Z wudaća: póndźela, 27 julija 2020

Nawal w Sakskej Šwicy je tuchwilu jara wulki. Koronapandemije dla přebywa lětsa wjace prózdninarjow a dowolnikow w Němskej­, a tak zwěsćeja turistiski boom tež w tutym woblubowanym přidorodoškitnym regionje. Wusko so pućowarjo tam na­ ­wosebitych městnach z rjanym wuhladom tłóča, kaž je to tule Bastajowy móst. Foto: Steffen Unger

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Twarske dojednanje podpisane

Moderne na přichod wusměrjene nowe stejnišćo za krajnoradny zarjad

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelski wokrjes rozšě­rja hač do lěta 2024 swójski krajno­radny zarjad na moderne a na přichod wusměrjene zarjadniske stejnišćo, hdźež budźe městno za cyłkownje 730 sobudźěłaćerjow. Na Zhorjelskej Dwórnišćowej, Berlinskej a Salomonowej dróze budu wažne wobłuki kaž wobydlerski zarjad, wotrjady za přizjewjenje jězdźidłow, bydlenski pjenjez, młodźinski zarjad a jobo­wy center koncentrowane. Nimo toho nastanu w Lubiju, Běłej Wodźe a Žitawje wobydlerske běrowy. Mjeńše wotdźěle zarjadniskeho dźěła maja so tež w Nowosólcu-Hródku, Mužakowje, Rózborku a Ebersbachu-Neugersdorfje zarjadować. „Chcemy wobydlerjam bóle bliske być a je docpěć. Wobłuki kaž stro­wotniski zarjad,­ weterinarny zarjad, přirodoškit a wobswět dźěłaja přichodnje bóle digitalnje z elektroniskimi aktami. Kročimy na prawym puću“, wuzběhny krajny rada wokrjesa Bernd Lange (CDU) minjenu srjedu w Zhorjelcu.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Zetkanje motorskich njewupadnyło

Paleta zarjadowanjow, kotrež so lětsa najebać wobmjezowanja koronapandemije dla wotměwaja, je jara přewidna. Nimale wšitke dźě su minjene měsacy wotprajili. Jedne pak su kónc tydźenja přiwšěm přewjedli.

Bórkhamor (JoS/SN). Lědma jednomu zarjadowarjej wjelelětnych wjesnych tradicijow je so lětsa poradźiło zwučene podawki dale wjesć. Wuwzaće je zetkanje motorskich při Jantarowym jězoru pola Bórkhamora. Kónc tydźenja su je mjeztym jědnaty raz přewjedli. „Kaž stajnje smy lětsa w januaru wšitko planować zapo­čeli“, powěda předsyda towarstwa Kurvenliga Lausitz Bastian Lowke. „Zrěčenja smy tak wotzamknyli, zo bychmy je bjez přidatnych wudawkow wupowědźić móhli. Po tym smy wočaknyli, kak so połoženje dale wuwije. A skónčnje móžachmy swój zarjadowanski koncept zapodać.“

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Wulki sćežor nochcedźa

Slepo (AK/SN). Němska železnica chce w Slepom nastajić 30 metrow wysoki škričkowy sćežor. Natwarić chcedźa jón sewjerowuchodnje dwórnišća, njedaloko hłubokotwarskeho předewzaća Gerhard Heilmann a industrijoweho puća. Gmejn­scy radźićeljo su so na swojim zašłym pose­dźenju jednohłósnje přećiwo twarej „GSM-R bazisowa stacija Slepo“ wuprajili. „Němska železnica je nam zdźěliła, zo chcedźa škričkowy sćežor jeničce za interne zaměry wužiwać. K tomu słuša na při­kład tež, hdyž chce lokomotiwnik z wuhibkarnju telefonować“, rozłoži Steffen Seidlich, nawoda zarjada za planowanje, twar a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa gmejnskim radźićelam. Techniski wuběrk je so intensiwnje z temu zaběrał a měješe mnohe prašenja: Nastanu problemy za strowotu? Kotre mjezy su hladajo na promjenja? Kak ma so transport realizować? Steffen Seidlich wo tym informowaše, zo železniski zwjazkowy zarjad proces jednanjow pruwuje a přewodźa. Próstwje, přewjesć woby­dlersku zhromadźiznu, pak wotpowě­dować njebudu.
wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Kedźbu, wysokeje kukuricy dla!

Tuchwilu witaja nas na mnohich blakach wulke kukuricnišća. Zeleń łopjenow skići rjany napohlad, kaž tu pola Nowoslic do směra na Róžant a na Koslow. Při polu z biokukuricu tón abo tamny rady pozastanje, zo by čerstwe słódne zornjatka woptał.­ Wysoko zrosćene rostliny pak nas zdobom napominaja kedźbliwi być. Wose­bje šoferojo měli po dróhach a pućach mjez tajkimi zahonami trochu pomałšo jěć, ­předewšěm blisko křižowanišćow. Wšako njeje wid na jězdnju přeco swobodny. We wječornych hodźinach, hdyž směrki padaja, su z polow słyšeć zwuki dźiwich swini. Wone dźě kukuricu wosebje rady žeru. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka

Budyšin (SN/MWj). Turistiska branša ­so po dospołnym zlemjenju w měrcu ­a aprylu poněčim zaso wočerstwja. Tole pytnu tež w Budyšinje. Štož je tele słónčne dny mjez Bohatej hasu a Hrodom wočiwidne, bě so hižo w meji započało pokazować. To wobkrućeja nětko ličby statistiskeho krajneho zarjada w Kamjencu.

Mjeztym zo běchu ličby přenocowanjow w sprjewinym měsće w aprylu na jědnaće procentow porno lětu 2019 spadnyli, docpěchu wone w meji hižo 42 procentow porno meji 2019, rěka w nowinskim zdźělenju měšćanskeho zarjadnistwa. Byrnjež před měsacomaj hišće krućiše koronowe postajenja płaćili a ža­ne­ dowolowe skupiny do Hornjeje Łužicy přijěć njesměli, zličichu w Budyšinje přiwšěm 7 445 přenocowanjow. Tohodla zhladuja w radnicy optimistisce na lěćne měsacy, w kotrychž je sprjewine město mjez dowolnikami tradicionalnje wosebje woblubowane. Pozitiwny trend je tež za cyłu Saksku spóznajomny. Mjeztym zo docpěchu w aprylu jenož 15 procentow přenocowanjow minjeneho lěta, rozrosće ličba w meji na 32 procentow.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Dalša kročel do směra přesydlenje

Nowa štyrnaće hektarow wulka twarska přestrjeń na sewjeru Slepoho je hoto­wa. Tam móža wobydlerjo „sta­reho Miłoraza“ bórze twarić započeć, informuje Choćebuski koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG).

Slepo (AK/SN). Přizamknjenje stejnišća Noweho Miłoraza sewjernje Slepoho mjez Lěskowskej a Dźěwinskej drohu je ho­towe, zdźěli nowinski rěčnik pře­dewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) Thoralf Schirmer. Wot julija za­ tam prěnje chěže twarja. „Napřećo wobydlerjam Miłoraza a wšitkim potrje­chenym smy přilubjenja spjelnili a wšitke dźěła za nowe stejnišćo po planje běža­“, wuswětli nawoda wobłuka infra­struktura a hórnistwo pola LEAG Martin Klausch. „Hižo w nazymje budu prěnje fundamentowe betonowe platy za nowe domy widźeć, kotrež na dospołnje přizamknjenych twarskich parcelach kidaja.“ Zo su tak spěšnje z dźěłami postu­powali, bě dźakowano miłemu wjedru móžno. Zdobom wobchadźeše LEAG jara fairnje a konstruktiwnje z nowymi wobydlerjemi, z Trjebinskej a Slepjanskej gmejnu kaž tež ze wšěmi wobdźělenymi předewzaćemi.

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Zdźěłaja knihu wo rjemjesle

Lubin (SN/MiR). Nowa kniha ma wo rjemjesle w Błótach powědać. Za to je bra­niborske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a energiju spěchowanskemu towarstwu Aquamediale w Lubinje 20 000 eurow přewostajiło. Pjenjezy pochadźeja z lotowych srědkow. Klětu w septembru chcedźa w Slopišćach (Schlepzig) wotměć wustajeńcu Aquamediale „Wuměłske rjemjeslniske tworjenje“. W tym wobłuku předstaja potom tuchwilu nastawacu knihu wo rje­mjesle. Wobsah edicije maja być zašłosć, přitomnosć a ideje do přichoda nastupajo regionalne rjemjesło. Zaměr projekta je, zjawne wědomje tworić za towaršnostnu hódnotu a samozrozumjenje tradicionalneho rjemjesła.

Po słowach ministra Jörga Steinbacha (SPD) je „rjemjesło nimo turizma w Błótach wosebity faktor za hospodarstwo. Tež a runje w digitalnym času su rjemjesl­niske zawody trěbne, kotrež so wo dźěłowe městna a tworjenje regionalnych hód­notow staraja. Zawody w Błótach maja wažnu funkciju, dać młodym ludźom perspektiwu w domiznje. Knižny projekt ma pokazać, kotru hódnotu mějachu a maja rjemjeslnicy za błótowski region.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Hornčerske wiki derje wopytane

Wopytowarjow zbliska a zdaloka přiwabili su mjeztym 17. hornčerske kónctydźenske wiki w błótowskich Bórkowach. Na swjedźenišću prezentowaše so wjace hač třiceći­ hornčernjow z Braniborskeje, Berlina, Bayerskeje, Sakskeje a samo z Litaw­skeje, Pólskeje a Madźarskeje. Nimo toho běchu tež wšelake dalše rjemjesła zastupje­ne. Zo bychu předpisy koronawirusa dla dodźerželi, su zarjadowarjo tónkróć­ zachod a wuchod wikow dźělili. Napoje a jědźe poskićachu gastronomojo kaž hižo n­a rjemjeslniskich a burskich wikach před tydźenjomaj zwonka swjedźe­nišća. Tak nje­je tam k žanej tołkańcy dóšło. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Lětsa žane dobre žně kórkow

Lubin (dpa/SN). Plahowarjo kórkow w Błótach zhladuja ze starosćemi na lětuše žně. „Lěto je wobćežne, nic jenož koro­ny dla“, rjekny jednaćelka Błótowskeho zwjazka Melanie Kossacojc. Wjedro je přenjewobstajne, nocy su zdźěla přezymne. Kórki trjebaja znajmjeńša 15 stopnjow. W juniju su temperatury hač na pjeć stopnjow spadnyli. To je ze­leninje přewjele, tak Kossacojc. Nimo toho­ su rostliny lětsa wot chorosćow wosebje potrjechene.

Tuchwilu su po jeje informacijach hakle­ połojcu mnóstwa lońšeho lěta nažnje­li. Kossacojc wočakuje straty pola plahowarjow a w konserwowych fabrikach. Ratarjo nadźijeja so lěpšeho wjedra w přichodnych pjeć tydźenjach, zo móhli deficit tak derje kaž móžno wobmje­zować. Wokomiknje wočakuja mnóstwo něhdźe 30 000 tonow kórkow k zawa­rjenju a k bělenju. Koronakriza wuměnjenja na žnjach přidatnje poćežuje. Hygie­niske předpisy a škitne naprawy zawinuja ratarjam přidatne kóšty. W Błótach plahuje dźewjeć předewzaćow kórki na cyłkownje 500 hektarach. W něhdźe dwanaće zawodach je předźěłuja.

wozjewjene w: Hospodarstwo

słowo lěta 2020

nawěšk