Z wudaća: póndźela, 12 awgusta 2019

póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Wjeršk bjez swědkow?

Wuběrna kwalita, přijomne płaćizny, wobšěrna, dwurěčna brošurka – to je festiwal „Lípa Musica“. Přiwšěm bě koncert loni w Budyšinje strózbje stati­stisce sformulowane ze wšěch 22 zarja­dowanjow najšpatnišo wopytany. Byrnjež tehdy Prascy komorni solisća na za Łužicu skerje rědkim, dych rubjacym niwowje agěro­­wali, bě ryzy kwantitatiwny wothłós přesłapjacy. Zo je to přičina toho, sprje­wine město lětsa w programje njewobkedźbować, ze salomoniskeje reakcije na na­še naprašowanje njewuchadźa. Wězo njeby škodźało, by-li towarstwo Arbor inten­siwnišo za festiwal wabiło. Zwonka Čěskeje pak je to­ předewšěm nadawk tudyšich part­nerow, kotřiž dyrbjeli w tym nastu­panju zawěsće trochu wjace entuziazma nałožować. Snano je tež prosće tak, zo sej pu­bli­kum kwalitu hižo tak njewaži. Je-li pak sekera tuchwilu woblubowaniši instrument dyžli floret, njedźiwajmy so pozdźišo nad pjenkami. Bosćan Nawka

wozjewjene w: Kultura
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Přećiwo nowemu wokrjesnemu wyšemu ligistej

SJ Chrósćicy

– ST Marijina hwězda 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Püschel, Cyž, Sentivan, Zynda, M. Zahrodnik, Bína, Henzl, Runt, Žur, Bogusz, Matješk, Špitank, G. Zahrodnik

zestawa hosći: Hejduška, Matik – Ch. Cyž, Škoda, Raab, R. Hawš, Kuring, O. Hawš, Peschmann, Wróbl, Selnak, Pakoßnick, Eldor, Melnyk, Jurš, R. Cyž, Čornak

Po tym zo běštej wobě koparskej mustwje­ hižo na serbskim supercupje pře­ćiwo sebi hrałoj, testowaštej wonej tydźeń­ do noweje sezony hišće raz pře­ćiwo sebi. Prěnjej wulkej šansy za SJ Chrósćicy měješe Jan Bogusz, kiž pak dwójce na Fabianu Hejdušce zwrěšći (7., 8.). Krótko po tym steješe 1:0 (9.). Filip Henzl pře­sa­dźi so w šěsnatce a sadźi bul do­ doł­heho kuta. Nětko sej domjacy přeco zaso šansy wuhrawachu, ale tež Pančičenjo so dale a lěpje do hry namakachu. Woni spytachu stajnje zaso přez dołhe třělwy abo přez spěšneju Hawšec bratrow Oskara a Richarda abo Jakobusa Kuringa na Chróšćansku defensiwu ćišć wukonjeć. Škit hosćićela pak wěsće steješe, a w 33. min. móžachu domjacy na 2:0 zwyšić. Znowa bě Henzl třělc wrotow.

wozjewjene w: Sport
Prěni winowatostny serbski koparski derby w nowej hrajnej dobje mjez prěnimaj mustwomaj Sportoweho towarstwa Marijina hwězda a Sokoła Ralbicy/Hórki su wčera hosćo z Delan dobyli. Prěnje wrota dnja pak bě hosćićelski cyłk třělił. Feliksej Pjetašej bě so wuběrny wólny kop poradźił (8.). Michał Matka na to wuruna (39.), druhe a třeće wrota za Sokoł (64./66.) dźěchu na konto Dennyja Gloxyna, 4:1 třěli Bosćij Bjeńš (89.) a 5:1 (90.+1) Filip Šiman. Rozprawu wo hrě wozjewimy jutře. Foto: Jörg Stephan

wozjewjene w: Sport
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Přidatny čas w pokalnym kole trjebali

SV Lichtenberg – FSV Budissa Budy­šin 1:2 (1:1) po po­dlěšenju

Zestawa hosći: Zoul – Patka, Lehmann, Hagemann (75. Mühlmann), Kubitz (91. Fischer), Noack (63. Hentsch), Gärtner, Henčl (119. Meißner), Rülicke, Gröschke, Sidlo

Něhdźe 250 ludźi njeje so wčera popołdnju na sportnišću w Lichtenbergu mjerzało, zo bě sej duel zastupjerja krajneje koparskeje klasy přećiwo přećiwnikej z krajneje ligi wobhladało.

Nowy team Budissy Budyšin započa z wulkej koncentraciju a z porjadnym ćišćom na wrota hosćićela. Prěnje znamjo sadźi Tom Henčl z třělwu na łatu. Nětko wšitcy wědźachu, do kotreho směra drje duel póńdźe. Budissa běše hru postajace mustwo. Přeco zaso zadźěwa wrotar hosćićela Simon Esser z wuběrnymi paradami zastatkej Lichtenberga, a to byrnjež wón po wuprajenju hosćićelow jenož narunanski wrotar był. Krótko do połčasa pak steješe partija nimale na hłowje, dokelž zhłójčkowa Torsten Gronwaldt bul na žerdź hóstnych wrotow.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Móža z testom spokojom być

SJ Chrósćicy – Budissa Budyšin 2:4 (1:1)

Zestawa domjacych: Králíček – Püschel, Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzl, Bína, Runt, Bogusz­, Zynda, Matješk

Na poslednju testowu hru je nowy krajny ligist Budissa Budyšin do Chrósćic přijěł. Z trenarjom Tomašom Henčlom a jeho synom Tomom nastupištej na stro­nje hosći dwě znatej mjezwoči.

Wot spočatka bě widźeć, zo chce młode koparske mustwo Budissy swoje nadběhi ze spěšnych kombinacijow natwarjeć a tak na domjacych ćišć wukonjeć. Chróšćanska defensiwa pak bě derje na to nastajena. Hosćo hru přiwšěm dominowachu. Spočatnje wšak na woběmaj stronomaj k wulkim šansam njedóńdźe. SJC pytaše swoje šansy přez kontery, a to wo­sebje přez Filipa Henzla. Ale konsekwentni Budyšenjo móžachu šansam zadźěwać. We 18. min. bu Pavel Bína w šěsnatce foulowany, a Henzl jědnatku přetwori. Krótko do połčasa pak pře­ćiwnik wuruna. Po rjenje wuhratym konteru přewiny Maximilian Röhle Petra Králí­čeka k 1:1 (38.).

wozjewjene w: Sport
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Zwoprawdźeja tójšto projektow

Wojerecy (AK/SN). Zawjesć we Wojerecach a měšćanskich dźělach wobydler­ski etat je so jako dobre wopokazało. Mjeztym su prěnje wuslědki widźeć. Tule bilancu sćahny tele dny měšćanski ra­dźićel Uwe Bazejczyk, nawoda wodźenskeje skupiny za wobydlerski etat. Na te wašnje wužiwa město komunalnu pawšalu za lětsa a klětu, potajkim dohromady 140 000 eurow. Wobydlerjo zapodachu 180 namjetow, 61 z nich móžachu wobkedźbować.

„Tři naprawy su hižo zwoprawdźene“, rozłoži sobudźěłaćerka měšćanskeho za­rjad­nistwa Korina Jenßen. Při kolesowanskim pućiku na nasypje Čorneho Halštrowa nastajichu sydadła. We wobydlerskim etaće bě za to 10 000 eurow předwidźane. Njedaloko Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija dachu za 5 000 eurow wjacore chěžne zachody porjeńšić. A w Brětni-Michałkach nastajichu na hraj­kanišću a při Brětnjanskim jězoru blida, ławki a papjerniki za dohromady 12 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Podłu statneje dróhi nastanje kolesowanski puć

Błohašecy (SN). Hižo w lěće 2011 stej so město Budyšin a krajny zarjad za dróho­twar a wobchad dojednałoj, w Błohašecach podłu hłowneje dróhi kolesowan­ski puć twarić. Wot toho časa dyrbjachu tam někotre planowanske zadźěwki zmištrować a ležownostne prašenja rozrisać. Nětko su tam dróhotwarcy dźěłać započeli. W tym zwisku rozrisaja tež problem njedosahaceho wotwodźowanja dešći­ko­weje wody. Tak změja w Błohašecach nětko kompleksne twarnišćo, kotrež je za zbytk tohole lěta a za klětu planowane.

