×

Powěsć

Failed loading XML...

Z wudaća: póndźela, 27 julija 2020

póndźela, 27 julija 2020 14:00

Krótkopowěsće (27.07.20)

Wosom nowych karantenow

Zhorjelc. Korony dla su w Zhorjelskim wokrjesu minjeny pjatk wosom nowych karantenow postajili. Jedna so wo kontaktne wosoby, kotrež su so ze sporto­weho lěhwa w Čěskej nawróćili, hdźež mějachu wuski zwisk ze schorjenej wosobu. Dotal njeje hišće žana infekcija zwěsćena, wšitke wuslědki testow pak hišće­ njepředleža.

Hans-Jochen Vogel njeboh

München. Bywši předsyda SPD Hans- Jochen Vogel je wčera 94lětny w Mni­chowje zemrěł. Kanclerka Angela Merkel (CDU) hódnoćeše jeho jako „jednu z najwaž­nišich wosobinow powójnskeho časa“. W Göttingenje rodźeny studowaše prawnistwo a zastupi 24lětny do SPD. Dźesać lět po tym sta so z wyšim mě­šćanostu Mnichowa, pozdźišo bě minister w zwjazkowym sejmje a po přewróće prěni předsyda zjednoćeneje SPD.

Póštu digitalizować

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 27 julija 2020 14:00

To a tamne (27.07.20)

Paduchow wo pomoc prosył je farar w nižozemskim Schinnenje pola Maas­trichta, po tym zo bě zamk tabernakla zaprajił. Wjacori zamkarjo běchu podarmo spytali trezor, w kotrymž su keluchi a woblatka, bjez škody wotewrěć. „Kotry paduch ma nazhonjenje při wotewrjenju pjenježneho kamora?“, farar twitte­ro­waše. „Alarmowu připrawu hasnjemy. Město policije syda kofej a tykanc.“ Dotal njeje so hišće žadyn „zajimc“ přizjewił.

5 000 dolarow za pokradnjeneho barika aposkića Hollywoodski dźiwadźelnik Ryan Reynolds. Žona z kanadiskeho Vancou­vera je so w telewizy wuskoržiła, zo bě jej něchtó małeho barika pokradnył. Reynolds, kiž tohorunja z Vancou­vera pochadźa, zahaji na to z dalšimi promi­nentnymi akciju. Wosebitosć ba­rika je ta: W nim je rekorder z hłosom mjeztym zemrěteje maćerje žony.

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Widźał, słyšał, napisał (27.07.20)

Awtor dźensa Toni RyćerPoprawom njeslěduju wšitke běhi formule 1 w telewiziji. W zašłych lětach je so w tutej seriji mjenujcy wěsta napjatosć zhubiła. Lětsa je tomu kusk hinak. Sprěnja so hišće tak wjele w motorsporće njehiba a zdruha su wobstejnosće wubědźowanjow pandemije dla jara wosebite. Ale kóžde lěto wurjadny je Grand Prix na madźarskim Hungaroringu. Tuta čara je zwjazana z wosebitymi podawkami a wosobinskimi dožiwjenjemi. Zamołwići formule 1, na čole Bernie Ecclestone, mějachu són, so jónu tež z kralowskej seriju w jednym socialistiskim kraju wubědźować. Prěnja adresa bě Čerwjene naměsto w Moskwje. Zajimawa ideja, ale zdobom njerealistiska. Po ćežach z organizatorami w rakuskim Zeltwegu, hdźež bu tamniši Grand Prix dotal pře­wjedźeny, rozsudźichu 1985 zhromadnje z madźarskim knježerstwom, so lěto pozdźišo blisko Budapesta wubědźować. Wólba­ tuto­ho kraja njeje při tym žadyn připad. Madźarska ma w motorsporće spomnjećahódne tradicije, tež hdyž je wo tym mało znate.
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Policija (27.07.20)

Randalěrarja lepili

Wojerecy. Na Starej Berlinskej dróze we Wo­jerecach je we wčerawšich rańšich hodźinach wobydler wobkedźbował, kak něchtó busowe zastanišćo kóncuje. Nje­znaty ze wšej mocu do škleńcy kopaše a ju skónčnje rozbi. Alarmowana policija muža na to w bliskosći dosahny. Při přepytowanju blišich wobstejnosćow so wukopa, zo bě 20lětny nimo toho zachodne durje wjaceswójbneho domu wobškodźił. Načinjena wěcna škoda wučinja cyłkownje něhdźe 1 100 eurow.

wozjewjene w: Policija
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Wuslědki (27.07.20)

Tabulki koparskeho dorosta Braniborskeje

E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla E Južna Braniborska

1. Sliwin/Schönewalde II 8 98 : 8 24

2. ESV Lok Falkenberg 8 56 : 12 21

3. SV Blau-Weiß Möglenz 8 34 : 22 15

4. HZ Sliwin/Schönewalde 8 31 : 33 13

5. ST Prusojo Wikow 8 45 : 51 13

6. FC Bad Liebenwerda 8 22 : 35 8

7. SV Lok Uebigau 8 21 : 53 4

8. SV Empor Mühlberg 8 24 : 67 4

9. VfB Herzberg 68 8 21 : 71 3

F-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska

1. VfB Lubuš 1912 8 82 : 5 24

2. ST Prusojo Wikow 8 69 : 8 21

3. HZ Mühlberg/Kreinitz 8 64 : 17 16

4. HZ Grabin 8 40 : 33 13

5. HZ Sliwin/Schönewalde 8 50 : 44 12

6. VfB Lubuš 1912 II 8 24 : 48 9

7. FC Schradenland 8 21 : 57 9

8. SV Lok Uebigau 8 17 : 64 3

9. Módro-běli Möglenz 8 2 : 93 0

F-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska

1. Chemija Carny Gózd 7 41 : 4 19

2. Złokomorowski FC 7 74 : 9 18

3. Šejkow/Annahü./Murjow 7 61 : 12 15

4. HZ Tettau/Frauendorf/Lindenau/Großkmehlen 7 66 : 17 13

5. Brjazki/Zły Komorow II 7 29 : 47 9

6. FC Łuchow 7 41 : 33 6

7. Přezjednota Wótrań 7 23 : 69 3

8. Módro-běli Swětłe 7 0 : 144 0

F-juniorojo, wokrjesna liga stafla C Južna Braniborska

1. FSV Brjazki/Zły Komorow 7 77 : 3 21

2. ST Rań 7 58 : 17 18

3. HZ Sängerstadtregion 7 27 : 31 12

4. Alemannia Stara Darbnja 7 29 : 19 10

5. Módro-žołći Sonnewalde 7 19 : 26 9

6. HZ Módro-běli Wětošow 7 16 : 34 7

7. FSV Čerwjeno-běli Łukow 7 18 : 42 6

8. HZ Grabin II 7 10 : 82 0

wozjewjene w: Wuslědki
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Chcedźa klanki twarić

Koronakriza wuskutkuje so mjez dru­him­ tež na wuhotowanje prózdninskeho časa w hortach. Milenka Rječcyna je so­ z Helenu Kralec, nawodnicu Chróšćanskeho horta, kotryž je w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa, rozmołwjała.

Prěni tydźeń poskitkow w Chróšćanskim horće je hižo zakónčeny. Koncentrujeće so w swojich poskitkach na něšto wosebite?

H. Kralec: Ně, to nic. Přemyslujemy pak sčasom wo tym, što móhli wob­dźělnikam poskićeć. Tak mějachmy zańdźe­ny tydźeń mjez nami fachowču, kotraž je nam rozłožowała, kak maš postu­pować, hdyž něchtó znjezboži a so zrani. Dalše dny smy zwučowali plester na ruki zlěpić abo dźěle ćěła, samo hłowu zawobalić.

Móža tež dźěći same při planowanju sobu­ rěčeć?

H. Kralec: Haj, hišće za čas šule su wone­ prajili, zo chcedźa wjele w spor­towej hali być, so zabawjeć a sportować. Zańdźeny pjatk smy w sportowni prózdninsku party swjećili.

Dźěći wšitkich starobow móža wotnětka zaso zhromadnje prózdniny dožiwić. Wot­bły­šćuje so koronapandemija na někajke wašnje na jich swět?

wozjewjene w: Rozmołwa
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Pola awtow wulki minus

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej je produkcija awtow w prěnim połlěće 2020 chětro woteběrała. W tym času bu 503 934 wozy­dłow zhotowjenych, štož je 32,6 procentow produkciskeho wukona prěnich šěsć měsacow zašłeho lěta. To wozjewjeja medije kraja, powołace so na informacije Zjednoćenstwa čěskeje awtomobiloweje industrije. Wšitke tři awtotwornje Čěskeje su raznych naprawow přećiwo koronawirusej dla produkciju jězdźidłow přez tydźenje přetorhnyć dyrbjeli. Škoda auto w Mladej Boleslavje zhotowi wot januara do kónca junija 337 580 wozydłow, 28,2 procentaj mjenje hač loni w samsnym času. W Nosovicskej fabrice Hyundai spadny produkcija wo dwě pjećinje na 96 390 eksemplarow, a twornja TPCA nadźěła 69 635 małych awtow, štož su 40,3 procenty mjenje hač samsny čas loni.

Dźeń a bóle sej žadaja, zo stat awtowej industriji jako lokomotiwje ekonomiki financnje skutkownje pod pažu přimnje. Premier Andrej Babiš (ANO) je po nawróće z Brüsselskeho wjerška EU připowědźił, pjenjezy z europskeho fondsa za wobnowjenje hospodarstwa hłownje tež za spěchowanje awtoindustrije nałožić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Woprawnjeny dźak

Lědma někajki cyłk ludźi móže na tak dołhe­ stawizny zhladować kaž katolske bratstwo swjateho Bosćana. Tohodla je derje, zo wone swojej 600. róčnicy wose­bitu wustajeńcu wěnuje. A prawje wjele zajimcow měło sej ju wobhladać, přetož štož su Pětr Suchi, Tadej Šiman, Ludwig Zahrodnik a dalši sobuwojowarjo hro­madźe znjesli, je zawěrno wobhladanjahódne. Tam móžeš sej mjenujcy wuwě­domić, kak hłuboko zakorjenjene česćowanje swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je. Wo tym njeswědčitej jenož procesion na patronatnym dnju abo hłowna zhromadźizna. Wočiwidniša je wulka ličba modlerskich stołpow, postawow, kapałkow a dalšich formow. Zo je wěriwi zwjetša z wjele pjenjezami wu­dźeržuja, je wšeje česće hódne. Tohodla je předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank wčera k wotewrjenju z prawom na to skedźbnił a so mějićelam za jich angažement dźakował. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Towarstwa
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Wotbłyšćuje wulki pokład

Wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana wotewrěli

Chrósćicy (SN/MWj). Lětuša 600. róčnica wobstaća katolskeho bratstwa swjateho Bosćana je na wčerawšej njedźeli dalši wjeršk dožiwiła. W Chróšćanskim Hór­nikowym domje wotewrěchu wobšěrnu a zajimawu wustajeńcu wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe. W zhromadnym dźěle Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM), wosady a bratstwa znosychu mnozy angažowani wjele najwšelakorišich fotow a dokumentow, kotrež pokazuja na 24 płachtach, tak mje­nowanych rollupach. Něhdźe 80 zajimcow je sej wčera přehladku wobhladało. Mjez druhim witaše předsyda TCM Jurij Špitank Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga (CDU) a abatisu klóštra Marijineje hwězdy Gabrielu Hesse. Skupina wosadnych dujerjow je wotewrjenje swjatočnje wobrubiła.

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk

nowostki LND