Krótkopowěsće (05.03.19)

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

Mjenje do wukraja eksportowali

Kamjenc. Sakske předewzaća su loni mjenje tworow do wukraja eksportowali hač lěto do toho. To zdźěla statistiski krajny zarjad w Kamjencu. Cyłkowna hód­nota wučinješe 40,48 miliardow eurow,­ dwaj procentaj mjenje. Přede­wza­ća dodawachu jasne mjenje awtow a by­dlenskich mobilow. W elektrotech­niskej a mašinotwarskej branši su eksporty trochu přiběrali. Nowy rekord docpě Sakska nastupajo import.

Wićazej zamołwitosć njewróćić

Budyšin. Po zastajenju disciplinarneho jednanja přećiwo 1. přirjadnikej Budyskeho krajneho rady Udej Wićazej (CDU) kontaktow do prawicarsko-ekstremistiskeho miljeja dla nima so jemu zamołwitosć za zarjad wukrajnikow wróćić, kotruž bě krajny rada nachwilnje přewzał. Frakciji Lěwicy a SPD/Zelenych wokrjesneho sejmika kaž tež wjacore iniciatiwy wotpohladany rozsud kritizuja.

Boja so noweho łamka

Krótkopowěsće (04.03.19)

póndźela, 04. měrca 2019 spisane wot:

Dobre wuchadźišćo njedocpěł

Połčnica. Serbski kandidat za lětuše wólby Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel njeje za nastajenje krajneje lisćiny sakskeje Lěwicy 13./14. apryla w Lipsku dobre wuchadźišćo docpěł. W rozsudnych wólbach wo druhe preferowanje kandidata z Budyskeho wokrjesa přesadźi so Felix Muster na zhromadźiznje bazo­wych zastu­pjerjow Lěwicy sobotu w Połčnicy přećiwo Kozelej.

Nowy hotel wotewrěli

Lubnjow. Błóta su mjez turistami jara woblubowane. Po ličbje přenocowanjow leži region po cyłej Němskej na 3. městnje. Tuž tam přenocowanske poskitki turi­stam rozšěrja. Minjeny pjatk su w Lubnjowje nowy hotel „Při Błótowskej termje“ wotewrěli. Za cyłkownje 60 stwow je so tam hač do měrca hižo něhdźe 4 400 hosći přizjewiło.

Polak je kandidat Europy

Krótkopowěsće (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Ze serbskim radźićelom

Podstupim. Nowa rada Rozhłosa Berlin-Braniborska (RBB) je so wčera skonstituowała. Zastojnstwo předsydki dowěrichu znowa Friederice von Kirchbach. Zajimy Serbow zastupuje tam zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ. Wón je jedyn z 20 nowych čłonow gremija a naslěduje Babettu Zenkerowu.

Postajenje ma płaćiwosće nabyć

Drježdźany/Kamjenc. Słyšenja k sakskemu wjelčemu postajenju su wotzam­knjene. Na to skedźbni serbski zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU). Potrjechene zwjazki su naležnosć wobšěrnje rozjimowali. „Wjeselu so, zo statne knježerstwo słowo dźerži a zwoprawdźi wjelče postajenje, kotrež ma hišće w měrcu w Sakskej płaćiwosće nabyć“, zapósłanc zdźěli.

Demonstracija wotprajena

Krótkopowěsće (28.02.19)

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Inflacija w Sakskej konstantna

Kamjenc. Lětne podróšenje w Sakskej wučinja w februaru kaž hižo w januaru po wšěm zdaću něhdźe 1,4 procenty. Kaž Kamjenski statistiski krajny zarjad dźensa zdźěla, pokazuja so prěnje wuskutki wyšeje minimalneje mzdy. Tak přibě­rachu płaćizny za frizury žonow wo 3,7 procentow, pola muži a dźěći wo 2,8. Chemiske rjedźenje płaćeše 3,5 procentow wjace hač loni w februaru.

Dźeń rědkich chorosćow

Berlin. Załožba Evy Luisy a Horsta Köhler je składnostnje dźensnišeho dnja rědkich chorosćow dr. Björna Schumachera z Uniwersity Köln ze slědźenskim mytom w hódnoće 50 000 eurow wu­znamjeniła. Tak počesći angažement wědo­mostnika na polu přeslědźenja schorjenjow xeroderma pigmentosum (absolutna nje­znjesliwosć kóždehožkuli UV-prudźenja) a cockayne syndrom (po­spě­še­ne zestarjenje dźěći).

Škoda Auto woli alternatiwu

Krótkopowěsće (27.02.19)

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Wutroba a motor Łužicy

Choćebuz. Braniborske krajne knje­žerstwo ma dobre wuwiće Choćebuza za kluč­ strukturneje změny po cyłej Łu­žicy. Město je „wutroba a motor“ tohole procesa, kaž je to ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) po zhromadnym posedźenju kabineta wčera „na městnje“ z čołom radnicy delnjołužiskeje metropole pod wyšim měšćanostu Holgerom Kelchom (CDU) wujasnił.

Němske wudaće premjeru měło

Drježdźany. Benedikt Dyrlich je wčera w Literarnym domje wila Augustin němsku wersiju swojeje biografiskeje zběrki dokumentow, listow a dźenikowych zapiskow „Doma we wućekach 1“ předstajił. Čitanje w sakskej stolicy bě zdobom knižna premjera w Ludowym nakładni­stwje Domowina wušłych memoarow serbskeho basnika a publicista.

Wusud UNO wo kupach Chagos

Krótkopowěsće (26.02.19)

wutora, 26. februara 2019 spisane wot:

Pojědu na 4. kongres maćicow

Budyšin. Maćica Serbska sćěhuje přeprošenje Maticy Słowakskeje na 4. kongres maćicow słowjanskich narodow w juniju w Martinje. To je předsydstwo serbskeho wědomostneho towarstwa wčera wobzamknyło. Do hłowneje zhromadźizny 9. měrca skedźbnja Maćica na spominanje w 13 hodź. při rowje swojeho bywšeho předsydy Michała Hórnika składnostnje jeho 125. posmjertnin.

Čłowjek wjelka njemorił

Waldhufen. Wjelka, kotrehož su minjeny štwórtk mortweho na ležownosći we Waldhufenje (wokrjes Zhorjelc) namakali, njeje čłowjek morił, kaž krajny kriminalny zarjad informuje. Po zdaću je jeho dalši wjelk zranił. Mortwe skoćo přepytuja nětko w Berlinskim Leibnizowym instituće za slědźenje coowowych a dźiwich zwěrjatow.

Zwěrjenc starši hač wočakowany

Krótkopowěsće (25.02.19)

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Spalene knihi w atlasu

Budyšin. Iniciator projekta „Spalene městna“ Jan Schenk přebywaše kónc tydźenja w Budyšinje. Sobotu sfotografowa wón skału na Lubijskej, hdźež běchu nacionalsocialisća 1933 knihi spalili. Wobrazy wozjewi w digitalnym atlasu, dokumentowacym dotal něhdźe 70 tajkich městnosćow „Akcije přećiwo njeněmskemu duchej“ w Němskej a Awstriskej.

Serbaj mjez kandidatami

Budyšin/Kamjenc. Z načolnymaj kandidatomaj Steffenom Grundmannom w Budyšinje a Marion Junge w Kamjencu nastupi Lěwica k wólbam měšćanskeju radow 26. meje. Pod hesłom „Město Budyšin wuhotować – socialnych problemow so jimać – prawicarskemu popu­­lizmej so spřećiwjeć“ staj mjez dźesać kandidatami Měrćin Bałcar a Handrij Nowak. W Kamjencu je 13 kandidatow.

Burski zwjazk so wobara

Krótkopowěsće (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Přinošk Europy k škitej mjeńšin

Berlin. Społnomócnjeny Němskeje za narodne­ mjeńšiny prof. dr. Bernd Fabritius­ je wčera ekspertowu komisiju Europskeje­ rady k škitej Sintow a Romow Ad hoc Comitee of Experts on Roma and Traveller Issues (CAHROM) přijał. Na dźěłowej rozmołwje chwaleše Fabritius prócowanja­ Europskeje rady a wuzbě­hny wuznam ramikoweho dojednanja wo škiće narodnych mjeńšin.

Spěchuja wutwar Sakskeho koła

Drježdźany. Swobodny stat Sakska spěchuje wutwar wubědźowanišća motorskich Sakske koło. Kaž financne ministerstwo wčera zdźěli, móža přizwolene 900 000 eurow za přetwar znateje wubědźowanskeje čary motorskich nałožić. Ze spěchowanja profituje tež tamniši centrum za wobchadnu wěstotu. Modernizacija ma k přichodnym mišterstwam spočatk julija wotzamknjena być.

Přezmjezna inspiracija

Krótkopowěsće (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Digitalny pakt přińdźe

Drježdźany. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) wita dojednanje mjez Zwjazkom a krajemi, tak mjenowany digitalny pakt. „Je to dobra powěsć našim šulam“, Piwarz dźensa rjekny. Sakska ma za wutwar IT-infrastruktury na kubłanišćach něhdźe 250 milionow eurow dóstać. We wadźeńcy wo spěchowanje wu­twara su so Zwjazk a kraje wčera na změnu Zakładneho zakonja a na wurjadne rjadowanja dojednali.

Wusud wo wólbnym prawje

Karlsruhe. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je dźensa wusud wozjewiło, w kotrymž wobmjezowanje wólbneho prawa za zbrašenych jako wustawje njewotpowědowace wotpokazuje. Tež po sudniskim wukazu psychiatrisce zastarani jeći njesmědźa so „z demokratiskeho procesa wuzamknyć“, w spisu dale rěka.

Chinsku medicinu zběhnu

Krótkopowěsće (20.02.19)

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Miliony za wokrjesne dróhi

Kamjenc. Za wuporjedźenje zymskich škodow na dróhach přewostaji Sakska wokrjesej Budyšin 2,8 milionow eurow. To zdźěli dźensa zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU). Tež serbske komuny­ z toho profituja. Tak dóstanu Pančicy-Kukow 35 300 eurow, Chrósćicy 30 600, Njebjelčicy nimale 30 000 eurow, Ralbicy-Róžant 25 000 a Worklecy ně­hdźe 18 000 eurow, kaž z Kamjenskeho běrowa zapósłanca rěka.

Nowa spěchowanska směrnica

Drježdźany. Sakske knježerstwo je na swojim póndźelnym posedźenju wobzamknyło, směrnicu za spěchowanje sporta w swobodnym staće ponowić. Hladajo na „demografisku změnu, globalizaciju a hinaše žiwjenske wobstejnosće“ chcedźa zjawny sport přichodnje „fleksibelnišo a mjenje běrokratisce“ podpěrać. Lětsa inwestuja dohromady 60,3 miliony a klětu 59 milionow eurow.

Statysacy galaksisow wotkryli

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND