Krótkopowěsće (10.09.18)

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Mjezynarodne pěsnje w parku

Wochozy. Z 1. němsko-serbskim chórowym festiwalom zakónči so wčera we Wochožanskim parku błudźenkow tamniše hudźbne lěćo. Serbski muski chór Delany a Błótowski žónski chór Lubin stej něhdźe sto wopytowarjow z łužiskimi a słowjanskimi spěwami zabawjałoj. Nimo toho předstaji so Wojerowski wokalny ansambl Kontrapunkt.

Nowy wobsedźer ze Słowakskeje

Niska. Wagonownja w Niskej ma noweho wobsedźerja. Słowakski koncern Tatrawagonka je łužiski zawod přewzał, zaručejo dale něhdźe 300 dźěłowych městnow a pjećlětne dalewobstaće Nišćanskeho stejnišća. Předewzaće Tatrawagonka je ze zawodami w Němskej, Pólskej, Serbiskej a Indiskej najwjetši twarc nakładnych wagonow.

„Disidentsku šćežku“ wotewrěli

Krótkopowěsće (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Ludwig Kola njeboh

Choćebuz. Wjelelětny serbski rozhłosownik Ludwig Kola je wčera w starobje 86 lět w Choćebuzu zemrěł. Wot lěta 1963 hač do přewróta bě wón Serbski rozhłós w Budyšinje nawjedował. Pozdźišo wutwori delnjoserbsku redakciju rozhłosa, kotraž dźensa we wobłuku sćelaka RBB wusyła. Nimale 40 lět je rodźeny Radworčan za serbski rozhłós dźěłał.

Na wuprawje w Słowjenskej

Wudwor. Wudworski folklorny ansambl zastupuje Serbow na tuchwilu wotměwacym so 13. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Od Celja do Žalca“ w Słowjenskej. 29 čłonow poda so wčera na wukrajnu turneju. Prěnja stacija je město Celje. Dalšej programaj stej w bliskim měsće Žalec a we wsy Petrovče planowanej. Sobotu předstaja so Wudworčenjo w słowjenskej stolicy Ljubljanje.

Wutwar dróhi pruwować

Krótkopowěsće (06.09.18)

štwórtk, 06. septembera 2018 spisane wot:

Rozšěrjena rěčna app

Budyšin. Androidna app za smart­phone „Sorbisch leicht – Serbsce lochko“ bu wobšěrnje rozšěrjena, kaž Rěčny centrum WITAJ zdźěla. W aplikaciji su nětko wšitke hornjoserbske wobroty z wobeju CDjow „Serbsce lochko 1“ a „Serbsce loch­ko 2“ zapřijate. Přistupnych je dohromady 30 krótkolekcijow, kóžda z wobrotami na konkretnu temu. App je w interneće darmotnje k dispoziciji.

Podpěruja wšitke požadanja

Drježdźany. Sakske knježerstwo podpěruje po słowach statneje ministerki za wědomosć a wuměłstwo dr. Evy-Marije Stange (SPD) požadanja Žitawy, Drježdźan a Kamjenicy wo titul „europska kultur­na stolica 2025“ w samsnej měrje. Dr. Stange spřećiwja so tak prezidentej sakskeho sejma dr. Matthiasej Rößlerej (CDU), kiž bě so za Kamjenicu wuprajił.

Grabičanski jězor přepodali

Krótkopowěsće (05.09.18)

srjeda, 05. septembera 2018 spisane wot:

Počesća Hansena

Bozen. Bywšemu prezidentej Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Hansej Heinrichej Hansenej spožča dźensa Wulki zasłužbowy rjad kraja Južny Tirol za jeho rozsudny přinošk k wuspěchej iniciatiwy Minority Safepack. Jako prezident FUEN njeje wón iniciatiwu jenož nastorčił, ale je zdobom předsyda jeje wobydlerskeho komiteja.

Hotel z nowym direktorom

Budyšin. Best Western hotel w Budyšinje ma noweho direktora. Sandro Reichel jón wot spočatka septembra nawjeduje, slědujo Holgera Thiema. Sandro Reichel ma wjelelětne nazhonjenja we wobłuku wobhospodarjenja hotelow a hosćencow. Naposledk dźěłaše rodźeny Běłowodźan na čole hotela w Mužakowje.

Prapremjera Oscar-kandidata

Krótkopowěsće (04.09.18)

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Towaršnosć ma nětko jednaćela

Choćebuz. Nawodnistwo předewzaća Hospodarski region Łužica tzwr je nětko dospołne. Předewzaćel Torsten Bork přewza 1. septembra zastojnstwo jednaćela města, wokrjesy a kraje přesahowaceje planowanskeje a wuwićoweje towaršnosće za strukturne a regionalne wuwiće. Torsten Bork dźěłaše dotal jako přede­wzaćelski a politiski poradźowar.

Minister wokrjes wopytał

Großharthau. Sakski minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wopyta wčera Leaderowej kónčinje zapadna Łužica a Budyski Horni kraj. Tam je so wobhonił, kak spěchowanski program zwoprawdźeja. Wón je přeswědčeny, zo twarske a turistiske projekty region wobohaćeja a wjesne kónčiny zesylnjeja, kaž w Großharthauwje zwurazni.

Sćěhi kónca brunicy lědma znate

Krótkopowěsće (03.09.18)

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Prěni raz ze stejnišćom mjeńšin

Berlin. Frizojo, Danojo, němscy Sintojo a Romojo kaž tež Serbja prezentuja so prěni raz ze zhromadnym stejnišćom na wo­bydlerskim swjedźenju zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera 8. septembra w parku hroda Bellevue, kaž mjeńšinowa rada informuje. Zdobom so nadźija tam mnohich přisłušnikow mjenowanych mjeńšin witać móc.

Pjenjezy za kulturu na wsach

Berlin/Drježdźany. Kulturu na wsach wuchoda měli dlěšodobnišo financować, měni jednaćel Kulturneje rady Němskeje Olaf Zimmermann. „Kultura je trajna zaručka dočasneho zastaranja, kaž stej to zastaranje z wodu a milinu abo na­dróžny wobchad“, rjekny Zimmermann powěsćerni dpa. Runje před pozadkom prawicarskich tendencow dźe wo to, kulturnu infrastrukturu a kubłanje w regionach zachować.

Rewizija na bloku Q

Krótkopowěsće (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Přihotuja nowy knižny rjad

Slepo. Towarstwo Kólesko přihotuje nowy rjad knihow. Wěnować chcedźa so w nich narodnym drastam Slepjanskeho regiona. Prěni dźěl ma kónc lěta wuńć, zdźěli předsyda Hartmut Hančo. Na 220 stronach rozłožuja mjez druhim zajimawosće wosom dźěćetkow Slepjanskeje wosady. Hłowna awtorka Elvira Rathner wopisuje w knize zdobom šiće drasty a kak so ju prawje zhotować.

Serbskosć sylnišo pokazować

Zły Komowrow. Serbskosć a dwurěčnosć města a měšćanskich dźělow Złeho Komorowa matej so sylnišo w zjawnosći jewić. Za to chce město zakładne wu­stawki změnić a zamołwiteho za serbske naležnosće powołać, zdźěla delnjoserbski rozhłós. Tučasnje wo tym we wuběrkach rěča, hač do 12. septembra chcedźa rozsudźić. Zły Komorow přisłuša wot lońšeho serbskemu sydlenskemu rumej.

Steinbach budźe nowy minister

Krótkopowěsće (30.08.18)

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Spomóžne wuwiće

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je kónc awgusta 18 705 bjezdźěłnych, 285 mjenje hač w předměsacu. Po lětnich prózdninach je bjezdźěłnosć w regionje zaso woteběrała. 782 ludźi je nowy job nastupiło, 529 wukubłanje zahajiło. Naprašowanje za personalom je kaž loni dale na wobstajnje wysokim niwowje, zdźěli dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Pokazka na namócnu smjerć

Zhorjelc. 90lětna žona je so po wšěm zdaću w Zhorjelcu z woporom złóstnistwa stała. Běchu ju 15. awgusta mortwu w jeje bydlenju našli, a lěkar wuchadźeše najprjedy z přirodneje smjerće. Mjeztym ma policija pokiwy na to, zo bu rentnarka snano morjena. Policija a statne rěčnistwo stej dźensa pytansku namołwu za dotal njeidentifikowanym mužom wozjewiłoj.

Nowy serwis kolesowarjam

Krótkopowěsće (29.08.18)

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Miliardy eurow na girokontach

Berlin. Najebać nisku dań mějachu wu­chodni Němcy jeničce w 45 lutowarnjach Sakskeje, Braniborskeje, Saksko-Anhaltskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje kónc junija 55 miliardow eurow na girowych a dnjowopjenježnych kontach. To je nimale dźewjeć procentow wjace hač loni, kaž Zwjazk wuchodoněmskich lutowarnjow dźensa w Berlinje wozjewi.

Dźesaćlětne partnerstwo

Drježdźany. Swjedźenske zarjadowanje přihotuje maršalski zarjad wojewódstwa Lubuski kraj składnostnje dźesaćlětneho regionalneho partnerstwa ze Swobodnym statom Sakskej za 3. september we Łęk­nicy a w geoparku Mužakowski zahork. 9. nowembra 2008 běštaj tehdyši sakski premier Stanisław Tilich (CDU) a bywši maršal wojewódstwa Marcin Jabłoński wotpowědne zrěčenje podpisałoj.

Twory premiera bojkotować

Krótkopowěsće (28.08.18)

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Kurs wo medijach

Wodowe Hendrichecy. Kurs wo nowych medijach přewjeduje nawoda Bu­dy­skeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala Michał­ Cyž tuchwilu we Wodowych Hendrichecach. W tamnišim wočerstwjenišću wuknje 23 šulerjow 5. lětnika spěchowanskeho centruma Horni kraj z Habrachćic/Nowych Jěžerc dźěło z fotografiju, ličakami a internetnej rešeršu.

Serbskaj awtoraj zastupjenaj

Drježdźany. Wo perspektiwach Sakskeje je frakcija Lěwicy w krajnym sejmje knihu wudała. Kaž Marcel Brauman na swo­jim blogu informuje, wobsahuje wona přinoški 21 awtorow. Mjez nimi staj Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a předsyda Domowiny Dawid­ Statnik. Čornak wěnuje so přewzaću zamołwitosće, Statnik mnohotnosći. Knihu nazymu zjawnosći předstaja.

Ministerka Golze wotstupiła

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND