Wuslědki (06.04.17)

štwórtk, 06. apryla 2017 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla II

Njeswačidło – Bluń 4:4 (0:2)

Radwor – Łaz/Běły Chołmc 3:2 (2:0)

1. HZ Wulke Ždźary 17 45  : 21 40

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 17 41  : 21 32

3. ST Radwor 17 56  : 21 31

4. ST Ćisk II 17 30  : 25 29

5. FSV Łuty 17 31  : 22 26

6. ST Lubuš 17 34  : 25 24

7. LSV Hory II 17 30  : 31 23

8. Rakečanske ST II 17 22  : 32 21

9. Nowe Město n. Sprje. II 17 24  : 35 20

10. Wojerowski FC II 17 29  : 46 18

11. Módro-běli Njeswači. 17 32  : 43 17

12. Nadrózna Hrabowka 17 26  : 38 17

13. LSV Bluń  17 27  : 44 16

14. Sokoł Ralbicy/Hórki II 17 19  : 42 10

Wokrjesne pokalne koło – štwórćfinale

Wojerecy – Drohotka Ramnow 6:3 (1:2)

Hnašecy/Dobruša II

– Großnaundorf1:2 (1:0)

Sokoł Ralbicy/Hórki – Ćisk 3:2 (1:1)

Němske Pazlicy – Rakecy 1:3 (0:0)

Tež Viktoria Worklecy II wuspěšna

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:
Hižo do poslednjeho hrajneho dnja, kotryž budźe sobotu, 8. apryla, we Wojerecach, bě sezona za volleyballowu rezerwu muži Viktorije Worklecy chětro wuspěšna. Wosom ze 16 duelow su serbscy volleyballisća dotal we wokrjesnej klasy, stafli sewjer dobyli. Na wobrazu zady wotlěwa Daniel Gall, Józef Krawc, Michał Vacek, Jonas Roth a Julian Bulank; prědku wotlěwa René Schuster, Daniel Wałda a Maćij Šěn. Foto: Werner Müller

Konječenjo staflowy primus

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:
Hižo dwě hrě do kónca sezony zawěsćichu sej Konječanscy blidotenisća staflowe dobyće w prěnjej wokrjesnej lize. Kónc měrca dyrbjachu delanscy sportowcy dwójce přećiwo Wojerowčanam nastupić. Najprjedy podachu so do Zusoweho města, hdźež nastupichu pola třećeho mustwa TTC Wojerec. Po špatnym starće 1:3 so na zbožo zhrabachu a hru hišće 9:6 dobychu. Maćij Kokla při tym wšitke swoje duele doby, tež w dwójce z Alojsom Čóšku. Tydźeń pozdźišo přichwatachu blidotenisća Wojerowskeho cyłka TTV SR do Konjec. Spěšnje mužojo z Konjec 3:1 nawjedowachu a njedachu předskok hižo z rukow, tak zo tež tónle duel 9:6 dobychu. Maćij Kokla tón dźeń tohorunja žadyn dwuboj njepřěhra, runje tak Dirk Šewc. Na Konječanow čaka nětko hišće dalša dypkowa hra, prjedy hač dóńdźe potom k wulkemu finalej přećiwo prěnjemu stafle II prěnjeje wokrjesneje ligi: MSV Budyšinej 04 V. Jurij Bjeńš

Nimale sto jězdźerjow je so minjeny kónc tydźenja na Łazowskej kart-čarje na třoch wubědźowanjach wobdźěliło a tak tamnišu sezonu zahajiło. Najdlěši puć měješe Chris Rosenkranz ze swojim nanom Renéjom z kupy Rujan. Łazowska čara za spěšne štyrikolesate jězdźidła wobsteji mjeztym połsta lět, štož chcedźa wot 16. do 18. junija woswjećić. Foto: Andreas Kirschke

Wuslědki (05.04.17)

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla I

Großharthau – Germ. Budyšin II 3:2 (2:1)

Wulka Dubr./Min. – ST Budyšin 3:0 (1:0)

1. ST Horni kraj-Sprje. II 17 70  : 23 41

2. Traktor Malešecy 17 61  : 18 40

3. FV Concordia Załom 17 57  : 26 33

4. ST Budyšin 17 52  : 21 31

5. TSV Wjernarjecy 17 41  : 31 29

6. Postup Großharthau 17 43  : 38 23

7. Wulka Dubr./Minakał 17 37  : 37 23

8. ST Porchow 17 26  : 27 22

9. ST Hodźij  17 31  : 54 20

Najwuspěšniše holče volleyballowe mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) je sej w krajnym finalu wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej skupinje II mjez šěsć startowacymi mustwami dalšu bronzu wuwojowało. Kapitanku serbskeho cyłka Luizu Šubertec wu­znamjenichu jako najlěpšu hrajerku Sakskeje.

Kajki to wospjetny grandiozny wuspěch volleyballistkow SGB w Dippoldiswaldźe!? Po dobyću bronzy w aprylu 2014, šestym městnje w měrcu 2015 a slěbru w měrcu 2016 slědowaše tydźenja dalša bronzowa medalja. Wosom holcow bě so wot spočatka šulskeho lěta na pjatkow­nišej AG na tónle wjeršk přihotowało. Wuslědk­ pokazuje, kajki potencial w mustwje tči.

SGB – Gymnazij Brandis

2:0 (25:23, 25:18)

Z bojownosću dale

wutora, 04. apryla 2017 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Ćisk 3:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Zynda, Korjeńk, B. Bjeńš, Šewc, D. Gloxyn, T. Bejma (26. Wałda/87. Wowčerk), B. Bejma (92. Kurjat), S. Bjeńš, Domaška

Wjac hač 130 přihladowarjow dožiwi njedźelu w Ralbicach bój w štwórćfinalu wokrjesneho koparskeho pokala. Načolnik wokrjesneje wyšeje ligi přichwata do Stadiona přećelstwa. Sokoljo hrajachu wot spočatka z njesměrnym sebjewědomjom jako zakitowar pokala a pokazachu hosćej, zo chcedźa na kóždy pad znowa do finala. Wot spočatka hrajachu woni­ ze sylnym pressingom a nuzowachu Ćišćanow tak k zmylkam. W 15. min. domjacy po rjanej kombinaciji nawjedowachu, jako Denny Gloxyn sobu běža­ceho Stefana Bjeńša nahra, a tón kulowatu kožu jenož hišće do wrotow suny. Ralbičenjo dale atakowachu, a hosćo njewědźachu sej žaneje rady. Po tym zo wo­tedachu w srjedźnym polu njetrjebawši bul, podachu so prěni raz ze spěšnosću na wrota Chrystofa Gloxyna. A niska třělwa z ničeho kuleše so do saka k wurunanju (42.). Tuž dźěše z remisom do přestawki.

35. sokołski turněr wuspěšny

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Tójšto nowych idejow zwoprawdźili

Čłonojo Serbskeho Sokoła z.t. běchu sej za swój 35. volleyballowy turněr wo pokal Domowiny, kotryž su sobotu w sportowej hali na Budyskim Třělnišću přewjedli, tójšto nowostkow wumyslili a tež zwoprawdźili. Prěni raz njejsu na přikład zakitowarja pokala – Sportowych přećelow z pólskeje Tokarnje – přeprosyli, dokelž njehodźeše so přepruwować, w kotrych volleyballowych klasach woni doma­ hraja. Jich hrajny niwow bě za wólnočasny volleyballowy turněr prosće přewysoki. Bjez serijoweho dobyćerja minjenych lět wuwi so lětsa zajimawe wubědźowanje, při kotrymž měješe znajmjeńša dźesać cyłkow wuhlady na pokal. Domowina dyrbješe nowu pućowansku trofeju wobstarać, dokelž smědźachu sej Polacy dotalnu zdźeržeć.

Domjacu seriju dobyćow rozšěrili

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– Biskopičanske KT 08 II 4:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Sentivan, Šafář, Młynk (70. F. Zahrodnik), M. Zahrodnik (59. Schulze), Bětnar (65. Kunze), Henčl, Věchet, Žur

Prěnje koparske mustwo Chróšćanskeje SJ ma na swojim dypkowym konće dalše tři ličaki. Hižo třeće to dobyće na domjacym trawniku w druhej połseriji. Hačrunjež steji přećiwnik z Biskopic z tójšto dypkami zastatka na poslednim městnje tabulki, warnowaše domjacy trenar Pavel Runt swojich chowancow do partije před bojowniskim cyłkom. Wot wšeho spočatka běše tež jasne, zo njebudu na chětro dźěratym trawniku móc žanu wulce spodobnu kopańcu hrać. Bul přeco zaso njejapcy směr měnješe a chětro skakaše. Po spočatnym počuchanju sy­dachu pak dobre nadběhi na woběmaj stronomaj. Po jednym tajkim zwrěšći Radim Věchet na wrotarju, po druhim zhłójčkowa Michał Młynk snadnje wyše łaty. Hosćo pytachu swoje zbožo z třělwami z druheho rynka. W 34. min. móžachu domjacy skónčnje wyskać. Po dobrym­ nadběhu přez Věcheta a To­ma Henčla wuži Simon Žur składnosć k 1:0.

Widźał,słyšał, napisał (03.04.17)

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Dokal powjedźe jenož puć regionalneho koparskeho ligista Budissa Budyšin? To so zawěsće jenož ja njeprašam. Sym sej wěsty, zo tež jenož ja sej woprawnjene starosće wo přichodźe tamnišeho prěnjeho mustwa nječinju. Z tučasnje hakle dwěmaj dobyćomaj, dźewjeć remisami a pjatnaće poražkami steji Budyšin mjenujcy hižo někotre tydźenje na předposlednim a tak na jednym z dweju zestupneju městnow w štwórtej najwyšej koparskej lize Němskeje. Tež trenar, znaty něhdyši nadběhowar Dynama Drježdźan Torsten Gütschow, hišće ničo na sportowej situaciji Budissy změnił njeje. Tola kak póńdźe dale?

nawěšk

nowostki LND