Na Budyskej Kamjentnej dróze je sej Kati Schmidt són „měšćanskeje dźěłarnje“ spjelniła. W swójskim bydlenju wšak njebě za zhotowjenje jeje wudźěłkow hižo městna dosć. W dźěłarni přima so nimo Kati Schmidt hišće dalšich wuměłskich rjemjeslnikow gratu. Iniciatorka wěnuje so předewšěm škrabanju jejkow. Foto: SN/Bojan Benić

Serbska rada so ze žadanjemi Serbskeho šulskeho towarstwa zaběrała

Drježdźany (SN/mb). „Politiske žadanja za serbske šulstwo w Sakskej“ Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) su wčera na posedźenju Rady za serbske naležnosće w krajnym sejmje intensiwnu diskusiju zbudźili. Serbska rada chce hač do kónca wólbneje periody, nazymu, naćisk za wobnowjenje postajenja kultusoweho ministerstwa „wo dźěle na serbskich a druhich šulach w němsko-serbskej kónčinje“ z lěta 1992 předpołožić a je, tak předsyda gremija Marko Suchy, SŠT za „fachowu podpěru“ přeprosyła. Předsydka SŠT Katharina Jurkowa rozłoži, zo su wosom dypkow na hłownej zhromadźiznje wobzamknyli, wo tym z nawodami serbskich šulow wuradźowali, doniž njeje Zwjazkowe předsydstwo Domowiny tomu přihłosowało (SN su rozprawjeli).

dale čitać…
pj., 01. měrca 2024

Budyšin (SN/bn). Knižna premjera fachoweje publikacije „Der Bauingenieur | Twarski inženjer Eberhard Deutschmann | Dučman – Zwischen Lausitzer Holzbaukunst und industriellem Bauen | Mjez łužiskej drjewowej architekturu a industrielnym twarjenjom“ je wčera něhdźe 30 zajimcow do Smolerjec kniharnje přiwabiła. Awtorka Betina Kaun zahaji prezentaciju dźakujo so mjez druhim „Załožbje za serbski lud, kotraž je z wudawaćelku knihi, zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej za wažnu podpěru, Iris Brankačkowej za wuhotowanja a nic naposledk spiritusej rectorej Jurjej Łušćanskemu“. Chronologisce rysowaše wona na to „pjeć tworićelskich periodow wopřijimacy němsko-serbski žiwjenski puć a skutkowanje“ Dučmana, kiž słuša nastupajo twarstwo, inženjerstwo a slědźenje na woběmaj polomaj „mjezynarodnje k najwuznamnišim wosobinam“ w druhej połojcy 20. lětstotka.

pj., 01. měrca 2024

Wšitcy zaso na kopanišćachJutře a zajutřišim zaso w kopańcy wo dypki hraja. Tež Njebjelčanski cyłk je njedźelu w Běłej zaso prašany (14 hodź).02.03.  14:00  Biskopičanske KT 08 –  FC Jednota Wernigerode02.03.  15:00  Rakečanske ST –  SG Weixdorf02.03.  15:00  Módro-běli Kulow –  TSV Wachau02.03.  15:00  TSV Połčnica –  ST Radwor03.03.  12:30  SJ Chrósćicy II –  SZ Drjewnica 0503.03.  12:30  HZ Ralbicy II/Pančicy II –  Wujězd/Łaz/Běły Chołmc03.03.  14:00  ST Marijina hwězda –  HZ Rakecy II/Minakał II03.03.  15:00  SJ Chrósćicy –  ST Wesenitzal03.03.  15:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –  Drohotka RamnowWorklečanki hraja domaPrěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy hraje jutře dwójce doma. Z hosćom budźetaj druhi krajneje klasy MSV Budyšin 04 a třeći rezerwa ST Motor ­Mickten. Worklečanki móhli z dwěmaj dobyćomaj hišće třeće městno w tabulce stafle A docpěć.02.03.  14:00  Viktoria Worklecy –  Motor Mickten II (ž)02.03.  16:00  Viktoria Worklecy –  MSV Budyšin (ž)Kickerowy turněrLětuši kicker ...

pj., 01. měrca 2024

Sydlišćo Rollheimerow w Berlinje słuša do najstaršich wobwozow (Wagenburg) w Němskej. Dohlady do zhubjaceho so swětaW bydlenskim wozu Gerolda je ćopło, přitulnje a wšo skutkuje někak zastarske. Wosrjedź (pozdatnje njeskónčnje) wjele wěcow, małych a wulkich, wón sedźi. Do tutoho chaosa dopomnjenkow a wottrjebaneho podomka (Hausrat) so wón sam absolutnje hodźi. Stare fota su pódla začinjenych a zapróšenych piwowych bleškow, powjaz za drasty wisa nad rozkuskowanymi jabłukami w horncu na kachlach – wón chce sej jabłučnicu warić. „Wollt ihr wat?“, so wón z porynskim akcentom praša, ­„Kaffee oder Wasser?“

pj., 01. měrca 2024

Na swojim wčerawšim wopyće w Drježdźanach je so zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD, naprawo) z čłonami Drježdźanskeho projekta demokratije „metro_polis“ zetkał. Towarstwo zarjaduje w tramwajkach rozmołwy ze sobujěducymi wo aktualnych politiskich prašenjach. Scholz chwaleše sej projekt jako dobry přikład politiskeho dialoga. Foto: pa/AP/Ebrahim Noroozi

pj., 01. měrca 2024

Schadźowanka za swójbyChrósćicy. Rěčny centrum Witaj přeproša zajutřišim, njedźelu, wot 15 hodź. na 13. schadźowanku za swójby w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Program wopřijima na přikład „paslenje a šminkowanje, eksperimenty kaž tež poskitk wuknjenskich a kompjuterowych hrow“.SLA z třomi koncertami

pj., 01. měrca 2024

Na jasnych ranjach schadźa słónco w poslednim času stajnje wosebje krasnje. Tež we Łužiskich horinach blisko Weifa móžeš ­tutón spektakl wobkedźbować. Kónc tydźenja lubi być přewšo słónčny spočatk nalěća. Rjane barby na spočatku dnja móža być motiwacija po cyłym dnju a snadź dobru naladu nad ćopłymi temperaturami hišće powjetša. Foto: SN/Bojan Benić

pj., 01. měrca 2024

Bianka ŠeferowaŠpatne powěsće předewšěm z hospodarstwa nas dźeń wote dnja docpěwaja. Hospodarscy fachowcy nimaja za přichodne měsacy žanu dobru wuwićowu prognozu. Zawody Němsku wopušća abo swoje stejnišća zawru. W tymle zwisku hodźi so Kulowska meblowa twornja Maja mjenować. Wuspěšne předewzaće Stihl w Stuttgarće chce tohorunja zwjazkowu republiku wopušćić a pruwuje stejnišćo w Šwicarskej. Kaž ze stron předsydstwa rěka, je Němska předroha a njeje tuž hižo wubědźowanjakmana. Koncern Miele chce na swojim hłownym stejnišću w Güterslohu 700 dźěłowych městnow šmórnyć. Zhotowjer domjacych nastrojow ma prosće přemało wobrota. Za płokanske mašiny je Miele nowu twornju w pólskim Ksawerowje ­natwarić dało. Nowe dźěłowe městna, ­kotrež tam nastanu, w Němskej zalutuja. Tež dalše firmy kaž Continental, Bosch, Deutsche Telekom, VW, Mercedes-Benz, Porsche su připowědźili dźěłowe městna šmórnyć. A zdobom su stajnje zaso protestowacy ratarjo tema, kotřiž na dezolatne połoženje swojich zawodow skedźbnje ...

pj., 01. měrca 2024

Njedźelu swjeći přez swoje skutkowanje a přećelske styki k mnohim Serbam znaty etnologa, prof. Leoš Šatava 70ćiny.Wón narodźi so 3. měrca 1954 w Praze, po maturje studowaše na Karlowej uniwersiće etnologiju a stawizny. Swoje diplomowe dźěło napisa 1979 wo čěskich wupućowarjach do Wolyniskeje, zwotkelž jeho nan pochadźa. Runočasnje wabješe jeho zeznać hišće druhe ludowe skupiny. Zajimowaše pak so runje tak za rjanu literaturu a pospyta so sam w basnjenju. Při tym fascinowaše jeho rozwitosć serbskeje literatury. Bjez dźiwa, zo zeznachmoj so z Leošom Šatavu wokoło 1974 w Budyšinje w „Domje knihi“ při polcach ze serbskimi knihami. Dopomnju so, zo prašeše so mje za najmłódšej serbskej poeziju a prozu. 1979 skedźbni w časopisu Světová literatura z małej antologiju na najmłódšu serbsku lyriku. Tež prozowe proby Jurja Kocha a Angele Stachoweje posrědkowaše wón čěskim čitarjam.

pj., 01. měrca 2024

Pólscy ratarjo swojich protestow dla dźeń a bóle zadwělujaWaršawa. Protesty pólskich ratarjow towaršnosć kraja a medije dale chětro zaběraja. Wjeršk dotalnych demonstracijow dožiwichu ludźo minjenu wutoru we Waršawje. Ze swojimi traktorami jědźechu burja před twarjenje sejma, a po tym zastachu tež před sydłom ministerskeho prezidenta. Tak protestowachu woni předewšěm přećiwo agrarnej politice Europskeje unije, kotraž ze swojimi předpisami dźěło ratarjow dale a bóle poćežuje. Mjez druhim dźe wo předpisy nastupajo zasadźenje hnojidłow a pesticidow. Zadwělowanosć protestowacych je wočiwidna. We Waršawje su připowědźili, zo chcyli tam na dróhi „juchu wukidać“, wostanu-li protesty bjez wuspěcha.

pj., 01. měrca 2024

Budyšin (kl/SN). Serbske akcije hodźa so na přichodnych Budyskich mjedowych tydźenjach wutwarić. To zwěsćachu čłonojo předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ při wuhódnoćenju lětušeho prěnjeho zarjadowanja wčera na swojim wuradźowanju w Budyšinje. Wot župy poskićeny přednošk Güntera Sodana wo Hadamje Bohuchwalu Šěrachu sćěhowaše 20 ludźi w Serbskim domje.Za 19. měrc přihotuje předsydstwo zetkanje z Domowinskimi skupinami a towarstwami, kotrež župje přisłušeja, na dwórnišću inkluzije w Radworju. W dialogu chce zhonić, kotru podpěru sej skupiny přeja, što trjebaja abo z čim klaca. Husto stajane prašenje na přikład je, kak čłonojo wo serbskich zarjadowanjach zhoni. Kak pak sej wabjenje za nje předstaja?Jako wólbne kopolaki za wólby Sakskeho krajneho sejma je předsydstwo tři prašenja formulowało. Mjez druhim što chcedźa strony za polěpšenje serbšćiny na šulach činić abo kak serbskich ratarjow a rjemjeslnikow podpěrać.

Serbska debata

nowostki LND