W Choćebuskim centrumje za schorjenja wutroby přepodachu zawčerawšim nowu 70 kwadratnych metrow wulku a 3,6 milionow eurow drohu, tak mjenowanu ­hybridnu operacisku žurlu, w kotrejž móža kardiologojo a chirurgojo paralelnje ­dźěłać. Choćebuski centrum je po wšej Europje připóznaty. Foto: Michael Helbig

Budyšin (SN/mwe). Po cyłej Sakskej wotmě so wutoru 14. akciski dźeń „genial­social – twoje dźěło přećiwo chudobje“. Mjez wobdźělnikami wot 6. lětnika běchu tež šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija, Wojerowskeho ewangelskeho gymnazija Johanneum a dalši z Hornjeje Łužicy. Dźěłali su mjez druhim w chorownjach, institucijach, pola rjemjeslnikow, w hosćencu abo pensiji­. Tež w redakciji SN mějachmy dobrowólnika.

We 48 hodźinach tójšto zdokonjeli

srjeda, 27. junija 2018 spisane wot:

Lětuša 48hodźinska akcija bě, je a budźe wulki wuspěch! Wo tym njeswědča jenož ličby (wjace hač 1 500 młodostnych angažuje so w 93 projektach), ale tež pisana wotměna ekologiskich, kulturnych a socialnych projektow.

Budyšin (mk/SN). Serbscy młodostni běchu w lětušej 48hodźinskej akciji přewšo kreatiwni a pilni. Tak natwarichu šulerjo Kulowskeje zakładneje a wyšeje šule 18 kašćikow za hnězdźenje kačkow při měšćanskim haće. Pod nawodom wučerki Doris Altmann a socialneho dźěłaćerja na šuli Lorenca Jankowskeho šulerjo ­po wučbje rězachu, šrubowachu a barbjachu. „Bjez dobrowólnosće šulerjow a podpěry mnohich staršich, swójbnych a sponsorow njebychmy projekt zwoprawdźić móhli“, rjekny Doris Altmann.

Z dźiwadźelenjom mjezy přewinyć

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

W nowym Thespis-centrumje móža zajim­cy wotnětka swójske ideje na polu lajskeho dźiwadła zwoprawdźić abo hižo­ wobstejacym projektam so přidružić. Hłowny zaměr je integracija.

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Čiń sobu!“ su wčera w Budyšinje nowy, tak mje­no­wany sociodźiwadłowy Thespis-centrum na Hošic hasy wotewrili. Zaměr projekta je, na zakładźe zhromadneho dźiwadźelenja kulturne mjezy rozpušćić a nimo wjesela na hraću wosebje integraciju kaž tež inkluziju šěrić. Na nowinskej konferency rjekny Lutz Hillmann, intendant Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, kotrež je nošer projekta: „Centrum je naposledk konsekwenca toho, štož je so před lětomaj tu na Žitnych wikach stało. Po lońšim festiwalu ‚Witajće druhdźe III‘ smy cyłkownje tři próstwy wo spěchowanje projekta zapodali. Statne ministerstwo za socialne a škit konsumentow je we wobłuku směrnicy Integratiwne naprawy nam za přichodne tři lěta srědki Sakskeje natwarneje banki přizwoliło.“

Hrajo přećiwo škarakam

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:
Nic wjace jastwa dla, ale jako bruny blak je Budyšin w Němskej znaty. To so mnohim wobydlerjam njespodoba – problem zamjelčeć abo samo z nim so wotnamakać pak njeje alternatiwa. Přederje po hesle „Führerprinzip“ organizowani agěruja prawicarjo, a statnym zarjadam stej často ruce wjazanej. Ćim wažniši je angažement ciwilneje towaršnosće. „Runje Bu­dyšin je prawe městno za tajki projekt“, rjekny wčera Lutz Hillmann na wotewrjenju Thespis-centruma, w kotrymž so nětko zhromadnje dźiwadźelejo integraciji wěnuja. Mjezsobne zeznawanje je prěni krok, ewentualny a husto iracionalny strach – hłowne to ćěriwo škarakow wotprawa – přewinyć. Móžeš sobudźěłaćerjam projekta jenož wjele wuspěcha přeć. Snano rěčimy potom zaso wo měsće, w kotrymž pišćele a tramwajki na swětowym niwowje nastawaja, kotrehož žonop po cyłym kraju rady jědźa a kotrež je kulturna stolica Serbow. Bosćan Nawka

Šulerjo poběhnu za dobry skutk

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Na swoje poprawne městno so Budyski „Běh z wutrobu“ zaso wróći. Po tym zo dyrbjachu zarjadowanje loni twarskich dźěłow w Schillerowych zelenišćach dla na Młynsku łuku přepołožić, startuja běharjo 21. septembra zaso před Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom. Wobdźělić budu so wšitke gymnazije stareho Budyskeho wokrjesa, potajkim Schillerowy, Melanchthonowy a Serbski gymnazij z Budyšina, Wjelećanski Kantowy a Biskopičanski Goethowy gymnazij kaž tež powołanskošulski centrum za hospodarstwo a techniku (BSZ). „Běh z wutrobu“ wotměwa so wot lěta 2005. Wot toho časa nazběrachu 230 000 eurow za towarstwa, kotrež so z dźěćacej a młodźinskej pomocu zaběraja.

Dźesatu róčnicu wokrjesa swjećili

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:
Wjacore sta ludźi su wčera klóšterski a swójbny swjedźeń w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje wopytali. Na jewišćomaj na klóšterskim dworje a w zelowej zahrodźe dožiwichu woni program ze spěwom a reju. Jedyn z wjerškow bě hudźbny ćah z Oberlichtenauwa. Nimo toho předstajichu so zarjadnišća a towarstwa, mjez druhim Towarstwo Cyrila a Metoda. Dale wabjachu přirodowe wiki k dundanju a woptawanju kulinariskich wosebitosćow. Kóždolětny swjedźeń steješe lětsa cyle w znamjenju dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa w jeho dźensnišej formje. Foto: Feliks Haza

Městnosć zetkanja OSSI

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Pomoc migrantam je ćežišćo dźěła we Wojerowskim młodźinskim klubje

Wojerecy (SiR/SN). Zamołwity Sakskeje za wukrajnikow Geert Mackenroth je swoje wobdźělenje na interkulturelnym swjedźenju za dźěći, młodźinu a swójby we Wojerowskim klubje OSSI krótkodobnje wotprajił. Politikar chcyše so minjenu sobotu wo tuchwilnym stawje a přichodźe zarjadnišća přeswědčić. Rozsud Mackenrotha njeje pak swjedźenjej škodźał. Zajimcy wužiwachu składnosć sej poskitki zbližić. Regionalne dźěłanišćo, za kubłanje, dźěło a perspektiwy žiwjenja (RAA) Wojerecy-wuchodna Sakska je wobhospodarjer OSSIja. Zhromadnje ze swojimi partnerami chce wone k tomu přinošować, zo su wobydlerjo kmani so zamołwiće a ze swójskeje iniciatiwy za zhromadnosć zasadźić. Za to wuhotuja sobudźěłaćerjo poskitki, wosebje za dorosćacych, a spěchuja wuwiće socialneje kaž tež indiwidualneje kompetency.­ ­Zdobom podpěruja ciwilnotowaršnostny ­angažement přećiwo prawicarskoekstremistiskim ideologijam.

Dom žiwjenja za mrějacych

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Dalši wuchodosakski hospic ma w Biskopicach nastać

Biskopicy (UM/SN). Srjedź awgusta maja so wottorhanske naprawy za přichodny stacionarny hospic w Biskopicach zahajić. To zdźěli jednaćel předewzaća Křesćanski hospic wuchodneje Sakskeje (CHO) Stephan Wilinski na naprašo­wanje. W druhim połlěće 2019 chcedźa po Ochranowje druhe tajke zarjadnišćo w Hornjej Łužicy wotewrěć. Wone ma potom městno cyłkownje dwanaće wobydlerjam skićić.

Projektaj za tolerancu mytowanej

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Z projektom „Budyske rozmołwy“ je dźewjeć wobydlerjow sprjewineho města lěta 2015 nadstronsku a generacije přesahowacu wuměnu wo towaršnostnych prašenjach a aktualnych problemach w měsće a wokrjesu zmóžniło. Runje w času, hdyž přińdźechu tysacy ćěkancow do Němskeje a tak tež do Hornjeje Łužicy, bě iniciatorej Christianej Kämpfe tajka wuměna wažna. Fachowe přednoški, zetkanja, čitanja a diskusijne koła pomhachu ludźom sej měnjenje wutworić. Za swój angažement bu projekt „Budyske rozmołwy“ wčera w sakskej stolicy z mytom wubědźowanja „Aktiwnje za demokratiju a tolerancu 2017“ počesćeny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND