Z wudaća: pjatk, 13 apryla 2018
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

27. krajna synoda zahajena

Budyšin/Drježdźany (SN/at). 27. synoda Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje je swoje štyridnjowske nalětnje schadźowanje dźensa w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow zahajiła. Mjez hłownymi temami wuradźowanjow budźe nowy cyrkwinski zakoń wo regionalnym zhromadnym dźěle wosadow, wosadnych zwjazkow, parochijow a sotřinocyrkwinskich poměrow. Woteběrace financy a woteběraca ličba fararjow nuzuje tež saksku krajnu cyrkej, swoje struktury přiměrić.

Kaž w naćisku zakonja rěka, su wosadne zwjazki nowy strukturny element. K tajkim maja so wosady zwjazać, hdyž zhromadnu nowu wosadu abo parochiju njewutworjeja abo do sotřinocyrkwinskeho poměra z dalšej wosadu njestupja. K tomu ma so mjenowany cyrkwinski zakoń wo nowy wotrězk rozšěrić, kiž rjaduje wutworjenje wosadnych zwjazkow.

Wšitke strukturne naležnosće płaća za cyrkwinske wobwody sakskeje kraj­neje cyrkwje. Skutkowanje Serbskeho wosadneho zwjazka wone njepotrjechja, kaž superintendent Jan Malink na naprašowanje zdźěli.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Pokiwy (13.04.18)

Delnjoserbska premjera NSLDź

Hochoza. Lubowarjo delnjoserbskeho dźiwadła su jutře, 14. apryla, w 19.30 hodź. do Hochožanskeho kulturneho srjedźišća na premjeru NSLDź přepro­­šeni. Dźiwadźelnikaj Jan Mikan a Jurij Šiman­ předstajitaj kruch „Wjelika wutšoba“. Přełožiła bě stawiznu Lutza Hübnera „Das Herz eines Boxers“ wo njewšědnym přećelstwje Ingrid Hustetowa. Dalše předstajenja su njedźelu w 17 hodź. w Dešnje, přichodnu wutoru na Choćebuskim komornym jewišću a njedźelu, 29. jutrownika, w Turjeju.

Krokawam a žabam pomhać

Dołha Boršć. Přirodoškitna stacija w Dołhej Boršći přeproša swójby jutře wot 7 hodź. na wosebitu akciju. W škitnym rumje amfibijow při statnej dróze S 121 při hatach mjez Klětnom a Košlu chcedźa žabam a krokawam škitny płoćik nastajić, zo njebychu awta je přejěli.

Koncert w muzeju

Budyšin. Přichodny Budyski komorny koncert jutře w 19.30 hodź. w Serbskim muzeju prezentuje Rhythm4, bodypercussionowa skupina z Awstriskeje.

Němsko-pólski dźeń

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Wo Puigdemonće rěčeli

Berlin/Den Haag (dpa/SN). W padźe wot  španiskeje justicy přesćěhaneho nawody kataloniskich separatistow Carlesa Puigdemonta su so w Den Haagu zastupnicy němskeje justicy a španiskich institucijow schadźowali. Wuradźowanje w justicnym zarjadnistwje Europskje unije traješe wčera hač do pózdnjeho wječora. K wobdźělnikam słušeše tež generalny statny rěčnik Schleswigsko-Holsteinskeje. Puigdemont bydli tuchwilu w Berlinje.

Sadźbu Hartza IV drje zwyša

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy dźěłowy minister Hubertus Heil (SPD) je sej wěsty, zo dóstanu přijimarjo Hartza IV spočatk noweho lěta zaso trochu wjace pjenjez. W tym zwisku chcył wón tež prašenje wosebiteje potrjeby pruwować, na přikład, hdyž so płokanska mašina skóncuje, rjekny wón nowinarjam. Sadźby Hartza IV su minjene lěta prawidłownje spočatk lěta zwyšili, wotpowědnje wuwiću płaćiznow a mzdow. Tuchwilu dóstwaja samostejacy 416 a pory 374 eurow.

Tójšto nadawkow za šefa

wozjewjene w: Politika
W cyłoněmskim tarifowym rozestajenju wo wyše mzdy w zjawnej słužbje su wčera tež w Choćebuzu stawkowali. Dźěłarnistwo ver.di bě přistajenych měšćanskeho zarjadnistwa, dźěłoweje agentury a dalšich institucijow k cyłodnjowskemu warnowanskemu stawkej namołwjało. Něhdźe 450 ludźi so wobdźěli. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Wo kontrolach rěčeć

Brüssel (dpa/SN). W zwadźe wo namjeznych kontrolach w Europje přeproša komisar EU za nutřkowne naležnosće Dimitris Avramopoulos Němsku a druhe kraje k rozmołwam. Wone měli so hišće w aprylu zahajić, rjekny Avramopoulos nowinarjam. Němska bě připowědźiła, kontrole na awstriskej mjezy tež po planowanym zakónčenju w meji podlěšić. Komisija EU žada sej porno tomu spěšny kónc. W Schengenskim rumje njesměło poprawom scyła žanych kontrolow na mjezach być. Za čas krizy ćěkancow a stracha terora dla běchu wuwzaća při­zwolene, wone pak maja so 12. meje skónčić. Němski nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) je wčera w Parisu zdźělił, zo bě podlěšenje kontrolow wo šěsć měsacow wukazał.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Randalěrarja zatřělili

Fulda (dpa/SN). Před pjekarnju w hessenskej Fuldźe je policija agresiwneho randalěrarja zatřěliła. Skućićel bě dźensa rano přistajenych a šofera, kiž pječwo wozy, zranił, někotrych z nich ćežko. Jako zastojnicy wokoło 4.20 hodź. k městnu rozestajenja dojědźechu, mjetaše muž kamjenje na nich a nadběhowaše jich z retlom. Policija jeho na to zatřěli. Pjekarnja njebě w tym času hišće wotewrjena. Pozadki nadpada njejsu dotal wujasnjene, runje tak mało kaž motiw muža. Pjekarnja leži w bydlenskej a přemysłowej štwórći. Mjeztym je Hessenski krajny kriminalny zarjad přepytowanja přewzał, štož je w padźe wužiwanja bróni z wašnjom. Loni běchu policisća w Hessenskej pjeć króć na ludźi třěleli a dwě wosobje smjertnje zranili.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Ruska njeličiz nadpadom

Pětrohród (dpa/SN). Ruski politikar za zakitowanje njeliči z nadpadom USA w Syriskej. „K tomu njedóńdźe. Dotal njeje za to žanych přičin“, rjekny předsyda zakitowanskeho wuběrka ruskeho parlamenta Wladimir Šamanow w Pětrohrodźe. Połoženje njeje jednore, ale dotal stabilne, rjekny wón powěsćerni Interfax. Kaž Šamanow potwjerdźi, wón wočakuje, zo wšitko na ciwilizowane wašnje wotběži. Prezident USA Donald Trump bě srjedu z raketowym nadpadom w Syriskej hrozył. Washington winuje syriske knježerstwo, zo je jědojty płun w měsće Duma zasadźiło.

Předsyda parlamentneho wuběrka za turizm Michail Degtjarjow hroženjow dla před jězbami do krajow Bliskeho wuchoda warnuje. „Žiwjenje a strowota wotwisujetej wot jeničkeho čłowjeka, kiž z Washingtona twitteruje a so rozsudźić njemóže, hač objekty w Syriskej nadpadnje abo nic“, praji Degtjarjow.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Strašna hysterija

Nastupajo wojerske zasadźenje přećiwo syriskemu knježerstwu je sej zapadny swět zhromadnje z USA wočiwidnje hižo přezjedny: Njeńdźe scyła wjace wo prašenje, hač Syrisku nadpadnyć, ale jenož ­hišće hdy, hdźe a na kotre wašnje. Hač je syriski mócnar Assad woprawdźe jěd ­zasadźił, abo hač běchu to na kóncu zběžkarjo, njeje scyła hišće wujasnjene. Wšojedne. Scenarij dopomina mje na wójny minjenych lět. Trjebaš winika, takrjec wulkeho złóstnika a hižo směš činić, štož chceš. Tónkróć pak je połoženje hinaše. Hrozy direktna wojerska konfrontacija mjez USA a Ruskej. Dosaha mała škrička, zo by sud rozbuchnył. Zo so Němska na wojerskej akciji njewobdźěli, je chwalobne. Trjebamy pak wjele wjace ludźi, kotřiž so za politiske rozrisanje zasadźeja a čłowjeski rozum wužiwaja. Tuchwilna wójnska hysterija je přewšo strašna a dyrbjała nas wšěch starosćić. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Maas: Žana tema

Oxford (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo njeje po informacijach wonkowneho ministra Heika Maasa (SPD) ženje wo tym rozmyslowało, wobdźělić so na wojerskej akciji přećiwo Syriskej. To rjekny wón wčera w britiskim Oxfordźe a skedźbni zdobom na to, zo so Němska na mnohich městnach swěta wojersce angažuje. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je wobdźělenje Němskeje na wojerskim zasadźenju jako reakciju na wužiwanje jědojteho płuna w Syriskej wuzamknyła. Dotal njeje tež nichtó – ani USA ani Francoska ani Wulka Britaniska – Němsku wo pomoc prosył.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 13 apryla 2018 14:00

Filmowy wječor w bašće

Choćebuski filmowy festiwal prezentuje twórby młodych talentow

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Łužiske filmowe talenty“ zarjadujetej Cho­ćebu­ski filmowy festiwal (CFF) a Załožba za serbski lud přichodny štwórtk wose­bity wječor hibacych so wobrazow w Budyskej Röhrscheidtowej bašće. Pokazaja tam cyłkownje dźewjeć krótkofilmow, kotrež su we wobłuku Choćebuskeje filmoweje rewije „FilmSchau“ pak wuznamjenili, pak su wone z wubědźowanja wusahowali. Wurisanje za wuměłski dorost je stajnje dźeń do za­hajenja CFF. Na nim­ spožčeja hłowne kaž tež publi­kumowe myto w hódnoće dohromady 1 750 eurow. Załožba za serbski lu wu­pisuje k tomu wosebite, z 1 000 eurami dotěrowane myto, z kotrymž hódnoći serbske temy a z toho wuchadźacu łužisku dwurěčnosć wobjednawace filmy.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND