Krótkopowěsće (08.07.19)

póndźela, 08. julija 2019 spisane wot:

Dalše kulturne namrěwstwo

Drježdźany/Baku. W Sakskej mamy dal­še swětowe kulturne namrěwstwo. UNESCO je serbsko-čěsku historisku hórnisku kónčinu Rudne horiny-Krušnohoří na sobotnym posedźenju w azerbaj­dźan­skej stolicy Bakuwje do lisćiny škitahódneho namrěwstwa swěta při­wza­ła. Region běštej wobaj krajej namjetowałoj. Delegaća mjenowachu jón „mištersku twórbu čłowjeskeje kreatiwity“.

Putaca wustajeńca wotewrjena

Dobri Ług. Přichodne lěta ma wose­bita wustajeńca w muzeju na hrodźe Dobri Ług (Doberlug) zajimcow přiwabić. Pórclin z Berlinskich zběrkow swědči wo srjedźoeuropskich kulturnych stawi­znach. Braniborska kulturna statna sekretarka Ulrike Gutheil (SPD) je ekspo­ziciju wčera we wobłuku lětnjeho bra­niborsko-sakskeho zetkanja pod hesłom „Kryjemy taflu“ wotewrěła.

Lětanišćo za južnu Čěsku

Krótkopowěsće (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Załožba z nowym direktorom

Drježdźany. Dr. Manuel Frey budźe wot 1. septembra jako nowy direktor sakskeje Kulturneje załožby skutkować. Jeje kuratorij je 55lětneho, kiž dźěła wot lěta 2008 jako zastupowacy załožbowy direktor, wčera do zastojnstwa powołał. Do toho bě po­zicija po cyłym Zwjazku wupisana.

Kretschmer najwoblubowaniši

Lipsk. Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je najwoblubowaniši načolny politikar Sakskeje. Kaž z aktualneho Sakskeho trenda sćelaka MDR wuchadźa, je 66 procentow naprašowanych podało, zo su z jeho politiskim dźěłom spokojom. Načolny kandidat SPD Martin Dulig docpě 47 proc., Holger Zastrow (FDP) 21 proc., Jörg Urban (AfD) 16 proc., Rico Gebhardt (Lěwica) pjatnaće a Katja Meier (Zeleni) wosom procentow.

Zeńdźenje slepych a widźacych

Krótkopowěsće (04.07.19)

štwórtk, 04. julija 2019 spisane wot:

Rekordny wobrot docpěli

Kamjenc. Nimale 148 000 sakskich pře­dewzaćow, kotrež wobrotowy dawk płaća, je w lěće 2017 nowy rekord wobrotow z dodawanjow a wukonow we wobjimje 138,6 miliardow eurow docpěło. Kaž Kamjenski statistiski krajny zarjad dźensa zdźěla, wučinja rozrost porno předlětu 7,8 miliardow eurow. Najsylniša branša bě znowa předźěłace přemysło.

Nowa nawodnica horta

Wojerecy. Nadine Wojtkowiak je nowa nawodnica horta „Při Worjole“ we Wojerecach, kotryž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy. Jeje předchadnica Marina Braske poda so po 43 słužbnych lětach na wuměnk, 29 lět je wona hort tamnišeje zakład­neje šule „Handrij Zejler“ nawjedowała. Rozžohnowali a witali su jej šulerjo, starši a kubłarjo ze swjedźenjom.

Z bronzu so nawróćili

Krótkopowěsće (03.07.19)

srjeda, 03. julija 2019 spisane wot:

Maja noweho wobhospodarjerja

Raduš. Słowjanske hrodźišćo w Radušu ma wot 1. julija noweho wobhospo­darjerja. Zamołwitosć za archeologiski muzej je město Wětošow z měšćanskej firmu wot dotalneho nošerja towarstwa Słowjański grod Raduš z.t. přewzało. Z no­šerstwom zwjazane su tež wšitke kóšty,­ wosebje za personal. Přichodnje chcedźa hrodźišćo bóle z dalšimi turi­stiskimi poskitkami regiona zwjazać.

Frakcija CDU skonstituowana

Budyšin. Frakcija CDU noweho Budyskeho wokrjesneho sejmika je so předwčerawšim skonstituowała. Dotalny předsyda Matthias Grahl z Wachauwa bu w zastojnstwje wobkrućeny, Radworčan Wincenc Baberška a Thomas Martolock z Kumwałda staj jeho zastupjerjej. Dawida Statnika z Ralbic, předsydu Domowiny, wuzwolichu za jednoho z dweju přisydnikow, kaž frakcija informowaše.

Winu přiznał

Krótkopowěsće (02.07.19)

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:

„Lupo“ w Londonje startuje

Zły Komorow. Studowacy Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow su z wodźikom ćěrjeny, energiju lutowacy mobil „Lupo“ sami wuwili a twarili. Wot dźensa wobdźěleja so woni z nim na jednym z najwjetšich wurisanjow swěta wo energijowej eficiency w Londonje. Hač do pjatka dźe tam wo to, ze snadnym mnóstwom energije­ prawje daloko jězdźić.

Najlěpši wuznamjenjeni

Drježdźany. Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) je wčera 111 najlěpšich wyšich šulerjow Sakskeje wuznamjenił. Mjez nimi běštej tež šulerce Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Leonie Cyžec z Wotrowa a Rejzka Zelnakec z Pančic-Kukowa, kotrejž zakónčištej 10. lětnik z přerězkom 1,1.

Na skawtskej wuměnje

Krótkopowěsće (01.07.19)

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Wuwiće dźěła dale robustne

Budyšin. Wuwiće dźěłowych wikow w Hornjej Łužicy je w juniju dale ro­bustne. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa informowaše, bě we wuchodnej Sakskej 16 870 bjezdźěłnych, 400 mjenje (-2,3 procenty) hač w předměsacu a 1 961 mjenje (-10,4 procenty) hač před lětom. Naprašowanje za dźěłowymi a facho­wymi mocami z regionalneho hospodarstwa je dale na wysokim niwowje.

Spěchowanje sakskim hatarjam

Drježdźany. 92 hatarjow dóstanje tele dny spěchowanske srědki za přirodoškitej wotpowědowace wobhospodarjenje swojich hatow. Sakska wupłaći nimale 2,6 milionow eurow za něhdźe 8 600 hektarow hatneje płoniny, kaž statne ministerstwo za wobswětoškit a ratarstwo informuje. Z toho je 6 100 hektarow we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc.

Pjenjezy za akciju zezběrane

Krótkopowěsće (28.06.19)

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:

Nowe slědźenišćo

Choćebuz. Zběhanku za nowe slědźenišćo Braniborskeje techniskeje uniwersity swjećachu wčera na Choćebuskim centralnym campusu. Za 15 milionow eurow nastawaja tam jara moderne la­bory, eksperimentalne płoniny za materialne slědźenje a wjace městna za ka­tedry. Kompleks z tysac kwadratnych metrow wulkej halu za pospyty chcedźa klětu w štwórtym kwartalu přepodać.

Kino město metro

Praha. Trěbneje wuměny kolijowych prohow dla njebudźe Praska metro na dźělu trasy C wot jutřišeho jedyn tydźeń jězdźić. Jednu z potrjechenych stacijow, Budějovicsku, pak w tym času na uni­katnu kinowu žurlu přeměnja. Wopytowarjo móža sej direktnje na nastupišću dokumentarne kaž tež hrajne filmy z tematiku metro wobhladać.

Zaměr hišće njedocpěty

Krótkopowěsće (27.06.19)

štwórtk, 27. junija 2019 spisane wot:

Srědki za strukturnu změnu

Berlin. Na swojim posedźenju je eta­towy wuběrk zwjazkoweho sejma wčera mjez druhim wobzamknył, přidatnje 57,4 miliony eurow za zaměstnjenje wotnožkow Němskeho centruma za lětarstwo a astronawtiku (DLR) we Łužicy nałožić. To zdźěla zapósłanc Thomas Jurk (SPD) na swojej internetnej stronje.

Młodownje přewšo powabne

Kamjenica. 22 młodownjow w Sakskej je dźeń a woblubowanišich. Loni je tam cyłkownje 142 400 dźěći a dorosćenych přenoco­wało. Lěta 2017 bě Krajny zwjazk skutka młodownjow Sakskeje něhdźe 141 000 hosći zličił. Rozrost přenocowanjow złožuje so předewšěm na poskitki swójbam, wuzběhny rěčnica skutka młodownjow Julia Nadler powěsćerni dpa. Najwjace přenocowarjow měješe Drježdźanski młodźinski hóstny dom.

Tež Łužica testowy region

Krótkopowěsće (26.06.19)

srjeda, 26. junija 2019 spisane wot:

Maja šansu na alternatiwnu šulu

Běła Woda. Kaž regionalna wotnožka Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje připowědźa, móh-li Swobodnu alternatiwnu šula w Běłej Wodźe wotewrěć. Hdyž iniciatorojo hač do 28. junija za­rjadej pobrachowace podłožki zapo­dadźa, móža hač do 9. awgusta přizwolenje dóstać. Wot noweho šulskeho lěta je za 1. lětnik dotal 16 dźěći přizjewjenych.

Nowy Staršiski list wušoł

Budyšin. Serbske šulske towarstwo je swój mjeztym 48. staršiski list wudało. Tema serbsko- a němskorěčneje brošurki je strowe zežiwjenje. Nimo fachoweju přinoškow dr. Uty Libšoweje a dipl. oec. Kathi Dittrichoweje rozprawja Janina Wjeselina wo tym, kak doma jědźa. Zapřijate su rozprawy ze žiwjenja Ralbičanskeje, Wotrowskeje, Chróšćanskeje a Wotrowskeje pěstowarnje. Dźěći móža na dwěmaj stronomaj wumolować a hódać.

Mjenje rozwodow w Čěskej

Krótkopowěsće (25.06.19)

wutora, 25. junija 2019 spisane wot:

Wjace pjenjez za jewišća

Zły Komorow. Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu je tele dny přidźělenja srědkow za cyłkownje šěsć dźiwadłow a orchestrow pře­podało. Na přikład dóstanje Nowe jewi­šćo Zły Komorow w přichodnych štyrjoch lětach dohromady 11,5 milionow eurow. Pjenjezy maja mjez druhim „přiměrjenju tari­fowych zrěčenjow“ słužić, kaž ministerstwo zdźěla.

Přistajeni serbšćinu wuknu

Budyšin. Skupina sydom serbšćinu wu­k­njacych přistajenych Budyskeje wotnožki Sakskeho krajneho zarjada za šu­lu a kubłanje (LaSuB) je takrjec jako zakónčenje nalětnjeho semestra wčera redak­ciju Serbskich Nowin a Serbski rozhłós wopytała. Tam zeznajomichu so z dźěłom serbskich žurnalistow. Rěčny kurs, kotryž Benedikt Cyž nawjeduje, chcedźa po wulkich prózdninach dale wjesć.

Čěska – wulkomóc ekofarmow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND