Kabinet Sobotki špatny był

štwórtk, 05. oktobera 2017 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Dosłužacemu knježerstwu ministerskeho prezidenta Bohuslava Sobotki (ČSSD) njewustaja prezident Miloš Zeman žane dobre wuswědčenje. „Sobotkowy kabinet móžu hódnoćić jako kabinet zapasenych składnosćow“, Zeman zwurazni. K tajkemu posudkej dóńdźe wón tohodla, „dokelž žane reformy njezwoprawdźi“. Po słowach hłowy stata je knježerstwo, kotrež cyły čas jeno za wobchowanje towaršnosće dźěła a skutkowne reformy njepřewjeduje, špatne knježerstwo. Tak pokaza Zeman na to, zo je knježerstwo, kotrež bě wón jako šef ČSSD wot 1998 do 2002 jako premier nawjedował, tři reformy zeskutkowniło – přerjadowało je zjawne zarjadnistwo, sprofesionalizowało wójsko a spriwatizowało banki.

Sobotka wšak porno tomu měni, zo je jeho­ knježerstwo minjene štyri lěta aktiwne­ było – w Europskej uniji.

Dwacećimilionta

srjeda, 04. oktobera 2017 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Čěska awtotwornja Škoda Auto je tele dny dwacećimilionty awtomobil zhotowiła. Wozydło z běžnym čisłom 20 000 000 je sportowe typa Karoq, zmontowane w zawodźe přede­wzaća w Kvasinach. Mnóstwo zhotowjenych mašinow liča wot samoho spočatka zahajenja produkcije awtow w sewjero­čěskej Mladej Boleslavje lěta 1905 a zapřijimuje wšu awtoprodukciju čěskich zawodow kaž tež wukrajnych fabrikow Škody. Wot lěta 1991 je firma Škoda Auto wobstatk němskeho wulkokoncerna Volkswagen. W Čěskej samej ma přede­wzaće tři awtotwornje, w kotrychž dźěła přibližnje 30 000 ludźi. K tomu wobsedźi wone fabriki w Słowakskej, Ruskej, Chinje­ a dalšich krajach. W minjenym lěće­ doda Škoda Auto 1 127 700 wozow kupcam po cyłym swěće, třeće lěto za sobu wob lěto zhotowjejo wjac hač milion eksemplarow. Hač do lěta 2025 chce awtotwarc wuwić pjeć ryzy elektriskich modelow. Na njedawnym mjezynarodnym awtosalonje w Frankfurće nad Mohanom prezentowana marka z modelom Škoda­ Vision E je prěni dospołnje elektrisce ćěrjeny typ.

Swět ilustracijow w stolicy

póndźela, 02. oktobera 2017 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Bratislava. Před někotrymi dnjemi běchmy so překwapjaceho wuprajenja statistiki WHO dowědźeli. To dźě swětowa organizacija za strowotnistwo Słowakskej wuswědča, zo jeje wobydlerjo hižo přez měru njetutkaja. Hdyž bě lěta 1990 kóždy Słowak wob lěto 168 litrow alkoholiskich napojow – piwa, wina, palenca – konsumował, „spokoja“ so wón mjeztym z 50 litrami mjenje. Něžna rewolucija 1989 je zwučenosće ludźi w tym nastupanju změniła. Dźensa popřewa sej Słowak najčasćišo piwo, „wutrubiwši“ wob lěto 86 litrow chmjeloweje brěčki. Přetrjeba wina wučinja lětnje 21 litrow na hłowu. Eksperća zwěsćeja, zo Słowakojo přeco hišće přewjele alkohola konsumuja a zo načinja to strowotniske kaž tež towaršnostne problemy. Jedna z přičin spada přetrjeby alkohola je zestarjenje ludnosće.

W sowjetskich lěhwach jeći byli

pjatk, 29. septembera 2017 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Wustaw za předźěłanje totalitarnych režimow (ÚSTR) wobsedźi wot najnowšeho nadrobny zapis mjenow Čechow a Słowakow, kotřiž su w Sowjetskim zwjazku w lěhwach interněro­wani byli. Dóstał je ÚSTR njewšědne po­dłožki wot Muzeja słowakskeho narod­neho zběžka, kotryž běše sej žadne informacije w Moskwje wobstarał. Je to docyła prěni raz, zo Ruska tajke dokumenty ze swojich archiwow do wukraja da. Direktor spomnjeneho słowakskeho muzeja Stanislav Mičev k wěcy zwura­znja, zo je po přistupnych žórłach w lětach 1941 do 1945 cyłkownje 69 977 Čechosłowakow­ w sowjetskich lěhwach zajatych resp. interněrowanych było. Mjez nimi běchu dwaj generalej a 159 oficěrow. 4 023 jatych krajanow w cuzbje zemrě. Direktor ÚSTR Zdeněk Hazdra ma přewostajenje podłožkow za „akt čło­wjeskosće“. Nětko budźe dźě móžno zwěsćić,­ hdźe je něchtó pohrjebany, kiž njebě so do domizny wróćił.

Z „Angelu IV.“ spokojom

pjatk, 29. septembera 2017 spisane wot:

Pólske medije su wólby Zwjazkoweho sejma Němskeje sćěhowali

Waršawa. Wólby Němskeho zwjazkoweho sejma su medije w susodnej Pólskej minjene tydźenje a nětko tež po wozjewjenju wuslědkow zaběrali. Zo sta so Angela Merkel mjeztym hižo štwórty raz ze zwjazkowej kanclerku, ludźi njepřekwapja. Wšako njemějachu Němcy žanu prawu alternatiwu. Polacy běchu sej wěsći, zo móžeše „Angela IV. do wólbow woměrje spać a zo ćah z njej njewotjědźe“.

Jako njedźelu wječor wólbne wuslědki w Berlinje wozjewichu, su to w Pólskej wězo sćěhowali. Njezadźiwa tuž, zo běchu nowiny prěnje dny po wólbach połne analyzow. Tak wone čitarjam rozkładowachu, kajke koalicije su nětko móžne a kak móhli so na susodny kraj wuskutkować.

ANO suwerenje

štwórtk, 28. septembera 2017 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Tři njedźele do wólbow parlamenta w Čěskej wupokazuje aktualny model woprašowarnje CVVM, zo dobudźe je z wulkim předskokom ANO. Hibanje njespokojnych pod předsydstwom bywšeho financneho ministra Andreja Babiša by 30,9 procentow nažnjało, ČSSD nětčišeho ministerskeho prezidenta Bohuslava Sobotki pak jeničce 13,1 procent. 11,1 proc. by čerwjena KSČM docpěła, 8,1 proc. swój čas knježaca prawicowa ODS a 5,2 procentaj liberalna KDU-ČSL. Porno wólbnej konstelaciji w juliju je změna ta, zo by TOP 09 prjedawšeho wonkowneho ministra a kandidata na prezidentstwo Karla Schwarzenberga z jeno hišće 4,4 procentami akceptancy zaćah do sejma misnyła. Piratam kaž tež stronje Swoboda a direktna demokratija (SPD) Tomija Okamury pak by so to ze 6,4 resp. 7,3 procentami zešlachćiło, jednym zaso po lětach, tamnym prěni raz. Prezident Miloš Zeman je wozjewił, zo w kóždym padźe dobyćerjej wólbow zastojnstwo premiera dowěri. Dokelž nachadźa pak so ANO w Čěskej w podobnej situa­ciji kaž AfD w Němskej, móhło so wu­tworjenje knježerstwa jako twjerdy worjech wopokazać.

Europa w generaciskej krizy

srjeda, 27. septembera 2017 spisane wot:

Pólski publicist a redaktor Adam Krzemiński na forumje rěčał

Frankfurt n. W. (RD/SN). „Wuslědk wólbow Zwjazkoweho sejma Němskeje njeje scyła tak napjaty. Wjele zajimawše budźe, kak so Europa a swět za štyri abo pjeć lět přeměnitej: Štó přińdźe po Merkel, štó po Trumpje? Přežiwi Macron swoje reformy w Francoskej? Kak wuskutkuje so brexit? Kak reaguje Pólska?“ Tele prašenja staji sej znaty pólski pu­blicist a fachowc za Němsku Adam Krzemiński­ minjeny pjatk na zjawnym rozmołwnym kole regionalneje nowiny w Frankfurće nad Wódru. K poslednjemu prašenju zwurazni wón swoje woča­kowanje, zo ludźo při přichodnych wólbach pólskeho parlamenta za dwě lěće tuchwilne knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) wotwola. „Wone je přewjele njeměra wuskutkowało.“

Njejednora operacija

srjeda, 27. septembera 2017 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). W susodnej Čěskej su wólby parlamenta w Němskej ze zajimom sćěhowali. Překwapjacy wuslědk medije kraja přezjednje tak hódnoća, zo runa so wón „politiskemu zemjerženju“. Jeho wuskutki přewinyć njebudźe jednora operacija. Powěsćernja ČTK je nablaku mjez rjadom předewzaćow woprašowanje přewjedła, hač boja so negatiwnych sćěhow. Ze změnu němskeje hospodarskeje a wonkowneje politiki firmy njeliča, štož je dobra powěsć. Premier Bohu­slav Sobotka (ČSSD) je Angeli Merkel při­wšěm gratulował. Něhdyši statny sekretar za europske naležnosće Tomáš Prouza ma za to, zo wobradźi přechod SPD do opo­zicije prawdźepodobnje koaliciju unije z FDP a Zelenymi, štož pak přinjese sylniši ćišć za reformami w EU. Něhdyši prezident Václav Klaus ma wuslědk němskich wólbow za pozbudźenje wšěch čěskich a europskich demokratow. Po jeho měnjenju je jich wuskutk zesłabjenje němskich konserwatiwnych a socialdemokratow na jednej a ze zaćahom AfD zesyl­njenje prawicarjow na tamnej stronje.

Pólska chceso wobhrodźić

wutora, 26. septembera 2017 spisane wot:
Waršawa (SŽ/K/SN). Pólske konserwatiwne knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) ma wotpohlad, 729 kilometrow dołhu hranicu kraja z Ukrainu a Běłoruskej „zawěsćić“ z płotom, wobstejacym z kałateho grotu. Zwoprawdźić ma so njewšědny projekt w běhu přichodneho lěta. Knježerstwo wopodstatnja trěbnosć wobhrodźenja z argumentom, zo ma so na te wašnje skónčnje „připućo­wanju“ z chorosćemi natyknjenych dźiwich swini ze susodneju statow zadźěwać a tak kraj před rozšěrjenjom zwěrjacych mrětwow zachować. Z pólskeje stolicy rozprawja tole słowakska nowina Denník N. Opozicija ma wudawanje knježerstwa­ „škita před mrětwami“ skerje za wurěč, wjele bóle chce wone z tym „kwoli być“ zapósłancam prawicarskeho hibanja Kukiz’15 a tohorunja wšelkim ultranacionalistiskim zeskupjenjam. Tući wołaja hižo dlěje za to, tajki płót na­stajić a znjemóžnić syłam ludźi z wuchoda ilegalny přestup hranicow. Připrawić gro­ćany płót płaći něhdźe 130 milionow złotych (32,5 milionow eurow). Pjenjezy maja so z budgeta za lěto 2018 wu­zbytkować.

Zadźěwar atomoweje wójny njeboh

wutora, 26. septembera 2017 spisane wot:

Měrowe Nobelowe myto njeje wón dóstał, byrnjež sej je snano bóle zasłužił hač někotryžkuli druhi lawreat. Je dźě jeho zasłužba, zo lěta 1983 njeje k atomowej wójnje dóšło a zo je čłowjestwo tak před zahubu zachował. Něhdyši oficěr sowjetskeho wójska Stanislaw Petrow, jedyn z najwjetšich rjekow zymneje wójny, je njeboh. Po ruskim interneće meduza.jo je wón hižo 19. meje w Frjazynje, sydlišću njedaloko Moskwy, 77lětny zemrěł. Jeho smjerć njeběchu ani ruske ani wukrajne medije na wědomje brali. Wo njej dowědźał je so připadnje jeho němski přećel Karl Schumacher. Tón chcyše jemu w septembru po zwučenym wašnju telefonisce k narodninam zbožo wupřeć, syn móžeše pak jemu jeno zrudźacu powěsć rjec. W němskej nowinje WAZ wozjewi Schumacher na to ne­krolog po swojim přećelu. Něhdyši přisłušnik sowjetskich raketowych mocow, do wučbnicow stawiznow zapisany, bě z měsačnej rentu 20 000 rublow (něhdźe 290 eurow) žiworił.

nawěšk

nowostki LND