Dumpersportowcy so wubědźowali

póndźela, 09. awgusta 2021 spisane wot:
22 jězdźerjow – mjez nimi jedna žónska – je so wčera w Hórkach na dumperach wubědźowało. Lejnjanscy dumpersportowcy smědźachu pak jenož regionalne wubědźowanje přewjesć. Němske dumperowe mišterstwa su mjenujcy znowa wupadnyli. Dobył je wurisanje před něhdźe 300 přihladowarjemi amtěrowacy němski dumperowy mišter Filip Kral z Róžanta. W kwalifikaciji kaž tež we wubědźowanju wosta Róžeńčan bjez dótknjenja wobručow. Druhi bu youngster Pawl Domš ze Zejic ­(na wobrazu), třeći Frank Domš ze Zejic. Tak stejachu hnydom třo Serbja na dobyćerskim podesće. Z Maikom Ruprechtom, Michałom Lebzu, Křesćanom Grutku a Robertom Brězanom běchu štyrjo dalši dumperowi jězdźerjo z regiona mjez najlěp­šimi dźesaćomi. Dalše regionalne wubědźowanje chcedźa spočatk septembra w Drjowku pola Choćebuza přewjesć. Foto: Konstantin Hrjehor

Koparjo Sportoweje jednotki Chrósćicy su wčera w prěnim pokalnym kole Sakskeho koparskeho zwjazka wšitko dali, zo bychu dalše koło docpěli – tak na přikład tež Jonas Zynda (nalěwo, Chrósćicy) w duelu z přećiwniskim nadběhowarjom. Po połčasnym 0:4 pak hosćićeljo krajnemu ligistej SC Freital z 0:7 podležachu. Foto: Jörg Stephan

Awtor dźensa Tadej Cyž

Olympiske hry w Tokiju su nimo, wone pak wostanu nam na najwšelakoriše wašnje w pomjatku. Tež hdyž běchu ­wubědźowanja za nas w njepřijomnym času, dožiwichu fanojo sporta napjate, wotměnjawe a zdźěla dramatiske rozsudy w cyłkownje 33 sportowych družinach. Olympiske hry, poprawom za loni planowane a pandemije dla wo lěto přesunjene, pak sportowu swójbu dźěla. Přewulki je zdźěla rozdźěl mjez profijowym a wólnočasnym sportom. Distanca mjez přihladowarjemi a atletami je njewotwisnje wot korony wulka. Tón abo tamny so tuž praša, hač ma to wšitko docyła hišće zmysł. Korupcija w jednotliwych narodnych zwjazkach, problem dopinga a mnohe dalše njedostatki to wězo potwjerdźeja. Snano pak so, kaž je to často tak, negatiwne zaćišće a fakty bóle do srjedźišća stajeja hač pozitiwne. Tak njech wostanu nam radšo zwjeselace dožiwjenja a wurjadne wuslědki lětušich olympiskich hrow w pomjatku.

Doma jasnje podleželi

póndźela, 09. awgusta 2021 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:6 (1:3)

Za domjacych zasadźeni: Matješk – Šołta, Haška, Reinelt, Hanuza, Lejnart, Korjeńk, Čornak, F. Domš, Ričel, O. Domš, Kral, Wagner, Reineke, Hübenthal, Schaaf

Za hosći zasadźeni: Schöne – M. Matka, Janca, K. Matka, Rachela, Wałda, T. Bejma, Kurjat, Šołta, Gloxyn, B. Bejma, Schulz, Šewc, Rawš, Nuk, Budar, Materna, Šiman

Tež lětsa běštej so koparskej cyłkaj z Njebjelčic a Ralbic na testowu partiju dojednałoj. Po zahwizdanju w 4. min. nawjedowaše Sportowa jednotka přez Floriana Domša 1:0. Gabriel Čornak posłuži Handrija Korjeńka, kiž bul hnydom Domšej dale suny, a tón z połneho běha wottřěli. Wotnětka pak Sokoljo dominowachu a stłóčichu domjacych połnje do zakitowanja. Bosćij Bejma zběhny kulowatu kožu do šěsnatki, a Aleksander Wałda přetwori w 10. min. k 1:1. Do přestawki nastachu přez zmylkaj w srjedźnym polu a potom před swójskej šěsnatku dalše wrota přećiwnika přez Maika Jancu a Dennyja Gloxyna (29., 32.). Njebjelčenjo přińdźechu w cyłym prěnim połčasu lědma hišće k wolóžacym nadběham.

Tokio (kh/SN). Jonathan Hilbert je w nocy na dźensniši pjatk w chodźenju na distancy 50 km njewočakowano slěbro dobył a tak po 29 lětach prěnju medalju za němskich chodźerjow dobył. 26lětny ­atlet sportoweho towarstwa LG Ohra doběža w Sapporu w 3:50:44 hodź za Polakom Dawidom Tomalu (3:50:08) do cila. Bronzu wubědźi sej Evan Dunfee z Kanady (3:50:59).

W kajaku staj rutinjejej Max Hoff a youngster Jacob Schopf na dwanatym wubědźowanskim dnju w Sea Forest Waterwayju wočakowanu olympisku medalju dobyłoj. Při ekstremnje wysokich temperaturach a napřećiwnym wětřiku móžeštaj so 38lětny Hoff a 16 lět młódši Schopf na swój kónčny spurt spušćić a w finalu wo dobyće sobu wojować. Na kóncu pobrachowaše jimaj mjenje hač poł sekundy k złotu. Awstralska dwójka Jean van der Westhuyzen/Thomas Green triumfowaše, a bronza dźěše na Josefa Dostála a Radeka Šloufa z Čěskeje.

Sport (06.08.21)

pjatk, 06. awgusta 2021 spisane wot:

Dumperowcy so wubědźuja

Njedźelu, 8. awgusta, so w Hórkach zaso dumperowcy wubědźuja. Zastup tam žadyn zběrać njebudu.

Časowy wotběh:

9:00–10:30 techniske přepruwowanje

  dumperow přez DEKRA

11:00–12:00 kwalifikacija

12:00–13:30 wobjed

13:30–15:30 wubědźowanje dumperow

16:00–17:00 wubědźowanje liliputow

Wukubłaja nowych sudnikow

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) a jemu přisłušace koparske towarstwa maja do spočatka noweje hrajneje doby wulke starosće sudnikow nastupajo. W nowym kursu chcedźa tajkich nětko wukubłać. Kursisća zetkaja so pjeć razow, a to kóždu njedźelu w septembrje a prěnju njedźelu oktobra. Wukubłanje chcedźa na sportowym arealu sportoweho towarstwa Jednoty Kamjenc přewjesć. Wšitke podłožki (wupisanje, přizjewjenski formular a próstwa za wupokaz) steja na internetnej stronje WFV.

Zahaja winowatostne hry

Florianej Wellbrockej najwjetši triumf karjery

štwórtk, 05. awgusta 2021 spisane wot:

Tokio (kh/SN). Swětowy mišter Florian Wellbrock je dźensa k najwjetšemu tri­umfej swojeje karjery płuwał. Na distancu 10 kilometrow we wotewrjenej wodźe pře- ­sadźi so wón jasnje přećiwo konkurency a doby dźewjate złoto za němske mustwo na olympiskich hrach w Tokiju.

Tež němske blidotenisowe mustwo muži saha za złotej medalju. Po dramatiskim połfinalu přećiwo japanskemu hosćićelej nastupi wone jutře w finalu přećiwo faworitej z Chiny. Trójka wokoło Dmitrija Owčarowa, Tima Bolla a Pa­tricka Franziski bě Japansku ze snadnym 3:2 přewinyła. Němske blidotenistki pak podležachu w kole poslednich štyrjoch Chinje z 0:3 a hraja nětko wo bronzu.

Skónčnje prěnje tři dypki žnjeli

štwórtk, 05. awgusta 2021 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

FSV Optik Rathenow 1:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Stahl – Hofmann, Kauter, Hildebrandt, Borgmann, Eisenhuth (90.+3. Kujović), Erlbeck, Putze, Proni­čew (74. Badu), Engelhardt, Kremer (80. Hasse)

Po zapozdźenej koparskej hrě w třećim dypkowym kole poradźi so FC Energiji Choćebuz póndźelu wječor doma přećiwo mustwu Optik Rathenow prěnje dobyće. Te pak bě znowa chětro snadne, dokelž njemóžeše so Energija porjadnje přesadźić. Nimo toho je hosćom fortuna jara husto poboku była.

Wrota dnja padnychu po wobhladanjahódnej akciji srjedźopólneho hrajerja Tobiasa Eisenhutha, kiž pósła Maxa Kremera z wuběrnym pasom na puć. Kopar, kiž ma nazhonjenja z třećeje ligi a je wot spočatka sezony na prawym křidle zasadźeny, přewiny wrotarja hosći Lucasa Hiemanna k 1:0 (19.). Nawjedowanje pak njepřinjese žanu suwerenitu do rjadow domjacych. Nawopak, při někotrych poradźenych konterach chowancow Rathenowskeho trenarja Inga Kahlischa so nimale 5 000 přihladowarjow zas a zaso starosćeše, zo dyrbi Energija znowa dwaj abo samo tři dypki wotedać. K tomu pak na zbožo njedóńdźe.

Dwěsćě přihladowarjow na bičturje

štwórtk, 05. awgusta 2021 spisane wot:
Štwórta stacija bičwolejbuloweje tury Radija Satkula bě póndźelu wječor Radwor. Šěsnaće mustwow je so tam na hrajnišću wubědźowało. W kónčnej hrě přesadźi ­so cyłk „Jakub Kedoten and friends“ přećiwo „Dwójnemu blokej“ z 15:6. Nimale 200 ­ludźi bě sej do Radworja dojěło. Tamniši młodźinski klub postara so wo jich ­ćělne derjeměće. Foto: Darius Budar

Tokio (kh/SN). Na 11. wubědźowanskim dnju su němscy kolesowarjo w hali wosebje wótře wyskali. Žónske mustwo triumfowaše w prestižnej disciplinje, přesćěhanju w mustwje. W finalu přesadźichu so Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein a Mieke Kröger z nowym swětowym rekordom 4:04,249 mjeńšin přećiwo Wulkej Britaniskej. Bronzu doby USA.

Złoty dźeń za Němsku bě so hižo w lochkoatletice započał. Hač k poslednjemu pospytej w olympiskim finalu dalokoskoka ležeše Malaika Mihambo na bronzowej poziciji. Skónčnje pokaza wona znowa swoju čuwowu sylnosć, skoči sydom metrow daloko a doby.

Hišće wjetša překwapjenka bě slěbro Lukasa Dausera w finalu na bradłach. Sportowc z Halle dyrbješe jenož Jungyuanej Zouwej z Chiny předstup dać a zawěsći tak němskim ćěłozwučowarjam prěnju a zdobom jeničku medalju.

nawěšk