Komponować wuknyć

wutora, 01. junija 2021 spisane wot:

Kompozitoriska dźěłarnička budźe na iniciatiwu Zwjazka serbskich wuměłcow wot 2. do 3. a wot 16. do 17. julija w Budyskim Serbskim domje. Cordula Ratajczakowa je so z organizatorku ­Jěwu-Marju Čornakec rozmołwjała.

Kak je so ideja za dźěłarničku zrodźiła?

Skerje přěhračcy hač dobyćerjo

pjatk, 28. meje 2021 spisane wot:
Axel Arlt

Hladaš-li do pólskeho dźěla třikrajoweho róžka, dožiwješ tam protesty rozsuda Europskeho sudnistwa přećiwo Turówskej brunicowej jamje dla. Europska unija přećiwo Pólskej? Wusud polarizuje. Sym přeswědčeny, zo by so tajki aktualny pad w čiłej diskusiji na Němsko-Pólskich medijowych dnjach wotbłyšćował. A tam njebychu měnjenja pólskich a němskich žurnalistow po narodnej přisłušnosći dźělene byli, ale skerje po pro a kontra.

Kónc meje, spočatk junija poprawom je čas, w kotrymž so mjenowane medijowe dny mjeztym po krutej tradiciju wotměwaja. Dokelž je koronapandemija po lońšim tež lětušemu prezencnemu zarjadowanju zadźěwała, stej 13. a 14. jako online-lětnikaj wosebitej w stawiznach tohole zetkanja. Město w přewšo hospodliwym wojewód­stwje Zapadna Pomorska sedźa lětuši wobdźělnicy pod hesłom „Pandemija – Kak dołho medialny wu­wzaćny staw hišće traje?“ dźensa ně­hdźe před swojej wobrazowku.

Witajće do Serbskeho muzeja!

srjeda, 26. meje 2021 spisane wot:
Wot dźensnišeho je Budyski Serbski muzej zaso přistupny, a prěnich wopytowarjow su hižo witali. Hač do njedźele je hišće móžno sej wosebitu wustajeńcu „Barby daliny – Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“ wobhladać a so za wosebite kónctydźenske wodźenja přizjewić. Powšitkownje je za wopyt trjeba termin pod abo pod tel. čo. 03591/270 870 11 knihować. Nimo toho maja wšitcy wopytowarjo wot wosom lět aktualny negatiwny testowy wuslědk před­połožić. Za šćěpjenych a wustrowjenych to njepłaći, hdyž móža to z formularom ­dopokazać. Hač do 18. junija pokazuja pućowansku přehladku Serbskeho instituta „Swoboda kiwa“ na žurli. Foto: SN/Hanka Šěnec

Nětko online spěwać

wutora, 25. meje 2021 spisane wot:

Internetna strona je nětko online. Milenka Rječcyna je so z iniciatorku projekta Lydiju Maćijowej rozmołwjała.

Internetny poskitk wabi z profesionelnje wuhotowanej stronu. Kak je k tomu dóšło?

L. Maćijowa: Naš zaměr je poskićeć dźěćom, jich staršim kaž tež kubłarjam a wučerjam składnosć, serbske spěwy nawuknyć respektiwnje je sobu spěwać. Tak smy přeswědčili tež jury wubědźowanja „Čiń sobu!“, a dóstachmy myto 10 000 eurow. Smy so rozsudźili nadawk za zestajenje strony přepodać profijej Christianej Schützej.

Strona je dwurěčna, serbska a němska. Je Christian Schütze ze serbskej rěču zwjazany?

L. Maćijowa: Ně, z projektom pak smy w nim zajim za našu maćeršćinu zbudźili. To je na stronje wočiwidne.

Přiwšěm njeje internetny poskitk hišće dospołny.

Z dobrej měšeńcu do přichoda

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:
Janek Wowčer

Hač móhli so z knježerstwom ze „zelenej“ kanclerku spřećelić, prašachmy so wčera w SN. Měnjenja běchu – njejsym to hinak wočakował – rozdźělne. To rozjasnja tež tam-a-sem w naprašowanjach wólby nastupajo. Raz je CDU/CSU w nich na prěnim městnje, raz Zeleni. Tuchwilu pak runje Zelenym z jich načolnej kandidatku Annalenu Baerbock chětro nadawaja, dokelž maja zdźěla zboha chrobłe mysle.

Chrobłe mysle wšak trjebaš, wosebje potom, chceš-li so wot druhich rozeznawać a nochceš-li w samsnej jušce warić, a to nic jenož w politice. Stajnje pak so to njeradźi. Myslu-li na prócowanja Zelenych, kónc wudobywanja brunicy hišće do lěta 2038 zwoprawdźić, da so prašam, hač je to woprawdźe realistiske.

Čłowjek chcył lědma wěrić, zo agilny domizniski a stawizniski slědźer Eberhard Schmitt dźensa hižo 70. narodniny swjeći. Ženje njebě jemu žana jama přehłuboka a žana wěža přewysoka. Hakle tele dny je na wěžu Budyskeje radnicy zalězł, zo by reparaturu balustrady dokumentował, wo čimž pisaše wčera w SN. Dlěje hač 40 lět Eberhard Schmitt změny w ródnym Budyšinje a zwonka města zapopaduje. W tym času je fundus wjacorych tysac wobrazow zezběrał. Domizniski slědźer pak njedźěła jeno za sebje ­samoho. W njeličomnych publikacijach wón stawiznisce a domiznisce zajimowanym swoje slědźerske wuslědki spřistupnja. Tak pisaše hižo za čas NDR w „Bautzener Kulturschau“. Tež lokalne dźeniki a hamtske łopjeno města jeho přinoški wotćišćachu, mjez druhim wo pozadkach Budyskich nadróžnych mjenow, wo knježich domach a ryćerkubłach abo wo zhubjenych twarjenjach, kaž wo płunarni a mlokarni. We wšelakich nakładnistwach, mjez druhim w Ludowym nakładnistwje Domowina, je swoje knihi a brošurki wudawał, kotrež njeměli w žanym knižnym kamorje přećelow do­mizny pobrachować.

Worklečanski podcast

wutora, 18. meje 2021 spisane wot:

Wučerjo Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ su wuwili, wusměrjeny na šulerjow kubłanišća a dalšich zajimcow. Milenka ­Rječcyna je so z tamnišej wučerku ­Dianu Šołćinej rozmołwjała.

Kak je k podcastej dóšło?

D. Šołćina: Šule su mjeztym zaso tři tydźenje wospjet zawrjene. Mnozy wučerjo su zludani. Wučba na distancu jich kaž tež šulerjow njespokoja. Pobrachuje cyle jednorje wosobinski kontakt. Na wučerskej konferency do aktualneho lock­downa smy wo tym rěčeli podcast wu­tworić. Nětko je nas šěsć kolegow, kotřiž na nim aktiwnje sobu skutkuja.

Što su wobsahi digitalneho poskitka?

Wuskutki krizy tajke a hinaše

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:
Marian Wjeńka

Wot přichodneho tydźenja budu sej zajimcy w Kulowje tak mjenowane koronowe dobropisy kupić móc. Z nimi měšćanske zarjadnistwo domjacych wobchodnikow, přemysłownikow a wikowarjow podpěruje, zo bychu koronowu krizu po móžnosći derje přetrali. System je runje tak jednory kaž skutkowny. Za dobropis zapłaćiš 20 eurow, město přida ze swojeje kasy dalše dźesać, tak zo móžeš potom za 30 eurow w jednym z wobdźělenych wobchodow nakupować. Kulowske měšćanske zarjadnistwo za to dohromady 2 500 eurow wuda. Podobnje kaž Kulow a dalše komuny tež město Kamjenc wikowarjow, hosćencarjow a posłužbarjow podpěruje. Woni dźě su sobu najsylnišo wot wobmjezowanjow koronapandemije dla po­trjecheni. Ličba dobropisow je w Lessingowym měsće na tysac wobmjezowana. Přeju wšitkim wikowarjam, přemysłownikam a dalšim, zo bychu akcije tajkeho razu prawje wuspěšne byli a zo bychu komuny na te wašnje zadźěwać móhli, zo dyrbja wobchody zawrěć, kaž to bohužel hižo na mnohich městnach wobkedźbujemy.

Tež po nowych pućach kročić

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta nowych motiwowanych a přede­wšěm młodych sobudźěłaćerjow. Na kotre městna móža so zajimcy přizjewić a što so za tym chowa, wo tym je Janek Wowčer z jednaćelom LND Symanom Pětrom Cyžom rěčał.

Kotre dźěłowe městna skići LND tuchwilu serbskim młodostnym?

S. P. Cyž: Pytamy kandidata abo kandidatku za wolontarske městno w redakciji Serbskich Nowin kaž tež za poziciju marketingoweho managera w LND.

Što chowa so za městnom wolontara?

S. P. Cyž: Z wolontarskim městnom skićimy wosebje młodym Serbam a młodym Serbowkam wukubłanje na polu žurnalizma. Nowosć je, zo njewobsteji hižo wuměnjenje wotzamknjeneho studija. W tuchwilnej situaciji je wažne, zo maja na přikład tež maturanća perspektiwu. Wolontariat je tuž móžnosć, so přihotować na pozdźiši studij žurnalistiki a so za njón wukmanić. Najlěpje wšak by było, by-li so wolontar/ka po studiju zaso do redakcije SN wróćił/a.

Što mamy sej pod městnom marketingoweho managera předstajić?

Pišćele wabja mjezynarodnje

wutora, 11. meje 2021 spisane wot:

Cyrkwinskohudźbny skutk Budyšin wuhotuje lětsa 4. raz Budyske pišćelowe lěćo. Wot 26. meje hudźa stajnje srjedu w 19.30 hodź. mjezynarodni reno­měrowani organisća w tudyšej tachant­skej cyrkwi. Bosćan Nawka je so z cyrkwinskim hudźbnym direktorom Michaelom Vetterom, za rjad zamołwitym, rozmołwjał.

Knježe Vettero, lětuši program zda so dotal najmjezynarodniši być – mjez druhim sće organistow z Jendźelskeje, Japanskeje; Danskeje a Italskeje přeprosył. Kak sće jich přeswědčił, w Budyšinje gastěrować?

M. Vetter: Eulowe pišćele w tachantskej cyrkwi słušeja k małej ličbje tak wuběrnje restawrowanych přirunajomnych instrumentow, zo maja mjeztym takrjec swójske mjeno. To wězo wabi. Pišćelowe lěćo je zarjadowanje, ke kotremuž mje­zynarodni wuměłcy přinošuja a tak wuměnu šěrja. Na tamnym boku sej woni tež něšto z Budyšina sobu bjeru, štož naposledk woznamjenja, zo mjeno města do swěta noša. Štož jich angažement nastupa, sym – zdźěla hižo loni – tójšto rozmołwow wjedł. Kaž w minjenych lětach hraja woni doby přesahowace twórby, kotrež sej sami wupytaja.

nawěšk

nowostki LND