Serbske Nowiny

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Pokiwy (10.04.15)

Dołha nóc hosćencow

Zhorjelc. Wot jazza přez klasiku hač k rockej móža zajimcy jutře w 20 Zhorjelskich korčmach a restawrantach dołhu nóc hosćencow dožiwić. Minimalneje mzdy dla dyrbjachu organizatorojo płaćiznu za zastupny lisćik na 8,50 eurow w předpředani a na dwanaće eurow při wječo­rnej kasy zwyšić. W minjenych lětach je festiwal tysacy fanow z cyłeje Łužicy zahorił.

Podijowa diskusija w chorowni

Kamjenc. W foyeru Kamjenskeje chorownje maltezow wotměje so póndźelu, 13. apryla, we 18 hodź. podijowa disku­sija wo čłowječej pónoji (Becken) a z njej zwjazanymi chorosćemi a komplikaci­jemi. Na prašenja přitomnych chcetaj dr. Rainer Kluge, šeflěkar gynokologije a porodoweje stacije, kaž tež dr. med. Andreas Lammert, šeflěkar urologije Kamjenskeje chorownje wotmołwjeć.

Dźěłarnička k turizmej

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Wo rozsudźe biskopa

Budyšin (SN). Duchowny dorost na­makać je tuchwilu ćežki nadawk za katolsku cyrkej, tež w serbskej Łužicy. Přeco zaso tohodla měšnicy z wukraja, wosebje z Pólskeje, wupomhaja. A njedźelu so často za duchowny dorost modla. Ćim bóle je Chróšćanow znjeměrniło, zo ma jich wosadny farar Clemens Hrjehor Łužicu wopušćić a so z propstom w Ka­mjenicy stać. Rozsud biskopa to, po kotrymž so farar Hrjehor změje. Tole je jedna­ z temow aprylskeho magacina Wuhlad­ko, kotrež telewizija MDR jutře, sobotu, w 11.30 hodź wusyła.

Dalše temy su křižerski nowačk, hłowna zhromadźizna Domowiny w Haslowje a inscenacija NSLDź „Mój wuměrjeny kraj“. Nimo toho dožiwimy, kak Chró­šćan Jürgen Njek časnik na cyrkwinej wěži přestaja.

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Rozhłós (10.04.15)

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim „Vattenfall a předań brunicoweje sparty“

11:15 Spěwy Přezpólnych

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim 200 lět Delnja Łužica w Prusko-Braniborskej

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Protyka (10.04.15)

Sobotu 11. a 12. 4.  Wustajeńca orchidejow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Sezonowy start Kulowskich bikerow

  16:00 Koncert w Hórnikečanskim energijowym muzeju ze sakskim krajnym młodźinskim orchestrom

  20:00 Korčmarski festiwal w Zhorjelcu

  21:00 XIV. house brawl w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 12.4. 8:00 Wólby Rakečanskeho wjesnjanosty

  10:00 Archeologiska ekskursija podłu Wotrowskeho hrodźišća

  13:00 Tradicionalne protestne wuchodźowanje ze Slepoho do Row­noho

  16:00 Nalětni koncert młodźinskeje kapały SerBeat na Has­lowskej Bizol­dec žurli

Wutoru 14.4. 16:30 Přesadźowanje namakankow w Budyskej radnicy

  18:00 Zetkanje zwjazkarstwa „Budyšin je pisany“ w Budyskim Kamjentnym domje   

  19:00 Přednošk w Budyskim Kamjentnym domje wo sta­rej Budyskej póstowni

Srjedu 15.4. 19:00 „Wotewrjene wokno“ w Ćišćanskej gratowni

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Alpaki do Błótow přećahnyli

Wojerecy (SN). Wosom alpakow Wojerowskeho coowa je srjedu na farmu alpakow w błótowskim Wusokim Bukowje (Hohenbucko) přećahnyło. Dokelž trjeba Wojerowski coo městno za swój planowany hospodarski wobłuk, dyrbja tam w kopytačowym rewěrje wósliki, lamy, nanduwy a dromedary krok po kroku překwartěrować.

Alpaki dyrbjachu tohole přestruktu­rowanja dla coologisku zahrodu cyle wopušćić. Hladarjo pak su sej wěsći, zo so jim tež na błótowskej farmje alpakow derje­ póńdźe.

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Kozel dźěła nětk w Braniborskej

Podstupim (SN). Wjelelětny zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel ma nowe dźěłowe městno.

Kaž frakcija Lěwicy Braniborskeho krajneho sejma zdźěla, je Hajko Kozel nětko kruće přistajeny sobudźěłaćer tamnišeho frakciskeho běrowa w Podstupimje. Na zašłym posedźenju frak­cije je jeje předsydka Margitta Mächtig serbskeho jurista na nowym dźěłowym městnje oficialnje witała. Wot spočatka měsaca je Kozel, kiž zasadźa so za zajimy Serbow a rěči serbsce, němsce kaž tež pólsce a čěsce, w Podstupimskim běrowje zamołwity za europsku politiku, europske spěchowanje a wuwićowu politiku EU. Wón ma frakciju Lěwicy brani­borskeho sejma při prašenjach a ćežach w mjenowanych wobłukach podpěrać a poradźować, rěka ze stron frakcije.

1966 rodźeny Stróžan Hajko Kozel bě wot­ lěta 1999 do 2014 zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, wot lěta 2007 do 2015 čłon rady Załožby za serbski lud a hač do měrca 2015 předsyda změrcowskeho wuběrka Domowiny.

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (10.04.15)

Serbske reje a spěwy dožiwili

Lipsk. Druhi raz bě Lipšćanski projekt Serbska reja wčera na wječor z ludo­wymi rejemi a z live hudźbu přeprosył. Pod nawo­dom rejwanskeho mištra Georgija Marinowa zwučowaše pjatnaće ludźi w lóštnej atmoferje folklorne reje. Pjeć hercow hudźeše a zanošowaše jim hornjo- a delnjoserbske kaž tež Slepjanske pěsnje. Projekt běštaj Gregor Kliem a Jacobsec swójba loni iniciěrowałoj.

Etat wokrjesa schwaleny

Drježdźany. Sakska krajna direkcija je dwójny etat Budyskeho wokrjesa za lěće 2015/2016 schwaliła. To zdźěla Budyski krajnoradny zarjad. Wokrjes smě cyłkownje 14,5 milionow eurow nowych kreditow brać. Po wozjewjenju w aprylskim hamtskim łopjenu ma etat wot 27. apryla do 6. meje w krajnoradnym zarjedźe zjawnje wupołoženy być.

Wjace nadpadow na Lěwicu

Drježdźany (SN). Nastupajo nowelu statneho knježerstwa k zakonjej wo šulach w swobodnym nošerstwje budźe 17. apry­la w Sakskim krajnym sejmje zjawne słyšenje. Na to bě so šulski wuběrk parlamenta kónc měrca dojednał. Wuchadźišćo za nowelu bě online-peticija za fairne financowanje swobodnych šulow w Sakskej z dotal 16 000 podpismami. Zajim w ludnosći je tuž přewšo wulki.

štwórtk, 09 apryla 2015 14:00

Při Zejlerjowym rowje rjedźili

Čłonojo Łazowskeho spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smo­lerja su wčera hromadźe z dalšimi pomocnikami ležownosć při rowje Handrija Zejlerja­ blisko cyrkwje sporjadkowali. W zetkawanskej rumnosći domu mějachu žony­ z rjedźenjom połnej ruce dźěła. Foto: Andreas Kirschke

štwórtk, 09 apryla 2015 14:00

Pokiwy (09.04.15)

Chroniku gmejny sej kupić

Chrósćicy. Kóždy, kiž chce sej chroniku Chróšćanskeje gmejny kupić, móže so hač do jutřišeho na gmejnskim zarjedźe abo w farskim běrowje w Chrósćicach do wupołoženeje lisćiny zapisać.

Orchideje sej wobhladać

Slepo. Sobotu a njedźelu su wšitcy lubowarjo eksotiskich rostlin do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma wot 10 do 17 hodź. na přehladku orchidejow přeprošeni. Orchideje budu tež na předań­. Wustajerjo poskića zdobom přiležnosć, zo sobupřinjesene rostliny do druhich hornčkow přesadźa.

Jurij Koch čita ze swojeje knihi

Hórki. Serbski spisowaćel Jurij Koch přeproša zajimcow 17. apryla, w 19 hodź. na čitanske zarjadowanje na Hórčanskim Smolic statoku. Awtor předstaji swoju knihu „Wětrnik na třěše“ a čita z njeje dopomnjenki na młode lěta. Wječor wobrubi­ Tomasz Nawka ze spěwami a na dudach. Zastup je darmotny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND