Serbske Nowiny

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Pólny zajac abo dźiwi nukl?

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Pytaja zajimcow za dobrowólne lěto

Kamjenc (SN). Kaž kóžde lěto započinaja so nětko w aprylu zajimcy po wšej Sakskej za dobrowólne ekologiske lěto (FÖJ) požadać. Tež Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy ma za to pjeć městnow w swojich wšelakich wobłukach. Za nje pytaja młodostnych w starobje 16 do 27 lět. Wot 1. septembra 2015 hač do 31. awgusta 2016 maja woni tam składnosć w coologiskim, archeologiskim, geologiskim a wobswětokubłanskim wobłuku připóznatu dobrowólnu słužbu zmištrować. Hromadźe z wědomostnikami a pedagogami so młodostni z dźěłom muzeja zeznajomjeja a je sobu wuhotuja. Při tym zestajeja wosebite wustajeńcy, naćisnu kubłanske programy, preparuja zwěrjata abo skutkuja w magacinje.

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Policija (15.04.15)

Wulku škodu načinili

Ottendorf-Okrilla. Po wšěm zdaću swětły dźeń su so njeznaći wčera do jednoswójbneho domu w Ottendorfje-Okrilli zadobyli a při tym wulku škodu načinili. Kaž policija zdźěli, łamachu so paduši w času wot 6 do 21 hodź. do domu, skóncowachu durje a kamory a přepytachu wšitke rumnosće za hódnotnymi wěcami. Pokradnyli su debjenki a wulki płony telewizor. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe 5 000 eurow. Wěcna škoda w domje wučinja něhdźe 8 000 eurow.­ Při pytanju za móžnymi skućićelemi zasadźichu tohorunja policajskeho psa, kotryž spyta slědy zadobywarjow wučušlić. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali.

33 kolekcijow jednotliwcow a 110 wot rjadownjow Kulowskeje, Wojerowskeje a Ralbičanskeje šule za wubědźowanje wo naj­rjeńše jutrowne jejko dźěći a młodostnych stej Marja Jaworkowa (nalěwo) a Helena Palmanowa (naprawo) jako jury hromadźe z Weroniku Suchowej wčera posudźowałoj. Dobyćerjow wozjewimy w jednym z přichodnych wudaćow. Foto: SN/Maćij Bulank

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wuslědki (15.04.15)

Kopańca, wokrjesna liga stafla III

1. Kinspork  18 54 : 15 43

2. Ottendorf-Okrilla  19 42 : 15 38

3. Marijina hwězda  20 34 : 32 33

4. Frankenthal  19 46 : 30 32

5. Großnaundorf  20 33 : 26 32

6. Großröhrsdorf II  18 28 : 31 28

7. Liegau-Augustusbad  19 42 : 33 26

8. Njebjelčicy  19 47 : 39 25

9. Němske Pazlicy  19 24 : 39 22

10. Arnsdorf  19 29 : 29 20

11. Porchow  19 26 : 33 20

12. Haselbachtal  19 22 : 36 19

13. Großharthau  18 19 : 43 14

14. Hermsdorf  20 22 : 67 14

Třiceći šulskich kubłanišćow w swobodnym nošerstwje Hornjeje Łužicy je so dźensa dopołdnja na cyłosakskim akciskim dnju wobdźěliło. Pod hesłom „Za fairne financowanje šulow w swobodnym nošerstwje“ demonstrowachu mjez druhim tež wuknjacy a wučerjo Rakečanskeje ewangelskeje srjedźneje Pawołoweje šule za sprawniši nowy šulski zakoń. Foto: SN/M. Bulank

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (15.04.15)

„Paradiz“ jako němski e-book

Budyšin. Bestseller Křesćana Krawca „Das Ende vom Paradies“ je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina jako e-book wušoł. Krawc je w Lemišowje wot­rostł, hdźež tež jeho roman jedna. Wón wopisuje žiwjenje serbskeje swójby přez tři generacije wot spočatka 20. lětstotka hač do 1980tych lět.

Kniha Franca Čornaka wušła

Budyšin. W nakładnistwje Bastei-Lübbe je wčera kniha Franca Čornaka „Franz im Glück – Meine Wanderjahre auf der Walz“ wušła. Tež w Budyskej Smolerjec kniharni je wona w poskitku. 21. meje chce młody awtor z Chrósćic w kniharni Ludoweho nakładnistwa Domo­wina swoju prěničku předstajić.

Budu dale honačiki kormić

Róžant. Na naprašowanje Serbskich Nowin pola předewzaća Gräfendorfer w Mockrehnje nam zdźělichu, zo budu w Róžeńće bórze zaso honačiki kormić. Wobhospodarić ma kormjernju Agrarne wikowanske drustwo ze saksko-anhaltskeho Salzfurtkapelle-Zörbiga. Tuchwilu přewjeduja w Róžeńće nuznje trěbne twarske naprawy.

Klopp chce přestać

wutora, 14 apryla 2015 14:00

Sprawny remisdypk wunjesł

TTSV Korzym/Załom

– Viktoria Worklecy 8:8

Sobotu hrajachu Worklečanscy blidotenisća w Korzymje. Püschela naruna tónraz Jurij Šwejda z třećeho mustwa. Prěnju dwójku tworještaj Manuel Šołta a Marcel Linke, kotrajž Lehnarta a Jeckoscha z 3:0 suwerenje porazyštaj. Dalšej duelej dwójkow dobychu domjacy. Jeničce Šołta a Michał Mikławšk w prěnim kole jednotliwcow přeswědčištaj, tak zo steješe 6:3 za Korzym k połojcy hry. Zo bychu sej hosćo znajmjeńša dypk zaručili, dyrbjachu so jasnje stopnjować. Šołta doby 30. raz w sezonje, a po tym zo bě Straube Schulzu porazył, mějachu Worklečenjo w srjedźnym překřižnym porje móžnosć wurunać. Linke dominowaše Jeckoscha a Michał Mikławšk pokaza wospjet sensacionelny wukon w druhej połseriji, tak zo Viktoria nětko samo nawjedowaše. Po snadnym dobyću Křesćana Mikławška móhł Šwejda nachwatansku hońtwu pozłoćić. Lehnart pak jeho porazy a tak dyrbjachu zaso do rozsudneje dwójki. Kaž hižo dźeń do toho hosćo 2:3 podležachu, běchu pak hladajo na wotběh hry z dypkom spokojom.
K. Mikławšk

wutora, 14 apryla 2015 14:00

Pokiwy (14.04.15)

Z piwom warić

Wojerecy. Móžnosće wužiwanja piwa w kuchni steja w srjedźišću zarjadowanja „Kreatiwnje a klewernje warić“ jutře, srjedu, w 19 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Składnostnje dnja němskeho piwa chce zežiwjenska poradźowarka Rafaela Wićazowa recepty z woblubowanej chmjelowej brěčku předstajić. Wobdźělnicy nawarja hribjacu piwowu poliwku, pjeku honačikowe mjaso z jabłučnej piwowej jušku a naměšeja oranžowy piwowy mousse.

Informuja zajimcow pacientow

Biskopicy. Nowy rjad informaciskich popołdnjow zahaja jutře, srjedu, w Biskopičanskej chorowni. Tam informuje wyši lěkar Robert Heilscher wo postajenju pacienta (Patientenverfügung) a wo staraćelskim społnomócnjenju (Vorsorgevollmacht). Započatk budźe w 17 hodź. Zastup je darmotny.

Zarjadowanja za tolerancu

wutora, 14 apryla 2015 14:00

Policija (14.04.15)

Při Nysy ćěło namakali

Zhorjelc. Po pokiwje swědki su zastojnicy cła wčera wječor w Zhorjelcu w starym industrijowym twarjenju při Nysy skeletěrowane ćěło njeznateje wosoby namakali. Statne rěčnistwo a kriminalna policija pad přepytujetej. Tuchwilu žane informacije njepředleža, kak a hdy je wosoba do hižo lětdźesatkaj njewužiwa­neho twarjenja přišła. Tež k narodnosći a splahej ćěła njehodźi so tuchwilu hišće ničo rjec, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli. Kriminalisća tukaja na to, zo bu areal jako njeoficialne přebywanišćo wužiwane. Z obdukciju ćěła matej so jeho identita kaž tež přičina smjerće wujasnić. Hač jedna so wo njeskutk abo hač hodźi so tajki wuzamknyć, móža hakle po prawniskomedicinskim přepytowanju rjec. Policija dale informowaše, zo budu spušćomne informacije wo tym hakle za něhdźe tři tydźenje předležeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND