Z wudaća: srjeda, 15 měrca 2023

srjeda, 15 měrca 2023 13:00

Krótkopowěsće (15.03.23)

Za solarny park hłosowali

Hamor. Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) smě w Hamorje nowy solarny park twarić. Tomu je gmejnska rada póndźelu přihłosowała. Hižo zańdźeny tydźeń je energijowe předewzaće zamołwitemu twarskemu dohladowanskemu zarjadnistwu próstwu zapodało. Dotal LEAG z toho wuchadźa, zo móža park lětsa w septembrje twarić započeć.

„Nowe“ a „klasiske“ medije

Budyšin. Wzajomne skutkowanje „klasiskich“ a „nowych“ medijow, róla socialnych syćow a měnjace so nadawki žurnalizma za čas „njefiltrowaneje komunikacije wšitkich ze wšěmi“ tworjachu ćežišća wčerawšeje podijoweje diskusije pod hesłom „Social media w konteksće protestnych hibanjow“ w Budyskim młodźinskim klubje Kurti. Referentaj běštej Daniel Lehmann a Osman Oğuz.

Měrja so na „Serbske impresije“

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Tež lětsa wotewrja so předewzaća wospjet młodemu dorostej w akciskim tydźenju „Pohladaj nutř“. Tak informowaštaj so wčera šulerjej Elias Hubrich z Pančic-Kukowa a Anton Schüller ze Swinarnje (wotlěwa) w Rakečanskim zawodźe Purtec GmbH. Nawoda produkcije Oliver Fleischer rozkładowaše jimaj wotběhi w mašinotwarskej firmje. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 15 měrca 2023 13:00

Row je prózdny, Jezus je žiwy

Hač do jutřišeho su ewangelscy wěriwi z Delnjeje Łužicy w Israelu po puću. Z předsydu „Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi“, Hart­mutom Leipnerom, kiž je z čłonom pućo­wanskeje skupiny, je so Marcel Brauman rozmołwjał.

Z kotrej skupinu sće so na puć do swjateho kraja podał, a što běše motiwacija ludźi, so na tutej jězbje wobdźělić?

H. Leipner: Jo kupka luźi ze wšakich ewangelskich wósadow Chóśebuza, jadnab 40 luźi. Jo putnikowanje na slědach Jezusa, ale nic oficelnego, na priwatnej bazi zoganizěrowane.

Čehodla sće so runje w njemĕrnym času za po wšěm zdaću strašnu wuprawu rozsudźili, wšako słyšimy nastajnosći wo namócnych rozestajenjach tež ze smjertnymi woporami w tutych kónčinach?

wozjewjene w: Rozmołwa
srjeda, 15 měrca 2023 13:00

Skerje jeno zwěsćenje stawa

W Serbskej radźe běchu wjace wot koncepcije za wjacerěčnosć wočakowali

Podstupim (SN/at). Koncepciju za wjacerěčnosć kraja Braniborskeje stej zastupjerce ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport Birgit Nix a Gundula Meyer-Oehring na posedźenju Rady za naležnosće Serbow při tamnišim krajnym sejmje wčera w Podstupimje předstajiłoj. W srjedźišću steja pólšćina jako rěč susodow, delnjoserbšćina a delnjoněmčina. Runje tak su tam přewšo popularne cuze rěče kaž tež němčina jako druha a cuza rěč wobkedźbowane.

wozjewjene w: Politika

Biskopicy (UM/SN). Třilětny projekt k zawjedźenju marki „Łužiska ryba“ su na zarjadowanju předwčerawšim w Biskopicach zakónčili. Olaf Franke, jednaćel Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), mjenowaše jón wuspěšny. „W tym času smy w třoch dźělnych projektach mjez druhim syć markowych partnerow natwarili kaž tež kriterije kwality za wužiwanje marki ,Łužiska ryba‘ definowali“, rjekny wón. Zdobom su digitalnu platformu ­pod wutworili, kotraž nimo karpa, pstruhi a dalšich tež jich regionalnych producentow předstaji a na turistiske móžnosće skedźbni. „Najlěpša marka ničo hódna njeje, hdyž wo njej njeinformuja“, kaž nawodnica projekta Lisa Willenberg z MGO wuzběhny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 15 měrca 2023 13:00

Astrocentrum Łužica we Wojerecach

Prěni běrow „Astrocentruma Łužica“ (DZA) eksistuje wot wčerawšeho we Wojerecach. Prof. Christian Stegmann, direktor centruma za dźělčki ze swětnišća w Zeuthenje a protagonist DZA, wjeseli so nad prěnim stejnišćom přichodneho wulkoslědźenišća w radnicy. Dr. Maria Krause, rodźena Wojerowčanka (nalěwo) ma tule předewšěm komunikaciju z wobydlerjemi a kontakty ze šulemi na starosći. Katharina Henjes-Kunst koordinuje dalše seismiske přepytowanja zornowca za přichodny labor hłuboko w zemi. Serbske mjeno centruma za astrofyziku ma status jako oficielne runohódne pomjenowanje institucije. Foto: Andreas Kirschke

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 15 měrca 2023 13:00

Stare domy maja so ponowić

Straßburg (dpa/SN). Parlament EU je wčera za krućiše předpisy nastupajo energijowu eficiencu twarjenjow hłosował. Dźe wo to, zo maja bydlenske twarjenja hač do lěta 2030 wěste stopnjowanje eficiency docpěć. Podobnje so to hižo w zwisku z nowymi připrawami kaž na přikład chłódźakami abo płokawami praktikuje. Jelizo staty EU tomu přihłosuja, dyrbja wjele wobsedźerjow domow swoje twarjenja ponowić. Zapósłanc parlamenta EU Markus Pieper (CDU) měni, zo to mějićelow domow přežada. Mjeztym za­pósłanča Zelenych w parlamenće Jutta Paulus na to skedźbnja, zo so kóšty za wobhospodarjenje zniža.

Njejstej winykmanej

Freudenberg (dpa/SN). Holcy w starobje 12 a 13 lět, kotrejž stej 12lětnu Luisu minjenu sobotu w sewjerorynsko-west­falskim Freudenbergu moriłoj, njejstej hižo pola swojeju staršeju a tuchwilu tež do šule njechodźitej. Wobě stej Luisu znałoj a přiznałoj, zo stej ju moriłoj. ­Dokelž njejstej staroby dla winy­kmanej, jej sudnistwo zasudźić njemóže. K mo­tiwej nochcychu so slědźerjo dotal wuprajić.

Steinmeier wopyta jednotki

wozjewjene w: Politika
Sobudźěłaćerjo klinikuma Ernst von Bergmann w Podstupimje a klinikuma Brandenburg nad Habolu su wčera stawkowali. ­Hesła na plakatach jich njespokojnosć zwuraznichu. Z hesłami kaž „Smy to hódni“ abo „Wčera hišće za system trěbne. Dźensa hižo njetrjebawši“ přistajeni chorownjow swoju njespokojnosć wopisowachu. Warnowanske stawki steja w zwisku z tarifowymi ­jednanjemi sobudźěłaćerjow zjawneje słužby pola Zwjazka a komunow, kotrež kónc měrca pokročuja. Foto: dpa/Soeren Stache

wozjewjene w: Politika
srjeda, 15 měrca 2023 13:00

To a tamne (15.03.23)

Britiska organizacija UK Antarctic Heritage Trust pyta pjeć požadarjow za dźěłowe městno w Antarktice. Tak ma so najjužniši póstowy zarjad zemje, kaž tež wobchod za wopytowarjow wobsadźić. Dale słuša k nadawkam přistajeneho, pjeć měsacow dołho wšědnje pinguiny ličić. Dźěłowe městno je něhdźe 14 500 kilometrow wot Wulkeje Britaniskeje zdalene.

wozjewjene w: To a tamne
srjeda, 15 měrca 2023 13:00

Wobora ma so lěpje wuhotować

Drježdźany (dpa/SN). Frakcija CDU sakskeho krajneho sejma ma lěpše personelne a materielne wuhotowanje zwjazkoweje wobory tež w Swobodnym staće za nuznje trěbne. „Zwjazk tole zamołwja a dyrbi so wo to postarać, zo so pjenjezy z wosebiteho zamóženstwa 100 miliardow eurow skónčnje zasadźi“, zdźěli wčera zapósłanc CDU Ronald Pohle. Wón je za frakciju zamołwity fachowc zwjazkoweje wobory.

Wčera je sakska CDU pozicisku papjeru k temje předpołožiła. A hižo dźensa ma so mjez druhim w sakskim krajnym sejmje wo połoženju zwjazkoweje wo­bory wuradźować. Tema wěstota je jedne z ćežišćow CDU. „Škit ludnosće před nadpadami abo wuskutkami přirodnych katastrofow je jedne wažne a komplikowane wužadanje.“

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND