To a tamne (28.11.17)

wutora, 28. nowembera 2017 spisane wot:

Britiska kralowska marina je prěni raz po 357 lětach na změnje straže při Bu­ckinghamskim palasće wčera w Londonje wobdźělena była. 86 namórnikow bě so na ceremoniju přihotowało. Před tysacami turistow pochodowachu woni přez sławne wrota palasta, oficialneje rezidency­ kralowny Elizabeth II. Ceremoniju wotměwaja wot 1660, lěta znowa­zawjedźenja monarchije.

Jako wuměłskej objektaj předwidźanej tankaj stej pad za sudnistwo. We Wulkej Britaniskej kupjenej wojerskej wozydle je 49lětny do Němskeje přiwjezł, bjez toho zo by je wuměłsce změnił. Tankaj njeběštej nimo toho demilitarizowanej, čehoždla trjebaše muž dowolnosć dowoza. Dokelž pak tajku njeměješe, dyrbi so wón nětko na sudnistwje zamołwić móžneho ranjenja zakonja wo kontroli wojerskich brónjow dla.

To a tamne (27.11.17)

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:

Z družinu chlěba z njewšědnymi přičinkami – insektami – finski žiwidłowy koncern wiki wobohaća. Pokruta wobsahuje něhdźe 70 gramow drobnomlětych šwjerčow, štož su něhdźe tři procenty cyłkowneje wahi, piše firma Fazer. Šwjerčowy chlěb skići po słowach inowaci­skeho direktora Juhanija Sibakova wjele proteinow. Firma wuchadźa z toho, zo budu insekty tež w zapadnym swěće bórze wuznamna surowizna za žiwidła.

Štož wupada kaž dar njewšědneho rozměra, su na hodowne wašnje zapakowane zawěry před terorom na Bochumskich adwentnych wikach. 20 z granulatom pjelnjenych měchow zawalichu tam minjeny štwórtk do folijow, kotraž je debjena­ z hwězdźičkami a jědlemi. Po­licija a město běštej přikazałoj, na při­jězdach zawěry nastajeć. Naddimensionalne „dary“­ su wjace hač tonu ćežke.

To a tamne (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

Nimale pjećmetrowska pyton z mjenom Tinkerbell je sej w Stockporće, wulkokónčinje Manchestera, k susodam „wulećała“. Mějićelej staj to hakle pytnyłoj, jako chcyštaj hada nazajtra picować. Mataj dźesać pytonow, ale šěsćlětna Tinkerbell pobrachowaše. Hnydom staj policiju zawołałoj. Howno hada na susodźic zahrodźe pak pokaza jimaj prawy puć. Hromadźe wonaj podchłódźenu pyton domoj donjeseštaj a běštaj zbožownaj, jako móžeštaj ju zaso „potołkać“.

Woruch za samodruhe žony je w Hamburgu zasadźenje wohnjoweje wobory zawinił. W drastowym wobchodźe w St. Pauliju běchu wóń kura zwěsćili a nuzowe čisło wolili. Wobornicy drje to tež čujachu, přičinu pak njenamakachu. Ta wšak so bórze wukopa. Susodna gynekologiska praksa poskića samodruhim žonam wosebitu woruchowu terapiju.

To a tamne (23.11.17)

štwórtk, 23. nowembera 2017 spisane wot:

Sta wuměłcow chcedźa wot wutory we Würzburgu swětowy rekord za „najdlěšu warjetejowu show swěta“ pokazać. Měli k tomu 6 050 minutow bjez přestawki wustupować. Hač do soboty w 22.49 hodź. budu profijowi a hobbyjowi wuměłcy z Němskeje a dalšich krajow swoje zamóženje demonstrowali. Zarjadowar mjenuje jewišćowy program „titu dźiwow“.

Kaž Hadam a Jěwa móžeš wot spočatka měsaca tež w Parisu derje jěsć hić. Wšu swoju drastu a mobilny telefon maja hosćo w restawranće nahich „O’Naturel“ do dinnera do kamora połožić, kaž powěsćernja AFP rozprawja. Domjace črije přewostaja hosćenc, wuwzaće pak je za žony, kotrež nochcedźa so swojich nadróžnych črijow wzdać. Lokal ma běłe sćěny a čorne stólcy. Swoje městno dyrbiš do toho rezerwować dać.

To a tamne (21.11.17)

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Bjezmała by 63lětna Natalja Wlasowa z Woronježa dobyće rekordneho loto­weho jackpota w Ruskej zapasła. Pru­wujo tipowanski lisćik njebě jeje wnučka pytnyła, zo je wowka dobyła. Hakle tydźeń­ pozdźišo, jako z wozjewjenjow zhoni, zo dobyćerja jackpota z regiona pytaja, Wlasowa sama lisćik hišće raz pruwowaše a njemóžeše swoje zbožo zapřimnyć. Wona bě rekordny jackpot poł miliardy rublow (něhdźe 7,2 milionaj eurow)­ dobyła.

Pozdatna bomba před twarjenjom sudnistwa w sewjeroitalskim Mailandźe wopokaza so jako něšto cyle hinaše hač myslene – jako młynčk za marihuanu. To zwěsćichu specialisća hakle, po tym zo bu areal wobšěrnje zrumowany a woni metalowy objekt přepytowachu. Mějachu jón za ručnu granatu, kaž italska powěsćernja Ansa informuje.

To a tamne (20.11.17)

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Po jězbje z 0,61 promilemi alkohola w kreji dyrbi dźowka norwegskeho milionara pokutu přeličenych 25 000 eurow zapłaćić. 22lětnu maja za najbohatšu žonu Norwegskeje, nimo toho zasudźichu ju na pruwowanski čas 18 měsacow, kaž rozprawja nowina Finansavisen. Osloske sudnistwo je pokutu po dochodach 22lětneje wobličiło, při tym pak tež wolóžace fakty wobkedźbowało. Młoda žona ma zamóženje něhdźe 795 milionow eurow a by poprawom 4,2 milionaj eurow pokuty płaćić dyrbjała.

Sydlišćo Alwine ze šěsć domskimi a 15 podružnikami w braniborskim Domsdorfje ma so 9. decembra w Berlinje přesadźować.­ Bratraj běštaj 16 000 kwadratnych metrow wulki areal po informaciji awkcionatora po přewróće kupiłoj. Pře­strjeń je po smjerći jednoho z njeju­ za zahajenski poskitk 125 000 eurow­ na předań.

To a tamne (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Sněhběłeho łosa (Elch) w Šwedskej su runje tak před smjerću wuchowali. Zarjady běchu hižo wobzamknyli na njeho třěleć, dokelž bě wuchodźowarjow w lěsach atakował. To pak zbudźi wulke protesty. Kaž nowina Aftonbladet rozprawja, je policija rozsud nětko cofnyła, potwjerdźejo, zo njebuchu minjeny tydźeń dalše nadpady přizjewjene. Zwěrinoškitna organizacija „Djurens rätt“ je wjace hač 50 000 pod­pismow za wuchowanje łosa nazběrała.

Šěsć čěskich turistow je w kazachskej stolicy Astanje zasadźenje policije zawiniło. Woblečenych jako směšne kinowe figury „Borat“ w neonozelenym kupanskim wobleku a z čornej kudźerjatej periku na hłowje zadźeržachu jich zastojnicy před instalaciju „Lubuju Astanu“. Kaženja zjawneho měra dla dyrbješe kóždy 60 eurow pokuty płaćić.

To a tamne (16.11.17)

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Paduši su z wobchoda w Parisu 69 blešow whiskyja spakosćili. Policija trochuje jich hódnotu na nimale 700 000 eurow. Dwě wosobje běštej so w nocy na njedźelu do „domu whiskyja“ w noblowym wosmym měšćanskim wobwodźe Parisa zadobyłoj. To je blisko Élyséeskeho palasta, sy­dła francoskeho prezidenta. Zhubjena je mjez druhim bleša rědkeho japanskeho whi­skyja Karuizawa z lěta 1960. Bleša je „fyziskeje wosebitosće“ dla jónkrótna a tohodla ćežko předajomna.

Punt čerstweho sykaneho mjasa leži kóždy tydźeń na železniskich kolijach w Badensko-Württembergskej. Policija w Karlsruhe njewě, čehodla něchtó tajke něšto čini. Přez Facebook bu kurioznosć znata. Štyri króć za sobu bu sykane mjaso, stajnje w nocy na póndźelu na kolije w Pfinztalu połožene, kaž mjez druhim sćelak SWR rozprawja.

To a tamne (15.11.17)

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Na parkowanišću přetrjebarskich wikow w Bayerskej bě muž kuwert z bankow­kami w hódnoće 1 600 eurow zhubił a je na to skoro wowrótnił. Dokelž sej přistajeni předewzaća w šwabskim Dillingenje myslachu, zo ma 69lětny strowotniske problemy, wołachu wuchowansku słužbu. Muž pak twochny přichadźacym sanitetarjam na nuznik za kupcow a hrožeše jim, zo jich z hajzlowej šćětku přebije.

Po zdaću chětro chłóšćiwy bě 40lětny muž w sewjerorynsko-westfalskim Ha­genje, kiž je spytał 153 taflow šokolody ze superwikow spakosćić. Styka je wšitke do sportoweje toboły a chcyše z njej wobchod wopušćić. Přistajeny wikow, kiž bě wšitko wobkedźbował, pak paducha zadźerža a zawoła policiju. Hač je so 40lětny z telko šokolodami hižo za hody zastarać chcył, njeje znate.

To a tamne (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

W sakskich ministerstwach njeje pohibowanje na kolesu wšudźe „in“, kaž ličby pokazuja. Přerěznje 174 přistajenych zjawneje słužby swobodneho stata dźěli sej jedne koleso. Hospodarske ministerstwo, kotrež je za kolesowanski wobchad zamołwite, ma jeničce tři kolesa. W sakskim krajnym zarjedźe za wobswět, ratarstwo a geologiju porno tomu maja 77 kolesow za słužbne jězby.

Husyca w Mannheimje njeměješe drje wulki lóšt so na tradicionalnym jědźenju husycy na swjedźenju swjateho Měrćina wobdźělić. Gigotajo bě so wona 11. nowembra na terasy jednoho Mannheimskeho bydlenja schowała. Po informacijach policije drje nochcyše so cyle jednorje druhdźe schować. Za pomocu pytajo bě wobydlerka tuž zastojnikow wołała. Tola tež woni w husycy po zdaću žadyn zaćišć njezawostajichu. Dokelž njeje so huso z blaka hibało, dósta wone tam „nachwilny zwěrjeći azyl“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND