Z wudaća: wutora, 23 nowembera 2021

wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Policija (23.11.21)

Rozbuchadło na awto ćisnyli

Kamjenc. Za dwělomnu zaběru rozsudźichu so třo młodźi ludźo předwčerawšim rano w Kamjencu. Na Póstowej hasy ćisnychu woni na parkowace policajske awto rozbuchadło. Te wokomiki pozdźišo rozbuchny a na jězdźidle škodu w dotal njeznatym wobjimje zawostaji. Policistam so poradźi 18lětnu holcu a muži w starobje 23 a 24 lět jako podhladnych wuslědźić. Wo kajke rozbuchadło so jedna, z policajskeje rozprawy njewuchadźa.

wozjewjene w: Policija
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Radźićeljo wuradźuja

Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so štwórtk, 25. nowembra, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadni­stwje. Radźićeljo zaběraja so mjez druhim z přiměrjenjom staršiskich přinoškow za žłobik a pěstowarnju. Dalša tema budu njeplanowane wudawki w zwisku z rejwanskej lipu, kotruž su njedaw­no sadźili. Wuradźowanje je zjawne, wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Šulerki a šulerjo 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin běchu minjeny pjatk na informaciske zarjadowanje w rumnosćach kubłanišća přeprošeni, zo bychu so wo móžnosćach dalewuwića po maturje wobhonili, mjez druhim studij nastupajo. Na jednej ze wšelakich stacijow přednošowaše jim Fabian Hejduška z Hory. Student wučerstwa na Lipšćanskej uniwersiće rozprawješe nadrobnje wo požadanju za Bafögom, za stipendijom, ale tež wo pytanju za pódlanskim dźěłom. Foto: Jan Bogusz

wozjewjene w: Kubłanje
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Njepopušća w swojim skutkowanju

Drježdźany (SN/MiR). Čłonojo Drježdźanskeho towarstwa Stup dale su lětsa, runje tak kaž hižo loni, swoju hłownu zhromadźiznu online přewjedli. Jako předsydku wobkrućichu Stupdalnicy Jadwi­gu Pjacec. W předsydstwje sobu skutkować budu dale městopředsyda Andreas Kluge, zapisowar Micha Kral a pokładnica Marlies Pjacec. Byrnjež předsydstwo derje wobsadźene było, wa­bje­še Jadwiga Pjacec wo dalšich zajimcow, kotřiž chcyli w nim sobu skutkować.

wozjewjene w: Towarstwa
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Wo prioritach so wothłosować

Župy chcedźa wo projektach strukturneje změny sobu rozsudźić

Budyšin (SN/at). We wobłuku zakonja wo sylnjenju struktury w brunicowych kónčinach su w Sakskej po paragrafje 17, čisło 31 financne srědki za serbske projekty k dispoziciji. Za dobu wot 2022 hač do 2038 je to na lěto 2,5 milionow eurow, kaž Michaela Mošowa, naměstnica direktora Załožby za serbski lud na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk rozłoži. Porno tomu maja w Braniborskej šěsć konkretnych pro­jektow, za kotrež přewostaja Zwjazk hač do 2031 wob lěto 1,9 milionow eurow.

wozjewjene w: Towarstwa
wutora, 23 nowembera 2021 13:00

Zmylki njewospjetować

Wot přizwolenskeho wuběrka za łužiski rewěr w Sakskej dotal přizwolene projekty strukturneje změny su rozdźělny wothłós zbudźili. Jedyn kritiski aspekt ma tam wosebitu wahu: Wot brunicownistwa direktnje potrjechene komuny so při tym w swojim połoženju dosć wobkedźbowane nječuja. Samsnemu zmylkej chcedźa Do­mowinske župy zadźěwać, dźe-li wo přichodne „serbske“ projekty strukturnu změnu nastupajo. Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny su drje tule starosć minjeny pjatk na swojim wuradźowanju znowa tematizowali, ale mysl bě hižo w ste­jišću prezidija třěšneho zwjazka Załožbje za serbski lud zakótwjena. Domowina ma za trěbne, zo separatny gremij, w kotrymž su potrjechene župy sobu zastupjene, wo přizwolenju serbskich projektow strukturneje změny rozsudźi. Zo nima wona załožbowu radu za prawe městno rozsuda, zwisuje z tym, zo regiony tam zastupjene njejsu. Njeje trjeba jónu spó­znate zmylki wospjetować. Axel Arlt

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk