Podpěruja dźěsćownju

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

Wuježk (SN). Budyski hotel Best Western podpěruje z wosebitej akciju dźěsćownju we Wuježku pod Čornobohom. Tamniši wobydlerjo wšelakich starobnych skupin su swoje hodowne přeća na kartu ­napisali a ju na hodowny štom w foyeru hotela powěsnyli. Někotre z tychle ­přećow spjelnja hotel respektiwnje jeho sobudźěłaćerjo. Tamne móhli hosćo ­hotela spjelnić pomhać, zo wěstu sumu pjenjez za tajke přeće přepokazaja. Tež zajimowani Budyšenjo a wopytowarjo města móža so na akciji wobdźělić a tak wobydlerjam Wuježčanskeje dźěsćownje rjane hody ­wobradźić.

Rěčne koło so zetka

Wojerecy. Po njedawnej premjerje přewjedu we Wojerowskim Domowinskim domje na Drježdźanskej dróze 18 dalše serbske rěčne koło. Srjedu, 16. decembra, w 16 hodź. póńdźe wo serbsku narodnu drastu. Zarjadowanje organizuje župa „Handrij Zejler“ zhromadnje z Towarstwom k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Wuhotowarjo nadźijeja so bohateho wopyta.

Nowa wustajeńca w galeriji

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. „Wuměłstwo w zběranju a darjenju“ rěka nowa wustajeńca, kotraž je wot dźensnišeho w galeriji Budissin na Budyskej­ Hrodowskej 19 widźeć. Z twórbami zastupjeni su tam mjez druhim Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Borbora Wiesnerec a Ulrike Mětškowa.

Pišćelowa hudźba w klóštrje

Pančicy-Kukow. Adwentny pišćelowy koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 16.30 hodź. w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje. Organist Drježdźanskeje dwórskeje cyrkwje Johannes Trümpler hraje mjez druhim twórby Bacha,­ Widora a Weyraucha.

Na beneficny koncert

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Jaseńca. Runja zašłym lětam wuhotuje muski kwartet PoŠtyrjoch tež lětsa be­neficny koncert w Jaseńcy. Tón wotměje so jutře, 5. hodownika, w 19.30 hodź. w bróžni Floriana Rynča. Na wopytowarjow čaka wotměnjawy program, kotryž pak skupina PoŠtyrjoch sama njewuhotuje. Přeprosyła je sej tónkróć Spěwny consorcium seniorow. Z wunoškom ze zběrki kaž tež z předawanja jědźe a napojow ma so zaso podpěrać akcija Towarstwa­ Cyrila a Metoda Łužica pomha. Po koncerće su wšitcy wopytowarjo na zhromadne spěwanje přeprošeni.

Wustajeja Bože narodki

Kulow. Přehladka Božich narodkow budźe přichodne tydźenje w Kulowskim ewangelskim Forellowym centrumje na Kolpingowym­ naměsće 8 widźeć. Wotewrěć­ chcedźa wustajeńcu njedźelu, 6. decembra, po kemšach, kotrež započnu so w 9 hodź. Ale hižo jutře, sobotu, móža sej zajimcy narodki wobhladać, a to wot 15 do 17 hodź., hdyž su w Kulowje adwentne wiki. Wustajeńca budźe hač do 15. februara přistupna. Tež w Šěrachowje pokazuja jutře a njedźelu stajnje wot 9 do 18 hodź. přehladku Božich narodkow na Hižbjećinej žurli při katolskej farje.

Serbske blido w stolicy

Zahaja kulturnu zymu

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

Chrósćicy. Dypkownje do prěnjeho adwenta započnje so w Chróšćanskej putniskej hospodźe zaso rjad zymskich kulturnych zarjadowanjow. Jutře, sobotu, wotewru nowu wustajeńcu z wobrazami Marje Kilankoweje. Jeje motiwy su kwětki, zwěrjata a krajiny we wšelakorych technikach. Rodźena Radworčanka, dlěje hač 20 lět w Chrósćicach žiwa, je w swojej nowej domiznje, we vogtlandskim Oelsnitzu, molowanje we wuměłstwowym kružku za sebje wotkryła. Prěni raz prezentuje swójsku wustajeńcu, nawróćejo so z njej do Serbow. Hudźbnje wobrubi wječor Dawid Cyž na akordeonje. Zarjadowanje započnje so w 19.45 hodź. Njedźelu w 17 hodź. su potom dźěći na serbsku kinowu hodźinku přeprošene.

Na młodźinski forum

Přewjedu fachowu konferencu

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Bukowc. Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA a Serbske šulske towarstwo přewjedźetej jutře, sobotu, wot 9 hodź. fachowu kubłansku konferencu na bywšim ryćerkuble w Bukowcu (Bocka) pola Wotrowa. Tam přednošuje wědomostnica prof. dr. Barbara Wolf z Mittweidaskeje wysokeje šule na temu „Agresije pola šěsćlětnych“. Kubłarki a kubłarjo, wučerjo a starši kaž tež dźědojo a wowki su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Na kermušne reje

Radwor. Štóž chce sej na Radworskej kermuši­ zarejwać, móže to jutře, sobotu, w tamnišim hosćencu „Meja“. Tam za­hraje wot 21 hodź. kapała Logarhythmus, pozdźišo přizamknje so diskoteka RDE. Wot 21 hodź. płaći zastup pjeć eurow, do toho­ je zastup darmotny.

Počesća wopory wójny

Šěsć nowych přechodow

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Łaz (AK/SN). W zwisku z wutwarom železniskeje čary mjez Hórnikecami a Niskej ma so jeničce na teritoriju Łazowskeje gmejny šěsć železniskich přechodow wobnowić. To su w nošerstwje komuny přechody w Drěwcach, Złyčinje (2), při sportnišću we Łazu a při Čornym puću w Běłym Chołmcu. Za železniski přechod při Slěbornym jězoru na wokrjesnej dróze K 9219 je Budyski wokrjes přisłušny. Gmejna planuje a twari tež při nowym dwórnišću parkowanišća. „Zapłaćić chcemy to z wotrunanskimi pjenjezami, kotrež dóstawamy wot LMBV za wotstronjene wobchadne dróhi a přijězdy k staremu dwórnišću“, rjekny Łazowski wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU). Nowe dwórnišćo leži na krajnu mjezu přesahowacej „čarje po jězorinje“.

Wotewru wustajeńcu

Choćebuz. Přehladku z twórbami serbskeho molerja Jana Hanskeho składnostnje jeho 90. posmjertnych narodnin wotewru jutře, pjatk, w 17 hodź. w Choćebuskim Serbskim muzeju. Přehladka nasta z podpěru galerije měšćanskeho muzeja Eisenhüttenstadt, Budyskeho Serbskeho muzeja a priwatnych wupožčowarjow.

Ćěkancow zeznać

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Njeswačidło. Přećelski kruh azyl přeproša zajimowanych Njeswačanow a wobydlerjow Holešowskeho domu za požadarjow azyla na zhromadny kofej a tykanc. Jutře, sobotu, budźe wot 15 hodź. na Njeswačanskej farje składnosć k mjezsobnemu zeznaću. Mjeztym bydli w Holešowje swójba z Afghanistana z dźewjećlětnej dźowku. Za nju pytaja hišće kmane koleso (tel. 035933/ 32 553).

Spominać a so modlić

Budyšin. K spominanju a k modlitwje składnostnje pogromoweje nocy lěta 1938 přeprošeja katolscy a ewangelscy křesćenjo póndźelu, 9. nowembra, w 19 hodź. na nutrnosć w cyrkwi Budyskeho klóštra klarisow. Duwo Thoma nutrnosć hudźbnje wobrubi.

Přehladka w muzeju

Budyšin. „Migranća zeznajomjeja so ze serbskej kulturu“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru póndźelu, 9. nowembra, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. W njej su mjez druhim zapřijate wuslědki projekta SLA z ćěkancami.

Wopominaja zemrětych

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Kamjenc. Na Chudych dušow, 2. nowembra, wotměje so w kapałce Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana w 15 hodź. wopomnjenska nutrnosć za w chorowni zemrětych pacientow. Na ekumeniskej pobožnosći chcedźa mjena zemrětych předčitać a za nich swěčku zaswěćić. Wšitcy přiwuzni su přeprošeni.

Zahaja dalšu akademiju

Budyšin. Nowy semester sakskeje akademije započnje so póndźelu, 2. nowembra, we 18 hodź. z přednoškom awtora a publicista Stefana Schriddy w Budyskej studijnej akademiji. Pod hesłom „Murks? Ně, dźakuju so!“ porěči wón wo obsolescency, potajkim wo tym, kak producenća wotpohladnje tomu polěkuja, zo so produkt po wěstym času skóncuje.

Twar so dliji

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Wujězd. Wjele dešća zašłych dnjow dla dyrbjachu planowane twarske dźěła na přijězdce na awtodróhu A 4 w Hornim Wujězdźe do směra na Drjež­dźany přetorhnyć. Kaž zdźěla Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad, njemóža zamołwići planowany termin ponowjenja a zhotowjenja jězdnjow dodźeržeć. Přijězdka na A 4 do směra na saksku stolicu w hornim Wujězdźe wostanje tuž hišće znajmjeń­ša hač do 30. oktobra zawrjena.

Dale wobchadne poćeženja

Wojerecy. Byrnjež hasa Alberta Einsteina we Wojerecach hižo tři tydźenje zaso za wobchad wotewrjena była, dońdźe tam dale k poćeženjam. Kaž Wojerowske měšćanske zarjadnistwo zdźěla, ponowjeja tuchwilu ležownosće při telej hasy. Tuž je Einsteinowa połojčnje zaraćena a do směra na Budyski móst stej zdobom kolesowarska šćežka a chódnik zawrjenej. Dospołnje zjawnemu wobchadej pře­podać budu Wojerowsku Einsteinowu hasu najzašo srjedź nowembra. Tole pak wotwisuje hłownje tež wot wjedra, rěka k tomu z měšćanskeho zarjada.

Dalše twarnišćo

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin. Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad chce na zwjazkowej dróze B 96 na kromje Budyšina móst nad Jordanowym dołom porjedźeć. Tam ma so wobhrodźenje na woběmaj bokomaj chódnika a kolesowanskeje šćežki podlěšić. Nimo toho ponowja městna, hdźež su so plesternaki sadźili. Twarić započeć chcedźa w 44. kalendrowym tydźenju. Wotwisnje wot wjedra je start za 26. ­oktober planowany, potajkim prěni dźeń po nazymskich prózdninach. Hač do 20. nowembra ma wšitko dočinjene być. W tym času budźe zwjazkowa dróha ­połojčnje zawrjena, wobchad rjaduja potom z amplu. Po informacijach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad płaći tale­ naprawa dohromady 30 000 eurow. Wudawki njese Zwjazk.

Wotewru dom ćěkancow

nowostki LND