Z wudaća: wutora, 17 nowembera 2020

wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Podhladnych zajeli

Berlin/Drježdźany (dpa/SN). Nimale lěto po spektakularnym rubježnistwje w Drježdźanskim Zelenym wjelbje je­policija dźensa rano w Berlinje třoch podhladnych zajała. Jich chcychu w běhu dnja sudnikej předstajić, kaž Drježdźanske statne rěčnistwo zdźěli. Wot ranja přepytuje policija cyłkownje 18 objektow w stolicy, mjez nimi dźesać bydlenjow, garaže a jězdźidła. Na akciji je 1 640 policistow z Berlina a wjacorych zwjazkowych krajow wobdźělenych. Njeznaći běchu loni w nowembru w Zelenym wjelbje wuměłske drohoćinki rubili.

Lockdown w Awstriskej

Wien (dpa/SN). W boju přećiwo koronapandemiji je Awstriska zjawne žiwjenje na najniši móžny staw wobmjezowała. Wot dźensnišeho hač do 6. decembra smědźa ludźo bydlenje jenož hišće z wažnych přičin wopušćić, na přikład za nakupowanje abo na dźěło. Najwjace wobchodow je zawrjenych. Šule jenož hišće internetnje wuwučuja. Ličba nowych infekcijow bě naposledk raznje přiběrała.

Biden trjeba podłožki

wozjewjene w: Politika
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Wuslědki dorosta (17.11.20)

Mjez lockdownomaj su dorostowe mustwa­ na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kaž tež ­Sakskeho koparskeho zwjazka hrali. Tule wozjewja WFV aktual­ne tabulki dorosta.

młodźina D, wokrjesna wyša liga

Bretnig-H. – Hnašecy-Dobruša 4:2 (2:0)

Ottendorf-Okrilla – Liegau0:10 (0:5)

Arnsdorfske KT – HZ Malešecy2:5 (0:2)

Bukecy – Połčnica0:11 (0:4)

Porchow – Horni kraj-Sprjewja 8:5 (4:1)

Běła/Cunnersdorf – Rakecy  2:8 (1:0)

1. SV Liegau-Augustusbad 6 37 : 9 18

2. TSV Połčnica 1920 6 55 : 5 16

3. Rakečanske ST 6 32 : 9 13

4. FSV Bretnig-Hauswalde 6 29 : 16 12

5. HZ ST Traktor Malešecy 6 20 : 13 10

6. ST Horni kraj-Sprjewja 6 26 : 26 8

7. ST Hnašecy-Dobruša 6 20 : 15 7

8. ST Zeleno-běli Bukecy 6 16 : 32 6

9. ST Porchow 6 21 : 44 6

10. Arnsdorfske KT 6 12 : 35 6

11. ST Běła/Cunnersdorf 6 13 : 43 1

12. FV Ottendorf-Okrilla 05 6 9 : 43 1

młodźina D, wokrjesna liga, stafla 1

Wjernarjecy II – Póst Budyšin 7:4 (3:1)

Budissa III – HZ Wóspork/Hrodź. 9:0 (4:0)

Kumwałd – HZ Wulka Dubrawa 5:5 (2:0)

Horni kraj II – HZ Bart 3:5 (1:1)

1. TSV 1859 Wjernarjecy 5 57 : 6 15

2. Budissa Budyšin III 6 54 : 17 15

3. Módro-běli Minakał 5 26 : 11 10

4. Motor Kumwałd 6 33 : 21 10

5. HZ Wulka Dubrawa 6 32 : 27 10

6. HZ ST Bart 6 19 : 21 9

7. TSV 1859 Wjernarjecy II 5 14 : 22 7

8. Póst Germania Budyšin 6 23 : 30 6

9. HZ Wóspork/Hrodźišćo 5 2 : 50 0

10. ST Horni kraj-Sprjewja II 6 8 : 63 0

młodźina D, wokrjesna liga, stafla 2

Kamjenc II – Marijina hwězda 2:3 (1:2)

HZ Frankenthal – Njebjelčicy 0:16 (0:4)

wozjewjene w: Sport
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Směrnicy čile rozjimuja

Namjet Domowiny, serbski medijowy centrum wutworić, budźi prašenja

Budyšin (SN/JaW). Diskusija wo nowych dźěłowych směrnicach Domowiny połnje běži. To zdźěli na naprašowanje předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik. Wot spočatka oktobra naćisk župam a towarstwam předleži. Tež prezidij zwjazka je přidźěło a předležacy druhi naćisk hižo rozjimał a za wobjednanje w zwjazkowym předsydstwje schwalił.

Kaž Dawid Statnik dale zdźěli, chcedźa so čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 11. decembra z naležnosću zaběrać a „předležacy naćisk za diskusiju na hłownej zhromadźiznje wobzamknyć“. Statnik pak pokaza tež na to, zo móhło zwjazkowe předsydstwo naćisk „změnić abo wotpokazać“. Na diskusiji wo nowych směrnicach, kotrež maja hač k přichodnej hłownej wólbnej zhromadźiznje 2023 płaćić, móže kóždy namjety zapodać. Wšako je we wustawkach rjadowane, „zo Domowina dźěłowe směrnicy ma a zo njeje nichtó wuzamknjeny swoje ideje a mysle přinošować“.

wozjewjene w: Towarstwa
Po cyłej Ruskej nastawaja tuchwilu prowizoriske chorownje. W Moskwje přetwarichu lodosportowu halu, zo móhli tam na korona­wirus schorjenych lěkować. Hižo něšto tydźenjow ličba inficěrowanych w kraju razantnje přiběra. Ruske zarjady přizjewichu wčera 22 778 nowych infekcijow. Jeničce w stolicy Moskwje bě to 6 390 padow. Foto: pa/Reuters/Maksim Šemjetow

wozjewjene w: Politika
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Najprjedy žane dalše zakazy koronawirusa dla

Drježdźany/Berlin (dpa/SN). Sakske krajne knježerstwo je dźensa wo dalšich naprawach w boju přećiwo koronawirusej wuradźowało. W běhu dnja chcyše ministerka za strowotnistwo Petra Köpping (SPD) wo tym informować. Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wobydlerjow namołwja so aktiwnje na boju přećiwo koronawirusej wobdźělić. „Před nami leža napinace měsacy.“ Je wažne, zo wšitcy zhromadnje – kóždy w swójbje a wokolinje – k tomu přinošuje wjetšemu rozšěrjenju wirusa zadźěwać.

wozjewjene w: Politika
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Pólska a Madźarska blokujetej EU

Brüssel (dpa/SN). Wosrjedź koronapandemije stej Madźarska a Pólska Europsku uniju do ćežkeje politiskeje krizy storčiłoj. Protestujo přećiwo nowym móžnosćam EU, kraje chłostać, kotrež prawostatnosć ranja, stej wobaj krajej wčera tomu zadźěwałoj, rozsudźić wo 750 miliardow eurow wobsahowacym konjunkturnym pakeće a docyła wo etaće EU.

Tak drje budźe štwórtk planowane wjerškowe zetkanje statnych a knježerstwowych šefow EU nětko krizowe posedźenje. Wot weta potrjecheny je tež etat za přichodne sydom lět we wobjimje 1,1 biliona eurow. Z nim financuja mjez druhim přiražki za ratarstwo a slědźenske programy. W najhóršim padźe hrozy EU rozpadnyć. Po informacijach diplomatow chcychu zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU), prezident Rady EU Charles Michel a prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen hišće dźensa wo dalšim postupowanju wuradźować.

Mjeztym su wjacore kraje připowědźili, zo chcedźa blokadu Pólskeje a Madźarskeje na štwórtkownym wjeršku tematizować. Přiwšěm njeje wotwidźeć, kajke měło rozrisanje wupadać.

wozjewjene w: Politika
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Woidke: Mjeza nas zwjazuje

30. róčnica němsko-pólskeho zrěčenja k wobkrućenju hranicy

Podstupim/Waršawa (dpa/SN). Składnostnje 30. róčnicy němsko-pólskeho zrěčenja wo mjezy braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) Němcow a Polakow namołwja, sej přećelski poćah mjez krajomaj wažić. „Mjeza, kotraž je nas něhdy dźěliła, je dźensa zwjazowacy element“, wuzběhnje Woidke w zdźělence statneje kenclije. „Zasadźam so za to, zo jako Němcy a Polacy tele wažne kubło tež dale pěstujemy.“ Woidke je koordinator zwjazkoweho knježerstwa za poćahi k Pólskej. „Zrěčenje je puć runało, po kotrymž su Němcy a Polacy w dobrym susodstwje a přećelskim zhromadnym dźěle wjele docpěli.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Policija hotuje so na demonstracije

Berlin (dpa/SN). Berlinska policija chce ze wšěmi dowolenymi srědkami přesadźić, zo ludźo na jutře planowanej demonstraciji před zwjazkowym sejmom wšitke předpisy koronapandemije dla dodźerža. Tak nochcedźa přihladować, hdyž wobdźělnicy žane nahubniki njewužiwaja. Dyrbjało-li so to stać, chcedźa zarjadowanje ručež móžno rozpušćić. To je policajska prezidentka stolicy Barbara Slowik wčera w nutřkownym wuběrku domu zapósłancow připowědźiła. Wobrazam kaž njedawno w Lipsku chcedźa na kóždy pad zadźěwać. „Dyrbimy pak tež wo hinašich hač dotal zwučenych naprawach rozmyslować.“

Zwjazkowy sejm chce jutře změny dotalneho zakonja wo škiće před infekcijemi wobzamknyć. Při tym dźe wo dodźerženje wotstawka, wobmjezowanje kontaktow, winowatosć wužiwanja nahubnika, wo zawrjenje wobchodow a zakaz zarjadowanjow. Přećiwnicy naprawow su dotal šěsć demonstracijow z cyłkownje 5 000 wobdźělnikami přizjewili. Demonstracije maja so na naměsće před Reichstagom a w blišej wokolinje přewjesć. Policija chce we wulkej ličbje prezentna być.

wozjewjene w: Politika
wutora, 17 nowembera 2020 13:00

Přećiwo naprawam protestowali

W čornej drasće a maskěrowani su so ludźo minjenu sobotu na Grodkowskej dróze w Choćebuzu zhromadźili, zo bychu přećiwo po jich měnjenju njewoprawnjenym wobmjezowanjam wobydlerskich prawow za čas koronapandemije demonstrowali. Dwělujo na oficialnych ličbach smjertnych woporow njesechu woni symboliski čorny kašć z napisom „Přinjesće nam mortwych“. Nimo toho protestowachu přećiwo winowatosći šćěpjenja, kotruž chce zwjazkowy sejm pječa wobzamknyć. ­Policija bě we wulkej ličbje na městnje. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
Serwjety z napisom hornjo- a delnjoserbskeho spěwa słušeja k wosebitym poskitkam Budyskeje Serbskeje kulturneje in­formacije, kotrež je wona hromadźe z Choćebuskim towarstwom Studnja wudała. Sobudźěłaćerce SKI Maria Swierczekowa a Jacqueline Bjeńšec (prědku) poradźuja kupcow wotnětka we wotewrjenskim času wot 10 do 14 hodź. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND