Z wudaća: wutora, 23 nowembera 2021

wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Po sydom lětach přinoški zwyšili

We wjacorych komunach tuchwilu wo tym­ rozmysluja, hač móža staršiske přino­ški za pěstowarnje konstantne wostać abo hač dyrbja je zwyšić. Z temu su so­ wčera tež we Wojerecach zaběrali.

Wojerecy (AK/SN). Wot přichodneho lěta dyrbja starši we Wojerecach za wopyt swojich dźěći w dnjowych přebywanišćach wjace płaćić. Přinoški zwyša so wot cyłkownych kóštow w žłobiku wot 14,66 na 16 procentow, w pěstowarni wot 21,18 na 25 procentow a w horće wot 22,92 na 27 procentow. W lěće 2023 rozrostu sadźby dale na 18 procentow w žłobiku, 27 procentow w pěstowarni a na 30 procentow w horće. To su měšćanscy radźićeljo wčera na wurjadnym posedźenju po kontrowersnej diskusiji wobzamknyli. Při wothłosowanju z mjenom bě 15 radźićelow za to, dwanaće přećiwo tomu. „Hospodarske połoženje nas k tomu nuzuje“, podšmórny měšćanosta za šule, kulturne a so­cialne Měrko Pink. Poslednje zwyšenje bě w januaru 2015.

Na posedźenju radźićelow 26. oktobra steješe naležnosć hižo raz na dnjowym porjedźe. Tehdy běchu zwyšenje wot­pokazali. Dokelž je wyši měšćanosta Torsten­ Ruban-Zeh (SPD) znapřećiwjenje zapołožił, dyrbjachu so z temu nětko znowa rozestajeć.

wozjewjene w: Lokalka
Za lětušu pomocnu akcije Towarstwa swj. Filomeny su darićeljo wčera w Smjerdźacej prěnje pakćiki wotedali. Norbert Róbl zastupowaše při tym swojeho nana, iniciatora Gerata Róbla, a je dary přijimał. Hač do štwórtka móža ludźo pakćiki ze słódkosćemi, hrajkami, pisanskim materialom kaž tež z poćehnjenjemi a hygieniskimi tworami stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje wotedać. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Wjace za kolesowarjow činić

W Běłej Wodźe ma so přichodnje wjele na dobro kolesowarjow změnić, a město chce so nětko sylnišo z naležnosću zaběrać. Jedne wosebite towarstwo ma při tym wobsahowje kaž tež pjenježnje pomhać.

Běła Woda (CK/SN). Kolesowanje ma w Němskej dźeń a wjetši wuznam. Kaž nawodnica twarskeho referata města Běłeje Wody Dorit Baumeister na zašłym posedźenju tamnišich radźićelow rjekny, ma kolesowanje při zdźěłanju měšćanskeho wuwićoweho koncepta wažnu rólu hrać. „Běła Woda drje je nadregionalnje derje přizamknjena, w měsće samym pak ma so wjele nachwatać“, wona wu­zběhny. Zo njebychu čas brojili, přistupi město dźěłowemu zjednoćenstwu sakskich komunow za spěchowanje wobchada kolesowarjow a pěškow. To su Běłowodźanscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Dróhotwarski projekt hotowy

Při wobnowjenju puća z Nuknicy do Lejna něšto eurow wuzbytkowali

Chrósćicy (JK/SN). Gmejnska dróha mjez Nuknicu a Lejnom je hotowa a prezen­tuje so w nowym šaće. Gmejnu Chrósćicy wosebje wjeseli, zo su při wobnowjenju porjadnje něšto wuzbytkowali, a to, hačrunjež je twarska firma na dlěšim wotrězku podłohu dróhi dale wu­kmaniła, hač bě planowane. A wušěrjenja su tohorunja wo něšto wjetše, hač bě wotpohladane. To wjeseli mnohich wužiwarjow za gmejnski wobchad wažneje dróhi. To su gmejnje napřećo hižo zwuraznili, wuprajejo dźak za skónčnje zwoprawdźeny projekt, kotryž bě tež radźićelej Romanej Nukej wutrobna naležnosć. Wón so tuž radźićelam a wjesnjanosće za zwoprawdźenu naprawu ­podźakowa.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Saněruja šulu cyle po planje

Wulke Ždźary (AK/SN). Łazowska gmejna chce časowy plan saněrowanja Zakładneje šule „Při Hórnikečanskim jě­zoru“ Wulke Ždźary dodźeržeć. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. W zymskich prózdninach klětu w februaru maja wuknjacy z tuchwilnych kontejnerow wróćo do šulskeho twarjenja přećahnyć.

Posedźenje gmejnskeje rady wotmě so w awli zakładneje šule. Do toho móžachu so radźićeljo wo tuchwilnym twarskim stawje na městnje wobhonić. Na jich prašenja wotmołwještaj twarski nawoda gmejny Wolfgang Tietze a domownik Steffen Müller.

Nimo přizamknjenja Koblic a Wulkich Ždźarow k wopłóčkowej syći je saněrowanje Wulkoždźarowskeje zakładneje šule tuchwilu najwjetše twarnišćo Łazowskeje gmejny. Dotal su fasadu kubłanišća energetisce saněrowali a mjez druhim nowe wokna a durje zatwarili. Dalši krok bě sportowu halu wobšěrnje ponowić. Nětko je dospołny nutřkowny wobłuk šule na rjedźe. Zahajili běchu tónle wotrězk w awgusće 2020.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Wo wukubłanju informowali

Mjeztym dźesaty raz su na Wojerowskim powołanskošulskim centrumje Konrada Zusy studijny informaciski dźeń přewjedli. Organizaciju w horšći mějachu čłonojo šulerskeje agentury za zažnu powołansku orientaciju pod nawodom Martiny Wolf (nalěwo). Gymnaziasća dóstachu dohlad do móžnych wukubłanskich pućow po šulskim času. Zdźěla su tež bywši šulerjo wo swojim tuchwilnym powołanskim a studijnym wukubłanju rozprawjeli. Foto: Silke Richter

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Tež lětsa zaso „čorne ličby“

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina efektiwnje a solidnje hospodari

Kóšyna (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborskeje wobchod­nistwo wuspěšnje wjedźe a móže kónc lěta na „čorne ličby“ zhladować. Najebać koronapandemiju je zwjazk w lěće 2021 solidnje a efektiwnje hospodarił, wu­zběhny jeho předsyda Detlev Wurzler minjeny štwórtk, hdźež je wón kónclětne wotličenje předstajił. „Jednanskeje swobody pak je mjenje“, Wurzler rozłoži. „Naši hosćo z Čěskeje njejsu lětsa scyła přišli. Do pandemije wučinješe jich ­podźěl něhdźe štyri procenty wopy­towarstwa. Nadźijamy so, zo so situa­cija w přichodnych lětach zaso stabili­zuje.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Studij mediciny tež w Madźarskej móžny

Drježdźany (SN). W Sakskej pobrachuje hižo nětko wjele domjacych lěkarjow, předewšěm we wjesnych kónčinach. Naje­bać to, zo je wjele zajimcow za studij mediciny, wukubłanske kapacity w Němskej njedosahaja, zo móhli wšitkim abiturientam, kotřiž chcyli so z lěkarjom stać, studij zmóžnić. Tohodla je sakske zjednoćenstwo chorobnych kasow (KV) modelowy projekt wuwiło. Pod hesłom „Studować w Europje – přichod w Sakskej“ chcedźa zajimcam přistup na uniwersitu w madźarskim měsće Pécs zmóžnić, zo bychu tam humanu medicinu studowali. Za čas regularneho studija jim studijne popłatki spušća. Po studiju absolwuja wobdźělnicy dalekubłanje na fachoweho lěkarja za powšitkownu medicinu w Sakskej. Pozdźišo zasadźa jich znajmjeńša pjeć lět w praksach domjacych lěkarjow, ale zwonka Lipska/Markkleeberga a Drježdźan/Radebeula. Zo móhli sej dźěło domjaceho lěkarja zbližić, maja studowacy praksu za partnera, hdźež wob lěto dwanaće dnjow hospituja.

wozjewjene w: Socialne
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Krótkopowěsće (23.11.21)

Incidenca njesměrnje wysoka

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je w Budyskim wokrjesu dźensa z hódnotu 1 426,1 dale přiběrała. Wo­krjes informowaše wčera wo 2 073 natyknjenjach z koronawirusom a wo jednym smjertnym padźe wot pjatka. W Zho­rjelskim wokrjesu bě w samsnym času 1 199 infekcijow, štyrjo pacienća su ze­mrěli. Tu pak je incidencna hódnota po RKI z 554,0 dźensa niša hač wčera.

Žadaja sej testy w pěstowarnjach

Drježdźany/Wóslink. Hladajo na wulku ličbu infekcijow mjez dźěćimi w Sakskej žada sej krajna předsydka dźěłar­nistwa za kubłanje a wědomosć (GEW) Uschi Kruse, dźěći tež w pěstowarnjach a hortach testować. Kubłarka z Wóslinka Ivette­ Plaettner je mjeztym samo wot­powědnu peticiju zahajiła. Předewšěm starosći so wona wěstoty personala dla. Jej pak njeńdźe wo wobstajne testowanje dźěći, ale wo testy we wěstych padach.

Publikumowe myto dobyła

wozjewjene w: Krótkopowěsće
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

To a tamne (23.11.21)

Priwatne awto z taksijom zaměnił je wopity muž w Bielefeldźe. To jemu samo puki wunjese, dokelž mějachu jeho za paducha. 22lětny bě so do awta sydnył, kotrež z běžatym motorom při dróze steješe. Wóz běchu wjacori mužojo wotstajili, zo bychu towarša domoj dowjezli. Jako woni cuzeho w awće wuhladachu, dachu so do njeho, dokelž sej myslachu, zo chce awto pokradnyć. Hakle policija zamó ­njedorozumjenje wujasnić.

Ze swojoraznej narěču je britiski premierminister Boris Johnson zaso raz zadźiwanje zbudźił. W narěči hospodarskim fachowcam přirunowaše so wón z Mójzesom, citowaše Lenina a napo­dobnješe zwuki awta. Nimo toho dyr­bješe mjeńšiny dołho w swojich podłožkach listować, dokelž bě „nitku zhubił“. Připosłucharjo rěčachu wo „katastrofalnej“ a „bicarnej“ narěči.

wozjewjene w: To a tamne

nawěšk