Krótkopowěsće (03.05.18)

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Chorownja mjez mytowanymi

Drježdźany. Wjac hač 12 600 šulerjow z cyłeje Sakskeje wuži lětsa składnosć, so na akciji powołanskeje orientacije „Pohladaj nutř“ wobdźělić. Prěni raz je sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad dwanaće sakskich předewzaćow za swój angažement wuznamjeniło. Mjez nimi je Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana.

Złota widlička za Salü

Zhorjelc. Na wólbach wo najlěpši hosćenc bě so loni 24 Zhorjelskich hosćencow wob­dźěliło. Myto „Złota widlička“ dźělitej sej bara a hosćenc Salü a hosćenc Krishna, kotrejž běštej dóstałoj samsnu ličbu hłosow.­ Něhdźe 220 wužiwarjow kalendra z dobropisami bě so na wot­hłoso­wanju wobdźěliło. Gastronom Tobias Göhlich, kiž Salü na Čornej hasy nawjeduje, waži sej hódnoćenje hosći a ma je za­ „wobkrućenje a wulki pohon“.

Zwada wo móst radu pači

Krótkopowěsće (02.05.18)

srjeda, 02. meje 2018 spisane wot:

Dobyćerjow mytowali

Budyšin. Na prěnim finalu lětušeho, wot Wokrjesneje nalutowarnje Budyšin zarjadowaneho dorostoweho wubědźowanja „Lampenfieber“ je jury minjenu sobotu w Kamjentnym domje přinoški w segmenće „Woko“ hódnoćiła a najlěpše tři z pokalemi, wopismami a pjenježnymi dobropisami mytowała. Prěnje městno zdoby sej Budyska dźěćaca skupina „Kreatiwne paslenje“ z kolažu „Měr je ...“.

NSLDź na zetkanju dźiwadłow

Drježdźany. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło wobdźěli so na 10. zetkanju sakskich dźiwadłow w Drježdźanach. Wot dźensnišeho hač do njedźele pokazuja tam dohromady 13 jewišćow aktualne inscenacije. Budyscy hrajerjo před­staja hru „Der Fall der Götter“. Ramikowy program­ skića mjez druhim podijowu disku­siju „Dźiwadło a digitalne“.

Na róčnicu spominali

Krótkopowěsće (30.04.18)

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Twórba serbskeho komponista

Berlin. Berlinska Centralna kapała je mi­njeny pjatk nowu twórbu serb­skeho komponista Sebastiana Elikow­skeho-Winklera „Camper za dujarski orche­ster“ předstajiła. Twórba předźěła dopomnjenki komponista na camprowanje na wsach Delnjeje Łužicy. Orchester hudźeše pod nawodom Steffena Kempera w komornej žurli Berlinskeje filharmonije.

Wjace hač 200 wustajerjow

Lubij. Jeničke hišće so wotměwace přemysłowe wiki w regionje je Konventa. Minjeny kónc tydźenja su organizatorojo na mjeztym 17. přehladku w Lubiju tójšto wopytowarjow witali. Wjac hač 200 wustajerjow bě na wikach zastupjene. Nimo­ tójšto předewzaćow bě lětsa wje­le­ institucijow prezentne. Lětuše partnerske město Konventy bě Lubań.

Turistisku sezonu zahajili

Krótkopowěsće (27.04.18)

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Nowe wobličo za flajer

Njebjelčicy. Krabatowe towarstwo je woblubowany kolesowanski flajer po hor­njołužiskim designu wuhotował. Bjezpłatny flajer předleži nětko w nakładźe 10 000 eksemplarow. Kolesowanski puć Krabata wjedźe z Čorneho Chołmca přez Jitk, Róžant, Chrósćicy, Pančicy-Kukow, Njebjelčicy hač do Kamjenca, to rěka po wšej hornjołužiskej hatnej krajinje.

Naprašuja so za personalom

Budyšin. Bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej je w aprylu wo 1 428 wosobow na 20 084 woteběrała. Dźěłowe wiki so derje wuwiwaja, naprašowanje za personalom je wulke. Zwjeselace połoženje pak njeje přičina nětko wotpočować, wu­zběhny Thomas Bernd, předsyda jednaćelstwa tudyšeje agentury za dźěło dźensa w Budyšinje. Zarjadnišćo koncentruje so na tych, kotřiž jenož ćežko dźěło dóstawaja.

Najwyša wuhladna wěža

Krótkopowěsće (26.04.18)

štwórtk, 26. apryla 2018 spisane wot:

Wobdźělenje wotprajene

Budyšin. Maćica Serbska njemóže přeprošenjomaj mjezynarodnje skutkowaceju słowjanskeju towarstwow spočatk junija sćěhować. Kaž zdźěli předsyda Jurij Łušćanski, njemóža přećam, kotrež su z tym zwjazane, wotpowědować. Tuž je předsydstwo wutoru wobzamknyło, wob­dźělenje wotprajić. Rozjimali su dalše předewzaća, kaž rozmołwu ze zamołwitym za serbske žiwjenje we Wojerowskej župje.

Tilich złoži mandat sejma

Drježdźany. Něhdyši sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) chce so swojeho mandata jako zapósłanc Sakske­ho krajneho sejma wzdać. „Złožu 31. oktobra swój mandat“, rjekny Tilich nowinje Freie Presse. Što chcył wón přichodnje činić, 59lětny njepřeradźi. Tilich je wot lěta 2004 zapósłanc sejma. Wot 2008 do 2017 bě wón premier Sakskeje.

Nowe předsydstwo wolili

Krótkopowěsće (25.04.18)

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:

Harig kandidaturu wobkrućił

Budyšin. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) kandiduje dale za zastojnstwo prezidenta wuchodoněmskeho zwjazka lutowarnjow (OSV). To wobkrući wón najebać wčerawše wozjewjenje, zo namjetuja komunalne načolne zwjazki Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, Braniborskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje Lipšćanskeho wyšeho měšćanostu Burkharda Junga (SPD) za tule funkciju.

Zajim za stejnišćo Siemens

Zhorjelc. Lübeckske předewzaće za medicinsku techniku Euroimmun ma zajim stejnišćo koncerna Siemens w Zhorjelcu přewzać. Nimo ležownosće na Lutherowej chce mějićel Euroimmun Winfried Stöcker tež hale a sobudźěłaćerjow krok po kroku přewzać, zdźěli wón wčera němskej powěsćerni dpa.

Filipinjenjo do Čěskeje

Krótkopowěsće (24.04.18)

wutora, 24. apryla 2018 spisane wot:

Dalše koło ma rozsudźić

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) dósta na njedźelnych krajnoradnych wólbach jeno 40 procentow hłosow. Tohodla dyrbi 6. meje w rozsudnym kole přećiwo Steffenej Kubitzkemu z AfD nastupić, kotryž docpě 28 procentow. We wokrjesomaj Łobjo-Halštrow a Hornje Błóta-Łužica staj so mějićelej zastojnstwa z wjetšinu wjace hač 50 procentow přesadźiłoj.

Trěbnych komparsow namakali

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je za inscenaciju lětušeho lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“ trěbnych komparsow namakało. Dźewjeć mužow je so na wčerawšim castingu za róle bodyguardow „čorneho barona“ požadało. Šesćoch su přiwzali. Zbytnym su dalše, mjeńše róle poskićili. Lětnje­ dźiwadło wotměje so lětsa wot 14. junija do 22. julija.

Mała čěska knihownja

Krótkopowěsće (23.04.18)

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Fryco Wojto počesćeny

Podstupim. Wjelelětneho wjesnjanostu Hochozy Fryca Wojta je prezidentka Krajneho sejma Braniborskeje Britta Stark (SPD) pjatk w Podstupimje z Me­dalju krajneho sejma počesćiła. Tak hódnoći braniborski parlament jeho zasadźenje za žiwu serbsku rěč a kulturu w komunje. „Wšako animěruje Wojto wšudźe, so naj­prjedy w maćeršćinje rozmołwjeć“, rěkaše mjez druhim w lawdaciji.

Nowa zwukowa dokumentacija

Choćebuz. Mjeztym třeći dźěl zwukoweje dokumentacije delnjoserbskeje rěče steji bjezposrědnje před prezentaciju. Brošurka z dwěmaj CDjomaj je nastała w zamołwitosći Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu a wobsahuje něhdźe 60 lět stare hudźbne dokumenty kaž serbske ludowe arije, bamžički jako kěrluše. Wone chowaja w Serbskim kulturnym archiwje w Budyšinje.

Železnisku čaru wožiwić

Krótkopowěsće (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Serbski institut w Drježdźanach

Drježdźany. Na konferency „Slědźenski design 4.0“ Instituta za sakske stawi­zny a ludospyt w Drježdźanskej Sakskej krajnej bibliotece je so wčera tež nawoda Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels wobdźělił. Jutře přednošujetaj tam mjez druhim dr. Annalena Schmidt a Marek Slodička. Zaměr konferency je, wuskutki medializacije slědźenja na wědomostne dźěło rozjimać.

Ample na lětanišću?

Brno. Rjadowanje lětadłoweho wobchada w morawskej stolicy Brno móhło so z (nimale) swětowej raritu stać. Přihotowana trasa wobjězdki města ma zdźěla tež do koridora tamneho lětanišća Tuřany sahać. Planowarjo tuž chutnje wo tym rozmysluja, – z móžnosću znatej hižo z Gibraltara – wobchad awtow při starće a přizemjenju lětadłow z pomocu amplow rjadować.

FSG wicemišter

Krótkopowěsće (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Wothłosowanje wo kubłanju

Ralbicy. Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa je wčera w klubowni Ralbičanskeje šule z nawodami serbskich zakładnych šulow, tam skutkowacymi koordinatorami 2plus a nawodnicami serbskich pěstowarnjow wuradźowało. Mjez druhim zaběrachu so přitomni z wočakowanjemi na přichodnych šulskich nowačkow a móžnosćemi za jednotne postupowanje při zarjadowanju dźěći do rěčnych skupinow na šuli.

Nowy teleskop w swětnišću

Cape Canaveral. Nowy swětnišćowy teleskop „TESS“ je dźensa swój puć do orbita nastupił. W nadawku NASA je priwatne předewzaće SpaceX nastroj z raketu typa Falcon-9 we Floridźe startowało. „TESS“ je naslědnik teleskopa „Kepler“ a ma nadawk, za planetami zwonka našeho słóncoweho systema pytać.

Worklečenjo dyrbja dele

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND