Naša awtorka je fararka w Dešnje. Wona koordinuje dźěło ze Serbami w Ewangelskej cyrkwi Berlin­Braniborska-šleska Hornja Łužica.

  


fararka Katharina Köhlerowa

Tež dźensa styska so nam za nawjedo­warjom. Bóh někoho pósćele, kotryž naš lud ze wšeho rozdwojenja zaso hromadu wjedźe. Znowa nadźijamy so wuchowarja. Znowa budźi so nadźija, zo Bóh z krutej ruku zapřimnje. Zas a zaso dadźa so ludźo zjebać, hdyž něchtó twjerdźi, zo by tón wočakowany był. Přezawjedna tale předstawa je. Nětko budźe wšitko lěpje. Tón žno budźe rjadować! Dajće jeho raz činić. Do čeho to wěrja? Přeco zaso dadźa so ludźo do pasli zawlec, zo sej mysla, mócny nawjedowar budźe rjadować. Samo cyr­kwje su sej do tych pasli zalězli.

Što je serbska subkultura?

póndźela, 20. decembera 2021 spisane wot:

Redaktor Noweho Casnika Maks ­Bagańc je loni masterske dźěło wo subkulturje w serbskej towaršnosći pisał. Cordula Ratajczakowa je so z nim wo wuslědkach rozmołwjała.

Što bě Wam nastork, ze serbskej subkulturu we wobłuku studija sorabistiki so rozestajeć?

M. Bagańc: Přeco zaso sym so w swobodnym času hižo z alternatiwnymi młodymi scenami a subkulturami zaběrał. Na delnjoserbskich wsach zeznach někotrych młodostnych jasneho serbskeho pochada, kotřiž maja z hooliganowej abo neonacistiskej scenu činić. Tónle konflikt mjez subkulturu a serbskej identitu je mje zajimował. Njehladajo na to zhonich tež wo wšelakorych serbskich lěwicarskich projektach z Hornjeje Łužicy. Na zakładźe toho započach so ze serbskej subkulturu roze­stajeć.

Što rozeznawa „normalnu“ wot subkultury?

Zhromadnje sylni a solidariscy być

pjatk, 17. decembera 2021 spisane wot:
Bianka Šeferowa

Něhdźe 500 ludźi je minjenu póndźelu w Budyšinje wospjet přećiwo naprawam korony dla protestowało. Nimale w samsnym času wusyłaše telewizija MDR dokumentaciju „Stacija 43“, nahrawanu w Berlinskim Virchowskim klinikumje. Jedna so wo intensiwnu staciju, hdźež ćežko schorjenych koronapacientow zastaruja. W štyrjoch slědach „Mrěć“, „Wojować“, „Nadźijeć so“ a „Wěrić“ dokumentuja redaktorojo druhu žołmu korony minjenu zymu a posrědkuja tak intimny dohlad do dźěła w chorowni. Tak wotbłyšćuja mjez druhim wusku hranicu mjez ži­wjenjom a smjerću runje tak kaž lubosć a hódnotnosć kóždeho jednotliweho schorjeneho. Personal wšitkich ze wšej dostojnosću zastaruje, štož je psychisce kaž ćělnje wobćežne. Wosebje potom, hdyž bě wša próca podarmotna a pacient je zemrěł. Kóždeho tež dotal stroweho móže chorosć trjechić. Dokumentaciju měli sej wšitcy wobhladać, tež ći, kotřiž na koronje dwěluja. A hišće něšto chcyła dodać: Situacija w Berlinskim klinikumje je jenož jedyn přikład. Pandemija skutkuje po cyłej Němskej a po wšěm swěće.

Z nowym busom k nowym laboram

póndźela, 13. decembera 2021 spisane wot:

W Habrachćicach (Ebersbach) je chěža ze stołom na předań, w Běłej Wodźe wodowa wěža a w Miłoćicach Budyska wodarnja. W zwisku z wutworjenymi miniaturami steji Bosćij Pjaca. Milenka Rječcyna je so ze serbskim industrijowym designerom rozmołwjała.

W Běłej Wodźe a Lubiju maja lokalny labor, w kotrymž młodźi ludźo produkty z 3D-ćišćakom zhotowjeja. Kak je k tomu dóšło?

B. Pjaca: 2017 sym ze swojim Fab-busom we Łužicy ducy był. Je to mobilny labor z načasnej techniku za 3D-ćišć. Přebywach we wjacorych šulach, w młodźinskich a socialnych zarjadnišćach. Lěto na to wuhotowachu w Ochranowskim přirodowědnym muzeju dźěłarničku. W lěće 2019 přewjedźech dźěłarničku na Lubijskim Gymnaziju bratra a sotry Scholl. Za dalše wužiwanje přewostajich šuli 3D-ćišćak za cyłodnjowski poskitk.

Nošer Lubijskeho lokalneho labora je towarstwo „Lubij je žiwy“.

B. Pjaca: Zajim bě tak wulki, tež zwonka šule, zo dyrbjachu sej partnerow pytać. Mjeztym su tójšto noweje techniki kupili. My smy přez spěchowanje załožby Drosos ze Šwicarskeje z pjenjezami pomhali. Za přichodne połdra lěta je projekt tuž zaručeny.

Adwent zaso kusk jara měrny

pjatk, 10. decembera 2021 spisane wot:
Marian Wjeńka

Přiznawam, zo njeje hudźba mój cyle prěni a najwažniši konik, kiž mje k tomu honi, zo ani jenički koncert serbskeho chóra abo spěwneje skupiny w běhu lěta njeskomdźu. Ale w adwentnym času žno cyle rady raz připosłucham, hdyž naše spěwne ćělesa woblubowane adwentne a hodowne pěsnje zanošuja. To prosće do tohole ćmoweho časa słuša. Tajkej wosebitej dohodownej atmosferje so tež ja wuwinyć njemóžu.

Serbska rěčma zaso městno

štwórtk, 09. decembera 2021 spisane wot:

Wot meje skutkuje Lucian Kaulfürst přistajeny pola Domowiny jako motiwator k wožiwjenju serbšćiny w rěčnje hižo chětro zesłabjenych kónčinach ­župy Budyšin. Cordula Rataj­czakowa je so z nim rozmołwjała.

Knježe Kaulfürsto, Malešanska wokolina je nětko Waš rewěr. Što tam činiće?

Tři žiwjenske stołpy su jemu přewšo wažne

štwórtk, 09. decembera 2021 spisane wot:

W Konjecach su dźensa swójbni, wjesnjenjo a přećeljo Janej Šołće k 80ćinam gratulowali. Tak přejachu jemu zbožo, strowotu a Bože žohnowanje a dźakowachu so zdobom ze sprawnym připóznaćom za jeho lětdźesatki trajace wobstajne skutkowanje na dobro druhich.

Wo Janu Šołće pisać předewšěm woznamjenja mjenować tři žiwjenske stołpy. Prěni steji w Salowje, hdźež je so jubilar 9. hodownika 1941 narodźił. W staršiskim domje dožiwi wón ćežke ratarske dźěło a přiswoji sej charakterne kajkosće kaž pilnosć a wutrajnosć.

Što so wot 1968 do 1989 stawaše?

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

Historikar dr. Thomas Widera z Drježdźan zaběra so wot spočatka septembra w Serbskim instituće z projektom „Politika NDR napřećo Serbam – akterojo a zajimy 1968–1989“. Cordula Ratajczakowa je so ze stawiznarjom rozmołwjała.

Knježe Widera, mamy studije wo NDRskej politice napřećo Serbam na polu kulturneho žiwjenja, šule a tež wo Domowinje – što je nowosć Wašeho projekta?

Th. Widera: Mnohe studije koncen­tru­ja so na 1950- a 1960te lěta, w kotrychž nastachu zakładne struktury serbskeje ciwil­neje towaršnosće. Prěnjotny dźěłowy titul projekta rěkaše „Politika SED napřećo Serbam“. Mi pak bě jasne, zo je 40 lět přewjele. Po dalšej rešerši zwěsćich, so stej poslednjej lětdźesatkaj NDR jara zajimawej, a wo času po 1970 bu lědma slědźene. Sym sej dobu 1968 do 1989 wu­zwolił, dokelž je mi w žórłach napadnyło, zo měješe wosebje lěto 1968 wulki wu­znam za serbske zhromadźenstwo.

Čehodla?

Terminy wotrěčeć móžno

pjatk, 03. decembera 2021 spisane wot:
Cordula Ratajczakowa

Často so mjerzaš, zo so w bohatym serbskim kulturnym žiwjenju zarjadowanja prěkuja. Prašeš so, hač móžno njeje, zo so institucije a towarstwa mjez sobu tak wothłosuja, zo njetrjebaš so za jedyn a přećiwo tamnemu poskitkej rozsudźić – telko zarjadowarjow dźě na kóncu nimamy! Ćim lěpje, zo je so wothłosowanje w padźe swjedźenskeho lěta „2022 – lěto Zejlerja a Kocora“ poradźiło.

Prěni naćisk protyki z něhdźe 30 terminami najprjedy raz předleži, najwjace pozicijow steji na zelenym, jenož někotre hišće cyle jasne njejsu. A hlej, samo tamne zarjadowanja – kaž na přikład 76. serbski cyrkwinski dźeń w Bukecach, festiwal dudakow w Slepom abo Wotrowski wosadny swjedźeń składnostnje 250. róčnicy załoženja – su tak wobkedźbowali, zo z lětom Zejlerja a Kocora njekonkuruja, ale su integrowane. Wšo připóznaće za prócowanje tuž zamołwitym. Jako potencielny publikum móžemy so wjeselić.

„Trjebamy wothłós!“

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Załožba za serbski lud přeproša zajutřišim, sobotu, na 2. digitalizacisku kon­ferencu. Z Danielom Zobu, jeje społnomócnjenym za wobłuk digitalizacije, ­je so Axel Arlt rozmołwjał.

Z čim so konferenca zaběra?

D. Zoba: Zarjadowanje ma tuchwilny staw serbskeho digitalizaciskeho koncepta hódnoćić a zjawnej diskusiji wo nim polěkować. Wšako tajki koncept ženje hotowy njeje. Dalše serbske rěčne rumy tworić so jenož radźi, hdyž wužiwarjo to, štož je nětko napisane, tež přiwozmu. Trjebamy wothłós!

Pandemija žada sej online-zarjadowanje. Maće to za lěpšinu abo nic?

nawěšk

nowostki LND