Křižowka (30.04.20)

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 jej dyrbimy sej tuchwilu časćišo myć, 5 wotdaloka wróćo, 6 Bóh lubosće, 7 dlěše powědančko, 10 hižo so njedopomnić, 13 stolica Azerbajdźana, 14 krajina na Balkanje, 15 zapadoafriski stat

Padorunje: 1 postrow Sportej a narodej ..., 2 islamski předspěwar, 3 spodobna, 4 nic strowy, 8 předchadnik Trumpa, 9 němska skrótšenka za wučomnika, 11 zelenina, 12 přiwuzna

Wot póndźele su mjeńše wobchody k wjeselu předewzaćelow kaž tež wšěch tamnych ludźi zaso wočinjene. Budyska Smolerjec kniharnja je tohorunja zaso w znatych časach přistupna. To kupcy, kaž tule Arnd Zoba, rady wužiwaja, měni nawodnica Annett Šołćic (naprawo). Wězo maja so wšitcy na předpisy dźeržeć, na kotrež w Smolerjec kniharni zdobom na plakatach skedźbnjeja. Připrawić chcedźa hišće stejak za desinfekciski srědk. Foto: SN/Hanka Šěnec

Kemše njedźelu znowa digitalnje

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Poskitk, serbske katolske a ewangelske kemše digitalnje sćě­ho­wać, wěriwi derje přiwozmu. Njedźelu, 26. apryla, změja składnosć, katolsku ­Božu mšu přez livestream sobu dožiwić. Swjećić budźe ju farar Šćěpan Delan w 9 hodź. Serbski rozhłós kemše toho­runja wusyła. Tež ewangelskim wěriwym poskićeja wosady bohosłužby online, mjez druhim pod: www.youtube.com/channel/UClH_TtFPbZLy1hkvuPpGEWQ? view_as=subscriber a pod www.kirchgemeinde-bluno.de.

Dale skedźbnjeja fararjo serbskich wosadow na to, zo je mjeztym zaso móžno kemše w skupinkach hač do 15 wobdźělnikow wopytać. „Njech přińdu najprjedy ći, kotřiž su wotpowědnu intenciju skazali. To płaći tež za njedźelu“, rěka we wozjewjenjach Radworskeje kaž tohorunja Chróšćanskeje wosady.

Wosadni fararjo poručeja dale wšitkim katolskim wěriwym, hdyž njemóža so na Božej mši w cyrkwi wobdźělić a njemóža swjate woprawjenje přijeć, doma so sami modlić paćerjej z Wosadnika „Hdyž ke mši hić njemóžeš“ a „Duchowne swjate woprawjenje“.

Płastowka (24.04.20)

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:
1 jutrowny jěchar, 2 hornjołužiske město, 3 dirigent cyrkwinskeho chóra, 4 nazwučowar, 5 wjednik, 6 Gestell serbsce, 7 bohowka rańšich zerjow, 8 podaće na wobalce ­lista, 9 planet

Tuchwilna koronakriza a z tym zwjazane wobmjezowanje zjawneho žiwjenja na wotwožowanje spěrawych wotpadkow w Budyskim wokrjesu žadyn wliw nima. To wobkrući nam krajnoradny zarjad. Wotwožowanje wulkich smjećow maja ludźo přizjewić, tuchwilu dyrbja pak wužiwarjo tejele posłužby trochu sćerpnosće měć. Wšako bě w minjenymaj měsacomaj wjac přizjewjenjow. To njezadźiwa, wšak dyrbja ludźo koronawirusa dla doma wostać a tuž wone čas za wurumowanje wužiwaja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Kemše njedźelu znowa digitalnje

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:
Budyšin (SN). Poskitk, serbske katolske ­a ewangelske bohosłužby digitalnje sćěhować, wěriwi derje přiwozmu. Tuž budźe tež njedźelu zaso składnosć, katolsku Božu mšu přez livestream slědować. Swjećić budźe ju farar Beno Jakubaš w 9 hodź. Serbski rozhłós kemše tohorunja wusyła. Tež ewangelskim wěriwym poskićeja wosady kemše online, mjez druhim pod: www.youtube.com/channel/UClH_TtFPbZLy1hkvuPpGEWQ?view_as=subscriber a pod www.kirchgemeinde-bluno.de.

Namjety witane

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:
Budyšin. Domowina namołwja serbske institucije, towarstwa a zwjazki dale namjety za 2022 wuwołane „Lěto Zejlerja a Kocora“ zapodać, kak móhli je hódnje wo­swjećić. Wjacore mysle a namjety hižo předleža, mjez druhim wuhotować po historiskim přikładźe prěnich spěwanskich swjedźenjow zhromadny koncert ze wšěmi chórami Łužicy. Za dwě lěće spominamy na 150. po­smjertniny Handrija Zejlerja a 200. narodniny Korle Awgusta Kocora. Serbskaj wótčincaj staj serbske chórowe žiwjenje a dalewuwiće toho bytostnje sobu postajałoj.

Wšitcy tuchwilu začuwamy, zo je nam něchtó přestawku nanuzował. Bydlenja, kotrež su poprawom naš schow, stawaja so z dźěłowym městnom. Město koncertow, hosćencow a dowola mamy so z partnerom abo swójbnymi na swój dom abo bydlenje wobmjezować.

Zo čas doma derje přetrajemy, móžemy so tež po aziskej wučbje fēngshuĭ měć. Před wjac hač 2 500 lětami hižo bu w Chinje harmonija mjez čłowjekom a wokolinu spěchowana. Kaž z naprašowanjow wuchadźa, zaběra so w tuchwilnej koronakrizy dźeń a wjac ludźi ze starodawnej wučbu wo harmoniji. To wšak njezadźiwa, přetož fēngshuĭ spožča žiwjensku energiju, kotraž naše wosobinske derjeměće spěchuje. A woboje drje nětko wosebje trjebamy. Někotre pokiwy móhli sej tuž k wutrobje wzać.

1Wěko nuznika ma po wužiwanju začinjene być. Tak mjenowany „chi“ so hewak do wody a dale do kanalizacije dóstanje a ći žiwjensku energiju rubi. Ze zelenymi rostlinami w kupjeli móžemy sej energijowy stopjeń powyšić.

Křižowka (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 postrow namórnikow (tež Čechow), 5 rozbudźer chorosće, 6 womöglich serbsce, 7 arabski emirat, 10 nječestny čłowjek, 13 minjene lěto, 14 nic strowi, 15 wowka bajki ...

Padorunje: 1 přiwuzny, 2 stare železo, 3 europski satelit, 4 japanske město, 8 słód, 9 kniha „... im Wunderland“, 11 delnjoserbska mystiska postawa, 12 pomocny srědk za pačenje

Worklečanska pěstowarnja strowi swojich chowancow a jich swójbnych. Foto: Kristin Herfurthowa

nawěšk