Tež za dwanatkarjow Budyskeho Serbskeho gymnazija wčera rěkaše: „Skónčnje posledni šulski dźeń.“ Kaž přeco ćehnjechu tež lětuši­ wotchadnicy hejsujo a spěwajo po měsće a zbudźichu tak wjeselo mnohich so wuchodźowacych, nakupowacych a wo­sebje turistow. Někotryžkuli z nich so serbskich słowow a žortneho napisa na T-shirće dla dźiwaše. Foto: SN/Hanka Šěnec

Płastowka (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

1 nic Horjany

2 počas

8 ćežke dźěło

4 naraz, njejapcy

5 wjednik

6 hora w Turkowskej

7 dźeń tydźenja

8 přećel

9 lěpimy ju na sćěnu

Łobjo je bjezdwěla jedne z najwažnišich łódźnych zwiskow Europy. Podłu rěki wjedźe zdobom kolesowanska šćežka, wjeduca přez rjane města, kaž tule Drježdźany. Wjedrarjo wěšća, zo změjemy swjatki rjane wjedro za kolesowanje. Dalše móžnosće sport wukonjeć, zhonja zajimcy w brošurce „Němsku z kolesom sej wotkryć“. Foto: Sylvio Dittrich/ADFC

Křižowka (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 jusk, 5 powabna, 6 zelenišćo, 7 wobzorosměr, 10 drasta jurista-sudnika, 13 wašnje pisanja, twara, 14 satelit, 15 grat za wótřenje kosy

Padorunje: 1 přirodny zjaw w zymje, 2 ryba, 3 serbski kěrlušer (1721–1794), 4 Schleife (drasta) serbsce, 8 spisar, 9 zběrka zemjepisnych kartow, 11 12 měsacow, 12 forma nastupa

„Instrument a ludźo“ rěka fotowa wustajeńca, kotraž je nětko w Běłowodźanskej hudźbnej šuli widźeć. Tam pokazuja 32 zajimawych wobrazow, na kotrychž je fotograf André Schulze hudźbnikow z jich najlubšim instrumentom zapopadnył. Mjez nimi je Wolfgang­ Kotisek ze swojimi dudami. Přehladka je hač dosrjedź nowembra widźeć. Foto: Joachim Rjela

Zašłu njedźelu bě w Budyskim Serbskim muzeju wotewrjenje wuměłskeje wustajeńcy „Přechod 03“, na kotruž smy w mejskim Rozhledźe pokazali. Wudani so přečitać sej katalogowe teksty k wustajenym twórbam – abo krótši přehlad wobdźělenych wuměłcow w zašłym Rozhledźe.

W junijskim Rozhledźe pak dźe bóle wo hudźbu. Marka Cyžowa, Daniel Dzikiewicz a Jens Daniel Schubert wěnuja so Korle Awgusta Kocorowemu oratorijej „Israelowa­ zrudoba a tróšt“. Cyžowa je za móžnymi nastorkami pytała, kotrež běchu Kocora snano pohnuli duchowny oratorij tworić. Dzikiewicz rozjasnja z wida eksegety biblije móžne teologiske ideje, chowace so za wužiwanymi bibliskimi tekstami w oratoriju. Schubert wěnuje so podawkej, kotryž je wšě tute rozmyslowanja nastorčił, a recensuje bóle z hudźbneho wida předstajenje oratorija w aprylu w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi.

Křižowka (31.05.19)

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 ćopły počas, 5 nic nowa, 6 wudźěłk z wuhla, 7 wulki aziski kraj w jendźelskim pomjenowanju, 10 rezimej, zjimanje, 13 islamski předstejićer, 14 prěni přełožk biblije, 15 rěka přez Mnichow

Padorunje: 1 italske město wina, 2 moderna hudźbna kapała, 3 knjejski słužownik, 4 twochnyć, preč běžeć, 8 francoske město, 9 turkowske město, 11 zapal, 12 hospodarski plan

Křižowka (24.05.19)

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 hubjenstwo, 5 lisćowy štom, 6 nócny ptak, 7 lětne protyki, 10 muske předmjeno (wědomost­nik Mitaš), 13 znaty sportowc, wuměłc, 14 rěka w Indiskej, 15 stup

Padorunje: 1 prjedawša šwedska skupina, 2 barba, 3 šwicarske město, 4 pjenjez statej, 8 prawniski wobkrućer, 9 jehlinowy štom, 11 znajomosće, 12 swětnišćowy program USA

Zajimawy wobraz skići so wopytowarjam wodosportoweho centruma w Klětnjanskim přistawje Bjerwałdskeho jězora při chowa­nju słónca. Oficialna kupanska sezona 2019 při jězoru je zahajena. Tekstilny, psyči a dalše přibrjohi su sobudźěłaćerjo zamoł­witeje firmy w nadawku Hamorskeje gmejny wurjedźili. Tež zjawne nuzniki su nětko přistupne. Foto: Arian Leffs

Płastowka (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow 1–9 je wupokazany.

1 susodny kraj, 2 cyłk twarjenjow, 3 wjes pola Rakec, 4 kruty zjaw, 5 nic dołho, 6 mały ćišćany produkt, 7 dlěše powědančka, 8 njerodnje pisać, 9 čin

nawěšk

nowostki LND