Z wudaća: wutora, 23 nowembera 2021

wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Krótkopowěsće (23.11.21)

Incidenca njesměrnje wysoka

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je w Budyskim wokrjesu dźensa z hódnotu 1 426,1 dale přiběrała. Wo­krjes informowaše wčera wo 2 073 natyknjenjach z koronawirusom a wo jednym smjertnym padźe wot pjatka. W Zho­rjelskim wokrjesu bě w samsnym času 1 199 infekcijow, štyrjo pacienća su ze­mrěli. Tu pak je incidencna hódnota po RKI z 554,0 dźensa niša hač wčera.

Žadaja sej testy w pěstowarnjach

Drježdźany/Wóslink. Hladajo na wulku ličbu infekcijow mjez dźěćimi w Sakskej žada sej krajna předsydka dźěłar­nistwa za kubłanje a wědomosć (GEW) Uschi Kruse, dźěći tež w pěstowarnjach a hortach testować. Kubłarka z Wóslinka Ivette­ Plaettner je mjeztym samo wot­powědnu peticiju zahajiła. Předewšěm starosći so wona wěstoty personala dla. Jej pak njeńdźe wo wobstajne testowanje dźěći, ale wo testy we wěstych padach.

Publikumowe myto dobyła

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Lětuše adwentne wiki w Choćebuzu zdadźa so najkrótše w stawiznach być. Wčera buchu wotewrjene, a ludźo su najebać wuměnje­nja koronapandemije dla składnosć wužiwali, dohodownu atmosferu do so srěbać. Wot jutřišeho pak płaći w Braniborskej nowe postajenje k wobmjezowanju pandemije, po kotrymž dyrbja hodowne wiki zaso zawrěć. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Njepopušća w swojim skutkowanju

Drježdźany (SN/MiR). Čłonojo Drježdźanskeho towarstwa Stup dale su lětsa, runje tak kaž hižo loni, swoju hłownu zhromadźiznu online přewjedli. Jako předsydku wobkrućichu Stupdalnicy Jadwi­gu Pjacec. W předsydstwje sobu skutkować budu dale městopředsyda Andreas Kluge, zapisowar Micha Kral a pokładnica Marlies Pjacec. Byrnjež předsydstwo derje wobsadźene było, wa­bje­še Jadwiga Pjacec wo dalšich zajimcow, kotřiž chcyli w nim sobu skutkować.

wozjewjene w: Towarstwa
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Wo prioritach so wothłosować

Župy chcedźa wo projektach strukturneje změny sobu rozsudźić

Budyšin (SN/at). We wobłuku zakonja wo sylnjenju struktury w brunicowych kónčinach su w Sakskej po paragrafje 17, čisło 31 financne srědki za serbske projekty k dispoziciji. Za dobu wot 2022 hač do 2038 je to na lěto 2,5 milionow eurow, kaž Michaela Mošowa, naměstnica direktora Załožby za serbski lud na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk rozłoži. Porno tomu maja w Braniborskej šěsć konkretnych pro­jektow, za kotrež přewostaja Zwjazk hač do 2031 wob lěto 1,9 milionow eurow.

wozjewjene w: Towarstwa
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Z Mytom Gryphiusa počesćeny

Düsseldorf (AB/SN). W Düsseldorfskim Domje Gerharta Hauptmanna su minjeny pjatk Traianej Popej Traianej Myto Andreasa Gryphiusa 2020 přepodali. Wuzna­mjenjenje bu rumunsko-něm­skemu basnikej a nakładnikej z Ludwigsburga hižo před lětom spožčene, korony dla pak móžachu je jemu hakle lětsa zjawnje a swjatočnje přepodać.

Na přepodaću hódnoćachu njeličomne zasłužby wo mjezy a rěče překročacu literarnu wuměnu 1952 w rumunskim Braşovje rodźeneho a wot lěta 1990 w Ludwigsburgu bydlaceho a skutkowaceho spisowaćela a předewzaćela. W srjedźišću jeho tworjenja a wudawanja nakładnistwa Pop steja temy a edicije, zwjazowace južne a wuchodne literarne krajiny Europy ze zapadom.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Lute překwapjenki

Lipsk (SN). Druha kniha ze serije „Dolina při rěce“ z pjera Lubiny Hajduk-Veljko­vićoweje je wušła: „Lute překwapjenki“ na was čakaja. Što pyta operowy zajac ­Cantaruzo w lěsu? Hač Ferdi zaso puć domoj­ namaka? A štó tam wo pomoc woła? Na dalše pjeć zajimawych stawi­znow wokoło małych přećelow z lěsa móžeće so wjeselić a k tomu wězo na nowe hódančka.

Serbsko-němsku a serbsko-jendźelsku nowostku namakaće na Amazon, w Smolerjec kniharni a wšudźe, hdźež su serbske knihi na předań.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Po sydom lětach přinoški zwyšili

We wjacorych komunach tuchwilu wo tym­ rozmysluja, hač móža staršiske přino­ški za pěstowarnje konstantne wostać abo hač dyrbja je zwyšić. Z temu su so­ wčera tež we Wojerecach zaběrali.

Wojerecy (AK/SN). Wot přichodneho lěta dyrbja starši we Wojerecach za wopyt swojich dźěći w dnjowych přebywanišćach wjace płaćić. Přinoški zwyša so wot cyłkownych kóštow w žłobiku wot 14,66 na 16 procentow, w pěstowarni wot 21,18 na 25 procentow a w horće wot 22,92 na 27 procentow. W lěće 2023 rozrostu sadźby dale na 18 procentow w žłobiku, 27 procentow w pěstowarni a na 30 procentow w horće. To su měšćanscy radźićeljo wčera na wurjadnym posedźenju po kontrowersnej diskusiji wobzamknyli. Při wothłosowanju z mjenom bě 15 radźićelow za to, dwanaće přećiwo tomu. „Hospodarske połoženje nas k tomu nuzuje“, podšmórny měšćanosta za šule, kulturne a so­cialne Měrko Pink. Poslednje zwyšenje bě w januaru 2015.

Na posedźenju radźićelow 26. oktobra steješe naležnosć hižo raz na dnjowym porjedźe. Tehdy běchu zwyšenje wot­pokazali. Dokelž je wyši měšćanosta Torsten­ Ruban-Zeh (SPD) znapřećiwjenje zapołožił, dyrbjachu so z temu nětko znowa rozestajeć.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

Merz: Wulka podpěra na bazy

Berlin (dpa/SN). Bywši předsyda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Friedrich Merz wopodstatnja swoju třeću kandidaturu za předsydu CDU w běhu třoch lět z wulkej podpěru na bazy strony. „Haj, to ma něšto iracionalne na sebi“, rjekny wón wčera wječor na prěnim kole předstajenja požadarjow za předsydstwo strony. Jutře chce so Norbert Röttgen čłonam CDU předstajić, štwórtk jako posledni Helge Braun.

USA warnuja před Němskej

Washington (dpa/SN). Wonkowne ministerstwo USA warnuje razneho rozpřestrěća koronawirusa dla před jězbami do Němskeje. To je konsekwenca po nowym posudku strowotniskeho zarjada nastupajo połoženje w kraju. Zarjad namołwja wšitkich wobydlerjow USA, so jězbow do Němskeje wzdać. Podobne warnowanje płaći za dalše wot pandemije po­trjechene kraje, kaž Belgisku, Chorwatsku, Madźarsku, Awstrisku a Nižozemsku.

W Israelu nětko dźěći šćěpja

wozjewjene w: Politika
Šulerki a šulerjo 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin běchu minjeny pjatk na informaciske zarjadowanje w rumnosćach kubłanišća přeprošeni, zo bychu so wo móžnosćach dalewuwića po maturje wobhonili, mjez druhim studij nastupajo. Na jednej ze wšelakich stacijow přednošowaše jim Fabian Hejduška z Hory. Student wučerstwa na Lipšćanskej uniwersiće rozprawješe nadrobnje wo požadanju za Bafögom, za stipendijom, ale tež wo pytanju za pódlanskim dźěłom. Foto: Jan Bogusz

wozjewjene w: Kubłanje
wutora, 23 nowembera 2021 12:00

To a tamne (23.11.21)

Priwatne awto z taksijom zaměnił je wopity muž w Bielefeldźe. To jemu samo puki wunjese, dokelž mějachu jeho za paducha. 22lětny bě so do awta sydnył, kotrež z běžatym motorom při dróze steješe. Wóz běchu wjacori mužojo wotstajili, zo bychu towarša domoj dowjezli. Jako woni cuzeho w awće wuhladachu, dachu so do njeho, dokelž sej myslachu, zo chce awto pokradnyć. Hakle policija zamó ­njedorozumjenje wujasnić.

Ze swojoraznej narěču je britiski premierminister Boris Johnson zaso raz zadźiwanje zbudźił. W narěči hospodarskim fachowcam přirunowaše so wón z Mójzesom, citowaše Lenina a napo­dobnješe zwuki awta. Nimo toho dyr­bješe mjeńšiny dołho w swojich podłožkach listować, dokelž bě „nitku zhubił“. Připosłucharjo rěčachu wo „katastrofalnej“ a „bicarnej“ narěči.

wozjewjene w: To a tamne

nawěšk

nowostki LND