Grande dame němskeho šansona Barbara Talheim je jutře, sobotu, z hosćom w Budyskim Kamjentnym domje. Zhromadnje z gitaristom Christianom Stoltzom chce wona swój aktualny program „In eigener Sache“ předstajić, z kotrymž woswjeći poł lětstotka na jewišću a kotryž ma za swój „dotal drje najbóle wosobinski“. Foto: Imago/Christina Kratsch

Chrósćicy (SN/bn). Přihoty za klětuši, potom 15. mjezynarodny folklorny festiwal Łužica – Łužyca – Lausitz su zaběželi. Wotměć ma so wot 26. do 29. junija. We wobłuku nowinarskeje rozmołwy wčera w sydarni Chróšćanskeho gmejnskeho zarjada předstajištaj so sobudźěłaćerjej Domowiny Katharina Jurkowa a Pětr Brězan jako nowaj nawodaj předwčerawšim konstituowaneho přihotowanskeho wuběrka, kotremuž přisłušeja nimo jeju Gabriel Krawc, předsyda Smjerdźečanskeje rejowanskeje skupiny, předsyda Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor Błažij Handrik a Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman. Swoju funkciju rozłožiwši rjekny Brězan, zo „su financy a logistika kaž tež zarjadowanja w Budyšinje a w Hochozy z nadawkowym ćežišćom“. Jurkowa koordinuje festiwalnej dnjej w Chrósćicach a zamołwja zjawnostne dźěło. „Hižo loni smy so dojednali wuwiwać nowe logo a nowy corporate design, z kotrymž chcemy po cyłym swěće na festiwal skedźbnić.

Prapremjera krótkofilma wo krótkofilmje

štwórtk, 18. apryla 2024 spisane wot:

Drježdźany (syd/SN). Pod hesłom „Wiźeś – Sichtbar – Widźomne“ wuhotowachu Sakski filmowy zwjazk, serbsko-němska syć Lužycafilm a Załožba za serbski lud we wobłuku tele dny wotměwaceho so 36. filmoweho swjedźenja Drježdźany wčera „popołdnjo serbskich (krótko)filmow“ na hrodźe Lingnera w sakskej stolicy. Zaměr zarjadowanja, kotrež přiwabi něhdźe 70 zajimcow, „bě a je, serbske filmowstwo, kotrež wotměje so dotal takrjec na ‚kupje zabytych‘, srjedźišću branše přibližić“, podšmórny moderatorka Cosima Stracke-Nawka, kotraž bě format sobu nastorčiła.

Dobry mjezystaw

srjeda, 17. apryla 2024 spisane wot:
Lubnjow (SN/MiP). Zeńdźenje partnerow projekta UNESCO 5 wčera w Lubnjowje běše „wohnjostroj předstajenjow dobrych rezultatow a mjezystawow“, zdźěli referent Domowiny za kulturne naležnosće a wukraj Clemens Škoda na naprašowanje SN. Hromadźe z Dianu Maticowej, regionalnej rěčnicu za teritorij župy „Jakub Lorenc-Zalěski“, je wón třěšny zwjazk Serbow tam zastupował. Dalši partnerojo w projekće su Biosferowej rezerwataj Błóta a Hornjołužiska hola a haty, Mužakowski park Wjercha Pücklera a Geopark Mužakowski zahork. Mjez druhim su zamołwići nowe třirěčne delnjo-hornjoserbsko-němski logo z titulom „Łužiske herbstwo“ před­stajili. Tež internetna strona projekta – tuchwilu jenož w němčinje – je dokónčena. Serbskej rěčnej wersiji sćěhujetej. Strona je pod adresomaj: kaž tež přistupna.

Wopominanje Kobjele z rjadom jeho kompozicijow

póndźela, 15. apryla 2024 spisane wot:

Budyšin (CRM/SN). 80. narodniny komponista, wučerja, dramaturga a intendanta Detlefa Kobjele wopominaše Serbski ludowy ansambl (SLA) minjenu sobotu w swojim domje a wčera w Choćebuzu. Tak so spominanje na žiwjenski skutk wobhnadźeneho a za hudźbu so horjaceho syna pjekarja z Rogozna pola Choćebusa po rozmołwnym kole minjenu srjedu (SN rozprawjachu) nětko z tym zjima, zo so to bytostne jeho kompozitoriskeho tworjenja předstaji. Dźiwadźelnik Měrko Brankačk program moderěrowaše.

Lipa w swójskej lize

póndźela, 15. apryla 2024 spisane wot:

Bychu-li serbske lajske chóry do wuměłskeje ligi zastopnjowane byli, bychmy za chór Lipu z Pančic-Kukowa wosebitu ligu wunamakać dyrbjeli. Štož su wopytowarjo na žurli Bizoldec hosćenca w Haslowje minjenu sobotu wječor a wčera popoł­dnju dožiwić směli, bě w kóždym nastupanju wusahowace a jónkrótne. Hižo optiski napohlad – 45 přewažnje młodych spěwarkow a spěwarjow na jewišću – nima w Serbach swojeho runjeća. Program połny žiwjenskeje radosće z dirigentku Jadwigu Kaulfürstowej na čole bě wuraz wuměłskeje zdokonjanosće a zatwarjene překwapjenki dopokazachu kreatiwnosć, fantaziju a wjele humora.

Wulka próca by hišće lěpje mytowana była, bychu-li techniske móžnosće wužiwali. Originelny skeč swójbnych mjenow na přikład njejsu wšitcy wopytowarjo dospołnje zrozumili a solisća bychu z lěpšim mikrofonom tež w zadnich rynkach derje słyšeć byli. Cyłkowny zaćišć pak wostanje – njezapomnity. Marko Wjeńka

„Njeznata nowostka“

póndźela, 15. apryla 2024 spisane wot:

Koncertaj chóra Lipa ze štyrjomi premjerami a kopicu přećelow

Haslow (SN/bn). Dwójce wupředata, kopata połna žurla Haslowskeho hosćenca a wichorojty aplaws swědča wo wuspěšnymaj koncertomaj pod hesłom „Lipa@přećeljo“, z kotrymajž chór Lipa wčera a předwčerawšim wospjet dopokaza, zo słuša „tónle format k najwoblubowanišim našeho ćělesa – za naš publikum runje tak kaž za spěwarjow“, kaž moderator Fabian Hejduška podšmórny. Přičina je po jeho słowach „prosće pisanosć programa“. Nimo „popowych štyri- resp. wjacehłósnych sadźbow“ z repertoira chóra připowědźi wón „nowy medley a štyri premjery“, mjez kotrymiž „je nowostka, kajkaž je w serbskej zabawjacej branši dotal njeznata“. Tak přichwaleny nowum wukopa so jako skeč, z kotrymž Lipjenjo pokazachu, kak hodźa so serbske swójbne mjena onomatopoetisce za dosć amizantny, zdźěla dadaistiski dialog:„Hej, duška!“ „Gaul first!“ „Apokalebza!“ „Ha nóž?“ „Kup pola ebay maka!“

Budyšin (CS/SN/MiR). Sabine Bauer-Helpert je so w lěće 1950 w Šěrachowje narodźiła. Maturu złoži w zapadnej Němskej a skutkowaše tam po tym dušepastyrsce hač k swojemu wuměnkej. Njewočakowana namakanka zapiskow swojeho w Bóšicach rodźeneho serbskeho pradźěda Johanna Zaute (1839 – 1909) je ju pohnuła, so hłubšo ze stawiznami zaběrać, po tym, zo běše so 2016 do Hornjeje Łužicy nawróćiła. Wuslědk je kniha „Johann Zautes Lebensfahrt“, kotraž je loni kónc lěta w Zhorjelsko-Žitawskim nakładnistwje Gunter Oettel wušła.

Awstrisko-texaski gitarist Ulrich Ellison je jutře, sobotu, ze swojej band z hosćom w Dźěžnikečanskej Kotołni. Wulce wuznamjenjeny hudźbnik, kotremuž přiznachu na přikład titul „najlěpšeho bluesoweho gitarista swěta“, wopyta Łužicu we wobłuku aktualneje turneje po Europje, z kotrejž prezentuje swoju nowu tačel „Momentum“. Foto: PR/Ulrich Ellison

Wo knihach a kniharni (12.04.24)

pjatk, 12. apryla 2024 spisane wot:

Lipšćanske wiki su nimo, knižne nowostki pak poskitk kniharnjow dale wožiwjeja. Zajimawy nowy trend nadeńdźemy na polu młodźinskeje literatury – „Young Adult“ abo „New Adult“ roman měri so z wuspěchom wosebje na młodostnych a młodych dorosćenych. Sylnje stupace předawanske ličby poslednich lět wo tym swědča. Hodźi so samo wo wěstym hypu rěčeć, kotremuž so přez doporučenja młodostnych mjez sobu a w socialnych syćach na přikład pod hesłom #booktok hišće dale polěkuje. Romany špiheluja wonu za dalši žiwjenski dóńt husto rozsudźacu žiwjensku fazu swojich čitarjow a čitarkow a wěnuja so při tym typiskim temam: zakónčenje šule, prěnje kroki samostatnosće, studij abo start do dźěłoweho žiwjenja, prěnje bydlenje a prěnja wulka lubosć. Připadnje je so mi jónu kniha do rukow dóstała, kotraž so drje tež tutomu žanrej přirjadować hodźi. Za jendźelskim titlom „One of us is lying“ chowa so sylnje putaca stawizna wokoło štyrjoch šulerjow a jich šmjatow w zwisku z njenadźitej smjerću dalšeho šulerja.

nowostki LND