“ zarjaduja a posudźuja fachowcy stare pjenjezy, kotrež buchu z archeolo­giskimi slědźenjemi wědomostnikow kaž tež lajkow w regionje wotkryte. K tomu hodźi so rozprawa wo nowych dopóznaćach nastupajo „wikowanske drohi starych Słowjanow“.

Što čini Statnik?

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Wobšěrnje wěnuje so přichodne wusyłanje telewizijneho magacina Wuhladko předsydźe Domowiny Dawidej Statnikej, kiž je njedawno zdźělił, znowa za zastojnstwo kandidować. Portret chce pokazać, kotre nadawki ma předsyda wu­konjeć a kak jeho wšědny dźeń na čole třěšneho zwjazka Serbow wupada.

Dalši přinošk zaběra so ze stawizniskej temu. W lěće 1972 wujednaštej NDR a ZRN tak mjenowane transitne zrěčenje, zmóžnjace wobydlerjam zapadneje Němskeje, wopytać swojich přiwuznych na wuchodźe. Wuhladko přepytuje wuskutki toho na Łužicu. Tež reportaža „Serbscy šrubowarjo a jich drohoćinki-oldtimery“ ma historiski pozadk a zwisk k NDR. Wona wobswětla, kak entuziasća we wólnym času stare jězdźidła rekonstruuja a hladaja. Najwjetšu fascinaciju wuprudźeja za nich jězdźidła z dwutaktowym motorom, kaž na přikład Barkas. Clemens Šmit je so wo tymle wosebitym, častodosć drohim hobbyju wobhonił.

Jutry, póstnicy, pismo

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:
Telewizijny magacin Wuhladko zaběra so jutře, 6. měrca w 11.45 hodź. mjez druhim z prašenjom, kak móhli serbske jutry lětsa wupadać, po tym zo křižerjo loni prěni raz docyła jěchać njemóžachu. Dalše ćežišća budu reformowe plany ewangelskeje cyrkwje nastupajo změny struktury w hornjoserbskich wosadach, jubilej Budyskeho klankodźiwadła a „rekordna girlanda“, kotruž su Kulowscy karnewalisća składnostnje póstnic zhotowili. Nimo toho wěnuja wuwiwarjej serbskeho braille-pisma portret. Telewizija MDR wospjetuje wusyłanje pón­dźelu, 3. měrca, w 6.45 hodź., sćelak RBB 13. měrca w 13.40 hodź.

Dwójce wo Pückleru

pjatk, 19. februara 2021 spisane wot:

Delnjoserbski magacin Łužyca wusyła telewizijny sćelak RBB jutře, 20. februara, po zwučenym wašnju w 13.35 hodź. Ćežišćo tónraz budźe wjerch Hermann hrabja Pückler-Mužakowski. Składnostnje jeho 150. posmjertnin wěnuje so reportaža prašenju za poćahom mjez Pücklerom a Serbami. W rubrice „Namakanka“ přepytuja k tomu markantne, často pyramidu mjenowane rownišćo Pücklera. Je tónle tumulus wuraz gigantomanije abo naposledk snano tola šibałosće wjercha?

Dalši přinošk předstaji staršisku iniciatiwu Serbskeho swójbneho towarstwa „Gromaźe“. Franziska Albertowa, kotraž bě projekt sobu nastorčiła, organizuje z pomocu Europskeje uniwersity Viadrina w Frankfurće nad Wódru digitalnu wučbu za zakładnych šulerjow. Łužyca jej při tym přez ramjo hlada.

Tohorunja wo kubłanje dźe w rozprawje „Korona a wučba serbšćiny“. Telewiznicy su so mjez wučerkami a wučerjemi wobhonili, kak je so pandemija na jich dźěło wuskutkowała a kak z nowej situaciju wobchadźeja.

Jubilej SŠT w telewiziji

pjatk, 05. februara 2021 spisane wot:

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je jubilej załoženja Serbskeho šulskeho towarstwa, kotrež bu před 30 lětami z dźěłoweje skupiny Serbskeje narodneje zhromadźizny w Chrósćicach wutworjene. W přinošku wobswětleja najwažniše mězniki skut­kowanja SŠT a portretuja wjelelětnu nawodnicu Ludmilu Budarjowu kaž tež jeje naslědnicu Katharinu Jurkowu, kotraž je no­we zastojnstwo kónc minjeneho měsaca nastupiła.

Direktor we Wuhladku

pjatk, 08. januara 2021 spisane wot:

Digitalizacija serbšćiny budźe jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na MDR. Kak daloko Serbja mjeztym hižo na tym polu su, na čim hišće klaca a kak je koronapandemija proces serbskeje digitalizacije wobwliwowała? Wotmołwy na wažne prašenja změje direktor Załožby za serbski lud Jan Budar jako hósć w studiju. Dalša tema januarskeho wudaća budźe Lawski areal w sprjewinym měsće. Je to tuchwilu prózdna městnosć w Budyskim nutřkownym měsće, wo kotrejž so wjele rěči. Tam maja nowy Serbski institut, wobšěrny serbski archiw kaž tež kulturne zetkawanišćo nastać. Kajke pak plany dokładnje wupadaja a štó ma to zapłaćić?

Wo kubłanju a brunicy

pjatk, 18. decembera 2020 spisane wot:
Temomaj kubłanje a wotbagrowanje wěnuja so sobotu w 13.25 hodź. hłownje w nowym wudaću delnjoserbskeho telewizijneho magacina „Łužyca“ na sćelaku RBB. Christian Matthée powita přihladowarjow z Němsko-serbskeho šulskeho centruma w Slepom. Wopytali su tohorunja Miłoraz, kotryž wšak steji před wotbagrowanjom. Tež temje čo. 1 tele dny a tydźenje so wěnuja: koronje. SN

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND