Krótkopowěsće (12.12.17)

wutora, 12. decembera 2017 spisane wot:

Braniborska za škit mjeńšin

Podstupim. Kulturna statna sekretarka Ulrike Gutheil je wčera w funkciji jako społnomócnjena za naležnosće Serbow w Braniborskej wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack podpisa. Zdobom wona w mjenje krajneho knježerstwa namołwja so akciji přizamknyć.

Šiman a Ermer přisydnikaj

Lubij. Marko Šiman z Budyšina jako jenički Serb a Roland Ermer z Njedźichowa zastupujetaj Budyski wokrjesny zwjazk CDU jako přisydnikaj w nowym krajnym předsyd­stwje sakskeje unije. Delegaća zjězda CDU su jeju minjenu sobotu w Lubiju wuzwolili. Matthiasej Grahlej z Wachauwa dowěrichu zastojnstwo krajneho pokładnika. To zdobom rěka, zo wón jako jenički z CDU w Budyskim wokrjesu prezidijej krajneje strony přisłuša.

Hospodarstwo derje funguje

Krótkopowěsće (11.12.17)

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Lětsa wjac turistow

Budyšin. Ličba wopytowarjow sprjewineho města je lětsa znowa lochce přiběrała. To wozjewja město Budyšin. Wot spočatka lěta měješe Budyšin 57 656 hosći, štož su něhdźe 2,4 procenty wjac hač loni w samsnym času – a to, byrnjež město njeluboznych podawkow minjeneho lěta skerje w špatnym swětle stało. Zregistrowali su tohorunja 1,9 procentow wjac přenocowanjow w Budyšinje.

Sakska poslednja

Gütersloh. Sakska wobsadźi w studiji Bertelsmannoweje załožby „Socialna zwjazanosć w Němskej 2017“ poslednje městno. W telefoniskim naprašowanju bě so něhdźe 5 000 wobdźělnikow k temam, kaž dowěra k sobučłowjekam a institucijam, začuwanje sprawnosće a pomocliwosće wuprajiło. W Drježdźanach, Zhorjelcu a Budyšinje je socialna zwjazanosć hišće snadniša hač w krajnym přerězku.

Sćicha nakupować

Krótkopowěsće (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Dyrlich čestny čłon

Běłohród. Serbiski zwjazk spisowaćelow je serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej čestne čłonstwo w swojim zwjazku spožčił. Dyrlich wudźeržuje hižo mnohe lěta wuměłstwowe styki ze serbiskimi spisowaćelemi. Prawidłownje zetkawachu so serbiscy a łužiscy basnicy mjez druhim na Swjedźenju serbskeje poezije we Łužicy. Loni bě w Běłohrodźe dwurěčna zběrka Dyrlicha wušła.

Planuja ćichi protest

Zhorjelc. Dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje a zawodna rada Zhorjelskeje turbinoweje twornje chcetej 13. decembra ze swěčkowym rjećazom wokoło zawoda kaž tež z dohodownym spěwanjom 19. decembra před centralu Siemensa w Mnichowje a 21. decembra před zawodnymi wrotami w Zhorjelcu na ćiche wašnje za zachowanje wotnožki Siemensa nad Nysu protestować.

Třeći króć za sobu

Krótkopowěsće (07.12.17)

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

Cušcyna nowu knihu wudała

Lipsk. Pod hesłom „Tauschgut“ je w Lipšćanskim nakładnistwje Solomon-Presse wušła kniha z basnjemi a prozowymi tekstami Měrany Cušcyneje. Wosebitosć na 90 eksemplarow limitěrowaneho a signowaneho wudaća je originalny barbojty drjeworěz Karla-Georga Hirscha, bywšeho profesora Wysokeje šule za grafiku a knižne wuměłstwo w Lipsku a znateho ilustratora.

Za Minority SafePack wabił

Zhorjelc. Do wčerawšeho posedźenja Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika je předsyda Domowiny Dawid Statnik w gremiju wobydlersku iniciatiwu FUEN Minority SafePack k skrućenju prawow mjeńšin na europskej runinje předstajił. Wón rozłoži radźićelam zaměry a wotpohlady iniciatiwy a přepoda jim podpismowe lisćiny. Přeprosył bě Statnika tamniši krajny rada Bernd Lange (CDU).

Pišćele imaterielne herbstwo

Krótkopowěsće (06.12.17)

srjeda, 06. decembera 2017 spisane wot:

Wopyt z informaciju

Zhorjelc. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) wopyta jutře Zhorjelsku synagogu, přichodny centrum Jacoba Böhmy a Šleski muzej. Sakska angažuje so za spěchowanje a wuwiwanje kulturnych institucijow w kulturnych rumach. Ministerka chce so tam wo aktualnym stawje kulturneho dźěła informować.

Najlěpši wellness-hotel

Borkowy. Hotel Blejcha Resort & Spa w Borkowach smě so wot nětka mjenować „Wellness Aphrodite“ němskorěčneho ruma. Nakładnistwo Landsberg je předewzaće sobotu w Europa parku Rust z tymle titlom wuznamjeniło. Wobkrućenje jury bazuje na tradicionalnym principje wuhotowanja Wabi-Sabi, kotrež tam hižo 20 lět wuspěšnje praktikuja.

Serbaj počesćenaj

Krótkopowěsće (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Přepytuja přećiwo Udej Wićazej

Budyšin. Zhorjelske statne rěčnistwo je wobkrućiło, zo přepytuje tuchwilu podhlada přerady słužbnych potajnstwow dla přećiwo Budyskemu zastupowacemu krajnemu radźe Udej Wićazej (CDU). Móžne pochłostanje njeje wuzamknjene. Nastork k tomu dało bě mjez druhim nowinarske rozprawnistwo w minjenych měsacach wo dowěrliwej komunikaciji Wićaza z bywšim wokrjesnym předsydu NPD Markom Wruckom.

Prěnju tačel wudali

Berlin. Tele dny je nowy Berlinski label takatak records, kotryž so hłownje elektroniskej hudźbje wěnuje, přenju tačel wudał. „artificial music 01“ je kompilacija tuchwilu w Greifswaldźe bydlaceho serbskeho wuměłca Mata Nawki, kotraž skići přehlad jeho tworjenja minjenych lět. Na sto eksemplarow limitěrowany winyl předawaja tež w Smolerjec kniharni.

Z wónju poprjancow

Krótkopowěsće (04.12.17)

póndźela, 04. decembera 2017 spisane wot:

Skutkowanje mytowane

Drježdźany. Prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler a sakska ministerka za socialne Barbara Klepsch (SPD) staj sobotu 55 čestnohamtsce skutkowacych ze swobodneho stata wuznamjeniłoj. Mjez nimi běchu wjacori z Hornjeje Łužicy. Charlottu Helas z Bóšic počesćichu za angažement w tamnišej starowni a za hajenje serbskich nałožkow. Hagena Austa z Łaza wuznamjenichu za skutkowanje při wuchowanju z wody.

Město rěčam přichilene

Lubin. Wokrjesne město Lubin wobdźěli so na braniborskim wubědźowanju „Rěčam přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“. To je měšćanosta Lars Kolan (SPD) připowědźił. Lubin přisłuša serbskemu sydlenskemu rumej w Braniborskej. Lars Kolan tuž šule, towarstwa a iniciatiwy namołwja, wobdźělenje z idejemi a namjetami podpěrać. Prěni raz zetkać chcedźa so 18. decembra.

Twornja hišće pjeć lět wobsteji

Krótkopowěsće (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Nowa domjaca protyka wušła

Budyšin. Nakładnistwo Via Regia je wudało „Nowu hornjołužisku domjacu protyku 2018“. Publikacija nawjazuje na 25lětnu tradiciju knižneje protyki, kotruž bě serbski nakładnik dr. Frank Stübner w swojim nakładnistwje Lusatia wudawał. Po zwučenym wašnju wobsahuje publikacija najwšelakoriše přinoški tež serbskich awtorow mjez druhim wo kulturje a stawiznach Hornjeje Łužicy.

Na zjawny dialog so dojednałoj

Zhorjelc. Zjawnje wo přichodźe Zhorjelskeje twornje rěčeć, na to stej so koncern Siemens a dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje dojednałoj. Jeho prěni społnomócnjeny Jan Otto rěči „wo prěnim wuspěchu kedźbnosće, kiž móhli ze zhromadnje natwarjenym ćišćom docpěć“. Kajki móhł dialog konkretnje być, wo tym chcedźa so načolni zastupjerjo wobeju stron najprjedy dorozumić.

Wostanje dale šefdirigent

Krótkopowěsće (30.11.17)

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Zaso něšto wjace bjezdźěłnych

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je w nowembrje 19 420 bjezdźěłnych, 49 wjace hač w oktobrje a 2 092 mjenje hač před lětom. Předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt mjenuje za to dwě přičinje. Sprěnja je w regionje třinaće procentow mjenje tak mjenowanych jednoeurowskich jobow. Zdruha su so prěni ludźo z wot wjedra wotwisnymi powołanjemi sezony dla bjezdźěłni přizjewili.

Na dźěłowej rozmołwje byłoj

Budyšin. Zapósłanc zwjazkoweho sejma Torsten Herbst (FDP) je předsydu Domowiny Dawida Statnika wčera wo tym informował, zo je w swojej frakciji nastorčił powołać zamołwiteho za serbske naležnosće. Na rozmołwje wobdźěli so dale předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutsch­mann. Rozjimali tež su, kak wučerjow serbšćiny zdobywać a wólbne podłožki dwurěčne wuhotować.

Nutřkownej měsće mytowanej

Krótkopowěsće (29.11.17)

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Wotnožce agentury zawru

Kamjenica. Wot 1. januara 2018 dźěłowa agentura w Budyskim wokrjesu wotnožce w Biskopicach a Radebergu zawrje. Tak reaguje Zwjazkowa agentura za dźěło w Sakskej na woteběracu ličbu bjezdźěłnych. W Biskopicach bě w septembrje hišće 260 ludźi bjez dźěła registrowanych, w Radebergu 272. Wosobinsce wšak chce agentura klientam dale narěčenski partner wostać.

Wuknjenje rěče wolóžić

Choćebuz. Nowa kniha „Pó serbsku! – Gramatika za wuknjecych“ předleži. Wona zaběra so na lochke wašnje z delnjoserbskej gramatiku. Podate su husto wužiwane frazy, kotrež maja šulerjam přistup k delnjoserbšćinje wolóžić. Dale je kóždy tekst tež do němčiny přełoženy. Rěčny centrum WITAJ je knihu za delnjoserbšćinu wuknjacych wudał. Zwučowanski zešiwk k tomu ma klětu wuńć.

Chcedźa zaso Witaj-skupinu

nawěšk

nowostki LND