Krótkopowěsće (13.11.19)

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Čitaja dźěćom z knihow

Budyšin. Lětuši cyłoněmski 16. před­čitanski dźeń wotměje so pjatk, 15. nowembra. Dorosćeni čitaja dźěćom ze swojich najlubšich knihow. Mjez druhim činja to w pěstowarnjach Sulšecy, Pan­čicy-Kukow, Bukecy a Ralbicy, na za­kładnych šulach Radwor, Ralbicy, Pančicy-Kukow, Chrósćicy, Budyšin a Worklecy, na wyšej šuli Worklecy a na Lessingowym gymnaziju Wojerecy.

Dóstanu wuswědčenja

Drježdźany. 275 nowych rjemjeslniskich mištrow ze 26 powołanjow dóstanje swoje wuswědčenje po wuspěšnym pruwowanju we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja 23. nowembra w Drjež­dźa­nach. Tamniša rjemjeslniska komora je po­dawkej dała titul „Mišter 2019 – Wo za­kładnych kamjenjach, měznikach, drohokamjenach“.

Spřećiwjeja so přemysłownišću

Krótkopowěsće (12.11.19)

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Pophudźba ma zaso stejišćo

Berlin. Skupina Silbermond ma dźensa za wažne, towaršnostne stejišćo zabrać. „Bě čas, zo su so pophudźbnicy wróćo sćahnyli, dokelž buchu za swoje měnjenje kritizowani. Mjeztym pak přiběra začuće, zo woni swoje stejišćo zaso ćim bóle zastupuja, a to mam za prawe“, praji bubnar Andreas Nowak. Silbermond wozjewi pjatk šesty album „Schritte“, hdźež wo towaršnostnych temach runje­ tak spěwaja kaž wo wosobinskich.

Na olympiadu geografije

Drježdźany. 128 šulerjow 7. a 10. lětnika wobdźěla so w nowembru na 3. schodźenku 14. sakskeje olympiady geogra­fije. Na pjeć regionalnych wurisanjach w Drježdźanach, Kamjenicy, Zwickauwje, Budyšinje a Lipsku maja fachowi poradźowarjo stajnje najlěpšich třoch šulerjow zwěsćić. 4. schodźenk a finale budźetej 24. februara 2020 w Drježdźanach.

Škitaja jamu před škodami

Krótkopowěsće (11.11.19)

póndźela, 11. nowembera 2019 spisane wot:

Certifikat zakitowali

Budyšin. Spanskomedicinski labor w Budyskej chorowni Hornjołužiskich klinikow ptzwr (OLK) je certifikat za kwalitu struktury a procesow Němskeje towaršnosće za slědźenje a medicinu spara wuspěšnje zakitował. Wo tym OLK dźensa informuja. Na šěsć lěkowanskich městnach zastaruja spanskomedicinske schorjenja, štyri su za dorosćenych w medicinskej klinice II a dwě w klinice za dźěćacu a młodźinsku medicinu.

Kompetencny centrum wotewrěli

Choćebuz. We Łužicy dźěła nětko „myslenska fabrika“. Minjeny pjatk su kompetencny centrum w Choćebuzu wote­wrěli. W nadawku zwjazkoweho wobswětoweho ministerstwa maja tam wědomostnicy rozrisanja wuwić, zo móhła industrija klimoneutralnje dźěłać. Tuchwilu ma centrum šěsć sobudźěłaćerjow, ličba pak ma na 14 rozrosć.

Tež Miłoraz zachować

Krótkopowěsće (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Myto do Slepoho

Drježdźany. Z temu „Gładźarnica Dźěćetko – Die Schleifer Tracht“ staj Elvira Rathner a Hartmut Hantšo ze Slepoho z 1 500 eurami dotěrowane třeće myto w Sakskim wubědźowanju za domizniske slědźenje dobyłoj. Myto su lětsa dwanaty raz spožčili. Dobyćer dósta 3 000 eurow, druhe městno 2 000 eurow. Hobbyjowym slědźerjam přepodadźa čestne wopisma a knižne dobropisy.

Nowe spěchowanske towarstwo

Smochćicy. Za Dom biskopa Bena za­łožichu přećeljo a spěchowarjo srjedu spěchowanske towarstwo, kotrež ma ku­błan­ske dźěło zarjadnišća podpěrać. Za předsydu su bywšeho rektora dr. Petera-Paula Straubu wuzwolili, za městopředsydku dr. Susannu Hozynu. Widźa swój nadawk předewšěm w tym, być z posołom Domu biskopa Bena w towaršnosći a cyrkwi, kaž dr. Straube wuzběhny.

Do złoteje knihi so zapisał

Krótkopowěsće (07.11.19)

štwórtk, 07. nowembera 2019 spisane wot:

Dyrlich w Stróži čitał

Stróža. Ze swojeje knihi „Doma we wućekach“ je Benedikt Dyrlich wčera wječor w Domje tysac hatow w Stróži (Wartha) čitał. Zarjadowar bě přirodoškitna sta­cija wuchodneje Hornjeje Łužicy. Wo swojich wosobinskich nazhonjenjach w NDR kaž tež po přewróće je so spisowaćel, dra­ma­turg, politikar a bywši šefredaktor Serbskich Nowin po čitanju hišće z nimale 20 zajimcami rozmołwjał.

Njedosahace zawěsćenje

Choćebuz. Zelena liga a Greenpeace kaž tež Klimowa alianca Němskeje krajnej knježerstwje Braniborskeje a Sakskeje doraznje namołwja, zo byštej financne zawěsćenje brunicowych naslědnych kóštow hnydom zaručiłoj. Wuchadźišćo su nowe wědomostne přepytowanja, po kotrychž njejstej tak mjenowanej profy­laktiskej dojednani krajow z koncernom LEAG kmanej naslědne kóšty zawěsćić.

Hač namołwa pomha?

Krótkopowěsće (06.11.19)

srjeda, 06. nowembera 2019 spisane wot:

Naćisk kónc měsaca předleži

Chrósćicy. Wo aktualnym stawje přiho­tow za diskusiju wo změnje wustawkow Domowiny je Katrin Suchec-Dźi­sław­­kowa, předsydka wuběrka za politiske a prawniske naležnosće, na njedawnym posedźenju zwjazkoweho předsyd­stwa w Chrósćicach informowała. Wona z toho wuchadźa, zo naćisk na přichodnym wuradźowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 29. nazymnika předleži.

Nowa CD z pomocu Leadera

Chróstawa. „CONCERTI PER L’ORGANO“ rěka nowa CD, kotruž staj Drježdźanski barokowy orchester na historiskich instrumentach a Lucas Pohle na Chróstawskich Silbermannowych pišćelach nahrawałoj. Zynkonošak bu z programa Leader spěchowany. Cejdejku móža­ sej zajimcy mjez druhim w Šěrachowskim ewangelsko-lutherskim farskim běro­wje kupić.

Wupokaz hižo za šěsćlětnych

Krótkopowěsće (05.11.19)

wutora, 05. nowembera 2019 spisane wot:

Wo žiwjenju z industriju

Düren. Jürgen Maćij je z cyklusom wo wotbagrowanju serbskeje wsy Liškowka we wobłuku fotoweje wustajeńcy „Wo žiwjenju w industrijnych krajinach“ zastupjeny. Přehladka je hač do 16. februara 2020 w Leopolda Hoeschowym muzeju sewjerorynsko-westfalskeho města Düren widźeć. Hoeschowy muzej kooperuje z Braniborskim krajnym muzejom za mo­derne wuměłstwo w Choćebuzu.

Přeje sej sensibelnosć

Berlin. Spěwarka skupiny Silbermond Stefanie Kloß z Budyšina přeje sej 30 lět po přewróće sensibelny wobchad ze začućemi wobydlerjow na wuchodźe Němskeje. „To je błuzna, kotruž dyrbiš hla­dać, zas a zaso“, rjekny Kloß powěsćerni dpa. Biografije ludźi a swójbow su so změnili. Mnohim so po přewróće lěpje dźe, někotrym pak tež nic.

Wozydła pola Hentschke so palili

Krótkopowěsće (04.11.19)

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Hłowne myto Litawčanej

Lipsk. Filmowy festiwal DOK Lipsk je zakónčeny. Na wčerawšej swjatočnej gali wuznamjenichu dohromady 24 produkcijow z mytami w hódnoće 82 000 eurow. „Złoty hołb“ za najlěpšu mjezynarodnu dokumentaciju přiznachu litawskemu filmowcej Audriusej Mickevičiusej a jeho paskej „Exemplary Behaviour“. Najlěpša wuchodoeuropska produkcija je „The Wind“ Michała Bielawskeho z Pólskeje.

Sakska FDP z nowym předsydu

Neukieritzsch. Frank Müller-Rosentritt z Kamjenicy je nowy předsyda FDP Sakskeje. 37lětny zapósłanc zwjazkoweho sejma a dotalny krajny městopředsyda strony bu sobotu na krajnym zjězdźe liberalnych w Neukieritzschu z 75,6 procentami do zastojnstwa wuzwoleny. Wón naslěduje Holgera Zastrowa, kiž bě dezastrozneho wuslědka při wólbach krajneho sejma po 20 lětach wotstupił.

Maja originelnu biblioteku

Krótkopowěsće (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Lětušu serbsku rozprawu podała

Choćebuz. Swoju lětnu rozprawu je społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza Ana Kosacojc-Kozelowa předwčerawšim na posedźenju tamnišeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow podała. Jedyn dypk rozprawy bě wuradźowanje wyšeho měšćanosty Holgera Kelcha (CDU) ze Serbskim sejmom w měšćanskim domje.

Předstaja „Serbski rekwiem“

Ketlicy. Generalka za předstajenje „Serbskeho rekwiema“ Korle Awgusta Kocora pod nawodom Lubijskeho cyrkwinskeho hudźbneho direktora Christiana Kühny budźe póndźelu w 19.30 hodź. w Ketličanskej cyrkwi. Twórba zaklinči potom njedźelu, 10. nowembra, w 16 hodź. na samsnym městnje. Zastupne lisćiki online rezerwować je móžno pod adresu .

Porokuje přechwatanosć

Krótkopowěsće (30.10.19)

srjeda, 30. oktobera 2019 spisane wot:

Dale pod šěsć procentami

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w oktobrje 16 078 bjezdźěłnych, 210 mjenje­ hač měsac do toho. Tak wostanje kwota bjezdźěłnosće we wobwodźe Budyskeje agentury za dźěło z 5,7 dale pod šěsć procentami. Nazymske wožiwjenje a z nim zwjazane pozitiwne wuwiće na dźěłowych wikach dale trajetej. To zwěsći Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa tudyšeje agentury za dźěło.

Wuznamjenjenje dóstali

Swětłe. Spěchowanske towarstwo wuwozneho mosta F 60 dósta wulke po­česćenje swojeho dźěła. Wopytowarska jama­ w Swětłom (Lichterfeld) bu z Němskim mytom za pomnikoškit wu­zna­mje­njene, kaž braniborski zarjad wčera oficialnje zdźěli. Spěchowanske towarstwo je móst na wuznamny turistiski objekt a zdobom na symbol strukturneje změny regiona wuwiło.

Čěska armeja a truty

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND