Z wudaća: póndźela, 07 junija 2021

póndźela, 07 junija 2021 14:00

Premjerje pod hołym njebjom

Po měsacy trajacej nanućenej přestawce je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło sobotu lětsa prěni raz předstajenje z publikumom wuhotowało. Na wupředatej zahrodźe wulkeho domu dožiwi něhdźe 70 wopytowarjow premjeru krucha „Godow und ­Somorrha“. Hra Šćěpana Siegfrieda je druhi dźěl rjadu „Gedöns vonner Insel“ a wotbłyšćuje z dobrej porciju satiry aktualne towaršnostne połoženje. Předstajenje bě zdo­bom 250. premjera před 60 lětami załoženeho Budyskeho klankodźiwadła. Wčera slědowaše na samsnym, tohorunja wupředatym městnje premjerna insce­nacija krucha za dźěći „Kasper und das Wahrheitstuch“. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Kultura
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Henzl chce wostać

Filipa Henzla znaja fanojo serbskeje kopańcy hižo wot jeho časa pola SJ Chró­sćicy. Tam hraješe wón w hrajnymaj dobomaj 2018/2019 a 2019/2020. Młody Čech, kiž bě w swojej dotalnej karjerje tež hižo pola­ FC Slovana Liberec II a TJ Spartaka Chrastava w susodnym kraju hrał, je so mjeztym tež pola­ Budissy Budyšin spěšnje přesadźił a sej městno jako stajny kopar wuwojował. Nažel pak bě wonkowny škitar tam w swojim prěnim hrajnym lěće w dohromady jenož we wosom winowatostnych partijach zasadźeny. Koronapandemije dla dyrbjachu sezonu loni w nowembrje přetorhnyć a zakónčić.

Za Henzela pak puć w měsće wěžow hišće nimo njeje, dokelž je zrěčenje z Budissu wo lěto podlěšił. David Matik

wozjewjene w: Sport
Młodźina F Sportoweje jednotki Njebjelčicy na Serbskopazličanskim sportnišću z trenarskej dwójku Robertom Lejnar­tom (druhi­ wotprawa, Njebjelčicy) a Pawlom Hrjehorjom (naprawo, Njebjelčicy) zaso prawidłownje pilnje trenuje, zo by so w prěnim rjedźe na hrajnu dobu 2021/2022 přihotowała. W minjenej sezonje je dorost Njebjelčanskeje SJ w šěsć mustwach hrał. W młodźi­nomaj A a B tworjachu koparjo hrajnej zjednoćenstwje ze Sportowej jednotku Chrósćicy a Sportowym towarstwom Marijina hwězda, w młodźinje C ze Sokołom Ralbicy/Hórki a Pančičanami. W młodźinje F, E a D wostachu Njebjelčanske mustwa­ samostatne. Foto: Konstantin Hrjehor

wozjewjene w: Sport
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Lěćny camp DEL 2 we Łužicy

W Běłej Wodźe zarjaduja lětsa wot 28. julija do 1. awgusta tak mjenowany „DEL 2 – perspektiwiski camp“. Kóžde lěto přewjeduja tajki­ za młode talenty w hinašim měsće, tónraz w Hornjej Łužicy.

Na nowinarskej konferency wuprajichu so zamołwići Němskeje druheje lodo­hokejoweje ligi (DEL 2) takle: „Lětsa budźe w Běłej Wodźe ligowointerny camp za perspektiwnych hrajerjow přichoda. Je to treningowy a zdobom scoutowy za młode talenty w starobje 15 do 17 lět (lětniki 2004, 2005 a 2006) a słuži wo­sebje spěchowanju młodych lodohokejistow. Pjećdnjowski camp je za wšěch wobdźělnikow darmotny, dokelž DEL 2 kóšty zaruna.

Zwučować budu młodźi hrajerjo z trena­rjemi druheje lodohokejoweje ligi a ze spěchowarjom talentow Mariusom Riedelom. Tež Ernst Höfner, zamołwity za talenty Němskeho lodohokejoweho zwjazka, je čłon coaching-teama. Cyłkownje smě so 48 zajimcow přizjewić a swoje kmanosće pokazać. Wšitcy wobdźělnicy budu z jědźu a napojemi zastarani a dóstanu nóclěh. Wodnjo budu hłownje trenować, wječor poskića jim infor­maciske zarjadowanja.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Staroměšćanski bulwar witał

Wojerecy tuchwilu rjany wobraz skića. Na njón su mnozy ludźo čakali. ­Poněčim so w měsće nad Čornym ­Halštrowom zaso ­zwučena normalita zadobywa, kaž do pandemije.

Wojerecy (SiR/SN). Ludźo su zbožowni, lětnje zwoblečeni woni na terasach kofejownjow lód lizaja. We wětřiku widźa zmawowace so pisane banery na Cyrkwin­skej hasy, skedźbnjace na lětuši staroměšćanski bulwar. Na torhošću leža na stólcach zawki, a słónčniki škitaja hosći před sapacymi słónčnymi pruhami. W kofejowni „Schoko & Luise“ dołho njetraje a hollywoodska čumpjel je runje tak wobsadźena kaž jónkrótnje popisane sydła na naměsće před domom. Rjad zarjadowanjow pod nawodom Wojerowskeho citymanagementa wotměwa so hižo štwórty króć a traje lětsa hač do 19. septembra.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Městno gratownje dadźa přepytować

Dźěwin (AK/SN). Gratownju dobrowólneje wohnjoweje wobory w Brězowce chcedźa powjetšić. Do toho ma so městno noweho dźěla na móžne stare wobćežma a na krutosć přepytować. Na to su so Dźěwinscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju dojednali. „Něhdy bě na prědnim dźělu ležownosće tankownja. „Poprawom by w tajkim padźe specialny zawod trěbny był“, Dźěwinski wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) rozłoži. „Tankownju pak běchu hižo w najhłubšim času NDR wotstronili.“ Wo tym njeje hižo žanych podłožkow.

Krušwičanski inženjerski běrow je gmejnje nětko poskitk za přepytowanje předpołožił. Po nim dyrbja něhdźe 7 500 eurow wudać. Jeničce laborowa analyza w Mužakowje by 3 500 eurow płaćiła. „Zo móhli pódu přepytować, trjebaja material z hłubokosće dweju do šěsć metrow“, praji nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich. Wot inženjerskeho běrowa namjetowany puć ma wón za zmysłapołny. Tomu su tež gmejnscy radźićeljo přihłosowali, zo inženjerski běrow pódu přepytuje.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Kołowokoło wjesnjanosty

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy wotnětka w małej seriji. Naš awtor je bywši wjelelětny předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (1)

Zakonske postajenja w zwisku z wólbami wjesnjanostow a měšćanostow so mjez jednotliwymi zwjazkowymi krajemi zdźěla trochu rozeznawaja. Za Saksku płaća slědowace bytostne rjadowanja:

W gmejnach z wjace hač 5 000 woby­dlerjemi je wjesnjanosta hłownohamtski zastojnik. Hdźež je mjenje wobydlerjow, dźěła wón čestnohamtsce. Wuwzaćnje móža gmejny z wjace hač 2 000 wobydlerjemi, kotrež žanomu zarjadniskemu zwjazkej njepřisłušeja, w swojich hłownych wustawkach tohorunja hłownohamtskosć wjesnjanosty postajić.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Skónčnje zaso live-koncert dožiwili

Rjane hodźiny při lětnim wjedrje a pod hołym njebjom dožiwichu minjeny pjatk wopytowarjo grilowanskeho wječora pola Dinarjec w Nowoslicach. Jim bě team wokoło Ludwiga Dinarja słódne kuski grilowaneho mjasa, běrny, nudle a wjele dalšeho spřihotował, k čemuž su sej zwjetša serbscy hosćo winko a piwko słodźeć dali. Wjeršk pak bě, zo dožiwichu wopytowarjo po wjele měsacach zaso raz live-koncert, a to młodeje serbskeje kapały Brankatschki. Na gitaromaj, na akordeonje a caronje ­hudźachu woni aktualne serbske a dalše šlagry kaž tež tójšto ludowych pěsnjow. ­Korony dla njeběchu dołhi čas zwučować móhli. Přiwšěm mějachu Brankatschki ­runje tak kaž publikum wjele wjesela nad spodobnym wječorom. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
W Domanic ratarskim zawodźe wjesela so lětsa nad přewšo bohatymi žnjemi kórkow. Swoju we wulkej rostlinarni plahowanu a dalšu zeleninu w dworowym wobchodźe w Hózku, na dwojich wikach w Drježdźanach, w Kamjencu, Rakecach, Kulowje a we Wo­jerecach předawaja. Najebać swoju starobu Michał Domanja zeleninu rady za wiki přihotuje. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 07 junija 2021 14:00

Krótkopowěsće (07.06.21)

Wot srjedy dalše wolóženja

Budyšin. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wot pjatka hač do wčerawšeho wo 54 koronanatyknjenjach a pjeć smjertnych padach. Sydomdnjowska incidenca na 100 000 wobydlerjow po RKI je dźensa 36. Dokelž je hódnota znowa pod 50, budu wot srjedy dalše wolóženja. Wokrjes Zhorjelc informowaše wčera wo pjeć­ infekcijach. Incidenca tam sta­bilizuje so po RKI wot minjeneho pjatka pod 30, dźensa je wona 21,4.

Nowe jewišćo wobnowja

Podstupim/Zły Komorow. Dohromady 6,5 milionow eurow dóstanje Zło­­komorowske Nowe jewišćo za saněro­wanje a wutworjenje swojich dźěłarnjow. To zdźěli braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu minjeny pjatk w Podstupimje. Je to prěni komunalny projekt, kotryž su w Braniborskej po zwjazkowym zakonju wo sylnjenju strukturow wobkrućili.

Bydlenske mobile jara požadane

wozjewjene w: Krótkopowěsće

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND