štwórtk, 20 septembera 2018 14:00

Wustajeńcu twórbow Wórše Lanzyneje w Budyskej SKI wotewrěli

Budyšin (SN/bn). Wosebita wustajeńca „Wórša Lanzyna – Žiwjenje a tworjenje“ je nětko w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji přistupna. Wčera wotewrěchu tam składnostnje 90. narodnin wu- znamneje wuměłče zestajanu přehladku. Sieghard Kozel, kiž bě so sylnje za to zasadźił wustajeńcu – tež jako počesćenje – zwoprawdźić, witaše něhdźe połsta hosći a wuzběhny wusahowacu rólu Wórše Lanzyneje za serbske tworjace wuměłstwo: „Wona je čerstwy duch do njeho přinjesła a je na wyši niwow pozběhnyła.“ Nimo toho mjenowaše Lanzynu „kaligrafku swětoweho wuznama“. Přikład za to bě jemu wustajeńca w New Yorku „International Calligraphy Today“, na kotrejž bu w lěće 1982 plakat Serbowki, pokazowacy rysowany akt a grafisce wuhotowany tekst Jurja Kocha, jako „jedna z pjatnaće najrjeńšich twórbow swěta“ wuzwoleny. Po krótkim biografiskim zarysu skónči Kozel swoju narěč z wosobinskej gratulaciju a rjekny: „Luba Wórša, smy wjeseli, zo će mamy!“.

„Jatba pod hokatym křižom“ je hesło wčera wotewrjeneje noweje ...

„Sym połny zaćišćow“

Njewari swójsku poliwku, ale powěda druhim wo putnikowanju

Industrijne namrěwstwo Sakskeje wobchować

wutora, 21 awgusta 2018 14:00

21. awgusta dopołdnja knježeše wulka nerwoznosć w redakciji Noweje doby, dokelž njemějachmy jako jeničcy ani rjadku dołheje powěsće TASS na blidźe. Tydźenje do toho bě mjenujcy direktor LND lutowanja dla, přećiwo protestej šefredaktora Maksa Pilopa přikazał, zo ma wrotar LND swoju słužbu hižo w 20 hodź. skónčić a dalokopisak hasnyć, kotryž powěsće posrědkowaše. Nowa doba dyrbješe sej nětko znowa powěsć agentury skazać a ju zeserbšćić. Hakle nazajtra móžachu abonenća potom nimale cyłostronsku powěsć wo zaćahu wójska do ČSSR čitać.

Tanki „Praske nalěćo“ podusyli (1)

Aliěrowane wójsko přizemiło

Před 75 lětami „Citadela“ pola Kurska rozbita

Z Budissina hamtski Bautzen so stał

pjatk, 14 septembera 2018 14:00
14. septembra 1948 da sej Radworska sportowa jednota mjeno Slavia, serbsce Slawija. Hižo w lěće 1946 běchu samsne mjeno sportnišću mjez hrodom a Młynskimi chěžemi dali. Hrajnišćo běchu pilni pomocnicy k prěnjemu zlětej natwarnych brigadow 29. septembra 1946 připrawili. Slawija Radwor, to bě w powójnskich lětach woprawdźe sławne koparske mustwo, woblubowane mjez Serbami a znate po Hornjej Łužicy. Radworscy koparjo postupichu do wuchodosakskeje klasy a měrjachu mocy z mustwami z Budyšina, Žitawy abo Biskopic. 14. julija 1948 dožiwi Radwor prěnju mjezynarodnu hru w Serbach, jako doby Slawija zetkanje ze zastupnistwom pólskeho konsulata ze Złeho Komorowa 3:2 a rozsudźi 22. awgusta 1948 na zlěće brigadow w Delnim Wujězdźe tež wróćohru 2:1 za sebje. Jedyn z wjerškow bě měrjenje mocow z Drježdźanami-Friedrichstadtom kermušnu póndźelu 1948 (0:7). Radworskej Slawiji wěnowaše Michał Nawka wosebitu baseń, w kotrejž su znate słowa „Lěpša kopańca, wjetša wołańca“. Spočatk połstatych lět kopańca we wsy nimale wusny, hakle 1970 jewješe so nowe mustwo z mjenom Traktor Lutobč. Mikławš Krawc

Sokoljo w Skopju

„Krjudowana Łužica“

Zjězd brigadow

Zlět w Budestecach

pjatk, 14 septembera 2018 14:00

Po tym zo bě Serbska protyka 2016 w Drježdźanach po puću, bu za aktualne wudaće dalša metropola zwonka Łužicy wuzwolena, a to stowěžata Praha. Kaž redaktor Pětr Šołta w předsłowje prawje zwěsća, bě Praha Serbam hižo lětstotki dołho město sonow a wočakowanjow. Tuž so tam ze serbskimi temami jenož tak mjerwi. Wo tym móža so čitarjo za někotre dny sami přeswědčić, hdyž nowa protyka wuńdźe. W njej zhonimy na přikład wot Edmunda Pjecha, kajki wliw je čěske kralestwo na Hornju Łužicu w srjedźo­wěku a zažnym nowowěku měło. Jana ­Tischerová wěnuje so skutkowanju rězbarja Maćija Wjacława Jakule. Franc Šěn pak rysuje situaciju Serbskeho seminara před sto lětami a jeho zawrěće po znowazałoženju Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Petr Kaleta rozprawja w swojim přinošku wo spočatkach serbskeho towarstwa „Adolf Černý“ a Timo Meškank zhladuje na Prahu jako městno eksila za Serbow do Druheje swětoweje wójny. Su to podawki, kotrež šěršemu čitarstwu cyle wěsće znate njejsu.

Wo knihach a kniharni (10.08.18)

Wo knihach a kniharni (27.07.18)

Wo knihach a kniharni (13.07.18)

Wo knihach a kniharni (22.06.18)

nawěšk

nowostki LND