Jako prěnje staraja so wo wotwodźowanje dešćikoweje wody. Ju powjedu po nowym kanalu na Słonoboršćanske pře­mysłownišćo. Za to su minjeny tydźeń na planowanym nowym kolesowanskim pućiku pjeršć wotwozyli, zo móhli tam kanal do zemje kłasć. Wot přichodneje póndźele, 19. awgusta, dóńdźe maksimalnje dwaj tydźenjej k wobchadnym poćežowanjam. W tym času budźe wobchad při wotbóčce na přemysłownišćo z amplu rjadowany, kaž měšćanske zarjad­nišćo zdźěla. Na wuskutki dyrbja so šo­ferojo tež na statnej dróze S 100 nastajić.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Krótkopowěsće (12.08.19)

Za lěpšu koordinaciju přez Nysu

Mužakow. „Mjezu překročace spěchowanske srědki za Łužicu maja so lěpje mjez kónčinami koordinować, zo hodźeli so wobstejace synergije wužiwać“, je prezi­dent euroregiona Nysa a Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) přeswědčeny. Zastupjerjo euroregionow Nysa a Sprjewja-Bóbr a Łužiskeho hospodarskeho regiona su pjatk w Mužakowje němsko-pólske kooperacije rozjimali.

Swoju wjes wopominali

Běła Woda. Bywši Čelnjenjo zetkachu so sobotu při wopomjatnym kamjenju na historiskim městnje. Z piknikom su swoju Wochožanskeje jamy dla w lětomaj 1972 a 1973 přesydlenu a 1979 wotbagrowanu wjes wopominali. Čelno le­žeše mjez Nowym Městom nad Sprjewju a Hamorom. Domizniske towarstwo Čelno je zetkanje znowa organizowało.

Dźesaćdypkowy plan předstajeny

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

To a tamne (12.08.19)

Zwažliwe wulěty na lodowcach, lochkomyslne skakanje wot balkona k balkonej: Mnozy turisća w dowolu njezrozumliwe a hłupe wěcy činja, při kotrychž móžeš jeno z hłowu wić. W italskich narodnych parkach su zakazali, w kupanskich šlapkach pućować. Jeli so ludźo po tym nimaja, dyrbja z pokutu hač do 2 500 eurow ličić. Zamołwići parkow nochcedźa tak žane pjenjezy zasłužić. Jim je wěstosć turistow wažna. Ličba zranjenych je so mjeztym jasnje pomjeńšiła.

Islandska turistiska centrala je wjacore lóštne kampanje zahajiła. Jedna tajka je, zo maja wopytowarjo Islandskeje w interneće spřisahać, zo budu z přirodu zamołwiće wobchadźeć. K wosom kaznjam mjez druhim słuša, zo su na kóžde wjedro a kóždy dyrdomdej wotpowědnje na­sta­jeni. Prawidło čo. 3 na přikład rěka: „Budu smjerć rjane fota třěleć, bjeztoho zo za nje wumru.“

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 12 awgusta 2019 14:00

Policija (12.08.19)

Na łuce so paliło

Němcy. Při žnjach wotawy je so minjeny pjatk pola Němcow paliło. Při ratarskej mašinje běchu škrě łuku zapalili. Woheń přeskoči na walčkaj wotawy kaž tež na prasowansku mašinu. Płomjenja rozpřestrěchu so na 500 kwadratnych metrow. Dalšemu rozpřestrěću wohnjowi wobornicy zadźěwachu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 60 000 eurow škody.

wozjewjene w: Policija

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND