Rekordnje wjele wopytowarjow

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Oświęcim (PŽ/K/SN). 2,1 milion ludźi z mnohich krajow swěta je sej loni ně­hdyše koncentraciske a zaničowanske lěhwo hitlerskeje Němskeje Auschwitz a Auschwitz II-Birkenau wobhladało. Tale ličba je nowy wopytowarski rekord. Přišło bě nimale 50 000 zajimcow wjace hač lěto do toho. Po zdźělenju tamnišeho statneho wopomnišća je najwjace ludźi z Pólskeje sameje było, mjenujcy wjace hač poł miliona. Sćěhuja wopytowarjo z Wulkeje Britaniskeje, USA, Italskeje, Španiskeje, Němskeje, Israela, Francoskeje a Čěskeje.

We wopomnišću płaća wot 2. januara 2018 nowe prawidła. Jako nowosć wu­staja tam zastupjenku­ z mjenom indiwidualneho wopytowarja. Zaměr toho je, spochi přiběraceho wopytowarstwa dla „polěpšić wěstotu na terenje awtentiskeho a ški­taneho městna“, rjekny direktor muzeja Andrzej Kacorzyk. W zašłosći bě k na­kupowanju zastupjenkow ze spe­kulatiwnych motiwow dochadźało, štož poće­žowaše předewšěm wopyty indi­widualnych turistow. Zawjedźenje za­stupnych lisćikow z mjenom ma tomu za­dźěwać.

Měrliwy rozwod – přikład swětej

wutora, 09. januara 2018 spisane wot:

Spočatk lěta su składnostnje 25. róčnicy rozdźělenja Čěskosłowakskeje federacije a slěborneho jubileja zrodźenja dweju samostatneju republikow jeju nawodni statnicy historiski podawk hódnoćili a so słowa jimali.

Nowy čěski ministerski prezident Andrej Babiš, rodźeny Słowak, je ze swojim słowakskim kolegu Robertom Ficom telefonował. Wobaj staj sej přezjednaj, zo stej jeju krajej nětkole z nadstandardnymi poćahami na wšěch runinach zwjazanej. W přećelskej a wotewrjenej rozmołwje diskutowaštaj wonaj tež wo dalšim zhromadnym dźěle Visegrádskeje štyrki a wo mjezynarodnych institucijach. Babiša je prěni wukrajny wopyt minjeny pjatk tradicionalnje do słowakskeje stolicy Bratislavy wjedł.

Medije: Antibrüsselski wopyt

pjatk, 05. januara 2018 spisane wot:

Prěnja jězba pólskeho premiera Morawieckeho do Budapesta wjedła

Waršawa. Nowy narodnokonserwatiwny ministerski prezident Pólskeje Mateusz Morawiecki – wot 11. decembra 2017 w zastojnstwje – je so tele dny na swoju prěnju jězbu do wukraja podał. K zadźiwanju mnohich pak njejědźeše wón do Berlina, Parisa abo Brüssela. Ně, prěnja jězba wjedźeše Morawieckeho do stolicy Madźarskeje Budapesta, hdźež je so z ministerskim prezidentom Viktorom Orbánom zetkał. Hłowny pozadk wopyta su planowane sankcije Europskeje unije přećiwo Pólskej justicneje reformy dla. Orbán je minjeny čas stajnje zaso připowědźił, zo by sankcijam ze swojim wetom w Brüsselu zadźěwał. Wšako dyrbja po wustawkach EU w tajkich wažnych prašenjach wšitcy čłonojo zhromadźenstwa přihłosować.

Mzdy a renty w Čěskej přibyli

pjatk, 05. januara 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Nowe lěto „wobradźa“ tójšto čěskim ludźom wjace pjenjez. 1. januara přiby minimalna mzda wo 1 200 krónow a wučinja nětko 12 200 krónow. Wužitk z toho ma něšto stow tysac dźěławych, na přikład w posłužbnistwje. Za čas skutkowanja koaliciskeho knježerstwa Bohumila Sobotki (ČSSD) bě minimalna mzda wo 3 700 krónow rozrostła. Mjeńšinowe knježerstwo Andreja Babiša (ANO) chce ze zwyšenjom minimalneje mzdy pokročować. Jeje wuwiće je respektabelne. 1991 bě minimalna mzda 2 000 krónow wučinjała, w lěće 2000 potom 4 500 krónow, před lět pozdźišo na 7 570 krónow postupiła a lěta 2013 na 8 500 krónow rozrostła.

Tež generacija seniorow smě so nad wjace dochodami wjeselić. 1. januar zwyši so starobna renta wo štyri procenty, tuž přerěznje wo 475 krónow. Inwalidna a pensija wudow(c)ow kaž tež přiražki k pensiji za spjećowarjow a jich zawo­stajenych tohorunja postupja. Starobnu rentu dóstawaja w Čěskej njecyłe 2,4 miliony­ seniorow a seniorkow. Jeje přerězna wysokosć je 11 828 krónow wob měsac.

Přetrjeba ryby dale stagněruje

štwórtk, 04. januara 2018 spisane wot:

LUTOWAĆ je wjac hač 70 procentam Čechow wažne. Něhdźe 45 procentow ludźi čini to z partnerom, 26 procentow lutuja sami. Zbywacym 29 procentam je lutowanje smorže. Najčasćišo kładu woby­dlerjo susodneho kraja pjenjezy za dowol nabok. Zwěsćiła je tole čěska Póstowa lutowarnja mjez 1 400 respondentami w kraju so wobhonjejo. Za dowol lutuje pjenjezy 38 procentow porow, 32 procentow čini to za wobnowjenje bydlenja a 32 procentow za dźěći. Tójšto porow chce sej z nalutowanymi pjenjezami awto popřeć abo sej swójske bydlenje kupić. Tójšto porow njelutuje za ničo konkretne, jeničce za „financnu rezerwu“ w padźe připadneje potrjeby pjenjez.

Prezident Zemanjasnje na čole

srjeda, 03. januara 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Po Nowym lěće zwostawa jenož hišće dobry tydźeń hač do wólbow noweho prezidenta Čěskeje republiki. Ćim zajimawše su tuž poslednje informacije wo wuhladach wonych dohromady dźewjeć kandidatow, prócowacych so wo to, přichodnje zastawać najwyše statne zastojnstwo. Najnowše zwěsćowanje agentury CVVM wupokazuje, zo ma dotalny prezident Miloš Zeman najlěpše šansy, přetož steji z 32 procentami suwerenje na čole. Na druhim městnje sćěhuje z nahladnym wotstawkom něhdyši předsyda Čěskeje akademije wědomosćow Jiří Drahoš, kiž ma přichilnosć 21,5 procentow wolerjow. Drahoš ma zaso chětro wulki předskok před třećim, předewzaćelom Michalom Horáčekom, za kotrehož by so 10,5 procentow wuprajiło. Tamni šesćo kandidaća– Marek Hilšer, Pavel Fischer,­ Mirek Topolánek, Vratislav Kulhánek, Petr Hannig a Jiří Hynek – hibaja so nastupajo akceptancu bjezwuhladnje mjez štyrjomi a jednym procentom.

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Někotre dny do hód běchu w Bratislavskej awtotworni Volkswagen zjawnosći předstajili najnowši wudźěłk – superluksusowe awto Porsche Cayenne. Produkcija tohole přewšo wosobneho wozydła bě wšak so hižo w septembru započała. Za jeho zhotowjenje bě koncern VW ekstra nowu karosownju kaž tež montažnu halu natwarić dał, wobě cyłkownje 90 000 kwadratnych metrow wulkej. Přibližnje 600 ludźi a na wšěch 700 roboterow w nimaj dźěła. Robotery jednotliwe dźěle karoserije při temperaturje 500 stopnjow celsija hromadźe skowuja. Za wuhotowanje twornje z najmodernišej techniku je předewzaće wjace hač 800 milionow eurow nałožiło. Za to nasta blisko twornje testowanski wokruh, na kotrymž dyrbi kóžde nowe awto najprjedy jězbnu probu wobstać, prjedy hač ze zawoda na předań dźe. Ekstrawagantny Cayenne je najdróše awto marki Made in Slovakia. Płaći dobrych 140 000 eurow. Wozydło docpěwa maksimalnu spěšnosć 286 kilometrow na hodźinu. 404 kilowatty sylny motor pohonja Cayenne za 3,9 sekundow z nul na 100 km/h.

Nowe lěto prěni jubilej w Čěskej

pjatk, 29. decembera 2017 spisane wot:

Hdyž miliony Srjedźoeuropjanow silwester zdypkom wo połnocy z raketami, rozbuchakami, praskotakami a dalšimi harowakami nowe lěto 2018 witaja, započnje so za čěskich ludźi prěni z dwanaće cyle wosebitych měsacow. Nastupuje dźě lěto z hnydom štyrjomi přewšo wu-znamnymi róčnicami. Tak je tomu 100 lět, zo bu Čěskosłowakska załožena, 70 lět je po tak mjenowanych „februarskich podawkach, z kotrymiž bě so komunistiska strona stata zmocowała, 50 lět je so minyło wot poraženja Praskeho nalěća a 25 lět wot wu­tworjenja samostatneje Čěskeje republiki z rozdźělenjom Čěskosłowakskeje.

Rasizma dla zasudźeny

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Bratislava (dpa/SN). Słowakske sudnistwo je prawicarskoekstremneho zapósłanca parlamenta Milana Mazureka rasistiskeje šćuwańcy přećiwo přisłušnikam mjeńšiny Romow dla zasudźiło. Kaž powěsćowy sćelak TA3 tele dny rozprawješe, bě Mazurek w rozhłosowym wusyłanju Romow pawšalnje „parazitow“ a „asocialnych“ mjenował a jim wumjetował, zo słowakski socialny system „znjewužiwaja“.

Wusud njeje hišće prawokmany, dokelž staj so Mazurek kaž tež statne rěčnistwo přećiwo njemu powołałoj.

Zapósłanc Milan Mazurek, kiž syda wot lěta 2016 za ludowu stronu Naša Słowakska w Bratislavskim parlemenće, kritizowaše wusud po informacijach powěsćernje TASR jako „absurdny“. Wón twjerdźi: „Cyłe chłostanske jednanje je politisce motiwowane a ma za jenički zaměr, nas wot swojeho boja za prawa přistojnych wotwjesć.“ Statne rěčnistwo porno tomu so rozhorja, zo je sudnistwo za­pósłanca jenož k pokuće 5 000 eurow zasudźiło.­ Wobskóržba bě sej za Mazu­reka jastwo hač do šěsć lět a runočasne sća­zanje mandata jako zapósłanc žadała.

Hrěšne ćěło měšnika

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Reakcije na wuspěch fararja-bodybuildera wěriwych Polakow pača

Bolesławiec. Katolski farar Artur Kaproń w pólskej wsy Osiecznica pola Bolesławieca dyrbi so pola wěriwych swojeje wosady swjateho Maximiliana Marije Kolby za „wulki“ njepočink zamołwić. Što pak je zworał?

42lětny bě so wobdźělił na pólskich mišterstwach bodybuilderow, hdźež wobsadźi štwórte městno. Pokazował bě tam swoju trenowanu muskulaturu – a činješe to jeničce we wuskim slipje. Erotisce pohibowaše so po hudźbje a swójskej choreografiji. Fota wo tym je na swojej Facebookowej stronje rozšěrił, na kotrejž podawa zajimcam tež indiwidualne treningowe plany. „To njeje kult ćěła. Ně, to je trening na česć Boha Knjeza“, wón tam pisa. Sportowske ćěło fararja móžeše cyła Pólska widźeć w telewiziji TVN, kotraž je jeho njetypiski hobby bliže předstajiła. Prěni raz w fitnesowym studiju přebywał bě Kaproń jako gymnaziast ze swojim kuzenkom. Prawidłownje trenuje swoju fitnes wot 16. žiwjenskeho lěta, a to w Bolesławiecskim sportowym klubje „Cezar“. Někotre razy wob tydźeń tam sportuje.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND