Z wudaća: wutora, 08 junija 2021

wutora, 08 junija 2021 14:00

Zeleni přećiwo starej koaliciji

Magdeburg (dpa/SN). Zeleni njejsu w Saksko-Anhaltskej za nowu koaliciju z CDU a SPD k dispoziciji. To je krajne předsydstwo wobzamknyło, zdźěli jeho nawoda Sebastian Striegel. Po jasnym wólbnym dobyću ministerskeho prezidenta Reinera Haseloffa (CDU) matej CDU a SPD wjetšinu w krajnym sejmje, byrnjež jeno z jednym hłosom. Jedna ze štyrjoch móžnych koaliciskich móžnosćow Haseloffa je tuž hižo z blida.

Wotpokazuja reformu renty

Berlin (dpa/SN). Němski zwjazk dźěłarnistwow (DGB) je wot poradźowanskeho gremija zwjazkoweho hospodarskeho ministerstwa předpołožene namjety za reformu zakonskeho rentoweho zawěsćenja wotpokazał. Čłonka předsydstwa DGB Anja Piel rjekny nowinarjam, zo chcyła přirada „renty drastisce skrótšić, socialny stat wotstronić a starobne za­wěsćenje priwatizować, jeno zo by dźěłodawarjow masiwnje podpěrała“. Poradźowarjo běchu mjez druhim namjetowali, rentowu starobu na 68 lět zwyšić.

Přichodnje njebudźe wody dosć

wozjewjene w: Politika

Mnichow (dpa/SN). Arcybiskop Mni­chowa a Freisinga, kardinal Reinhard Marx, ma so dale za njepowalneho w słužbje cyrkwje. „Njejsym zastojnstwa mučny, njejsym demotiwowany“, rjekny wón njedźelu při poswjećenju wołtarja w Haarje pola Mnichowa. „Ně, ně, to so myliće.“

Reinhard Marx bě bamžej Franciskusej swój wotstup ze zastojnstwa biskopa poskićił, zo by „sobuzamołwitosć přewzał za katastrofu splažneho znjewužiwanja přez dostojnikow cyrkwje w minjenych lětdźesatkach“. Tak chcył wón wosobinske znamjo sadźić za nowy rozmach cyrkwje, kaž w minjeny pjatk wozjewjenym wosobinskim stejišću pisa. Dalše rozsudy su nětko „naležnosć Boha a swjateho wótca“, kardinal Marx rjekny. Jemu wostanje cyrkej městno, ludźom tróšt, zmužitosć a móc dawać. „To njeje městno za sprócnych křesćanow.“ Na­jebać wšitke skandale a zaprajenja ­lajkow a dostojnikow nadźijeja so wěriwi duchownych, kotřiž jim potajnstwo Boha a njebjes wotkryja. „Za to tónle wołtar swjećimy, za to tale cyrkej steji“, Mnichowsko-Freisingski biskop podšmórny.

wozjewjene w: Politika
Při zražce dweju ćahow na juhu Pakistana je znajmjeńša 62 ludźi žiwjenje přisadźiło, wjace hač 150 pasažěrow so zrani. Wčera bě w měsće Ghotki wosobowy ćah z kolijow wuskočił a na susodnych kolijach stejo wostał. Krótko na to dalši ćah do njeho ­zrazy. Kolije w Pakistanje pochadźeja zwjetša hišće z kolonialneho časa. Foto: pa/Waleed Saddique

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 junija 2021 14:00

Radworska koparska ikona

Hladaš-li na kruh serbskich koparskich ikonow, da sej tež jeho mjeno cyle jasnje wuwědomiš: Nico Buša! Jurij Bjeńš je 43lětnemu nanej třoch dźěći tójšto prašenjow k jeho karjerje stajił a mjez druhim zhonił,­ kotre­mu mustwu w Němskej wón wosebje palcy tłóči!

Nico, wot kotreho časa hižo za Radwor kopački šnórujeće?

N. Buša: 1984 sym jako šěsćlětny prěni raz w Radworju na kopanišću stał. Jako młodostny młodźiny A dźěch do Wul­keje Dubrawy, hdźež wosom lět za prěnje mustwo za bulom honjach. 2004 pak nawró­ćich so do Radworja, a tu sym hač do lěta 2017 sobu wo dypki wojował.

Kelko hrow to dohromady bě?

N. Buša: Dokładnje ličił wězo njejsym, jeničce za Radworske prěnje mustwo pak bě jich 250 do 300.

Sće hdy někajke zranjenja přetrać dyrbjał?

N. Buša: Ně, nastupajo wjetše zranjenja mějach dotal stajnje zbožo.

Maće někajkeho koparja za přikład, a sće přiwisnik wěsteho mustwa?

wozjewjene w: Sport
wutora, 08 junija 2021 14:00

Tabulki (08.06.21)

Koparski dorost Braniborskeje

młodźina E, wokrjesna liga Delnja ­Łužica

1. Grodkowske ST E1 6 64 : 9 18

2. ST Dub Rogeńc 5 18 : 12 12

3. HZ Picnjo/ST Pśiłuk 5 23 : 17 9

4. JFV FUN 5 27 : 22 7

5. Gołkojčanske ST 1896 E1 5 21 : 21 7

6. ST Wacker E2-juniorojo 6 21 : 33 6

7. ST Łužica Baršć 5 15 : 22 3

8. SZ Gogolow 4 6 : 35 3

9. ST Žylow 3 2 : 26 0

młodźina E, wokrjesna klasa Delnja ­Łužica-srjedźa

1. KST Viktoria Choćebuz 7 55 : 7 19

2. Módro-běli Gogolowk 5 39 : 10 15

3. ST Wacker E3-juniorojo 6 40 : 17 13

4. Čerwj.-běli Žylowk E2 6 40 : 19 13

5. ST Kórjeń/ST Dešank4 23 : 16 7

6. ST Dubrawka 5 23 : 22 6

7. VfB Depsk 6 15 : 37 6

8. ST Dub Rogeńc II 5 20 : 29 3

9. VfB Choćebuz ’97 6 12 : 41 3

10. KST Viktoria Choćebuz II 6 14 : 44 3

11. ST Žylow II 6 12 : 51 3

młodźina E, wokrjesna klasa Delnja ­Łužica-sewjer

1. HZ Kśišow/Raduš 6 45 : 6 16

2. Čerwjeno-běli Žylowk E1 6 30 : 16 16

3. Čorno-běli Chójna 5 13 : 11 12

4. SZ Bórkowy Błóta e. V. 7 22 : 24 10

5. ST Šmrěk Chójany 5 18 : 16 9

6. JFV FUN 2 6 21 : 15 7

7. ST Łužica Baršć II 5 15 : 24 3

8. HZ Picnjo/ST Pśiłuk II 5 14 : 25 3

9. Gołkojčanske ST 1896 E2 5 15 : 35 2

10. HZ Drjenow/Hochoza 6 17 : 38 2

młodźina E, wokrjesna klasa Delnja Łužica-juh

1. Chusej/Drjowk/Lutol 5 52 : 8 15

2. Módro-běli 07 Grodk 6 46 : 20 13

3. TST 1903 Wjeliki Kólsk 6 55 : 24 12

4. Grodkowske ST E2 6 52 : 22 10

5. KST Grodk 6 33 : 18 9

6. HZ Lěšće/Derbno E1 6 43 : 29 9

7. HZ Lěšće/Derbno E2 5 26 : 26 9

8. ST Górjenow 5 19 : 26 6

9. SZ Gogolow II 5 8 : 76 0

10. Módro-běli Gogolowk II 6 1 : 86 0

młodźina F, wokrjesna liga Delnja Łužica

1. Grodkowske ST F1 4 35 : 6 12

2. Gołkojčanske ST 1896 5 36  :8 12

3. ST Wacker F1-juniorojo 4 22 : 3 12

4. ST Žylow 4 24 : 7 7

5. ST Łužica Baršć 5 9 : 27 4

6. JFV FUN 4 10 : 41 3

wozjewjene w: Sport
wutora, 08 junija 2021 14:00

Šansa za Nisku a drjewotwarstwo

Předewzaće sakskeho knježerstwa, wutworić w Niskej drjewotwarski centrum, maja w něhdyšim wokrjesnym měsće za wulce zajimawe. Tež druhe města bychu inwesticiju witali.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 08 junija 2021 14:00

Zrěčenje oficialnje podpisać

Berlin (dpa/SN). W zwjazkowej stolicy schadźowaše so wčera parlamentariska přirada Załožby za serbski lud pod nawodom jeje předsydy, zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Marka Šimana. Na wuradźowanju wobdźěli so tež społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće narodnych mjeńšin a wusydlencow, prof. Bernd Fabritius. Z nim rěčachu čłonojo wo wuměnjenjach, pod kotrymiž móhli so mjeńšiny derje wuwiwać. Dalša tema bě financne zrěčenje załožby. Přirada prošeše zwjazkowe knježerstwo, planowane podpisanje w oficialnym ramiku wotměć. Wšako ma załožba po nowym zrěčenju 25 procentow wjace srědkow k dispoziciji. Čłonojo słyšachu nimo toho dźěłowu rozprawu tohorunja přitomneje předsydki załož­boweje rady Susann Šenkec a direktora Załožby za serbski lud Jana Budarja.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 junija 2021 14:00

„Telko šćěpić, kelkož mamy“

Zběhnjenje priority lubi wšitkim imunizaciju – dóstanu-li termin

Drježdźany (SN/bn). Po cyłej Němskej móža so wot wčerawšeho dorosćeni a mło­dostni wot 14 lět bjez kóždehožkuli wobmjezowanja pře koronawirus šćěpić dać. Kónc tak mjenowaneje priorizacije po třoch stopnjach – woprawnjeni běchu dotal mjez druhim „wosebje wohrožene wobydlerske skupiny z wulkim rizikom ćežkeho schorjenja“, kaž na přikład seniorojo abo ludźo z imunostnymi sła­bosćemi kaž tež medicinski a hladanski personal, wučerjo a policisća – je wulki nawal na sakski serwisowy portal sachsen.impfterminvergabe.de wuskutkował. Byrnjež za njón zamołwity Němski čerwjeny křiž (DRK) serwerowe kapacity podwojił, bě strona wčera zdźěla přeće­žena, tak zo njemóžachu so mnozy wu­žiwarjo tam registrować a wo termin prócować. Kaž ze stron DRK rěka, chcedźa problem „hač do druheje połojcy toho­­le tydźenja“ rozrisać. Přiwšěm po­wšitkownowužitna organizacija wo to prosy, „ter­miny dale přez portal knihować spytać“­.

wozjewjene w: Socialne
wutora, 08 junija 2021 14:00

Žadaja sej přepytowanje

Berlin (dpa/SN). W debaće wokoło roz­dawanja pječa mjenjehódnych škitnych nahubnikow sej FDP žada zasadźić wo­sebiteho přepytowarja. Městopředsyda frakcije w zwjazkowym sejmje Michael Theurer rjekny nowinarjam: „Fakty pokazuja na wjele zmylkow zwjazkoweho ministra za strowotnistwo Jensa Spahna (CDU). Mamy zaćišć, zo su nětko znate podawki w zwisku ze skazanjom nahubnikow jenož kónčk lodowca.“ Pozadk rozestajenja mjez uniju a SPD je rozprawa časopisa Spiegel wo wobchadźenju z mjenjehódnymi nahubnikami z Chiny. Jens Spahn bě pječa wukazał, tele nahubniki w starownjach, hladarnjach a mjez bjezdomnymi rozdźělić.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 junija 2021 14:00

Žane dojednanje wo prawach dźěći

Berlin (dpa/SN). Po informacijach zwjazkoweje ministerki za justicu a swójby Christiny Lambrecht su jednanja wo zakótwjenju prawow dźěći w Zakładnym zakonju za tuchwilnu wólbnu dobu zwrěšćili. Kaž politikarka SPD wčera wječor zdźěli, je wona hłuboko přesłapjena. Do toho běchu so zakónčace rozmołwy ze zastupnikami frakcijow zwjazkoweho sejma bjez wuspěcha skónčili.

Unija a opozicija wumjetowaštej Lambrecht pobrachowacu wolu k dojednanju. „To je wosebje škoda, dokelž běchmy so nimale hižo dojednali, tajku składnosć tak spěšnje wjace njezmějemy.“

Za změnu Zakładneho zakonja je wjetšina dweju třećinow trěbna, čehoždla trjeba koalicija CDU/CSU a SPD podpěru wažnych dźělow opozicije.

Organizacije za škit dźěći sej mjenowanu změnu hižo wjele lět žadaja. Ze zapisanjom do Zakładneho zakonja, tak argu­mentuja přiwisnicy reformy, bychu prawa dźěći wjele wjetši wuznam měli, na přikład planowanje hrajkanišćow w bydlenskich štwórćach nastupajo.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND