Z wudaća: wutora, 24 měrca 2020

wutora, 24 měrca 2020 13:00

Starosća so namocy dla

Berlin (dpa/SN). Izolacija a pjenježne starosće coronakrizy dla móhli wjace namocy w swójbach zawinować. Před tym je zwjazkowa swójbna ministerka Franziska Giffey (SPD) dźensa w sćelaku ZDF warnowała. Ćim wažnišo je wědźeć, zo smědźa wopory dom wopušćić a po pomoc hić. Tež telefoniske poskitki su docpějomne. Chude swójby móhli wot 1. apryla přidatny dźěćacy pjenjez hač do 185 eurow měsačnje dóstać.

Guterres za hnydomny přiměr

New York (dpa/SN). Generalny sekretar UNO António Guterres žada sej hladajo na coronakrizu hnydomny přiměr po wšěm swěće. „Skónčće mrětwu wójny a wojujće přećiwo chorosći, kotraž naš swět zapusća“, rjekny Guterres wčera w New Yorku. „Corona měła wšitkim wuwědomić, zo su wójny bjezzmyslne.“ Wulke hospodarske mocy měli w krizy wirusa dla hromadźe dźěłać. Hewak drje miliony ludźi wumru. Globalna hospodarska kriza je „tak derje kaž wěsta“.

USA skrótša pomoc

wozjewjene w: Politika

W lěće 2014 je so Beata Čórlichec, rodźena Němčanka, pospytała so jónu kwalifikować za swětowe mišterstwa triatlona Ironman na kupje Hawaii. Wubědźowanje wotměwa so stajnje w centralnym Pacifiku srjedź oktobra. Tutón pospyt so jej jako amaterce tehdom derje poradźi z cyłkownym časom 10:30 hodź (3,8 km płuwanje 1:27 hodź; 180 km kolesowanje 5:24 hodź a 42,2 km marathonowy běh 3:45 hodź). Po dalšich třoch trěbnych kwalifikacijach a startach na swětowych mišterstwach w Kona je so wona kóžde lěto dale polěpšiła hač na lońše cyłkowne 10:23:54 hodź. Loni wšak chcyše poprawom wusadźić, ale dokelž bě so jeje prěni start triatlona na kanariskej kupje Lancarote w juliju tak wuběrnje zešlachćił (połnje dosahacy za swětowe mišterstwa Ironman), rozsudźi so wona tola pjaty króć za Hawaii. A tutón spontany rozsud absolutnje njewobžaruje. Wšako je so porno cyłkownemu časej 10:27:37 hodź z lěta 2018 znowa wo nimale štyri mjeńšiny stopnjowała a so pod tamnišimi tropiskimi temperaturami hišće lěpje zaměstniła.

wozjewjene w: Sport
Wobydlerjo Čěskeje – kaž tule w Plzenje – dyrbja coronawirusa dla w zjawnosći škitne maski nosyć. W nuzy sej ludźo sami tajke šija a při tym na swoje psy njezabywaja. Čěska je wirusa dla nuzowy staw wukazała a mjeztym swoje mjezy tež za tych zawrěła, kotřiž do Němskeje abo Awstriskeje na dźěło jězdźa. Jedna wosoba je dotal na wirus zemrěła. Foto: dpa/Miroslav Chaloupka

wozjewjene w: Politika
wutora, 24 měrca 2020 13:00

Parkowanišćo planowane

Přichodnje budu šoferojo podłu awtodróhi na dalšim blaku přenocować móc

Tři Hwězdy (UM/SN). Nuza na parkowanišćach za šoferow nakładnych awtow na awtodróze A 4 mjez Drježdźanami a Zhorjelcom je nadal aktualna tema. Prócowanjam stata, z rozšěrjenjom parkowanišćow podłu awtodróhi zjawam wotpomhać, ma nětko priwatna iniciatiwa k tomu přińć. Předewzaće, kotrež je na tamnišej přemysłowej přestrjeni zaměstnjene, chce na dotal jako składowanišćo wužiwanej płoninje Tři Hwězdy parkowanišćo za nakładne awta z přebywanišćom za šoferow twarić, hdźež maja tež nuzniki być. Skrótšenka za nastawacy objekt je PWC.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 24 měrca 2020 13:00

Izolowanske stacije zarjadowali

Chorownje w Hornjej Łužicy na přiběracu ličbu schorjenych přihotowane

Kamjenc/Budyšin/Wojerecy (SN/BŠe/jak). Chorownje w Budyskim wokrjesu su mjeztym jara derje na stupacu ličbu pacientow coronawirusa nastajene. Před nuzowej staciju Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana steji nětko stan. Kaž wottam rěka, je to izolowana čakanska stacija za podhladne schorjene wosoby ze symptomami. Lěkowanje tam žane předwidźane njeje. Pacienća, kotřiž maja so w chorowni lěkować, dyrbja tam čakać, doniž jich na izolowansku staciju w domje njedowjezu. Personal je škitnu drastu woblečeny, zo njeby so natyknył. „Team medicinarjow, kotřiž so wšědnje z aktualnymi dopóznaćemi lěkowanja wirusa zaběraja, so wo pacientow stara“, zdźěli jednaćel Kamjenskeje chorownje maltezow Sven Heise. Pod nuzowej staciju chorownje je izolowanska stacija zarjadowana, a puć k njej je jasnje woznamjenjeny. Kapacitu stacije po potrjebje přiměrja. Na schodźenku dwaj pandemijoweho plana maja městno za 35 izolowanych pacientow. Wosoby ze snadnymi symptomami sćelu do domjaceje karanteny.

wozjewjene w: Socialne

Berlin (dpa/SN). Zwjazk hotelow a hosćencow Němskeje žada sej hladajo na dramatiske połoženje w krizy coronawirusa dla spěšnu pomoc. Hłowna jednaćelka zwjazka Ingrid Hartges rjekny powěsćerni dpa: „Samo derje nastajene firmy nam praja, zo to snano dwaj měsacaj přetraja, dlěje nic.“ Dyrbjeli wšitko činić, zo dalšemu rozšěrjenju wirusa zadźěwamy. „Při tym pak njesměli dopušćić, zo so statysacy zawodow zniča.“

Pomocy měli spěšnje a njeběrokratisce organizować. „Za najwjace zawodow stej měsacaj januar a februar najsłabšej lěta. Tohodla nimaja tak derje kaž žane rezerwy.“

Tež pjenjezy za krótkodźěło dyrbjeli spěšnje wupłaćić. „Próstwy na zarjadnistwach so kopja. Hdyž njemóže Zwjazkowa agentura za dźěło próstwy hač do kónca měrca wobdźěłać, dyrbjała wona sumu najprjedy raz dźělnje wupłaćić. Zawody njezasłužeja ani euro, ale kóšty 50 do 70 procentow najebać to dale nastawaja.“ Wupłaćić pjenjezy za krótkodźěło měło tuž sobu najwažniši nadawk być.“ Hartges so nimo toho za to wupraja, tež wučomnikam pjenjezy za krótkodźěło wupłaćić.

wozjewjene w: Politika
wutora, 24 měrca 2020 13:00

Žiwy być w karantenje

Wjac hač wosomdźesać wobydlerjow je mjeztym w Budyskim wokrjesu z coronawirusom natyknjenych, mjez druhim tež we Wojerecach. Wjacore sta ludźi dyrbja w karantenje přebywać, štož scyła žadyn lochki čas za potrjechenych njeje. Wšako dyrbja w dospołnej izolaciji žiwi być a tak strach, zo druhich ­natyknu, pomjeńšić. Silke Richter je sej z młodej Wojerowčanku, kotraž je w karantenje, mejlki pisała. Dokelž chce ­wona anonymna wostać, mjenujemy ju Paula Weber. Prawje mjeno a adresa stej redakciji znatej.

Čehodla sće w karantenje?

Paula W: Wobdźělich so na seminarje, na kotrymž bě po wšěm zdaću tež z wirusom natyknjena wosoba. Seminar su na to přetorhnyli a nas wo tym informowali. Dale nas zamołwići prošachu, so w strowotniskim zarjedźe přizjewić a z wěstoty do karanteny hić. Po tym zo sym so w strowotniskim zarjedźe předstajiła a dosmyk (Abstrich) dała, dóstach tež hnydom postajenje krajnoradneho zarjada do rukow, zo mam oficialnje 14 dnjow doma wostać.

Kotre mysle Was w tym wokomiku přewodźachu?

wozjewjene w: Rozmołwa
wutora, 24 měrca 2020 13:00

Wirus so w Europje dale rozšěrja

Berlin/Rom/London (dpa/SN). W Němskej je so w běhu 24 hodźin 4 764 ludźi z coronawirusom natyknyło. Kaž Roberta Kochowy institut informuje, je ličba schorjenych mjeztym na 27 436 rozrostła. Dotal je jich 114 zemrěło.

W Italskej su druhi dźeń za sobu mjenje mortwych zličili hač dźeń do toho. Zamołwići zdźěleja, zo je wčera něhdźe 600 pacientow na coronawirus zemrěło, njedźelu bě jich 650. Dotal je sej pandemija w Italskej 6 080 smjertnych woporow žadała. 64 000 ludźi je natyknjenych.

Britiske knježerstwo je w boju přećiwo wirusej daloko sahace zakazy postajiło. Tak měli ludźo dalokož móžno doma wostać. Wobchody, kotrež njesłuža zastaranju ludźi, wostanu zawrjene, kaž premierminister Boris Johnson wukaza. Zawrjene su tež wšitke hosćency, kina, nócne kluby a wólnočasne centrumy.

Tež Francoska je zakaz, dom wopušćić, hišće raz přiwótřiła. Tak smědźa ludźo ­jenož hišće hodźinu wob dźeń won.

China porno tomu je blokadu centralneje prowincy Hubei zaso zběhnyła.

wozjewjene w: Politika
wutora, 24 měrca 2020 13:00

Pomoc hižo přichodny tydźeń

Knježerstwo chce naprawy přećiwo wuskutkam krizy spěšnje zwoprawdźić

Berlin (dpa/SN). Planowana pomoc hospodarstwu, kotrež coronakrizy dla ćerpi, ma po wuprajenjach zwjazkoweho hospodarskeho ministra Petera Altmaiera potrjechene předewzaća spěšnje docpěć. Politikar CDU z toho wuchadźa, zo budu pjenjezy po wobzamknjenju zwjazkoweho sejma hižo přichodny tydźeń k dispoziciji.

Zwjazkowy kabinet bě wčera hoberski pomocny paket za hospodarstwo a wobydlerjow wobzamknył, zo móhli krizu coronawirusa dla přewinyć. Dźensa su frakcije zwjazkoweho sejma wo tym wuradźowali. Jutře chce zwjazkowym sejm w pospěšenym procesu wjacore zakonje wobzamknyć, w tym zwisku zakonske hranicy zadołženja zběhnyć a knježerstwu tak 156 miliardow eurow nowych kreditow zmóžnić. Pjatk móhła Zwjazkowa rada paketej přihłosować.

wozjewjene w: Politika
wutora, 24 měrca 2020 13:00

Zajim na spěchowanju přiběra

Drježdźany (SN/bn). Sakske statne ministerstwo za regionalne wuwiće zdźěla, zo je ličba zajimcow za druhe koło idejoweho wubědźowanja Sakski fonds „Čiń sobu!“ porno lońšemu wurisanju wo ně­hdźe třećinu přiběrała. Cyłkownje je hač do poslednjeho termina 15. měrca 1 974 namjetow za strukturnu změnu aktiwnje formowace projekty dóšło. Wjacore juryje, zestajane z wobydlerjow, zastupjerjow wokrjesow, komunow, wysokich šulow, šulow, kultury, hospodarstwa, dźěłarnistwow a knježerstwa, chcedźa je přichodnje pruwować a mytowanych wuzwolić. Hač jich tež lětsa zjawnje wuznamjenja, tuchwilu hišće jasne njeje. Nimo toho móže zaso publikum swojeho faworita pomjenować.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND