Krótkopowěsće (24.08.17)

štwórtk, 24. awgusta 2017 spisane wot:

Poskićeja znowa dalekubłanja

Smjerdźaca. Nowy semester na Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej je minjeny tydźeń zaběžał. Mjez nimale 70 strowotniskim kursami a tajkimi k wukmanjenju serbskeje rěče organizuje zarjadnišćo znowa dalekubłanja za kubłarjow kaž tež kruh za maćerje a dźěći. Planowej stej tohorunja kubłanskej wuprawje.

Trjebaja noweho šefa

Budyšin. Budyski policajski rewěr trjeba noweho nawodu. Dotalny, Uwe Kilz, bu po dobrym lěće do Drježdźan přesadźeny. Tam steji wón na čole 1. wotrjada hotowostneje policije, kaž sakske ministerstwo nutřkowneho wobkrući. Kilz bě loni kritiku wubudźił, dokelž mjenowaše wukročenja prawicarskich skupin na Žitnych wikach „eventy wu­zběhowacych młodostnych“.

Přetrjeba sele přewulka

Krótkopowěsće (23.08.17)

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Serbski institut zahaji blog

Budyšin. „Lausitz – Łužica – Łužyca“ rěka blog, z kotrymž kroči Serbski institut po nowych pućach, posrědkować regionalne stawizny a regionalnu kulturu. W swobodnym slědźe chcedźa tam přinoški z aktualneho krajowědno-sorabistiskeho slědźenja šěrokemu publikumej spřistupnić. Internetna adresa bloga je www.lausitz.hypotheses.org.

Serbski klasikar znowa wušoł

Budyšin. W rjedźe „Die sorbische Bibliothek“ je LND nětko 1976 wušłu knihu Jurja Brězana „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ znowa wudało. Roman słuša bjezdwěla k najwuznamnišim twórbam serbskeje literatury docyła. Brězan rozestaja so w nim jako jedyn z prěnich awtorow w Němskej literarnje z rizikami biologije a genetiki.

Młodostnych za wučerstwo zdobyć

Krótkopowěsće (22.08.17)

wutora, 22. awgusta 2017 spisane wot:

Zajim přiběra

Pančicy-Kukow/Budyšin. Zajim za nawuknjenje serbšćiny přiběra. To zwěsći Rěčny centrum WITAJ na zakładźe přizjewjenjow za nowe rěčne kursy. Tak wuknje 18 zajimcow wot wčerawšeho w Pančicach-Kukowje zakłady serbskeje rěče. Dalši zakładny kurs zahaja přichodny měsac w Budyšinje. Za njón je so jědnaće wobdźělnikow přizjewiło.

Zawrjene pasmo wukazane

Wojerecy. Budyski zarjad za dohladowanje žiwidłow a weterinarny zarjad stej wčera za dźěle města Wojerec, za Ćisk a płoniny hač k Spalam zawrjene pasmo wukazałoj. Přičina je epidemija ameriskeho hniłca (Faulbrut) w jednym pčolacym ludźe. Pčołarjo njesmědźa pčołki do a z pasma won wozyć. Za pčołki strašna mrětwa pak čłowjeka njewohroža.

Wopytowarstwo stabilne

Baršć. Ličby hosći Róžoweje zahrody Baršć su wobstajne. Hač do spočatka awgusta mějachu jenak wjele wopytowarjow kaž loni. Nowy rekord docpěchu na lětušich swjedźenskich dnjach kónc ju­nija. Z 15 500 bě je něhdźe 5 000 wjac ludźi wopytało hač hewak. Zajimawosć je, zo pochadźa kóždy wosmy wopytowar róžoweje zahrody z Pólskeje.

Krótkopowěsće (21.08.17)

póndźela, 21. awgusta 2017 spisane wot:

Poradźeny zazběh

Bórkowy. Wjac hač 5 200 ludźi je sej kónc tydźenja na prěnim „Festiwalu twaroh a lany wolij“ w Bórkowach błótowske wjesne žiwjenje wotkryło. To zdźěli zarja­dowar pool production. Cyłkownje 51 wikowarjow, rjemjeslnikow a zahrodkarjow poskićeše tam regionalne wudźěłki. Tež wuběr kulinariskich chłóšćenkow a přisłušne recepty sej hosćo jara chwalachu.

Styki nachwilnje zastajili

Budyšin. Towarstwo Witaj do Budyšina je kóždežkuli zhromadne dźěło a wuměnu informacijow zwonka běžnych projektow z Budyskim krajnoradnym zarjadom nachwilnje zastajiło. Dołhož zastupowacy krajny rada Udo Wićaz swoje zastojnstwo dale wukonja a za zarjad dźěła, wostawa jenož tale móžnosć. „Wočakujemy a žadamy sej wotstup Uda Wićaza!“, rěka w nowinskej zdźělence towarstwa.

Lěsny woheń hašeć dyrbjeli

Krótkopowěsće (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Pušćić a škodźe zadźěwać

Drježdźany. Po wotkryću dowěrliweje komunikacije zastupowaceho Budyskeho krajneho rady Uda Wićaza (CDU) z wodźacym neonacijom we wokrjesu přez rešěrše MDR a dźenika Sächsische Zeitung su Lěwica a Zeleni ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha a krajneho radu Michaela Hariga (wobaj CDU) namołwiłoj, Wićaza pušćić a tak škodźe Budyskemu wokrjesej zadźěwać.

Srědki za bywšu synagogu

Drježdźany/Zhorjelc. Sakske ministerstwo za wuměłstwo spěchuje saněrowanje bywšeje synagogi w Zhorjelcu z 1,5 milionami eurow, kaž ministerstwo dźensa zdźěli. Tak je wuměnjenje date, zo Zwjazk projekt ze samsnej sumu podpěruje. Z cyłkownych kóštow 3,7 milionow eurow přewozmje město 300 000 eurow. Nimo toho su wšelake załožby financielnje wobdźělene.

W jězoru so kupać

Krótkopowěsće (17.08.17)

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Poručeja imunitu Petry zběhnyć

Drježdźany. Imunitny wuběrk Sakskeho krajneho sejma je poručił imunitu předsydki AfD Frauke Petry zběhnyć. Wuběrk je tak dźensa jednohłósnje próstwje statneho rěčnistwa wotpowědował, kotrež přepytuje přećiwo Petry pozdatnych wopačnych wuprajenjow před wólbnym pruwowanskim wuběrkom lěta 2015 dla. Petry wumjetowanja wotpokazuje.

Ulbig přećiwo pyrotechnice

Drježdźany. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) wupraja so raznje přećiwo wobmjezowanemu dowolenju pyrotechniki w koparskich stadionach. Wotpowědny namjet delnjosakskeho kolegi Borisa Pistoriusa (SPD) je Ulbiga „jara překwapił“. Pistorius bě namjetował, pyrotechniku na kruće postajenych městnach stadiona dowolić.

Z ćahom ke krajanam

Praha. Čěske železniske předewzaće RegioJet je swój dotal najdlěši, nimale połkilometrowski ćah do rumunskeho Banata pósłało. Wjace hač 1 000 fanow poda so z nim na 18 hodźin trajacu jězbu­ na hudźbny festiwal pola 1 000 kilometrow zdaleneje čěskeje mjeńšiny. Susodny­ kraj pěstuje jara čiłe styki z „čěskim­ Banatom“.

Krótkopowěsće (16.08.17)

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Domy ewakuowali

Baršć. Něhdźe 2 000 wobydlerjow Baršća dyrbješe dźensa rano swoje domy wopušćić, dokelž chcychu fachowcy sto kilogramow ćežku bombu z Druheje swětoweje wójny znješkódnić. Bombu běchu minjeny tydźeń při twarskich dźěłach na priwatnej ležownosći namakali. Spočatnje njebě jasne, hač móža bombu znješkódnić abo hač dyrbja ju rozbuchnyć.

Kontrolny projekt předstajeny

Zhorjelc. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) je so dźensa w Zhorjelcu wo projekće widejoweje kontrole w starym měsće wobhonił. Pozadk naprawy Zhorjelskeje policajskeje direkcije su přiběrace padustwa w němsko-pólskim namjeznym měsće, kaž nutřkowne ministerstwo zdźěla. Předewšěm stare město je ćežišćo kriminality.

Čaru železnicy přepołožić

Krótkopowěsće (15.08.17)

wutora, 15. awgusta 2017 spisane wot:

W kruhu finalistow

Njebjelčicy. Gmejna Njebjelčicy wobdźěla so na cyłoněmskim wubědźowanju „Wjes ze žrom“ (Kerniges Dorf). 147 wsow a gmejnow je so wo myto prócowało. A w kruhu 22 finalistow su tež Njebjelčicy.­ Přichodny tydźeń chce so tam wubědźowanje wuhotowaca Agrarnosocialna towaršnosć wo konceptach a idejach za přichod wobhonić.

Jubilejny swjedźeń

Lědy. Ze sympozijom a swjedźenjom chce kónc tydźenja Muzej pod hołym njebjom na Lědach na 60lětne wobstaće zhladować. Za to přihotuja tež wosebitu wustajeńcu wo šěsć lětdźesatkach skutkowanja wot přeměstnjenja historiskich statokow hač k zarjadowanjam muzeja. Zajim zbudźić ma zdobom openair-galerija jako naddimensionalny album.

Zetkanje dudlowarjow

Praha. W čěskej stolicy je so minjeny tydźeń akcija „Dudlawa je žiwa!“ wotměła. Na njej zetkachu so dudlowarjo z wjacorych krajow Europy, mjez druhim tež z Němskeje. Zaměr bě, mjeztym rědki mechaniski hudźbny nastroj přez koncerty pod hołym njebjom a w Čěskim muzeju hudźby wuraznišo prezentować. Tež přihladowarjo móžachu so wuspytać.

Krótkopowěsće (14.08.17)

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Serbowka do klóštra zastupiła

Auerbach. Serbowka Sara Rječkec z delnich Sulšec je do klóštra zastupiła. Na swjedźenskej Božej mši w hornjo­pfalcskim Auerbachu přiwzachu 33lětnu sobotu jako nowicku z dalšimi třomi młodymi žonami do rjadu šulskich sotrow. Na kemšach, kotrež swjećeše Bambergski arcybiskop Ludwig Schick, su nowicki­ zdobom zadrasćili.

Postawa zaso w Chrósćicach

Njebjelčicy. Wěriwi Njebjelčanskeje wo­sady rozžohnowachu so wčera z postawu swjateje Marije, kotraž pyšeše wjacore lěta Boži dom. Farar Měrćin Salowski bě ju něhdy wosadźe přewostajił. Kaž slědźenja fararja Měrćina Deleńka nětko wunjesechu, je postawa wobsydstwo Chróšćanskeje wosady. Tak dowjezechu ju wčera do Chrósćic, hdźež ma wona w cyrkwi­ swoje městno dóstać.

Wokrjes etat blokował

Krótkopowěsće (11.08.17)

pjatk, 11. awgusta 2017 spisane wot:

38. městno docpěli

Sernjany. We wobłuku hrajkanišćoweje iniciatiwy limonadoweje marki Fanta je skupina Sernjanskich staršich z wčerawšim zakónčenjom akcije docpěła 38. městno. Dohromady dóstachu 3 494 hłosow, tak zo móžachu so zašłej dnjej hišće wo dwě městnje polěpšić. Jako myto kiwa jim 1 250 eurow, z kotrymiž chcedźa Sernjanske hrajkanišćo porjeńšić.

Štom ministerku zranił

Podstupim. Braniborska socialna ministerka Diana Golze (Lěwica) je so w swojim dowolu ćežko zraniła, jako štom na nju padny. Njezbožo sta so wčera popoł­dnju při njewjedru na stanowanišću w sewjernej Italskej, rěčnica ministerstwa zdźěli. Ministerku su na to w chorowni hnydom operowali. Mjeztym pak je staciju intensiwneho hladanja wopušćiła.

Sprjewiny hotel nowy centrum

nawěšk

nowostki LND