Z wudaća: póndźela, 26 julija 2021

póndźela, 26 julija 2021 14:00

Baerbock wólbny bój zahajiła

Michendorf (dpa/SN). Kanclerska kandidatka Zelenych Annalena Baerbock je dźensa w Michendorfje (wokrjes Podstupim-Srjedźna marka) wólbny bój zahajiła. Wotkrywši wulki plakat je 40lětna centralne temy wólbneho boja Zelenych předstajiła. Po tym započa so plakatowa akcija po cyłym kraju. Mjeztym pak so Baerbock z kritiku bědźi, dokelž maja teksty jeje knihi „Jetzt – Wie wir unser Land erneuern“ wjele podobnosćow z hižo wozjewjenjenymi.

Dóstanjetej mjenje pjenjez

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) njedźerži wjele wo tym, zo Europska unija na Pólsku a Madźarsku přidatny ćišć wukonja. Wobaj krajej matej po wozjewjenju pruwowanskeje rozprawy komisije EU z mjenje pjenjezami z hornca EU ličić. Rozprawa wujewja njedosahacu njewotwisnosć justicy a deficity w boju přećiwo korupciji. Hladajo na konflikty měli po słowach Kretschmera „prawu měru wobchadźenja z krajomaj nańć“.

Hódnota dale niska

wozjewjene w: Politika
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Chróšćenjo Serbski supercup dobyli

W Njebjelčicach so štyri koparske cyłki na turněrje wo pućowanski pokal wubědźowali

Po tym zo dyrbješe woblubowany serbski koparski turněr minjene lěto koronapandemije dla wupadnyć, zetkachu so wčera, njedźelu, mustwa ST 1922 Radwor, SJ Chrósćicy, DJK Sokoł Ralbicy/Hórki a SJ Njebjelčicy na wulkotnje preparowanym Njebjelčanskim trawniku, zo bychu wo pućowanski pokal Serbskeho supercupa wojowali. Minjenu póndźelu bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk na bičwolejbulowym turněrje Radija Satkula wobaj połfinalej wulosował.

1. połfinale: SJ Njebjelčicy – ST Radwor 1:3

wozjewjene w: Sport
Łoskotanje čuwow dožiwi něhdźe 950 zahorjenych přihladowarjow wčera dopołdnja we wobłuku programa „The World of ­Motorshow“ na parkowanišću Łužiskeho parka w Choćebuzu. Cyłkownje 200 tonow – rozdźělene na lětace awta, monsterowe trucki, nakładne awta a widłowe staplowaki – prezentowaše Jeffrey Korth ze swojimi stunt-mužemi. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy w małej seriji. Naš ­awtor je bywši wjelelětny předsyda ­zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (8)

Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe leži ze 102 kwadratnymaj kilometromaj płoniny nimale centralnje w Budyskim wokrjesu. Wón wobsteji z pjeć dwurěčnych gmejnow ze 40 wsami a 7 200 wobydlerjemi. Spočatk 1990tych lět minjeneho lětstotka bu zwjazk załoženy. Zhromadne zarjadniske struktury na teritoriju pak běchu poprawom hižo wjele prjedy nastali.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Koncert wulki wuspěch był

Na Chróšćanskim farskim dworje pisany beneficny koncert dožiwili

Chrósćicy (mdź/SN). Něhdźe 300 ludźi je wčera na farskim dworje w Chrósćicach beneficny koncert za wopory tornada w Čěskej dožiwiło. Wčerawše dopoł­dnjo su w rjedźe akcije „Łužica pomha“ Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) přewjedli a zdobom pomocnu akciju za škodowanych tornada na Morawje zakónčili, zdźěli wčera w Chrósćicach předsyda TCM Jurij Špitank. „Tutón koncert je wulki wuspěch“, bilancowaše Špitank wčerawšu akciju na farskim dworje.

wozjewjene w: Socialne
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Woidke přećiwo namjetej Södera

Podstupim (dpa/SN). Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) namjet swojeho bayerskeho kolegi Markusa Södera (CSU) za dočasne skónčenje zmilinjenja brunicy wotpokazuje. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je po měnjenju Woidki kompromis w swojim wusudźe nastupajo zakoń wo škiće klimy potwjerdźiło. „Mamy jasne dojednanje k poněčimnemu skónčenju zmilinjenja brunicy hač do lěta 2038“, rjekny Woidke na naprašowanje. Wón kritizuje, zo so Söder k tomu wupraja, byrnjež Bayerska scyła žane wuhlo njewudobywała. „Nam by pomhane było, by-li so Bayerska braniborskemu zasadźenju na dobro wobnowjomnych energijow přizamknyła.“

Söder bě minjenu srjedu připowědźił, zo chcył wo wobzamknjenju k skónčenju zmilinjenja brunicy po wólbach zwjazkoweho sejma hišće diskutować a so za lěto 2030 město 2038 zasadźeć. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na to hnydom reagowaše a namjet Södera wotpokaza. Kretschmer chcył wujednany kompromis dodźeržeć.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Kardinal Marx so zamołwił

Garching an der Alz (B/SN). Wulki njeměr je nastał, dokelž bě jedyn z duchownych Peter H., předchłostany seksualneho znjewužiwanja dźěći a młodostnych dla, we wosadźe Mnichowskeho biskopstwa dale we wobłuku dušepastyrstwa zasadźeny. Kardinal Marx je potrjechenu wosadu wopytał, mjenujo podawk „přeradu na poselstwje Jězusa a zaprajenje institucije, za kotruž wo wodaće prošu.“ Hižo 1986 bu potrjecheny měšnik Peter H. seksualneho znjewužiwanja dla ke chłostanju z pruwowanskim časom zasudźeny. Přiwšěm bě wón dale we wšelakich wosadach zasadźeny. Hakle wot lěta 2010 je suspendowany. Zastupjerjo po­trjecheneje wosady nadźijeja so nětko najručišeho wujasnjenja naležnosće.

Pastoralka w času dowola

wozjewjene w: Cyrkej a swět
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Dalša debata šćěpjenja dla

Berlin (dpa/SN). Hladajo na znowa přiběracu ličbu natyknjenjow z koronawirusom zbudźa so debata wo wobmjezowanju prawow za nješćěpjenych. „To njeje diskriminacija nješćěpjenych“, praji zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) w rozmołwje z RTL/ntv. Wón waži sej rozsud, njedać so wosobinskich přičin dla šćěpić. „Nješćěpjeny pak dyrbi dowidźeć, zo chcemy cyłkownu towaršnosć škitać a móžemy tohodla jeno šćěpjenym wulkozarjadowanja spřistupnić.“

Tež předsyda swětoweho zwjazka lěkarjow Frank Ulrich Montgomery so za to wupraja, šćěpjenym wjace swobody zmóžnić. Njeje přičiny, šćěpjenych a imunych w jich zakładnych prawach wobmjezować, „jenož, dokelž so někotři skeptikarjo šćěpić njedadźa“, rjekny Montgomery dźensa nowinarjam medijoweje skupiny Funke. Njeńdźe wo priwileg za šćěpjenych, ale wo wobmjezowanje zakładnych prawow.

Šef zwjazkoweho kanclerskeho zarjada Helge Braun (CDU) je hižo móžne wobmjezowanja za nješćěpjenych připowědźił.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Změna struktury dołhi marathon

Potrjechene brunicowe regiony pjenjezy dotal hišće njedóstali

Drježdźany (dpa/SN). Před nimale lětom bu wobzamknjene wudobywanje brunicy zakónčić. Za to pak mějachu so dalše projekty w potrjechenych kónčinach etablěrować. Wšako je to wulke zapřimnjenje do hospodarstwa. Přilubjene miliony pak njejsu regiony dotal hišće dóstali. Sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) přirunuje strukturnu změnu w brunicowych kónčinach z marathonom. „Stejimy hišće cyle na spočatku“, rjekny wón němskej powěsćerni dpa. ­Nětko dźe wo to, zo so skónčnje prěnje projekty zwoprawdźa. Kónc junija je so Swobodny stat Sakska ze Zwjazkom na konkretne naprawy dojednał, mjeztym su regionalne přewodźace wuběrki komunalne projekty pomjenowali.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 26 julija 2021 14:00

Młodźi trjecheni

London (dpa/SN). Młodźi dorosćeni su wot najnowšeje žołmy infekcijow z koronawirusom w Jendźelskej najbóle potrjecheni, kaž z ličbow strowotniskeho zarjada wuchadźa. Po tym wučinješe ličba nowych infekcijow na 100 000 ludźi w běhu tydźenja w tej starobnej skupinje nimale 1 155, najwjetša to zwěsćena ličba po wudyrjenju pandemije. Incidenca we Wulkej Britaniskej je tuchwilu 488.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND